Technoleg HysbysebuE-Fasnach a ManwerthuTechnoleg Newydd

DanAds: Technoleg Hysbysebu Hunan Wasanaeth i Gyhoeddwyr

Mae hysbysebu rhaglennol (awtomeiddio prynu a gwerthu hysbysebu ar-lein) wedi bod yn staple i farchnatwyr modern ers blynyddoedd lawer ac mae'n hawdd gweld pam. Mae'r gallu i brynwyr cyfryngau ddefnyddio meddalwedd i brynu hysbysebion wedi chwyldroi'r gofod hysbysebu digidol, gan ddileu'r angen am brosesau llaw traddodiadol fel ceisiadau am gynigion, tendrau, dyfynbrisiau, ac, yn fwyaf nodedig, negodi dynol.

Mae hysbysebu rhaglennol traddodiadol, neu hysbysebu rhaglennol gwasanaeth rheoledig fel y cyfeirir ato weithiau, wedi caniatáu i hysbysebwyr fabwysiadu a gosod ac anghofio agwedd. Fodd bynnag, er gwaethaf dod â lefel newydd o rwyddineb ac awtomeiddio i gwmnïau o unrhyw faint sydd am hysbysebu eu busnesau, mae hefyd yn cael ei feirniadu'n rheolaidd am ei ddiffyg tryloywder. Gyda hysbysebu rhaglennol gwasanaeth rheoledig, mae cyfran fawr o'r refeniw a wneir gan y cyhoeddwr yn aml yn cael ei seiffonio i gyfryngwyr yn y gadwyn gyflenwi, fel asiantaethau cyfryngau trydydd parti a desgiau masnachu, nad oes gan y cyhoeddwr fawr ddim cyfranogiad â nhw. Mae'r diffyg rheolaeth a thryloywder hwn yn creu aneffeithlonrwydd yn y gadwyn gyflenwi ac yn gwanhau pŵer prynu'r hysbysebwr yn sylweddol yn ogystal â phroffidioldeb y cyhoeddwr. 

O safbwynt hysbysebwr, mae'r model rhaglennu yn gyffredinol yn llai ffafriol gan nad yw'n caniatáu i fusnesau wybod yn sicr ble bydd eu hysbyseb yn y pen draw, na pha fath o gynnwys y bydd yn cael ei arddangos wrth ei ymyl. Mae hyn wedi ysgogi dadl eithaf dwys ynghylch diogelwch brand o fewn hysbysebu digidol dros y flwyddyn ddiwethaf, a’r farn gyffredinol yw ei fod yn ecosystem ddiffygiol yn ei hanfod y mae angen ei newid er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer hysbysebu ar-lein.

Dyma lle mae hunanwasanaeth yn dod i mewn trwy yrru costau i lawr i gyhoeddwyr ac agor byd hysbysebu digidol i fusnesau bach a chanolig eu maint, gan sicrhau bod hyd yn oed y cyllidebau ad mwyaf cymedrol yn parhau i fod yn broffidiol i'r cyhoeddwr - i gyd mewn brand-ddiogel. Amgylchedd. 

DanAds: Derbyn Cyfran Fwyaf o Refeniw Ad a Democratiaeth Y Gofod Trwy Awtomeiddio

DanAds yn darparu datrysiad hysbysebu hunanwasanaeth wedi'i labelu'n wyn ac y gellir ei addasu, sydd, yn wahanol i atebion gwasanaeth a reolir, yn caniatáu i hysbysebwyr fynediad uniongyrchol a chyfyngedig i'w hymgyrchoedd. Mae hyn yn golygu y gall cyhoeddwyr roi rheolaeth lawn yn ôl i'r sawl sy'n gosod yr archeb, gan eu galluogi i adeiladu eu hysbysebion, gosod eu cyllidebau ymgyrchu eu hunain, monitro canlyniadau 24/7, ac addasu cynnwys i gyd mewn un dangosfwrdd ar-lein.

DanAds yn gweithio gyda chyhoeddwyr traddodiadol fel Hearst Magazines a Bloomberg Media Group i ychwanegu gwerth ar bob cam o'r broses prynu hysbysebion. Cyflawnir hyn trwy greu llinell uniongyrchol rhwng y cyhoeddwr a'r hysbysebwr, gan ei gwneud yn ddatrysiad un stop cwbl dryloyw sy'n galluogi awtomeiddio'r holl weithrediadau hysbysebu, gwerthu a rheoli asedau'n greadigol. Mae hefyd yn sicrhau bod cyhoeddwyr yn derbyn cyfran fwy o refeniw hysbysebu nag y byddent o brynu hysbysebion gwasanaeth rheoledig traddodiadol, nad ydynt yn dryloyw. Yn ei dro, mae hyn yn rhyddhau timau gwerthu, AdOps, cyfrifyddu a rheoli cyhoeddwyr fel y gallant ganolbwyntio ar dasgau mwy beirniadol o genhadaeth ac ychwanegu gwerth sy'n effeithio ar y llinell waelod. 

DanAds fodd bynnag, nid yw ar gael i gyhoeddiadau print a digidol traddodiadol yn unig. Mae DanAds hefyd yn gweithio gyda rhai o'r llwyfannau UGC mwyaf (cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr) fel Tripadvisor, SoundCloud a Roku, gan alluogi busnesau i redeg ymgyrchoedd hysbysebu hunanwasanaeth ar fideos, radio, ac, o ganlyniad i integreiddio diweddar â MatchCraft, cyfryngau cymdeithasol, hefyd.

Astudiaeth Achos - Rheolwr Cyfryngau Tripadvisor:

Enghraifft wych o ble mae technoleg hunanwasanaeth DanAds wedi llwyddo i ychwanegu gwerth i hysbysebwyr yw gyda Tripadvisor, platfform teithio mwyaf y byd, a lansiodd Rheolwr Cyfryngau Tripadvisor wedi'i bweru gan DanAds yn 2019.

Mae gan Tripadvisor lu o fuddion gwerthu gwych i hysbysebwyr. Fodd bynnag, mae'r prif gynnig gwerth ychwanegol yn gorwedd yn ei allu i hysbysebwyr gael eu gweld o flaen defnyddwyr tra'u bod wrthi'n cynllunio a phrynu eu taith trwy'r wefan. O ganlyniad, adeiladwyd ei blatfform hunanwasanaeth i adlewyrchu hyn.

Llwyddodd DanAds i adeiladu platfform hunanwasanaeth pwrpasol gyda thargedu gronynnog mewn golwg, gan alluogi hysbysebwyr i dargedu, ac ail -getio cynulleidfa Tripadvisor yn ôl cyrchfan, metrigau ymddygiadol, neu wledydd, rhywbeth hollol unigryw i'r platfform. Trwy wneud hwn yn brif elfen weledol o'r platfform, ac yn nodwedd sy'n ymddangos yn gynnar yn y broses archebu, mae wedi helpu i atgyfnerthu'r cynnig gwerth ychwanegol hwn i'r hysbysebwr ac wedi eu galluogi i weithredu a rhedeg ymgyrchoedd effeithiol wedi'u targedu'n benodol at gynulleidfa unigryw Tripadvisor.

Sut i ddefnyddio Rheolwr Cyfryngau Tripadvisor 

 1. Creu cyfrif - Pan fydd hysbysebwyr yn ymuno â Rheolwr Cyfryngau Tripadvisor, rhoddir opsiwn iddynt gofrestru fel hysbysebwr uniongyrchol (hy busnes neu unigolyn) neu fel asiantaeth (ar gyfer hysbysebwyr sy'n allanoli eu hymgyrchoedd i drydydd parti).

Rheolwr Cyfryngau Tripadvisor - Creu Cyfrif

 1. Dechreuwch Ymgyrch - Ar ôl i gyfrif gael ei greu, gall hysbysebwyr neu asiantaethau wedyn osod a rheoli amserlen, cyllidebau a thargedau'r ymgyrch, a all fod yn eang neu'n gronynnog yn dibynnu ar ddewis y defnyddiwr. Gellir dewis targedau ar sail categori teithio, cod zip, dinas neu wladwriaeth, neu yn ôl rhyw, oedran neu ddiddordeb (yn seiliedig ar eiriau allweddol).

Rheolwr cyfryngau Tripadvisor - dechreuwch ymgyrch

 1. Adeiladu a / neu Uwchlwytho Asedau Creadigol - Yma, gall defnyddwyr uwchlwytho asedau creadigol presennol, neu adeiladu eu rhai eu hunain yn uniongyrchol o fewn y platfform gan ddefnyddio offer greddfol sy'n ei gwneud hi'n hawdd dylunio hysbysebion syfrdanol. 

 • cynghorydd taith ymgynghorydd rheolwr cyfryngau
 • ymgynghorydd teithiau rheolwr cyfryngau creadigol

 1. Dewiswch ddull talu a'i gyflwyno - Unwaith y bydd y defnyddiwr yn hapus gyda'r ymgyrch, rhoddir opsiwn iddynt ddewis cyllideb a dewis dyddiadau cychwyn a gorffen yr ymgyrch. Mae'r taliadau'n ddiogel a gellir eu gwneud gyda cherdyn credyd neu ddebyd, neu trwy anfoneb. Gellir monitro ymgyrchoedd trwy'r dangosfwrdd dadansoddeg a gellir gwneud newidiadau ar unrhyw adeg i wella perfformiad a chyflawni amcanion hysbysebu.

taliad rheolwr cyfryngau ymgynghorydd trip

Mae proses archebu gwbl dryloyw DanAds yn galluogi busnesau, mawr a bach, i greu ymgyrchoedd hysbysebu ystyrlon wedi'u targedu, gyda dealltwriaeth lawn o ble mae eu harian yn mynd. 

Yn fyr, mae buddion defnyddio seilwaith hunan-wasanaethu DanAds yn cynnwys:

 • Cipio bargeinion cyllideb is
 • Llai o lwyth gwaith i gyhoeddwyr dimau Gweithrediadau a Gwerthu
 • Ffrwd refeniw newydd
 • Gwasanaeth cyflym i gwsmeriaid 24/7
 • Llai o gyfradd athreuliad cwsmeriaid
 • Gwell profiad i gwsmeriaid
 • Yn caniatáu i gyhoeddwyr gymryd rheolaeth ar gyfran fwy o'u rhestr eiddo
 • Yn caniatáu i gyhoeddwyr elwa ar eu data cynulleidfa plaid gyntaf

I fod yn fwy penodol, DanAds yn lleihau llwyth gwaith AdOps o fwy nag 80% ac yn helpu i frwydro yn erbyn y rhwystrau uchel i fynediad i fusnesau bach a chanolig y mae llawer yn cael eu cyflwyno iddynt wrth edrych i hysbysebu gyda chyhoeddiad penodol neu gyda chynulleidfa unigryw sydd gan gyhoeddwr a enwir i'w gynnig. 

Yn hanesyddol, mae llawer o gyhoeddwyr mawr wedi gorfod gwrthod bargeinion cyllideb is oherwydd y ffaith ei bod yn rhy gostus i reoli'r archebion o gymharu â'r refeniw a ddaw yn ei sgil. Felly mae hysbysebwyr llai sydd am hyrwyddo eu busnesau wedi cael eu gwrthod cyn cael cyfle hyd yn oed i siarad â gwerthwr.

O ganlyniad, mae hyn wedi prisio llawer o fusnesau bach i ganolig o allu cyrchu hysbysebu ar-lein y tu allan i'r opsiynau sydd ganddynt gan gewri technoleg fel Google a Facebook. Trwy ddefnyddio atebion hunanwasanaeth fel DanAds, gall cyhoeddwyr groesawu gwariant ad gan fusnesau bach i ganolig eu maint a pharhau i fod yn broffidiol. Gwyddom o'r data sydd gennym yn fewnol fod timau Ad Ops, ar gyfer cyhoeddwyr sy'n defnyddio DanAds, yn arbed hyd at 85% o'r llwyth gwaith fesul archeb. Y nod yw peidio â disodli gwerthwyr, wrth gwrs. Ond mae'r arbediad amser hwn o fudd mawr i'r cyhoeddwr oherwydd gellir ailgyfeirio personél Ad Ops a Gwerthu i ganolbwyntio ar dasgau sy'n gyrru refeniw fel cynyddu i gyfrifon mwy a gwneud y gorau o ymgyrchoedd parhaus, yn hytrach na dim ond mewnbynnu data, dyrnu niferoedd, ac anfon adroddiadau.

Peo Persson, CPO, a chyd-sylfaenydd DanAds

Mae hysbysebu hunanwasanaeth yn canolbwyntio ar ddemocrateiddio cadwyn gyflenwi nad yw'n dryloyw ac wedi'i chau ers amser maith, gan agor ffrydiau refeniw ychwanegol ar gyfer cyhoeddwyr traddodiadol, a sicrhau bod yr holl weithrediadau a data yn cael eu rheoli gan y cyhoeddwr, yn hytrach na thrydydd partïon. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth i'r byd symud yn gynyddol ar-lein. Mae DanAds mewn sefyllfa berffaith i helpu i yrru'r nifer sy'n awtomeiddio yn y gofod hysbysebu, gan sicrhau mwy o fabwysiadu archebion gwarantedig uniongyrchol i gyhoeddwyr ac, yn bwysicaf oll, arbed amser ac arian i fusnesau a chyhoeddwyr.

Am fwy o wybodaeth, Cysylltwch â DanAds

Peo Person

Mae Peo yn strategydd marchnata digidol gyda chefndir mewn ymgynghoriaeth, entrepreneuriaeth. Cyn cyd-sefydlu DanAds yn 2013, roedd ganddo nifer o rolau uwch yn y diwydiant cyfryngau a TG gyda gwerth bron i ddegawd o brofiad yn gweithio ym maes arloesi ad-dechnoleg. Roedd Peo hefyd yn rhan o dîm sefydlu Hybris Empire, cwmni cyfryngau digidol a hysbysebu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol