Cyfrinach Brwnt Marchnata E-bost a Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd

SPAMMae yna gyfrinach fudr yn y Diwydiant E-bost. Dyma'r eliffant yn yr ystafell nad oes unrhyw un yn siarad amdano. Neb Gall siaradwch amdano rhag ofn dial gan yr union bobl sydd i fod i blismona ein Mewnflwch.

MAE SPAM WEDI DIM I'W WNEUD Â CHANIATÂD

Mae hynny'n iawn. Fe'ch clywsoch yn iawn yma. Byddaf yn ei ailadrodd ...

MAE SPAM WEDI DIM I'W WNEUD Â CHANIATÂD

Unwaith eto…

MAE SPAM WEDI DIM I'W WNEUD Â CHANIATÂD

Ond Doug ... beth ydych chi'n ei ddweud? Mae hynny'n ofnadwy! Mae hynny'n gwadu'r hyn y mae'r diwydiant cyfan yn ei ddweud wrthym. Mae'n gwadu beth ISPs dywedwch wrthym. Mae'n gwadu beth ESPs dywedwch wrthym. Mae hyd yn oed yn herio'r hyn rydyn ni'n ei wybod am SPAM.

Y gwir yw bod SPAM Nodyn e-bost digymell. Mae SPAM yn Nodyn e-bost a anfonir heb ganiatâd. Pa SPAM is is dieisiau e-bost. DIDERFYN.

Heddiw, gallaf gofrestru ar gyfer e-bost o ffynhonnell ag enw da, o'r enw GOODMSG. Rwy'n darparu fy caniatâd i anfon e-byst ataf mor aml ag yr hoffent, hyd yn oed eu caniatáu mewn print mân, i anfon cynigion ataf ar ran cwmnïau y maent yn 'gwneud busnes â nhw'.

 • Mae GOODMSG yn darparu cyfeiriad eu cwmni ar bob e-bost.
 • Mae gan GOODMSG ddolen adborth wedi'i sefydlu sy'n dad-danysgrifio diangen yn awtomatig.
 • Mae GOODMSG yn arddangos cyswllt dad-danysgrifio yn amlwg.
 • Mae GOODMSG yn galluogi edrych DNS i'r gwrthwyneb.
 • Mae GOODMSG yn berthnasol i gael ei restru gyda phob Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (mae hynny'n cynnig).
 • Mae GOODMSG yn rhestru Ymgynghorwyr Cyflenwi i gynnal cyfathrebu â'r ISPs.

Ar ôl i mi gael 6 mis o e-bost, rwy'n clicio botwm E-bost Sothach fy ISP pan fydd GOODMSG yn anfon cynnig cloff. Mae tanysgrifwyr eraill yn gwneud yr un peth.

Dyfalwch beth?!

Daeth GOODMSG, yr hysbysebwr ag enw da, yn SPAMMER. Dad-danysgrifio 1-gliciwch yn seiliedig ar ganiatâd, opt-dwbl, sy'n cydymffurfio â CAN-SPAM ... gwnaethant bopeth yn iawn, ond nawr maent yn SPAMMER.

Fel SPAMMER, maen nhw ar y rhestr ddu. Mae eu cyfeiriad IP bellach wedi'i rwystro. Eu cleientiaid eraill sydd eisiau ni fydd yr e-bost yn ei gael. Mae eu henw da yn adfail. Efallai eu bod yn newid i ESP newydd. Efallai eu bod yn newid i gyfeiriad IP newydd. Mae'n rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth, gan na all eu e-bost gyrraedd y Blwch Derbyn. Efallai eu bod hyd yn oed yn mynd allan o fusnes. Eu trosedd? Neges wan, UNWANTED.

Pwy sydd ar fai am hyn? GOODMSG? Y tanysgrifiwr?

Nid yw'r naill na'r llall.

Pwy sydd ar fai yw'r Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd, yn benodol, yr ISPs allweddol sy'n darparu asiant e-bost - Yahoo !, Google, Live (Hotmail, MSN), AOL. Maen nhw ar fai oherwydd eu bod nhw wedi methu â'n hamddiffyn rhag SPAM go iawn. Maent yn defnyddio systemau enw da diffygiol, nid ydynt yn rhannu data, nid ydynt yn darparu offer i ffynonellau parchus ddod yn stiwardiaid da. Yn lle hynny, maent yn anwybyddu'r biliynau a'r biliynau o negeseuon e-bost a anfonwyd gan y SPAMMERS go iawn nad ydynt yn dilyn y rheolau, nad ydynt yn poeni am enw da, nad ydynt yn poeni am ganiatâd, yn beicio eu Cyfeiriadau IP ac yn osgoi'r holl wiriadau a balansau sy'n mae marchnatwyr parchus yn defnyddio.

Mae'n debyg iawn i'r Arwyddion Di-Gyffuriau yn yr Ysgol Uwchradd leol. Yr unig bobl sy'n Ddi-Gyffuriau yw'r bobl a oedd eisoes yn rhydd o gyffuriau. Mae'r gwerthwyr cyffuriau yn dal i gerdded y palmant a'r cynteddau, gan chwerthin am yr arwyddion wrth iddynt fynd heibio.

Siaradais am ganiatâd yn gynharach. Y broblem gyda chaniatâd yw nad oes system ar waith i ISPs sicrhau eich bod wedi rhoi caniatâd. Mae angen caniatâd ar ESPs fel stop-fwlch yn erbyn y risg o gyflenwad gwael ac adroddiadau e-bost sothach. Fodd bynnag, nid yw'r ISP a'r ESP BYTH yn rhannu'r broses ganiatâd.

Mae angen i rywun ddechrau gofyn pam. Mae angen i rywun ateb i'r biliynau o negeseuon SPAM sy'n llifo drwodd tra na all yr e-byst 'da' fynd drwodd a busnesau'n dioddef. Mae'r ISPs yn mynd ymlaen ac ymlaen ynglŷn â chaniatâd, caniatâd, caniatâd. Nid oes ots ganddyn nhw am ganiatâd ... dim ond faint o bobl sy'n clicio ar y botwm e-bost sothach hwnnw. Dyna'r cyfan sy'n rhaid iddyn nhw weithio gyda nhw. Fel marchnatwr, rhowch neges e-bost wael i'ch tanysgrifwyr, a gwyliwch allan! Byddwch yn cael eich blocio a'ch labelu SPAMMER mewn dim o dro.

Beth ddylai ISPs fod yn ei wneud i ymladd SPAM go iawn

 1. Darparu APIs Opt-In ar gyfer unrhyw Ddarparwr Gwasanaeth E-bost neu Hysbysebwr sy'n dymuno anfon e-bost yn gyfrifol.
 2. Rhannwch ddata Opt-In gydag ISPs eraill i sicrhau nad yw marchnatwyr cyfrifol yn cael eu cosbi.
 3. Stopiwch SPAMMERS rhag defnyddio ISPs i anfon e-bost! Oeddech chi'n gwybod bod y Unol Daleithiau yw'r SPAMMER gwaethaf? A ydych chi wir yn dweud wrthyf y gallwn ddod o hyd i bornograffydd plant mewn oriau ond gall SPAMMERS weithredu am flynyddoedd? Rydych chi'n dweud wrthyf na all monitro caledwedd weld ac atal y traffig anhygoel hwn?
 4. Pe bawn i'n caniatáu i bobl gludo cyffuriau yn fy nghar, byddwn i yn y carchar. Sut nad yw'r ISPs sy'n cludo SPAM yn cael eu dal yn atebol?
 5. Darparu modd i negeseuon e-bost gael eu GWARANTU i'r Blwch Derbyn. Nid yw e-bost bellach yn ddull eilaidd o gyfathrebu. Rwy'n cael rhybuddion credyd a rhybuddion bancio yn fy mewnflwch. Mae'n ddiamheuol y byddai'r e-byst hyn byth yn dirwyn i ben mewn ffolder E-bost Sothach.

Pe bai UPS, FedEx a'r USPS yn rhoi'r gorau i ddangos i'ch warws i anfon eich cynhyrchion allan, byddech chi'n eu siwio. Mae rhywun yn mynd i siwio ISP yn fuan am beidio â dosbarthu e-bost a oedd yn seiliedig ar ganiatâd ac a ddilynodd bob rheol. Mae angen i'r cwmnïau hyn gael eu dal yn atebol am y llanastr hwn y cawsant ni ynddo a gwrthod ein cael allan ohono.

8 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

  Post da, er fy mod i'n credu bod eich pwynt # 4 yn arwain i lawr ffordd lithrig. Pe bai ISPS yn dod yn atebol am yr hyn y mae eu cwsmeriaid yn ei anfon, byddent yn dod yn fwy ceidwadol o ran eu cleient.

  Neu, mewn geiriau eraill, ni allwch feio'r Gwasanaeth Post am fomiau post. Hoffech chi i Dell gael ei garcharu pan fydd haciwr yn defnyddio ei liniadur i dorri i mewn i gyfrif banc? A ddylai AT&T gael ei ddal yn gyfrifol am drosedd a drefnir gyda ffôn symudol? Yn sicr ddim. Ni ddylai'r cludwr fod yn gyfrifol am yr hyn sy'n cael ei gario. Mae'r anfonwr yn.

  -

  Dychmygwch a allai busnesau filio sbamwyr hysbys am gynhyrchiant coll. Gyda'r deddfau cywir, pwerus (a: gorfodedig), dylai sbam fod yn beth o'r gorffennol.

 5. 6

  Agweddau fel y rhai a fynegir yn y blog hwn yw'r union reswm pam mae ISPs yn marchnata e-bost: mae'r rhai sy'n anfon post heb eu cwestiynu yn ddieithriad yn cael eu dallu gan eu trachwant i gredu nad ydyn nhw'n gwneud dim o'i le. Mae gen i newyddion i chi, moron: mae gan y diffiniad o sbam * bopeth * i'w wneud â chaniatâd. Fodd bynnag, ni fydd pobl fel chi byth yn deall hynny, a dyna pam nad yw ISPs ond yn rhy hapus i'ch rhwystro a'ch gadael i gannu am gael eich gwneud yn galed nes i'r gwartheg ddod adref.

  • 7

   Rachel, mae'n rhaid eich bod chi wedi hepgor heibio'r postyn cyfan. Ac eithrio'r rhan moron, fy mhwynt yw'r union beth rydych chi'n ddig amdano. Cymerwch eich amser i ddarllen trwy'r erthygl ENTIRE.

 6. 8

  Erthygl wych. Nawr rhyw 9 mlynedd yn ddiweddarach mae'r sefyllfa hyd yn oed yn fwy enbyd. Wrth i mi ei weld yr hyn rydyn ni'n ei weld yw endidau corfforaethol enfawr fel Google yn rheoli mwy a mwy yr hyn rydyn ni'n ei wneud, ei ddweud neu ei feddwl. Dyma ymyl meddwl y lletem ar gyfer sensoriaeth ac mae wedi'i gynllunio i atal meddwl rhesymegol a gwneud inni lyncu'r holl bropoganda a'r celwyddau y mae'r peiriant corfforaethol byd-eang eisiau eu bwydo i ni - gan ddefnyddio Llywodraethau “sofran” fel eu gweinyddwyr. Stwff dychrynllyd ac eto yn anhygoel ni chlywch fawr ddim yn cael ei drafod am hyn. Y mwyafrif - mae'n ymddangos bod y defaid yn derbyn y cyfan ac i raddau yn addoli Googles y byd fel Duw. Yn sicr ni ddaw dim da o hyn. I'r marchnatwyr e-bost cyfreithlon hynny - a'r rhai a danysgrifiodd iddynt oherwydd eu bod eisiau EISIAU eu cynnwys (hy cynnwys buddiol, iachus a grymusol) pob lwc! Bydd eich busnesau yn cael eu dinistrio. NID yw'r màs corfforaethol amorffouse byd-eang hwn am i chi gael eich grymuso mewn unrhyw ffordd. Ac felly bydd nid yn unig yn darllen eich post, ond bydd yn eu hatal rhag cael eu hanfon allan - twyll post yn ystyr mwyaf gwir y gair.

  Efallai y dylai busnesau ar-lein nodi pob e-bost na chafodd ei ddanfon a rhoi gwerth doler arno ee $ 1 yr e-bost mewn incwm / gwerth busnes coll a siwio mewn gweithred dosbarth byd-eang am beidio â danfon. Fe allai hynny wneud iddyn nhw feddwl! Felly os dywedwch nad yw 10,000,000 o negeseuon e-bost cyfreithlon yn cael eu danfon yn fyd-eang bob dydd, a fyddai'r cais yn adio i fyny?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.