Cyfrinach y Diwydiant Meddalwedd

Y GwerthwrMae'n amser cyffrous i fod yn y diwydiant meddalwedd. Gyda'r ffyniant dot com a'r penddelw, a nawr “gwe 2.0” a rhwydweithio cymdeithasol yn y brif ffrwd, rydyn ni'n dal yn ein babandod ond yn tyfu i fyny.

Ar lefel gradd, byddwn i'n dweud ein bod ni tua'r 9fed radd yn ôl pob tebyg. Rydyn ni'n dal i fod yn anghyffyrddus yn ein croen, rydyn ni'n cael ein cyffroi gan y feddalwedd sy'n edrych ychydig yn 'orddatblygedig', ac rydyn ni'n dechrau adeiladu cyfeillgarwch a fydd, gobeithio, yn para am oes.

O'r diwedd, mae defnyddwyr yn mynd o ddifrif gyda'n meddalwedd. Mae rheolwyr cynnyrch o'r diwedd yn cael blas da - gan ategu cynnyrch gwych gyda dyluniad da sy'n werth ei werthu a'i farchnata.

Wedi dweud hynny, mae cuddni pryniant meddalwedd yn dal i fodoli. Pan fyddwch chi'n prynu car newydd, rydych chi'n gwybod yn gyffredinol y bydd yn gyffyrddus, reidio'n dda, sut mae'n cornelu a sut mae'n cyflymu o'r gyriant prawf yn unig. Os ydych chi'n darllen amdano mewn cylchgrawn ceir gan newyddiadurwr gwych, rydych chi'n cael gwir deimlad ynglŷn â sut mae'r car yn mynd i deimlo cyn i chi fynd i mewn iddo byth.

Mae gan feddalwedd yriannau prawf ac adolygiadau hefyd, ond nid ydyn nhw byth yn cwrdd â'n disgwyliadau, ydyn nhw? Rhan o'r broblem yw, er bod ceir yn mynd ymlaen, yn ôl a bod ganddynt ddrysau ac olwynion, nid yw meddalwedd yn dilyn yr un rheolau ... ac nid yw unrhyw ddau berson yn ei ddefnyddio fel ei gilydd. Dim ond nes ein bod yn cael ein cyflogi yn ein gwaith o ddydd i ddydd y byddwn yn darganfod beth sydd 'ar goll' gyda'r cais. Mae'n cael ei golli pan gafodd ei ddylunio. Mae'n cael ei golli pan gafodd ei ddatblygu. Ac ar ei waethaf, mae bob amser yn cael ei fethu yn y gwerthiant.

Mae hyn oherwydd nad ydych chi a minnau'n prynu meddalwedd ar gyfer sut rydyn ni'n mynd i'w ddefnyddio. Weithiau, nid ydym yn ei brynu o gwbl - mae rhywun yn ei brynu i ni. Mae'r feddalwedd a ddefnyddiwn yn aml yn orfodol oherwydd perthynas gorfforaethol, gostyngiad, neu'r modd y mae'n rhyngweithio â'n systemau eraill. Mae'n fy synnu sawl gwaith y mae gan gwmnïau broses brynu gadarn, gofynion ardystio, cytundebau lefel gwasanaeth, cydymffurfiaeth diogelwch, cydnawsedd system weithredu ... ond does neb mewn gwirionedd defnyddio y cais tan ymhell ar ôl ei brynu a'i weithredu.

Dyma, efallai, un o'r rhesymau pam mae meddalwedd môr-ladron mor rhemp. Nid wyf am hyd yn oed gyfrif faint o filoedd o ddoleri o feddalwedd rydw i wedi'u prynu y gwnes i eu defnyddio a'u rhoi i fyny, a byth yn eu defnyddio eto.

Yr olygfa gan y Cwmni Meddalwedd

Mae'r olygfa gan y cwmni meddalwedd yn dra gwahanol yn gyfan gwbl! Er bod ein ceisiadau fel arfer yn datrys problem sylfaenol a dyna pam mae pobl yn talu amdani ... mae cymaint o faterion trydyddol allan yna mae'n rhaid i ni eu hystyried wrth ei datblygu.

 • Sut mae'n edrych? - yn groes i'r gred boblogaidd, meddalwedd is cystadleuaeth harddwch. Gallaf dynnu sylw at ddwsinau o gymwysiadau a ddylai 'berchen' ar y farchnad ond nad ydyn nhw hyd yn oed yn torri oherwydd nad oes ganddyn nhw'r estheteg sy'n cydio yn y penawdau.
 • Sut mae'n gwerthu? - weithiau mae nodweddion yn werthadwy, ond nid yw hynny'n ddefnyddiol mewn gwirionedd. Yn y diwydiant e-bost, bu gwthiad mawr am gyfnod yno am RSS. Roedd pawb yn gofyn amdano ond dim ond cwpl o Ddarparwyr Gwasanaeth E-bost oedd ganddo. Y peth doniol yw, flwyddyn yn ddiweddarach, ac nid yw marchnatwyr e-bost yn ei fabwysiadu yn y brif ffrwd o hyd. Mae'n un o'r nodweddion hynny sy'n werthadwy, ond ddim yn ddefnyddiol iawn (eto).
 • Pa mor ddiogel ydyw? - dyma un o'r eitemau 'bach' hynny sy'n cael eu hanwybyddu ond a all suddo bargen bob amser. Fel darparwyr meddalwedd, dylem bob amser ymdrechu am ddiogelwch a'i ategu trwy archwiliadau annibynnol. Mae peidio â gwneud hynny yn anghyfrifol.
 • Pa mor sefydlog ydyw? - yn rhyfeddol, nid yw sefydlogrwydd yn rhywbeth sy'n cael ei brynu - ond bydd yn gwneud eich bywyd yn ddiflas os yw'n broblem. Mae sefydlogrwydd yn allweddol i enw da a phroffidioldeb cais. Y peth olaf rydych chi am ei wneud yw llogi pobl i oresgyn materion sefydlogrwydd. Mae sefydlogrwydd hefyd yn strategaeth allweddol a ddylai fod wrth wraidd pob cais. Os nad oes gennych sylfaen sefydlog, rydych chi'n adeiladu cartref a fydd un diwrnod yn dadfeilio ac yn cwympo.
 • Pa broblem mae'n ei thrwsio? - dyma pam mae angen y feddalwedd arnoch ac a fydd yn cynorthwyo'ch busnes ai peidio. Deall y broblem a datblygu'r datrysiad yw pam rydyn ni'n mynd i'r gwaith bob dydd.

Cyfrinach y diwydiant meddalwedd yw NAD YDYM yn gwerthu, prynu, adeiladu, marchnata a defnyddio meddalwedd yn dda. Mae gennym ffordd bell i fynd cyn i ni raddio rywbryd a gwneud y cyfan yn gyson. I bara yn y diwydiant hwn, yn aml mae'n rhaid i gwmnïau ddatblygu nodweddion a diogelwch i'w gwerthu, ond aberthu defnyddioldeb a sefydlogrwydd. Mae'n gêm beryglus. Edrychaf ymlaen at y degawd nesaf a gobeithio ein bod wedi aeddfedu digon i ennill y cydbwysedd iawn.

3 Sylwadau

 1. 1

  Un o'r cwestiynau anoddaf y mae'n rhaid i mi eu hateb erioed yw, “Os ydych chi'n ei alw'n beirianneg meddalwedd, pam na allwch chi gael canlyniadau penderfyniadol ar gyfer eich prosiectau."

  Mae fy ateb yn debyg i'r hyn rydych chi'n siarad amdano yma. Mae hwn yn ddiwydiant newydd sbon. Cymerodd filoedd o flynyddoedd inni gyrraedd yn ôl lle'r oedd y Rhufeiniaid wedi dod i ben â pheirianneg. Un o fy hoff eiliadau yn yr Eidal oedd ymweld â'r Pantheon yn Rhufain a gweld y twll lle mae'n debyg bod Brunelleschi wedi torri twll i ddarganfod sut roedd y Rhufeiniaid yn codi cromen mor fawr (gan ei fod yn ceisio darganfod sut i orffen y Duomo yn Fflorens ).

  Rydym yn ddisgyblaeth ifanc a bydd yn cymryd amser cyn y gallwn gynhyrchu meddalwedd o safon mewn modd cyson. Dyna pam mae datblygwyr yn dal i gael eu hystyried fel mathau o consurwyr. Mae angen i ni reoli cymaint ag y gallwn (ymgripiad nodwedd, gan ganiatáu i farchnatwyr yrru pensaernïaeth meddalwedd, rheolaeth wael), ond ni allwn ysgwyd y ffaith bod gan rai meddalwedd ef a rhai ddim. Tan hynny, dyma amser brwyn aur!

 2. 2

  Mae'r cysyniad gorddatblygedig mor wir yn Web 2.0 Mae'n ymddangos bod llawer o gwmnïau'n cael eu creu o amgylch 1 cynnyrch na fyddech chi'n meddwl y byddai'n gallu cynnal cwmni cyfan ... yna, mae naill ai'n cael ei gaffael (sy'n wych i'r cwmni) neu fe fizzles allan ar ôl y mabwysiadu lleiaf posibl.

 3. 3

  Cytunaf yn llwyr â'r syniad nad yw'r diwydiant meddalwedd wedi datblygu'n llwyr i'r lefel y mae angen iddo fod cyn y gall reoli'r ffaith bod y feddalwedd wedi'i dosbarthu i'r defnyddiwr. Rwy'n golygu ei fod yn hollol gywir pan ddywedwch fod meddalwedd yn cael ei ddefnyddio'n wahanol gyda phob defnyddiwr ac felly nid yw bob amser yn bodloni pawb. Mae'r syniad o feddalwedd môr-ladron yn codi oherwydd yr anfodlonrwydd hwn o ddefnyddiwr oherwydd eich bod yn iawn eich bod yn talu cymaint o arian am feddalwedd a'i ddefnyddio ac yna'n rhoi'r gorau iddi a pheidiwch byth â'i ddefnyddio eto a thybiaf nad yw'r syniad hwn yn ffitio pan soniwch am wario arian. ar rywbeth na fydd yn y tymor hir. Felly yn y diwedd mae'r syniad yn wir nes y gallwn fod yn gyson wrth brynu, adeiladu, marchnata a defnyddio meddalwedd, ni allwn atal y syniadau anghywir hyn rhag dod i'r amlwg.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.