A yw Google Mewn gwirionedd yn Ceisio Gwneud y We yn Well?

trachwant google

Ychydig amser yn ôl, rhoddodd Google batent ar ddadansoddi cofrestriad parth fel rhan o awdurdod gwefan. Y canlyniad oedd bod y diwydiannau blogosffer a SEO cyfan wedi dechrau cynghori cleientiaid i gofrestru eu parthau am yr amser mwyaf. I. hyd yn oed ysgrifennu amdano yn ddiweddar .. a chafodd ei geryddu gan ffrind da PJ Hinton o Compendiwm Blogware (gweler y sylwadau).

Nawr mae Google yn bod ychydig yn fwy ymlaen yn ei ddull - gyda Matt Cutts gollwng awgrymiadau y gallai Google defnyddio amseroedd llwytho tudalennau fel ffactor wrth restru safleoedd. Er bod hyn yn swnio'n gynnes a niwlog i gyd, mae'n onest yn fy mhryderu. A yw hyn yn golygu mai dim ond safleoedd â phocedi dwfn fydd yn gallu graddio'n dda ym mynegai Google?

Ai dyma ffordd Google o ymyrryd â hi Niwtraliaeth net? Neu ai ceisio arbed arian yn unig ydyw? Dychmygwch yr arbedion i gwmni fel Google pan fydd eu ymlusgwyr yn gallu cropian safleoedd mewn ffracsiwn o'r amser mae'n ei gymryd nawr ... mae'r niferoedd yn enfawr.

Rhan o'r mater, yn fy marn i, yw bod Google yn darganfod bod angen iddo fod yn fwy soffistigedig yn ei fethodolegau cropian. Mae'r we yn mynd yn llawer mwy cymhleth, gyda chynnwys a gynhyrchir yn ddeinamig, defnydd o dechnolegau JavaScript ac Ajax, syndiceiddio, Flash ac Silverlight, ac amlgyfrwng. Os yw Google am aros yn beiriant chwilio hyfyw, rhaid i'w methodolegau cropian a mynegai esblygu. Mae'r esblygiad hwnnw'n gofyn am lawer mwy o brosesu, cof a lled band. Mae hynny'n costio arian.

Felly, fel un o'r cwmnïau cyfoethocaf yn y byd, mae Google yn dechrau gollwng yr awgrym ... yn galed. Gwnewch eich gwefannau yn gyflymach a byddwn yn eich gwobrwyo â gwell safle. Mae hyn yn wych i gwmnïau sydd â'r seilwaith, y gallu a'r adnoddau ... ond beth sy'n digwydd i'r dyn bach? Sut mae blog personol bach a gynhelir ar GoDaddy am ychydig ddoleri yn cystadlu â chwmni sy'n cael ei gynnal ar blatfform sy'n costio miloedd o ddoleri gyda thechnolegau rhannu llwythi, caching, cyflymu'r we neu gwmwl?

Yn fy marn ostyngedig, rwy'n credu ei fod yn gwyro'r drwg ochr. Gadewch i ni ei ddadelfennu:

 1. Mae'r we yn dod yn fwy cymhleth.
 2. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i Google ddatblygu ei dechnolegau.
 3. Mae hynny'n costio mwy o arian i Google.
 4. Y dewis arall yw cosbi safleoedd sy'n perfformio'n araf, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt wario mwy a chyflymu eu gwefannau, gan leihau costau Google.
 5. Nid yw hynny'n gwneud cysylltiadau cyhoeddus da, serch hynny.
 6. Yn lle, mae Google yn ei wneud o dan adain gwella'r profiad ar y we.

Nid yw'n ymwneud â chi a fi. Mae'n ymwneud â llinell waelod Google.

Wedi dweud hynny, cyflymder y safle is pwysig a Rwy'n argymell bod pobl yn gwella perfformiad eu gwefannau i leihau cyfraddau bownsio a chynyddu trosiadau. Gadewir eich penderfyniad hwnnw i'ch busnes werthuso a phenderfynu enillion ar fuddsoddiad ar ei gyfer.

Pan fydd Google yn dechrau gwneud hyn, nid penderfyniad busnes mohono bellach - mae'n ofyniad busnes a bydd yn syml yn bwrw busnesau bach, waeth beth fo'u perthnasedd, oddi ar dudalen canlyniadau'r peiriant chwilio. Nid wyf yn credu ei fod yn deg - ac mae'n waith monopoli. Mae'n rhaid i fonopolïau wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar elw heb ganlyniadau gan fod diffyg cystadleuaeth.

Efallai y bydd Google eisiau bod yn ofalus ar yr un hon ... Mae Bing yn edrych yn llawer brafiach bob dydd (ac mae gen i yn rhedeg i mewn safari!).

17 Sylwadau

 1. 1

  Yr wyf yn ei gael.

  Byddaf yn symud i MediaTemple ar gyfer fy mhrif wefan WordPress, gan analluogi'r rhan fwyaf o'r ategion, cod caled y swyddogaeth ofynnol i'r ffeiliau thema, cael gwared â chymaint o Javascript â phosibl, a symud cymaint o dudalennau statig â phosibl allan o gronfa ddata WordPress.

  Mae hyn yn cynyddu fy nghostau mewn sawl ffordd:
  1. Yn treblu fy nghost cynnal.
  2. Yn cynyddu fy nghostau creu a chynnal a chadw ar gyfer trin tudalennau sefydlog
  3. Yn cynyddu (yn helaeth) y gost o ychwanegu ymarferoldeb.

  Troellog i fyny. Cyfoethog yn gyfoethocach.

  • 2

   A pheidiwch ag anghofio Dave ... ar ôl i chi wneud hynny, gallwch chi ysgrifennu cynnwys crap! Nid oes rhaid i chi weithio ar ysgrifennu yn well mwyach ... dim ond poeni am gyflymach!

   O ie ... a pheidiwch â phoeni am IE, Firefox neu Safari ... dim ond ei wneud yn gyflym yn Google Chrome, dde?

 2. 3

  Darn wedi'i ysgrifennu'n dda Doug. Fel y gwelir yn glir yma, nid yw Google ond yn dechrau curo yn erbyn yr addewid 'gwneud dim drwg' fwy a mwy. Bydd yn llwybr diddorol ymlaen o'u ffurfio ac ni allaf helpu ond meddwl am y tebygrwydd ag Yahoo! Yn 2001-3 wrth i'w brand ddechrau llychwino am y tro cyntaf. Edrychwch ble maen nhw nawr.

 3. 4

  Mae hynny'n ddiddorol. Dechreuodd Google trwy ddweud wrthym pa wefannau oedd fwyaf cysylltiedig â nhw. Mae'n crwydro i ffwrdd rhag harneisio llais y bobl ac yn hytrach gosod ei reolau ei hun. Maen nhw'n penderfynu beth sy'n iawn i'w cwsmeriaid, nid gadael i'r cwsmeriaid benderfynu drostyn nhw eu hunain!

 4. 5

  Mae'n gas gen i fod yn dynnu sylw, ond pan fydd Google fel arfer yn gwneud newid, mae'r byd De-ddwyrain yn cael paranoiaidd - "paranoiaidd" yn y ffordd CNN honno lle maen nhw'n gwneud mynydd allan o fryncyn i gynyddu gwylwyr a refeniw ad. Anaml y mae Google yn gwneud newidiadau manwl gywir sy'n ailwampio'r dirwedd. Fel arfer, mae newidiadau Google yn cael eu gwneud gyda brwsh eang. Ac os daw'r newid uwchlwytho hwn yn ffactor, mae'n debyg y bydd o fewn ystod y gall y mwyafrif danysgrifio iddo. Rwy'n credu bod hyd yn oed bechgyn Mountain View yn ymwybodol o'u cyfran o'r farchnad ac yn gwybod os nad ydyn nhw'n apelio at y llu, gallen nhw golli eu cyfran.

  Ar ben hynny, ni ddylai unrhyw un fod yn defnyddio GoDaddy i gynnal cynnwys beth bynnag (siarad o brofiad). Rwy'n argyhoeddedig bod eu hamser llwytho i fyny yn brifo fy mhrofiad defnyddiwr hyd yn oed pan nad wyf ar eu gwefannau (sydd trwy'r amser gobeithio).

 5. 7

  Mae Yup ei wir Google yn ceisio cymryd drosodd y we - ac maen nhw wedi bod yn gwneud hynny ers cryn amser bellach. Ond fel popeth, y mwyaf o rywbeth a ddefnyddir yw'r mwyaf o bobl sy'n cwyno amdano.

  Dim ond amser a ddengys… 🙂

 6. 8

  Rwy'n credu ein bod ni'n delio â chleddyf ag ymyl dwbl. Ar un ochr, mae gennych gorfforaeth sy'n ymddwyn fel ... wel ... corfforaeth. Mae costau bob amser yn mynd i fod yn ystyriaeth ac maen nhw'n mynd i wneud yr hyn sydd ei angen i sicrhau'r enillion mwyaf, ac yn yr achos hwn bydd y safleoedd arafach yn cael eu sgriwio. Ar yr ochr arall, mae Google yn gwneud ymdrech i wneud y gorau o'u gwasanaeth, gan ei gwneud yn fwy effeithlon i'r defnyddiwr a thrwy hynny wella'r profiad ar y we. Gyda'r we yn dod yn fwy cymhleth, mae'n rhaid i Google amddiffyn ei gynnyrch ac addasu i newidiadau a fydd yn effeithio ar ansawdd ei wasanaeth. Mae defnyddwyr rhyngrwyd yn gwerthfawrogi eu hamser, ac mae hidlo gwefannau nad ydyn nhw'n arbennig o effeithlon yn ychwanegu gwerth at wasanaeth Google. Nid wyf yn gweld hyn fel gweithred arbennig o ddrwg. Nid yw gwneud gwefan yn gyflymach o reidrwydd yn broses ddrud, gan fod yna lawer o ffyrdd i gynyddu cyflymder heb orfod crebachu symiau mawr o arian.

 7. 9

  Rwy'n credu mai hwn yw un o'r pethau lleiaf drwg i mi weld Google yn ei wneud ers amser maith. Maent mewn sefyllfa i ddylanwadu ar y we er gwell. Hyd yn oed os nad yw pwysau cyflymder tudalen yn effeithio'n sylweddol ar y safleoedd, y canlyniad fydd ymwybyddiaeth gynyddol o gyflymder safle ar draws y diwydiant. Mae gwe gyflymach o fudd i bob un ohonom.

  Nid yw dylunio gwefan sy'n llwytho'n gyflym hyd yn oed mor anodd â hynny. O ystyried cyflwr presennol y we, mae'r wefan ar gyfartaledd (hyd yn oed y mwyafrif o'r bechgyn mawr) yn gwneud pethau mor ofnadwy o anghywir fel bod * tunnell * o ffrwythau crog isel. Gosodwch ategion YSlow a Google PageSpeed ​​yn Firefox, ac yna dilynwch ymlaen rai o'r argymhellion maen nhw'n eu rhoi i chi. Hyd yn oed dim ond dilyn ychydig ohonynt gallwch wneud gwelliant sylweddol ym mron unrhyw safle mewn cwpl o oriau.

  • 10

   Unwaith eto ... rydych chi'n colli'r pwynt. NID oes gan 99% o gwmnïau'r adnoddau i optimeiddio eu gwefannau ar gyfer cyflymder - yn syml, maen nhw'n ceisio aros mewn busnes. Nid wyf yn anghytuno bod cyflymder yn bwysig ... Gwneuthum yr ymdrech gyda fy safle fy hun i integreiddio ag Amazon i gael amseroedd llwytho fy nhudalen o dan 2 eiliad. Rwy'n dadlau bod hwn yn opsiwn i bawb. Nid yw!

   • 11

    Doug, beth yw'r URL i'r wefan y gwnaethoch ei optimeiddio gydag Amazon i gael amser llwytho'r dudalen o dan 2 eiliad?

    Deallais y pwynt rydych chi'n ei wneud yn berffaith, ond rwy'n anghytuno â chi. Gellir gwneud llawer o'r optimeiddiadau y mae YSlow yn eu hargymell gan rywun sydd â'r cymhwysedd technegol i ysgrifennu HTML sylfaenol. Dylai fod gan gwmni sy'n gwerthu ar-lein rywun sy'n gallu golygu HTML, fel arall mae ganddyn nhw lawer o broblemau mwy na pheidio â bod yn uchel yn y SERPs 🙂

    Mae gan YSlow dunelli o ddogfennaeth i'ch cerdded trwy'r broses, ac mae hyd yn oed llyfrau fel "Gwefannau Perfformiad Uchel" sydd wedi'u hysgrifennu'n dda ac sy'n ddarlleniadau cyflym sy'n rhoi mwy na digon i chi ddeall y broses. Treuliais brynhawn yn darllen trwy'r llyfr hwnnw flwyddyn neu ddwy yn ôl, ac rwy'n argymell yn fawr i unrhyw un sydd hyd yn oed yn cyffwrdd â gwefan.

    Rwy'n dyfalu mai'r cyfan rwy'n ei ddweud yw, peidiwch â bod mor gyflym i farnu beth fydd yr effaith ar berchnogion gwefannau heb ddeall y broses lawn.

    • 12

     Helo Dan,

     Symudais fy holl delweddau a ffeiliau thematig i Amazon S3. Fe wnaeth y cyfuniad o’u pŵer a’u llwytho o sawl is-barth leihau fy amserau llwyth o 10 eiliad + i lai na 2 eiliad y dudalen! Re: "Cwmni sy'n gwerthu ar-lein ..." - mae pawb yn gwerthu ar-lein nawr Dan. Mae gan bawb wefan ... ac nid oes gan y mwyafrif yr amser na'r adnoddau i wneud y newidiadau hynny.

     Doug

 8. 13

  Nid wyf yn siŵr fy mod yn gweld hyn fel peth drwg. Fel defnyddiwr peiriant chwilio rydw i eisiau i unrhyw ddolen rydw i'n clicio arni (p'un ai o beiriant chwilio neu unrhyw le arall) lwytho'n gyflym iawn. Pe bai dwy dudalen hyd yn oed ym mhob agwedd arall ar yr algorithm graddio chwilio, mae'n gwneud synnwyr i mi y byddai'r un sy'n llwytho'n gyflymach yn uwch.

  Wnes i ddim dal pob un o'r cyfweliad Cutts. A yw ef mewn gwirionedd yn dweud y bydd amseroedd llwytho tudalennau yn ffactor cryfach mewn safleoedd chwilio, yna perthnasedd, awdurdod, neu unrhyw un o'r ffactorau eraill yr ydym wedi arfer â nhw ar hyn o bryd?

 9. 14

  Mae'n ffactor hysbys bod amser llwytho tudalen cyflymach yn cyfateb i gyfraddau trosi gwell.

  Fel perchennog gwefan, rydych chi eisiau hynny ... O safbwynt Google, mae'n algorithm algorithm i fyny, oherwydd mae'r tudalennau llwytho cyflymach yn darparu profiad gwell.

  Doug, rydych chi wedi gweithio fel SAAS o'r blaen ... os yw rhywbeth yn araf, yn aml mae'n cael ei feio ar y cais nid y ffactorau dibynnol. Pa mor annifyr yw hi i'ch profiad pan mae'n rhaid i chi aros 10 eiliad i gynnwys lwytho ar ôl chwilio ... rwy'n credu ei bod yn werthfawr i reng tudalen ychwanegu hyn at yr hafaliad ac nid "drwg" fel y dywed pawb. Mae tudalen Google yn llawn technoleg a lled band - ond mae'n hongian yn gyflym ac maen nhw eisiau i bobl adeiladu tudalennau ac apiau yn debycach i hynny ...

  • 15

   Dim anghytuno ar gyflymder fel ffactor, Dale. Rwy'n anghytuno y dylai peiriant chwilio bryderu ei hun â chyflymder. Ac nid yw pob un o dudalennau ac apiau Google yn gyflym. Roedd yn rhaid i mi ailysgrifennu llawer o berser KML Google Map API er mwyn ei gael i weithio y tu hwnt i ddwsin o gofnodion. A fyddant yn gollwng Folks gan ddefnyddio Google Maps os Yahoo! Mae gan fapiau amseroedd llwyth cyflymach? Fi ddim yn meddwl!

 10. 16

  Rwy'n cytuno â Christophe. Mewn gwirionedd, mae Google yn cael ei ddefnyddio gan filiynau o bobl ledled y byd, felly ydy, nid yw'n berffaith, ond mae wedi cyflawni pethau gwych hyd yn hyn. Google eisiau arian? Pwy nad yw'r uffern heddiw; Dim ond oherwydd eu bod nhw'n un o'r cwmni mwyaf yn y byd yn golygu y gallen nhw, wn i ddim, fod yn garedig a pheidio â bod yn farus? 21ain ganrif!

 11. 17

  Ond pa mor ffansi y mae'n rhaid i dudalennau gwe busnesau bach fod beth bynnag? Bydd gan y mwyafrif o fusnesau bach wefannau syml, na ddylai gymryd llawer o amser i'w llwytho. Ar y llaw arall, mae gan monolithau fel Microsoft wefannau enfawr gyda thomenni cynnwys, sydd felly'n cymryd llawer mwy o amser i'w llwytho na'ch gwefan busnes bach ar gyfartaledd. Felly bydd gan fusnes mawr anfantais o ran lleihau amseroedd llwytho tudalennau.

  Nid wyf yn credu bod rheswm enfawr i Google ddefnyddio amseroedd tudalennau fel ffactor graddio, ond yn sicr nid wyf yn credu ei fod yn ddrwg. A hyd yn oed os ydyw, dim ond beth bynnag y bydd yn effeithio ar fusnesau mawr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.