Os nad oeddech chi eisiau fy marn, ni ddylech fod wedi gofyn!

Un o'r pethau gwych am yr hyn rwy'n ei wneud yw ei fod yn fy rhoi mewn cysylltiad â chwmnïau eraill rydw i wedi gweithio gyda nhw neu ar eu cyfer o'r blaen. Heddiw cefais ychydig o newyddion a oedd yn siomedig, serch hynny.

Tua mis yn ôl, treuliais gwpl o oriau yn llenwi arolwg cynhwysfawr a anfonwyd ataf gan un o'r cwmnïau y bûm yn gweithio iddynt ac a oedd bellach yn gweithio i integreiddio ac ailwerthu. Arllwysais fy nghalon i'r cwmni pan oeddwn yno ac rwy'n dal i garu eu pobl a'u cynhyrchion a'u gwasanaethau hyd heddiw. Fodd bynnag, roedd yr un rhesymau ag y gadewais i'r cwmni barhau i popio i fyny wrth i ni weithio i ailwerthu'r platfform - rhyngwyneb chwyddedig, diffyg nodweddion, cost uchel, ac ati.

Tynnais sylw at wahoddiad yr arolwg yn fy mewnflwch i ymateb i'r arolwg pan allwn neilltuo'r amser. Yn ddiweddarach y noson honno a'r bore wedyn, treuliais awr neu ddwy dda yn ateb yr arolwg. Gydag ardal testun agored, roeddwn yn uniongyrchol ac at y pwynt yn fy meirniadaeth. Wedi'r cyfan, fel ailwerthwr, roedd gwelliant yn eu cynnyrch my budd gorau. Wnes i ddim tynnu unrhyw ddyrnod ac roeddwn yn flaenllaw iawn ar yr hyn yr oeddwn i'n teimlo oedd y materion craidd. Fe wnes i hefyd fagu'r dalent a oedd wedi gadael y cwmni - roedden nhw wedi colli llawer o weithwyr da.

Er bod yr arolwg yn ddienw, roeddwn i'n gwybod bod dynodwyr olrhain ar y broses gyflwyno a byddai'n hawdd i'r cwmni nodi fy sylwadau gonest fel fy un i. Doeddwn i ddim yn poeni am unrhyw ôl-effeithiau, roedden nhw wedi gofyn fy marn ac roeddwn i eisiau ei gynnig iddyn nhw.

Trwy'r grapevine heddiw (mae yna grawnwin bob amser), Darganfyddais fod fy sylwadau wedi atseinio trwy'r cwmni ac, yn fyr, nid oedd croeso imi weithio gyda'r cwmni i hyrwyddo unrhyw berthynas.

Mae'r canlyniad, yn fy marn i, yn fyr ei olwg ac yn anaeddfed. Nid oes unrhyw un a gyrhaeddodd ataf yn bersonol yn dangos diffyg proffesiynoldeb hefyd. Diolch byth i mi, mae yna lawer mwy o ddarparwyr gwasanaeth allan ar y farchnad a all gyflenwi'r hyn sydd ei angen arnaf am lawer llai o arian ac yn llawer haws i'w integreiddio. Roeddwn yn gobeithio helpu fy hen gwmni allan trwy gyflenwi adborth ffres, gonest.

Os nad oeddent eisiau fy marn, hoffwn nad oeddent erioed wedi gofyn. Byddai wedi arbed ychydig oriau o fy amser imi ac ni fyddai teimladau neb wedi cael eu brifo. Dim pryderon, serch hynny. Fel y dymunant, ni wnaf ddim i hyrwyddo unrhyw berthynas â hwy.

10 Sylwadau

 1. 1

  Un peth sy'n werth ei ystyried yma yw p'un a yw'r newyddion a glywsoch yn swyddogol neu ddim ond sïon. Mae swyddfeydd yn lleoedd erchyll ar gyfer syfrdanu sïon, mae'n eithaf posib bod y bobl sy'n adolygu'ch cyflwyniad wedi troi allan a dweud rhai pethau na ddylent eu cael, a chlywodd rhywun gerllaw nhw a'i gymryd fel polisi swyddogol. Yna cafodd y si ei ystumio a'i drawsnewid o achos syml o wrando ar rywbeth llawer gwaeth.

  Wrth gwrs dim ond dyfalu yw hynny 🙂 Mae hefyd yn bosibl eich bod chi'n cael eich torri i ffwrdd o ba bynnag gwmni dan sylw rydych chi'n siarad amdano.

  Ond rwy'n credu mai'r cwestiwn y byddwn i'n ei ofyn i mi fy hun ar y pwynt hwn yw - ydw i'n poeni? Os oes gennych chi deimladau dolurus tuag at y cwmni hwn (sy'n swnio fel rydych chi'n ei wneud yn eich post), yna ydych chi wir eisiau parhau i weithio gyda nhw beth bynnag?

  • 2

   Diolch am yr adborth gwych, Christian. Yn bendant, ni fyddwn wedi postio pe bai gennyf unrhyw amheuon ynghylch ei fod yn si neu'n ffaith. Mae'n wir, yn wir.

   Y wers i unrhyw gwmni yw, os nad ydych chi'n barod i gael adborth negyddol iawn, peidiwch ag anfon arolwg sy'n ei geisio!

 2. 3
  • 4

   Ross, efallai mai dyna'r sylw gorau erioed. Mae'n debyg mai'r hyn a ddysgais yw bod llawer o gwmnïau'n addo teyrngarwch i'r ddoler yn unig ac nid i'w gweithwyr na'u cwsmeriaid.

   Nid wyf yn berchen ar gyfranddaliadau yn y cwmni ac nid oes unrhyw ddyled arnaf iddynt, felly ni ddylwn fod yn cymryd hyn yn bersonol. Fe ddof drosto yn ddigon cyflym a dod o hyd i gwmni sydd eisiau gwrando.

 3. 5

  Rwy'n credu mai'r gwir broblem yw nad yw'r cwmni'n deall gwerth cael rhywfaint o adborth syml, caled. Fel y dywedodd Doug, os nad oes gennych ddiddordeb mewn clywed y da gyda'r drwg, yna peidiwch â gofyn i rywun a allai fod yn onest â chi. Os mai'r cyfan rydych chi'n chwilio amdano yw adborth da, cadarnhaol, cynnes a niwlog. Yna dewiswch y cwsmeriaid / cleientiaid rydych chi eisiau adborth ganddyn nhw â llaw, galwch nhw i fyny a gofynnwch “Beth ydych chi'n ei hoffi amdanom ni?" Un cwestiwn, dyna ni, oherwydd mewn gwirionedd dyna'r cyfan mae'n swnio fel bod gennych chi ddiddordeb mewn clywed beth bynnag.

  Anghofiwch am y ffaith y gallai fod gennych gwsmer sy'n gwybod ychydig am y gwasanaeth rydych chi'n ceisio ei werthu a beth mae'n ei olygu i ddefnyddio ei alluoedd llawnaf mewn gwirionedd. Efallai mai'r cwsmer rydych chi'n ei anwybyddu yw'r un sy'n ddigon deallus i wybod pa gwestiynau y dylai pob cwsmer eu gofyn ac nad ydyn nhw oherwydd nad yw 95% ohonyn nhw'n gwybod unrhyw beth heblaw am yr hyn rydych chi'n ei ddweud wrthyn nhw am eich gwasanaeth eich hun.

  Os nad ydych chi eisiau trwsio neu wella'r hyn sydd gennych chi a'i wella, peidiwch â gwastraffu ein hamser. Mae yna ddigon o wasanaethau eraill fel eich un chi y gallwn ni “fwnci” o'u cwmpas.

 4. 6

  Ni waeth pa mor negyddol yw'r adborth dylai'r cwmni fod yn ei gymryd fel cyfle i wella. Fe roesoch iddynt yr union beth y gofynnwyd amdano y dylent fod yn hapus i'w gael.

  Os ydyn nhw'n teimlo ei fod yn anghyfiawn, anwybyddwch y drwg a gweithiwch ar y da.

  Rhwng popeth, ymddygiad eithaf gwael yw gofyn am farn ddienw ac yna ei ddal yn eich erbyn.

  Pam y byddwn i'n dieithrio rhywun sy'n ailwerthu fy nghynnyrch?

 5. 7

  Rwy'n credu bod hyn yn codi mater mwy. Mae angen i gwmnïau fod yn ofalus yn yr hyn maen nhw'n ei ddweud am bobl sy'n hynod weithgar yn y cyfryngau cymdeithasol (fel chi eich hun). Mae angen iddyn nhw drin blogwyr yr un ffordd ag y bydden nhw'n trin newyddiadurwr. Os ydyn nhw'n gofyn am eich barn, mae angen iddyn nhw naill ai ei ddefnyddio fel beirniadaeth adeiladol neu ei anwybyddu. Y peth gwaethaf y gallent fod wedi'i wneud yw gadael iddo gael ei bostio yn eich blog eu bod yn eich trin fel hynny. Nid yw'n adlewyrchu'n dda arnyn nhw o gwbl.

  • 8

   Mae'n debyg bod hynny'n wir i raddau, Colin. Yn sicr, dwi ddim eisiau i bobl ofni gwneud busnes gyda mi pe bai rhywbeth drwg yn digwydd ac efallai y byddaf yn blogio amdano, serch hynny. Fel y sylwch uchod, nid wyf byth yn sôn am bwy ydyw ac ni fyddwn byth yn gwneud hynny.

   Mae rhai o fy ffrindiau agosaf yn gweithio i fusnesau ac ni fyddwn byth yn ceisio brifo eu busnes yn faleisus - ond byddaf yn parhau i fod yn onest pan ofynnir i mi.

 6. 9

  Doug, mae'n ddrwg iawn gennyf glywed bod hyn wedi digwydd. Rwy'n sicr yn gwerthfawrogi eich adborth. Am yr hyn y mae'n werth - mae eich sylwadau o bwys ac fe'u gwerthfawrogir.

 7. 10

  Mae'r un peth yn wir pan fydd rhywun yn gofyn unrhyw gwestiwn, hy “beth yw'r gwahaniaeth rhwng Indy &. . . . ”Cwestiwn go iawn a ofynnwyd imi yn ddiweddar. Fe wnes i osgoi'r ateb oherwydd roeddwn i'n gwybod y gallai fod yn sarhaus i'r sawl sy'n gofyn. Fodd bynnag, pan ofynnwyd iddo yr 2il dro, ymatebais ac yn sicr ddigon. . . roedd y gofynwr yn ei chael yn “sarhaus”. Er bod yr ateb yn hollol ffeithiol.

  Os nad ydym am glywed yr ateb - i unrhyw gwestiwn - yna peidiwch â gofyn yn y lle 1af.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.