Canlyniadau Cwsmer fel Cynnwys: Sut y gwnaeth Dan Anton Grew Ei Fusnes SEO i 7 Ffigwr Leveraging Testimonials

astudiaeth achos

Mae marchnata cynnwys yn ymadrodd bywiog KPI ethereal mewn marchnata sydd wedi mynd i'w gasgliad rhesymegol, perchnogion busnes yn blogio am bynciau anniddorol er mwyn cysylltu neu i gadw eu gwefan ffres.

Nid yw cynnwys yn golygu diwedd

rhwystredig

Flynyddoedd yn ôl roedd Google wrth ei fodd yn graddio gwefannau mwy gyda mwy o gynnwys. Arweiniodd hyn at blogwyr, cysylltiedigion, a pherchnogion busnes yn corddi cynnwys cyffredin ad cyfog, gyda'r addewid disgwyliedig y bydd Google yn dychwelyd yn y dyfodol, traffig.

Nawr, mae'r algorithm yn ffafrio profiad y defnyddiwr fel tystiolaeth yn sgil cynnydd Mae ymgysylltu â defnyddwyr yn dylanwadu'n drwm ar SERPs megis CTR (cyfradd clicio drwodd), Cyfradd Bownsio (os bydd rhywun yn gadael eich gwefan ar unwaith), ac Amser Annedd (amser cyfartalog ar y safle / tudalen). Mae'r newid hwn wedi achosi hysteria torfol a dryswch ymhlith y ffermydd cynnwys a blogwyr zombie sy'n teimlo mai mwy o gynnwys yw'r ateb i ddatrys eu marchnata i mewn a'u gwae traffig, wrth iddynt ddyblu mewn cuddni cost suddedig ar greu mwy fyth o gynnwys, mewn gweithred o wallgofrwydd ac oferedd.

Dywedwch Stori Nad yw'n Sugno: Cynnwys ar gyfer Trosi

Campfire

Gall Taid ddweud yr un stori o amgylch tan gwersyll oherwydd bod ei amseriad a'i ddanfoniad yn cael ei berffeithio. Mae stori dda yn ennyn sylw'r gynulleidfa ac yn siarad yn uniongyrchol â'u diddordeb, sy'n dacteg amlwg ond heb ei defnyddio ddigon; beth sydd ynddo i'r gwrandäwr? Nid yw post blog sylfaenol neu ddarn cynnwys am hen rysáit yn mynd i ddenu pigyn yng ngwerthiant pobydd, yn yr un modd ag nad yw swydd hirwyntog ar gyfraith cyfrifyddu yn mynd i ennill unrhyw gleientiaid corfforaethol.

Gwybodaeth, neu addysg fel marchnata cynnwys yw'r dull anghywir. Mewn gwirionedd, rydym mewn gorlwytho gwybodaeth, gyda Ni allai 339 milltir wedi'u pentyrru'n llawn o iPads ddal y we fyd-eang hyd yn oed yn 2010, ac mae maint y data yn cynyddu'n esbonyddol bob blwyddyn. Mae'r niferoedd yn dangos pam mae tactegau hen ffasiwn o geisio addysgu neu hysbysu'r cyhoedd yn hunanladdiad marchnata cynnwys. Dull gwell yw siarad ag a poen gobaith a phrofi y gallwch ei helpu ef neu hi i'w datrys, neu o leiaf liniaru eu problem.

Cysylltiedig, Llysgenhadon Brand, a Phrofiadau Cwsmer

Eiriolaeth Brand

Pryd Dan Anton dechreuodd farchnata ar-lein gyntaf ei fod yn deall egwyddorion Og Mandino, i luosi gwerth rhywun mae'n rhaid i chi luosi'ch ymdrechion, a pha ffordd well na chael eraill i hyrwyddo'ch nwyddau neu wasanaethau? Yn cael eu hadnabod fel cysylltiedigion neu lysgenhadon brand, mae'r cwsmeriaid hyn yn deyrngar oherwydd i chi ddatrys eu problem, a rhagori ar eu disgwyliadau. Wrth gwrs, bydd y mwyafrif eisiau cael iawndal ariannol am eu hyrwyddiad eu hunain o'ch cynhyrchion neu wasanaethau a dyna pam mae llwyfannau fel JVzoo, Clickbank, Amazon, ac eraill yn bodoli i roi cymhelliant ariannol i'r rhai sy'n ceisio hyrwyddo nwyddau neu wasanaeth o ansawdd.

Er mwyn cael eraill i hyrwyddo'ch cynnyrch mae angen iddo a) gweithio b) cael elw i gefnogi grym “gwerthu”. Dechreuodd marchnatwyr rhyngrwyd greu eu hastudiaethau achos eu hunain, gan ddangos sut y gwnaeth yr amrywiol gynhyrchion SaaS (meddalwedd fel gwasanaeth) ddatrys eu problem - marchnata ar-lein yn bennaf. Nawr, yn lle dim ond yr astudiaeth achos wreiddiol gan Dan a'i dîm, yn llythrennol roedd cannoedd o bobl eraill yn siarad, yn trafod ac yn hyrwyddo'r brand. Hyd yn oed pe bai Dan yn penderfynu creu 10,000 o bostiadau blog am gynhyrchu traffig ar-lein, ni fyddai’n gyfystyr â chofnodion a gwerthiannau cwsmeriaid y byd go iawn o greu cynnyrch solet, a sbarduno astudiaethau achos gan arbenigwyr marchnata rhyngrwyd dibynadwy.

Ar hyn o bryd mae dros 15,300 o ganlyniadau yn Google ar gyfer BacklinksIndexer Review, a dros 4,500,000 ar gyfer Crowd Search Me Review. Mae'n bwysig nodi mai'r astudiaeth achos wreiddiol oedd y catalydd, gan roi ysgogiad i eraill sy'n croniclo eu hastudiaethau achos eu hunain, ac yna tystebau ar fforymau poblogaidd fel WarriorForum, BlackhatWorld, ac unigolion fel Terry Kyle a Jon Leger. Enghraifft o fideo a sgrinlun isod:

Darren Shaw

Cyfleoedd Clecs, Hype a Chynnwys yn y Dyfodol

clecs

Nid oes unrhyw un eisiau trafod rhywbeth sy'n cael ei ystyried yn hen, yn ddiflas neu'n ddiwerth. Mae pobl yn denu at enillwyr a senarios buddugol. Cam cyntaf troi cynnyrch Dan o gynnyrch rhyngrwyd ar gyfartaledd oedd adrodd straeon cleientiaid ar ffurf astudiaethau achos, neu'r ffurf wannaf, tystebau, a arweiniodd at gysylltiadau ac eraill yn ei hyrwyddo. Mae'r ail gam yn casglu digon o fomentwm i fanteisio ar yr hype. Mae diddordeb a momentwm yn hanfodol i gyrraedd demograffig mawr, fel y gwelir gan y Effaith tanc siarc, lle mae cystadleuwyr yn gweld cynnydd mawr mewn gwerthiant a diddordeb buddsoddwyr eraill dim ond trwy fod yn gysylltiedig â'r sioe deledu.

Fe'i gelwir hefyd yn PR, neu Cysylltiadau Cyhoeddus, mae bob amser yn haws caffael y wasg, pan fydd gennych wasg, sy'n ddalfa eironig 22. Gofynnodd cymunedau ac arbenigwyr gorau fel Meistrolaeth Semantig, Mike From Maine, a Carl Radley i gyd am gyfweliadau â Dan i trafod cynnydd esbonyddol ei gynhyrchion, gan grosio dros 7 ffigur yn flynyddol.

Cymhwyso Byd Go Iawn o Ailadrodd Llwyddiant SEO Dan Anton

Theori ac ymarfer

Nid oes gan bob busnes y moethusrwydd o ysgogi cysylltiadau neu lysgenhadon brand. Os ydych chi'n gwerthu cwcis, gwynnu dannedd neu siawns gwasanaethau cyfreithiwr, a oes gennych chi ffi atgyfeirio ar y gorau, neu a ydych chi ar ynys yn erbyn y gystadleuaeth yn unig. Gellir cymhwyso egwyddorion sut roedd Dan yn gallu graddio'n gyflym i unrhyw fodel busnes, er bod mwy o bwyslais ar adolygiadau cwsmeriaid ac astudiaethau achos.

Mae adolygiadau digidol wedi defnyddio gair ar lafar, gan ganiatáu i eiriau a phrofiad y cwsmer fyw ar eraill a dylanwadu arnynt am byth. Nid yw'n ddigon syml i gael adolygiadau, gan fod y gystadleuaeth yn fwyaf tebygol o'u cael; mae'n rhaid i chi ddweud stori trwy astudiaeth achos gymhellol. Dewch i gwrdd â Bob, roedd ganddo ddannedd melyn ac ni aeth allan ar ddyddiad mewn 5 mlynedd, a nawr dyma fe gyda'i wên newydd sbon, a dim ond cwrdd â chariad ei fywyd ar ôl fflachio ei gwynion perlog arni. Wrth gwrs, mae hyn yn awgrymu eich bod mewn gwirionedd yn helpu digon o bobl i gaffael astudiaethau achos go iawn, fel gall bodau dynol selog weld celwydd 90% o'r amser. Nawr mae adolygiad yn cael ei drawsnewid yn stori y gellir ei hail-drosglwyddo. Roedd gan Sally grynhoad eglwys fawr ac roedd angen 500 o gwcis erbyn dydd Llun, ac nid oedd unrhyw fecws arall yn yr ardal yn barod i’w helpu, nes iddi gysylltu â ni becws “X”. Cyn belled â'ch bod wedi helpu cwsmer yn gyfreithlon, a rhagori ar eu disgwyliadau byddant yn fwyaf tebygol o ganiatáu i'ch astudiaeth achos gyhoeddus cyn belled â'ch bod yn eu trin â pharch a thegwch. Nawr, ni all y busnes sydd â'r un faint o “adolygiadau” gysylltu ar lefel ddyfnach, ddynol oherwydd eu bod yn syml yn gwmni cyfreithiol 5 seren, ond gwnaethoch chi helpu Joe i gael arian i helpu i dalu ei gostau meddygol cynyddol.

Cynnwys wedi'i Bersonoli: Gweld Mae ein Desg Gymorth KnowledgeBase wedi dyddio

Personoli Cynnwys

Mewn byd lle mae'r rhan fwyaf o bobl yn canolbwyntio'n llwyr ar beidio â manteisio ar unigolion sydd wedi eu jadio, heb fai arnyn nhw eisiau sicrwydd i'ch adnabod chi fel perchennog y busnes sy'n poeni am ddatrys eu problem yn wirioneddol, nid ysgafnhau eu waledi yn unig.

Mae ateb amrywiaeth o awgrymiadau ffôn dim ond er mwyn hongian mewn rhwystredigaeth yn dangos yr ymgais i ddad-ddyneiddio'r broses werthu a phrofiad gwasanaeth cwsmeriaid. Y cwmnïau sy'n penderfynu mynd i'r gwrthwyneb, hyperpersonal, sy'n ennill ymddiriedaeth a busnes y defnyddiwr addysgedig a grymus heddiw.

Arweiniodd hyn at un o gleientiaid Dan Anton yn wynebu mentrau marchnata digidol, Atlanta Atlanta, lle mae pob cleient yn derbyn ymgynghoriad fideo wedi'i bersonoli, 1 i 1. Mae'n fideo preifat, wedi'i greu ar gyfer un unigolyn yn unig. Mae'r darn hwn o “gynnwys” yn cymryd hyd at 2 awr i'w greu, ac mae'n hollol rhad ac am ddim. Mae’r syniad o ddangos popeth i berchennog busnes ymlaen llaw heb daliad neu gontract yn dychryn y mwyafrif o asiantaethau marchnata, wrth i’r “gyfrinach” gael ei datgelu ac ni fydd eu hangen arnoch mwyach, gan arwain at golli busnes, a gwastraff amser.

Mae realiti wedi profi i'r gwrthwyneb. Cysondeb mae egwyddor yn dangos pan fyddwch chi'n dangos yn benodol ac yn ddiangen, nid dim ond dweud, sut y gallwch chi wella'r rhagolygon bywyd ar lefel unigol, mae'r gyfradd trosi a'r defnydd o gynnwys yn cynyddu. Mae'r ddelwedd isod yn gipolwg ar yr amser a dreuliwyd yn gwylio ychydig o ymgynghoriadau, ynghyd ag un fideo generig. Sylwch fod yr amser gwylio cyfartalog yn llawer mwy na safon y diwydiant Munudau ac eiliadau 4 12.

Amser Gwylio

Mae'r cyfuniad o'r ymgynghoriad personol, prawf cymdeithasol trwy astudiaethau achos, a'r rhesymeg dros y cynllun / cyllideb farchnata wedi arwain at gyfradd trosi uwch, ac o leiaf cynnydd o 150% yn y defnydd o gynnwys o'i gymharu ag amser gweld cyfartalog y diwydiant.

Dynoliaeth fel Cynnwys: Mae pobl yn Gwneud Busnes gyda Phobl

Cynnig

Mae'r rhan fwyaf o berchnogion busnes yn ofni rhoi eu hwyneb neu nodi eu cynnig gwerth, ar pam eu bod am ennill busnes darpar. Mae'r rhai sy'n cael eu gwobrwyo, fel y gwelir wrth drawsnewid plwm yn cynyddu 500% trwy ychwanegu fideo ymadael ar wefan asiantaeth marchnata digidol Atlanta SEO, o 1 arwain y dydd i 5, gyda'r un lefel ac ansawdd traffig. Mae cysylltu, hyd yn oed ar lefel arwynebol, yn rhoi cyfle i chi ennill eu hymddiriedaeth a'u busnes yn y pen draw trwy weithredoedd, nid addewidion gwag. Roedd yr un cyn-fideo traffig, cysylltiad cyn-ddynol, yn gadael yr asiantaeth heb gymryd unrhyw gamau, oherwydd ofn, ansicrwydd, neu hyd yn oed ddifaterwch. Yn olaf, mae angen defnyddio cynnwys fel galwad i weithredu.

5 Awgrymiadau i Gynyddu Traffig i'ch Gwefan Pobi Mae gwefan yn ffordd hynafol o weithredu marchnata cynnwys. Mae postiadau blog generig wedi cael eu disodli gan adolygiadau, adrodd straeon (astudiaethau achos), llysgenhadon brand (cysylltiedig), y wasg, personoli (ymgynghori), a dynoliaeth (gan nodi eich cynnig gwerth fel pe baent yn ffrind dibynadwy neu'n aelod o'r teulu). Dyma sut y tyfodd Dan Anton o fod yn gwmni meddalwedd un dyn i logi dwsinau o arbenigwyr gorau ledled y byd a gwasanaethu miloedd o gleientiaid, gan ennill dros 7 ffigur yn flynyddol. Os ydych chi'n credu yn yr hyn rydych chi'n ei wneud, cynnwys yw eich cerbyd i'ch gwahanu chi o'r genfaint o gyffredinedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.