Sut i Ddefnyddio Dadansoddeg Taith Cwsmer I Optimeiddio'ch Ymdrechion Marchnata Cynhyrchu Galw

Sut i Ddefnyddio Dadansoddeg Taith Cwsmer I Optimeiddio'ch Ymdrechion Marchnata Cynhyrchu Galw

I optimeiddio'ch cynhyrchu galw ymdrechion marchnata yn llwyddiannus, mae angen gwelededd arnoch i bob cam o deithiau eich cwsmeriaid a'r modd i olrhain a dadansoddi eu data i ddeall beth sy'n eu cymell nawr ac yn y dyfodol. Sut ydych chi'n gwneud hynny? Yn ffodus, mae dadansoddeg taith cwsmer yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr i batrymau a hoffterau ymddygiad eich ymwelwyr trwy gydol eu taith cwsmer gyfan. Mae'r mewnwelediadau hyn yn caniatáu ichi greu profiadau gwell i gwsmeriaid sy'n cymell ymwelwyr i gyrraedd y pwynt olaf yn eich twmffat gwerthu.

Beth yn union yw dadansoddeg siwrneiau cwsmeriaid, a sut allwch chi ei ddefnyddio i wneud y gorau o'ch strategaethau marchnata cenhedlaeth arweiniol? Dewch i ni ddarganfod.

Beth Yw Dadansoddeg Taith Cwsmer?

Mae dadansoddeg siwrneiau cwsmer yn gymhwysiad sy'n dadansoddi teithiau cwsmeriaid yn benodol. Mae'r cymhwysiad hwn yn cynnwys olrhain a dadansoddi'r ffordd y mae eich cwsmeriaid yn defnyddio amrywiol sianeli i ryngweithio â'ch brand. Mae'n dadansoddi'r holl sianeli - a ddefnyddir ar hyn o bryd ac yn y dyfodol - y mae eich cwsmeriaid yn eu cyffwrdd yn uniongyrchol.

Gallai'r sianeli hyn gynnwys:

 • Sianeli â rhyngweithio dynol, fel canolfannau galw
 • Sianeli rhyngweithio dwy ffordd, fel hysbysebu arddangos
 • Sianeli sydd wedi'u hawtomeiddio'n llawn, fel dyfeisiau symudol neu wefannau
 • Sianeli a weithredir gan drydydd parti, megis siopau adwerthu annibynnol
 • Sianeli sy'n cynnig cymorth byw i gwsmeriaid, fel llywio safle ar y cyd neu sgwrs fyw

Pam fod angen dadansoddeg siwrnai cwsmeriaid arnaf?

Hyd yn oed wrth i deithiau cwsmeriaid dyfu’n fwyfwy cymhleth, mae cwsmeriaid heddiw yn disgwyl i’w rhyngweithiadau busnes â’ch brand - ar draws sawl sianel - fod yn gyfartal ag arweinwyr CX fel Amazon a Google. Os nad yw siwrneiau eich cwsmeriaid yn ddi-dor bob cam o'r ffordd, byddant yn dod yn anfodlon ac yn symud ymlaen yn gyflym at gystadleuydd. I'r gwrthwyneb, mae astudiaethau'n dangos hynny profiadau cadarnhaol i gwsmeriaid sbarduno twf refeniw.

Mae astudiaethau hefyd yn dangos nad yw buddsoddi mewn rheoli adborth cwsmeriaid yn ddigon i wella eich lefelau CX. Priodolir y methiant hwn i'r ffaith mai dim ond ar bwyntiau ar hyd y daith y gofynnir am adborth yn gyffredinol. Yn anffodus, mae hyn yn golygu mai dim ond peth o daith y cwsmer sy'n cael ei ddal, gan gamliwio profiadau cyffredinol eich cwsmeriaid.

Mae'r data anghyflawn hwn yn lleihau eich gallu i gael darlun cyflawn a mewnwelediadau cywir i berfformiad eich strategaeth farchnata. Mae hefyd yn eich gadael dan anfantais o ran gwella profiadau cwsmeriaid a clymu profiadau cwsmeriaid â chanlyniadau busnes diriaethol.

Dadansoddeg siwrneiau cwsmeriaid yw'r bont rhwng ymddygiadau eich cwsmeriaid a'ch canlyniadau busnes. Mae rhaglen ddadansoddeg siwrneiau cwsmer yn galluogi'ch busnes i olrhain, mesur a gwella profiadau cwsmeriaid ar draws sawl pwynt cyffwrdd a chyfnod amser, gan gwmpasu taith gyfan y cwsmer.

Mae trosoledd dadansoddeg siwrneiau cwsmeriaid yn galluogi arweinwyr marchnata cynhyrchu galw i ateb cwestiynau cymhleth, fel:

 1. Beth sy'n achosi ymddygiad ein cwsmeriaid?
 2. Pa ryngweithio neu deithiau yn y gorffennol y mae ein cwsmeriaid wedi'u cyflawni a'u harweiniodd yma?
 3. Pa lwybrau mae ein cwsmeriaid yn eu cymryd ar eu teithiau?
 4. Beth yw'r canlyniadau mwyaf tebygol ar gyfer pob cwsmer neu daith?
 5. Sut fydd y siwrneiau a'r canlyniadau hyn yn effeithio ar ein canlyniadau busnes?
 6. Beth yw nodau ein cwsmeriaid?
 7. Sut mae eu nodau'n cyd-fynd â'n nodau busnes?
 8. Sut mae ychwanegu gwerth ar gyfer pob cwsmer a gwella profiad eu cwsmer?

Beth yw Buddion Dadansoddeg Taith Cwsmer?

Mae dadansoddeg siwrneiau cwsmeriaid yn gynhwysyn hanfodol mewn rhaglen rheoli teithiau cwsmer effeithiol. Dyma'r darn sy'n dadansoddi data cynhwysfawr ac yn cynhyrchu mewnwelediadau gweithredadwy. Mae'r mewnwelediadau a gafwyd o'r math hwn o raglen rheoli cwsmeriaid yn werthfawr i gwsmeriaid a busnesau fel ei gilydd. Dyma sut.

 • Profiadau Cwsmer Optimeiddiedig (CX) - Mae'r mewnwelediadau a gafwyd trwy ddadansoddiadau effeithiol o deithiau eich cwsmeriaid yn eich galluogi i wneud y gorau o bob cam ar y ffordd i gael profiad cyffredinol di-dor.
 • Canlyniadau Perfformiad Mesuradwy Parhaus - Yn ogystal, mae dadansoddeg barhaus yn caniatáu ichi fesur perfformiad mentrau marchnata cynhyrchu galw yn barhaus ar draws sawl sianel a diffinio'r DPA priodol i fesur pob taith.
 • Dadansoddiadau Data o Sianeli a Amserlenni Llawer - Pan edrychwch ar deithiau cwsmeriaid ar draws sawl sianel ac amserlen, daw pwyntiau poen dilys yn amlwg. Mae adnabod y pwyntiau poen hyn yn eich galluogi i weithredu ac effeithio'n gadarnhaol ar deithiau eich cwsmeriaid.
 • Sut Alla i Optimeiddio Dadansoddeg Taith Cwsmer? - Mae arweinwyr ym maes gwasanaeth cwsmeriaid, dadansoddeg, marchnata a CX yn optimeiddio dadansoddeg siwrneiau cwsmeriaid yn nodweddiadol. Mae'r arweinwyr hyn yn mabwysiadu llwyfannau dadansoddeg taith cwsmeriaid i wella eu strategaethau marchnata cynhyrchu galw a'u galluoedd i fesur perfformiad.

Mae'r timau hyn yn gwneud y gorau o ddadansoddeg siwrneiau cwsmeriaid i:

 • Data taith cwsmer Amass
 • Datrys hunaniaeth cwsmeriaid aml-sianel
 • Dadansoddwch ryngweithio di-rif trwy gydol siwrneiau traws-sianel di-ri
 • Nodi pwyntiau poen CX a'u gwreiddiau
 • Gwirio gwelliannau posibl i siwrnai cwsmeriaid
 • Meintioli ROI buddsoddiadau CX

Mapio Taith Cwsmer yn erbyn Dadansoddeg Taith Cwsmer

Fel marchnatwr cynhyrchu galw, efallai y byddwch eisoes yn gweithredu mapio taith cwsmer ac yn teimlo ei fod yn darparu'r un mewnwelediadau â dadansoddeg siwrneiau cwsmeriaid. Yn anffodus, nid yw hyn yn wir. Er bod mapio siwrneiau yn canolbwyntio ar fewnwelediadau ansoddol, mae dadansoddeg siwrneiau cwsmeriaid yn fwy meintiol ac yn ymgorffori cwmpas llawer mwy.

 • Cipluniau Statig yn erbyn Manylion Parhaus - Mae mapio siwrneiau yn darparu cipluniau statig yn unig o deithiau rhai o'ch cwsmeriaid ac nid oes ganddynt y manylion angenrheidiol i gynrychioli lliaws eich cwsmeriaid a'u hymddygiad unigryw.
 • Data Statig yn erbyn Amser-seiliedig - Mae dadansoddeg siwrneiau cwsmeriaid yn cael ei yrru gan ddata ar sail amser, sy'n eich galluogi i weld sut mae siwrneiau cwsmeriaid yn newid dros amser. Mae'r gallu i fesur siwrneiau cwsmeriaid a phwyntiau cyffwrdd cymhleth aml-sianel yn barhaus ar hyd teithiau yn helpu marchnatwyr i ragweld llwyddiannau siwrnai cwsmeriaid.
 • Treial a Gwall yn erbyn Profi Amser Real - Heb welededd i'r data diweddaraf ar bob rhyngweithio ar hyd taith y cwsmer, gadewir i fusnesau arbrofi gyda gwelliannau newydd ar siwrnai gyfan y cwsmer. Nid yn unig y mae hyn o bosibl yn gwastraffu amser ac adnoddau, mae'n golygu y bydd marchnatwyr yn aros am ganlyniadau agregedig nad ydyn nhw'n nodi ble mae'r materion.

Mae dadansoddeg siwrneiau cwsmeriaid yn rhoi gwelededd i farchnatwyr weld sut mae cwsmeriaid yn ymateb i welliannau ar hyd sawl pwynt cyffwrdd a chyfnodau amser. Yn ogystal, mae'r cymhwysiad hwn yn galluogi marchnatwyr i brofi ac olrhain llwyddiant gwelliannau rhyngweithio profiad cwsmeriaid mewn amser real.

Wedi'i bweru gan ddysgu peiriant ac AI, mae dadansoddeg taith cwsmer yn galluogi marchnatwyr i nodi pwyntiau poen ar hyd taith gyfan y cwsmer sy'n cael effaith negyddol ar CX. Mae'r mewnwelediadau hyn yn caniatáu i fusnesau sy'n cael eu gyrru gan ddata flaenoriaethu cyfleoedd ar gyfer optimeiddio siwrneiau cwsmeriaid a sbarduno twf refeniw.

Am gynhyrchu 30-50% yn fwy o biblinell mewn 90 diwrnod?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.