Mewnwelediadau Cwsmeriaid yn yr Oes Ddigidol

methinks mewnwelediadau cwsmeriaid digidol

Mae cael adborth perthnasol gan gwsmeriaid - a'i gael yn gyflym - yn fwy hanfodol nag erioed i lwyddiant busnes. Yn sicr, mae recriwtio ei hun yn anodd, nid yw cyfweleion ymchwil byth fel yr addawyd, a'r llinellau amser ar gyfer cael mewnwelediadau cwsmeriaid yn teimlo rhy hir i wneud gwahaniaeth i'r busnes. Ond, mae ffordd well o gael y mewnwelediadau cwsmeriaid mawr eu hangen sy'n dilysu cyfeiriad eich cynnyrch a'ch busnes.  

Mae cyfuniad o dechnoleg fodern wedi dod at ei gilydd i greu mewnwelediadau gwell, cyflymach a rhatach i gwsmeriaid. Mae'r atebion mewnwelediad cwsmeriaid newydd gorau yn trosoledd y ffôn clyfar. Gelwir y categori newydd o gynhyrchion yn atebion Ymchwil-fel-Gwasanaeth (RaaS), ac mae'r cynhyrchion RaaS gorau yn canolbwyntio ar ddileu'r rhwystredigaethau logistaidd sy'n gynhenid ​​mewn dulliau traddodiadol o greu ymchwil ansoddol. Mae atebion RaaS yn grymuso ymchwilwyr, entrepreneuriaid, rheolwyr cynnyrch, dylunwyr a marchnatwyr i ailffocysu ar yr hyn sydd bwysicaf; gwrando ar gwsmeriaid a rhagolygon, ac integreiddio mewnwelediadau dynol i'r UX a mapiau cynnyrch.

Lle mae Ymchwil Ansoddol yn cael ei Torri

Fel y nododd Marc Andreesen yn enwog, “mae meddalwedd yn bwyta’r byd.” Ac, nid oes enghraifft fwy na'r broses, yr offer a'r llinell amser ar gyfer cynnyrch adeiladu. Creodd yr oes Lean-Agile ffrwydrad o ddatblygiad cynnyrch a yrrwyd gan ddata ar draws yr holl ddiwydiannau, a'r offer ar gyfer codio, dylunio, profi, dadansoddi a cludo cynhyrchion - newidiodd y biblinell gynhyrchu yn gyfan gwbl, ac eithrio creu mewnwelediadau dynol. Mae Data Mawr a Deallusrwydd Artiffisial a ddangoswyd wedi addo gwneud ymchwil ansoddol yn ddarfodedig, ond mae'r holl addewidion hynny heb eu cyflawni ac mae'r angen am fewnwelediadau dynol yn dal yn wych, ac mae'r llinellau amser a'r offer yn anghyson â datblygu cynnyrch modern. Tan yn ddiweddar, roedd ymchwil ansoddol yn deillio yr un ffordd ag yr oedd ugain mlynedd yn ôl, a dyma pam nad yw hynny'n ymarferol bellach: 

  • Mae dulliau traddodiadol o gynnal ymchwil i gwsmeriaid yn ddrud
  • Mae logisteg yn golygu bod ennill mewnwelediadau ymchwil yn ddwys o ran amser ac yn gyfyngedig
  • Mae ceisio mewnwelediadau cwsmeriaid ar wahanol gamau o Ymchwil a Datblygu yn tarfu ar gyflymder, cyflymder i'r farchnad
  • Mae cwmnïau angen mynediad at eu cwsmeriaid targed, digon agos ddim yn cyfrif

Ymchwil Ansoddol Esblygol

Gan ddefnyddio technoleg flaengar i oresgyn yr heriau logistaidd sy'n gynhenid ​​yn hanesyddol mewn ymchwil ansoddol, mae datrysiadau RaaS yn grymuso ymchwilwyr i ailffocysu ar yr hyn sydd bwysicaf: perfformio eu hymchwil a chynhyrchu mewnwelediadau a all wneud gwahaniaeth go iawn.  

Y newyddion da yw nad yw mabwysiadu technolegau ymchwil ansoddol newydd yn benderfyniad newydd, ffasiynol. Mae cwmnïau sy'n arwain y diwydiant yn mabwysiadu technolegau newydd i helpu i greu a chwistrellu ymchwil ansoddol i ddatblygiad cynnyrch a marchnata, yn gyflymach ac yn amlach. A dyma’r gyfrinach fawr: Mae marchnatwyr ac arweinwyr busnes mewn cwmnïau proffil uchel ledled y byd, gan Samsung, LG, Verizon, Machine Zone a Hyundai - yn eu hail flwyddyn lawn o ddefnyddio offer RaaS i drawsnewid eu busnesau, cwrdd a rhagori disgwyliadau cwsmeriaid. Mae datrysiadau RaaS bellach yn rhan o arferion gorau rheoli cynnyrch ac Ymchwil a Datblygu, blwch arall yn y diagramau Twf Stack sy'n mapio'r offer a'r prosesau angenrheidiol ar gyfer gwneud cynhyrchion gwych.

methinks Yn Cyflwyno Ymchwil-fel-Gwasanaeth

Cwmni o Silicon Valley yn meddwl yw datrysiad ymchwil ansoddol y dyfodol. Gan ysgogi dull symudol-gyntaf a system broffilio ymosodol sy'n eich cysylltu â defnyddwyr ac arbenigwyr wedi'u gwirio, gallwch gael mewnwelediadau ar unwaith i ffracsiwn - un rhan o saith, fod yn union - o'r gost.

mae methinks yn cael effaith fawr ar y diwydiant Ymchwil a Datblygu gwerth miliynau o ddoleri trwy wneud dilysu cwsmeriaid yn is-broses amserol, effeithlon a chost-effeithiol wrth ddod â bron unrhyw gynnyrch neu wasanaeth i'r farchnad. Nid yw costau, amser a logisteg bellach yn rhwystrau wrth sicrhau safbwyntiau defnyddwyr. O ganlyniad, dylai amlder cynnal a chymhwyso ymchwil ansoddol gynyddu a newid arferion gorau ar draws nifer o ddiwydiannau, ledled y byd. 

Y gwahaniaeth methinks

mae methinks yn helpu unrhyw gwmni i dargedu, dod o hyd i gwsmeriaid a'u rhagolygon a'u cyfweld trwy alwadau fideo wyneb yn wyneb. Mae'r ymchwil ansoddol hon a ddaliwyd yn helpu busnesau i ddysgu oddi wrth eu cwsmeriaid trwy sgyrsiau effeithlon, cost-effeithiol, wyneb yn wyneb sy'n cael eu cymedroli, eu recordio, eu trawsgrifio, eu hanodi a'u golygu'n hawdd a'u rhannu ar gyfer dysgu cyflym, sefydliadol. Mae'r platfform wedi'i seilio ar RaaS yn caniatáu i ymchwilwyr gynnal cyfweliadau byw, arolygon ansoddol ac astudiaethau hydredol, gan alluogi mewnwelediadau sy'n amrywio o ddefnyddioldeb cynnyrch sylfaenol i ddealltwriaeth well o ddefnydd cynnyrch personol y gellir ei ddarganfod dim ond trwy ymdrechion ymchwil tymor hwy. 

cafodd methinks lwyddiant cynnar yn gwasanaethu conglomerau busnes byd-eang, gan ddod â defnyddwyr yr UD i gewri rhyngwladol ym maes electroneg defnyddwyr, ceir, gemau, meddalwedd a'r cyfryngau. Yn fwy diweddar, mae busnesau sy'n canolbwyntio ar yr Unol Daleithiau wedi ymgysylltu â methinks dro ar ôl tro, yn enwedig y rhai sydd yng nghyfnodau cynnar Ymchwil a Datblygu. mae methinks eisiau newid y ffordd y mae ymchwil marchnad yn cael ei gynnal trwy rymuso entrepreneuriaid, ymchwilwyr proffesiynol, rheolwyr cynnyrch, dylunwyr neu unrhyw arweinydd Ymchwil a Datblygu i chwistrellu mewnwelediadau cwsmeriaid i'w busnes yn gyflym ac yn gost-effeithiol. Gall unrhyw ddefnyddiwr methinks drefnu a recordio cyfweliadau ar unwaith, cymryd nodiadau, rhoi nod tudalen ar fewnwelediadau defnyddwyr, a mwy. Mae'r holl fideos wedi'u stampio amser a'u storio yn y cwmwl er mwyn cael mynediad hawdd, golygu a rhannu.

Marchnad y Meddyliwr

Un gwahaniaeth mawr y mae methinks yn ei gynnig yw'r gronfa o gyfranogwyr grŵp ffocws rhagdybiedig. Gyda bron i 400,000 wedi'u sgrinio ymlaen llaw Meddylwyr yn bennaf yn yr Unol Daleithiau, mae mewnwelediadau cwsmeriaid ar gael ar alw, yn barod i ddarparu barn ac ymatebion gwerthfawr. mae methinks yn darparu hidlwyr i helpu ymchwilwyr i nodi eu demograffig targed, gan sbarduno ymatebion ar unwaith gan gronfa o ymgeiswyr priodol sy'n rhannu argaeledd ar gyfer cyfweliadau.

O fusnesau newydd sbon i fentrau can mlwydd oed, mae deall yr hyn y mae cwsmeriaid ei eisiau a'i angen yn hollbwysig i lwyddiant. mae methinks yn newid llinellau amser a strwythur cost ymchwil yn ddramatig. Ein nod yw eich cysylltu â'ch cwsmeriaid targed fel y gallwch ofyn cwestiynau pwysig a dysgu. Rydym wedi creu datrysiad syml a chain iawn i broblem heriol iawn o greu platfform cadarn, cymhwysiad hawdd ei ddefnyddio a marchnad fywiog o Feddylwyr.

Philip Yun, Cyd-sylfaenydd methinks a Phrif Swyddog Cynnyrch

methinks Argaeledd a Phrisio

mae methinks ar gael nawr ac yn dechrau ar $ 89 y cyfweliad. mae methinks yn cynnig model talu wrth fynd, felly mae gan ymchwilwyr y gallu i golyn neu ehangu gan y gall eu hanghenion ymchwil newid. Gall ymchwilwyr ddarparu eu Meddylwyr eu hunain a lleihau eu costau cysylltiedig ymhellach trwy dalu ffi platfform isel. Gall cwsmeriaid mewn mentrau mawr - neu gwsmeriaid sydd angen ymchwil yn seiliedig ar brosiectau - fanteisio ar gyfres o alluoedd ymchwil methink gan gynnwys cymedroli proffesiynol, dadansoddi a datblygu cyflwyniad. Am fwy o wybodaeth, ewch i: meddwl.io

Papur Gwyn: Nid yw Pob Ymchwil yn cael ei Greu yn Gyfartal

Roedd y tîm yn methinks eisiau mynd i'r afael â phwnc mewnwelediadau cwsmeriaid yn yr oes ddigidol, felly fe wnaethon ni greu'r papur gwyn Nid yw Pob Ymchwil yn cael ei Greu yn Gyfartal.

Dadlwythwch Nid yw'r Holl Ymchwil yn cael ei Greu'n Gyfartal

Dadlwythwch, cymerwch ddarlleniad, a gadewch i mi wybod beth yw eich barn chi. Ac os oes gennych ddiddordeb mewn gweld RaaS ar waith, rydym yn hapus i wneud hynny rhoi demo i chi or cychwyn treial am ddim.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.