Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Dylanwadwyr

Rhaid mai “Cwsmer yn Gyntaf” yw'r Mantra

Mae harneisio pŵer y nifer o dechnolegau marchnata soffistigedig sydd ar gael yn gam da i fusnes, ond dim ond os ydych chi'n cadw'ch cwsmer mewn cof. Mae twf busnes yn dibynnu ar dechnoleg, mae hon yn ffaith ddiamheuol, ond yn bwysicach nag unrhyw offeryn neu ddarn o feddalwedd yw'r bobl rydych chi'n gwerthu iddynt.

Mae dod i adnabod eich cwsmer pan nad ydyn nhw'n rhywun wyneb yn wyneb yn achosi problemau, ond mae'r nifer helaeth o ddata i chwarae ag ef yn golygu y gall marchnatwyr brwd gael darlun ehangach nag erioed o'r blaen. Mae olrhain y metrigau cywir a chynnal y dadansoddiadau cyfryngau cymdeithasol cywir yn gwneud cydnabod cwsmeriaid dilys yn haws nag o'r blaen ac yn helpu i wella'ch dealltwriaeth gyffredinol o'ch sylfaen cwsmeriaid.

Sut mae Disgwyliadau a Gwasanaeth Cwsmeriaid wedi Newid

Mae cwsmeriaid wedi dod yn fwy na bywiog o ran sut y gallant gael gafael ar frandiau, yn enwedig gyda thwf cyfryngau cymdeithasol. Ac, yn ei dro, mae hyn wedi golygu bod eu disgwyliadau wedi dod yn llawer mwy heriol. Ni ddylai brandiau weld y galw hwn yn negyddol gan ei fod yn gyfle pellach i gynnig gwasanaeth a phrofiadau gwych i gwsmeriaid, a dangos ansawdd eu cwmni.

Mae gwasanaeth cwsmeriaid amser real wedi dod yn norm, gyda un arolwg yn awgrymu bod 32% o gwsmeriaid yn disgwyl ymateb gan frand o fewn 30 munud, gyda 10% arall yn disgwyl rhywbeth yn ôl o fewn 60 munud, p'un ai yn ystod “oriau swyddfa” neu gyda'r nos neu ar benwythnosau.

Mae'r ystod o offer martech soffistigedig sydd ar gael i gasglu a dadansoddi data wedi helpu'n sylweddol hefyd, gyda dadansoddeg gwefan wedi'i integreiddio ochr yn ochr ag olrhain ymgysylltu cymdeithasol, cronfeydd data CRM, ac ystadegau sy'n ymwneud â lawrlwythiadau neu rifau cofrestru. Mae'r nifer fawr o wahanol fathau o ddata yn caniatáu cywirdeb wrth nodi cwsmeriaid targed a siapio'ch ymgyrchoedd yn unol â hynny.

Mae hyn yn llawer i'w reoli a'i gadw ar ben, ac mae'n ddealladwy y gallai brand ei chael hi'n anodd cadw trefn ar bopeth. Dyma pam mae buddsoddi yn y dechnoleg gywir yn wirioneddol bwysig a pham mae defnyddio'r offer deallusrwydd cymdeithasol a'r feddalwedd allan yn bwysig. Er mwyn helpu i hwyluso eich rheolaeth data er budd eich cwsmeriaid dylai'r elfennau canlynol fod yn ystyriaethau craidd.

Dadansoddiad Cystadleuwyr

Mae gwybod beth mae'ch cystadleuwyr yn ei wneud yn ganolog i ddod o hyd i'r hawliau a'r camweddau yn eich diwydiant. Gallwch ddyddodi'ch cystadleuwyr trwy ddilyn eu llwyddiannau a'u methiannau yn agos a manteisio ar hoff a chas bethau aelodau traws-gynulleidfa.

Mae olrhain a meincnodi cystadleuwyr yn caniatáu ichi ddod o hyd i'ch safle yn eich diwydiant a gweithio i'w wella lle bo angen. Gallwch ddadansoddi'r un math o fetrigau o weithgaredd cymdeithasol eich cystadleuwyr ag yr ydych chi'n gwneud eich un eich hun, gan gydbwyso'r metrigau gwagedd â'r data mwy diriaethol y gallwch eu casglu.

Proffilio Cynulleidfa Darged

Gyda chymaint o wybodaeth am ein cynulleidfa ar gael, nid oes esgus i beidio â phersonoli cynnwys a darparu profiadau eithriadol i gwsmeriaid. Yn yr enghraifft hon o'r brand dillad a nwyddau cartref Nesaf mae'n bosib gweld sut gall deall diddordebau eu cwsmeriaid eu helpu i gynllunio ymgyrchoedd yn y dyfodol.

Proffilio Cynulleidfa Darged

Gall y data hwn ymddangos yn eithaf ar hap ond mae'n unrhyw beth ond. O edrych yn agos ar ddata Sotrender, mae'n dangos Nesaf yn union ble i fynd â'u hymgyrchoedd yn y dyfodol a pha bynciau a all ennyn diddordeb eu cynulleidfa yn fwyaf effeithiol. Mae cael y wybodaeth hon yn hanfodol i gynllunio ymgyrchoedd yn y dyfodol a helpu i sicrhau eu bod yn y sefyllfa orau ar gyfer lefelau ymgysylltu uwch.

Datblygu Cynnyrch

Beth mae eich cwsmeriaid ei eisiau? Efallai eich bod chi'n gwybod beth rydych chi am ei ddatblygu ond ai dyna mae pobl ei eisiau? Gellir defnyddio hyd yn oed adborth digymell trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn gadarnhaol wrth ddatblygu cynnyrch a gallwch ddewis mynd gam ymhellach a chynnwys eich cwsmeriaid yn natblygiad eich cynnyrch.

Gwnaeth Coca Cola hyn gyda'u Brand FitaminWater fel y maent wedi gweithio gyda'u fanbase Facebook i ddod o hyd i rywun i helpu i ddatblygu blas newydd. Rhoddwyd $ 5,000 i’r enillydd weithio gyda’r tîm datblygu i greu’r blas newydd ac arweiniodd at lefelau ymgysylltu enfawr gyda dros 2 filiwn o gefnogwyr Facebook FitaminWater yn cymryd rhan yn y broses datblygu cynnyrch.

Adnabod a Thargedu Dylanwadwyr

Ym mhob sector bellach mae dylanwadwyr allweddol sydd â pharch a sylw mawr yn y gymuned ar-lein. Mae brandiau yn brwydro i gysylltu â'r dylanwadwyr hyn, gan dreulio llawer iawn o amser a hyd yn oed buddsoddiad ariannol i argyhoeddi dylanwadwyr i hyrwyddo ac eirioli eu cynnyrch.

Gyda galw mawr am macro a dylanwadwyr meicro, mae angen i'ch busnes ddod o hyd i'r rhai a all eirioli dros eich busnes ac sy'n cyfateb yn agos i'ch cwsmer targed. Gyda mantra 'cwsmer yn gyntaf' dylech fod yn chwilio am ddylanwadwyr sy'n golygu rhywbeth i'ch cynulleidfa ac a all fod yn ychwanegiad gwerthfawr i'ch ymdrechion marchnata, yn hytrach na dim ond “unrhyw un” sydd ag enw a chyfrif dilynwr gweddus. Mae nodi'r dylanwadwyr cywir ar gyfer eich brand yn wirioneddol hanfodol i lwyddiant yng nghelf gynnil marchnata dylanwadwyr.

Rydych chi am leoli'ch brand fel un y mae cwsmeriaid yn falch o eiriol drosto, ond er mwyn sicrhau eiriolaeth mae'n rhaid i chi ganolbwyntio'n llawn ar y cwsmer. Mae'n hawdd iawn cael eich lapio yn y dechnoleg ac anghofio agwedd ddynol eich ymdrechion marchnata. Mae technoleg yno i helpu a chynorthwyo i ddarparu'r profiadau gorau posibl i gwsmeriaid.

Dan Purvis

Yn cael ei ystyried gan Brand Republic fel un o 50 dylanwadwr Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol Gorau’r DU, mae Dan Purvis yn angerddol am ddod â chynnwys, marchnata a gwerthiannau ynghyd i gysylltu busnesau â’u cynulleidfaoedd, er mwyn sicrhau gwerth busnes diriaethol a ROI.

Erthyglau Perthnasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.