E-Fasnach Cwsmer-Gyntaf: Datrysiadau Clyfar ar gyfer yr Un Peth Na Allwch Chi Ei Fforddio i Fynd yn Anghywir

Technolegau E-Fasnachu Cwsmer-Gyntaf

Mae'r colyn oes pandemig tuag at e-fasnach wedi dod gyda disgwyliadau newidiol defnyddwyr. Unwaith eu bod yn werth ychwanegol, mae offrymau ar-lein bellach wedi dod yn brif bwynt cyffwrdd cleientiaid ar gyfer y mwyafrif o frandiau manwerthu. Ac fel prif dwndwr rhyngweithio cwsmeriaid, mae pwysigrwydd rhith-gefnogaeth i gwsmeriaid ar ei uchaf erioed.

Mae gwasanaeth cwsmeriaid e-fasnach yn dod â heriau a phwysau newydd. Yn gyntaf, mae cwsmeriaid gartref yn treulio mwy o amser ar-lein cyn iddynt wneud eu penderfyniadau prynu.

Ymchwiliodd 81% o'r ymatebwyr i'w cynnyrch ar-lein cyn gwneud eu penderfyniad prynu. Mae'r nifer hwnnw'n cynrychioli cynnydd pedair gwaith yn fwy na'r cyfartaledd cyn-bandemig o ddim ond 20%. Yn ogystal, canfu'r astudiaeth fod defnyddwyr bellach yn treulio 79 diwrnod ar gyfartaledd yn casglu gwybodaeth ar-lein cyn iddynt ddewis cynnyrch neu gwmni ar gyfer eu penderfyniadau prynu mawr. 

ffynhonnell: Prifddinas GE

Mewn byd cynyddol gysylltiedig a chwilfrydig, profiad y cwsmer Rhaid bod yn flaenoriaeth gyntaf cwmni. Yn ôl yn 2017, yn fras 93% o ddefnyddwyr dywedodd bod adolygiadau ar-lein wedi dylanwadu ar eu penderfyniadau manwerthu - gyda mwy o amser ar ein dwylo a mwy o fasnach yn digwydd ar ein sgriniau, dim ond cynyddu mae'r nifer hwnnw. Ni all manwerthwyr fforddio fumble profiad y cwsmer ar-lein mwyach. Nid yw sicrhau rhyngweithio rhithwir cadarnhaol yn dacteg gwerthu, mae'n strategaeth oroesi. Ac mae wedi dod yn bwysicach fyth yn oes COVID.

Isod mae ychydig o'r strategaethau gwasanaeth digidol sydd eu hangen ar bob manwerthwr rhithwir.

Tech ar gyfer Gwell Cyflymder: Oherwydd bod Amseru yn Bopeth

Mae ethos y Rhyngrwyd yn ddi-baid. Efallai y byddem wedi arfer â chynrychiolwyr mewn canolfannau siopa mawr, ond nid oes unrhyw un eisiau aros o gwmpas am gymorth rhithwir. Mae hyn yn rhwystr unigryw i fanwerthwyr e-fasnach, nad ydyn nhw'n gallu 'cau'r rhith-ddrysau' pan fydd y cloc yn taro 7 yr hwyr. 

Er mwyn dileu amseroedd aros rhithwir a thrafod y galw newydd hwn o gwmpas y cloc, mae manwerthwyr yn troi at chatbots i gael atebion gwasanaeth cwsmeriaid. Mae Chatbots yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i ymgysylltu'n weithredol â chwsmeriaid, p'un ai trwy destun, negeseuon tudalen we, neu dros y ffôn. Chwyddodd cyfradd fabwysiadu chatbots ledled y pandemig, wrth i fanwerthwyr weld bod rheoli cleientiaid yn awtomataidd yn lleihau eu costau gweithredu. Mae Chatbots yn cynnig dulliau symlach ar gyfer casglu taliadau, prosesu archebion neu ffurflenni, a gwasanaethu darpar gwsmeriaid - pob un heb golli curiad. 

Am y rheswm hwn, Adroddiad diweddaraf Business Insider ni ddylai fod yn syndod. Maent wedi rhagweld y byddai gwariant manwerthu defnyddwyr trwy chatbots ledled y byd yn cyrraedd $ 142 biliwn o fewn y tair blynedd nesaf. Fe wnaethant hefyd ddarganfod bod tua 40% o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd mewn gwirionedd Mae'n well i ryngweithio â chatbots dros systemau cymorth eraill fel asiantau rhithwir. 

Tech ar gyfer Profiad Integredig: Safon Defnyddiwr Newydd

Mae e-fasnach yn unigryw yn yr ystyr y gall ddigwydd o unrhyw le. Ni all brandiau ymddiried bob amser bod defnyddwyr yn eistedd gartref o flaen monitorau maint llawn gyda'u gwefan yn cael ei harddangos yn berffaith. Yn aml, mae defnyddwyr yn rhyngweithio â gwefan brand ar eu ffôn symudol yng nghanol gweithgareddau o ddydd i ddydd. Ond data a gasglwyd gan Statista nodi mai dim ond 12% o ddefnyddwyr sy'n ystyried bod eu profiad masnach symudol yn gyfleus. 

Mae'r mudiad rhithwir yn rhoi pwysau newydd ar fanwerthwyr i wella profiad eu cwsmeriaid ar draws pob pwynt cyffwrdd defnyddwyr, ac o ran symudol, mae'n amlwg bod gwaith i'w wneud. Ond mae manwerthwyr sydd wedi parhau i fuddsoddi yn eu datrysiadau CRM (rheoli perthnasoedd cwsmeriaid) wedi cael eu hunain mewn gwell sefyllfa i reoli'r galw hwn o oes COVID. Mae llwyfannau CRM integredig yn caniatáu i fanwerthwyr reoli eu profiad cwsmer ar draws pob sianel, gan uno eu data mewn-siop â'u gwerthiannau ar-lein, eu rhyngweithiadau chatbot, eu hymgysylltiad â'r cyfryngau cymdeithasol, a chanlyniadau eu hymgyrch e-bost.

Nid yn unig y mae hyn yn helpu i ddarparu profiad dibynadwy i gwsmeriaid, lle mae eu data yn cael ei gadw'n ddiogel ac yn gyson ar draws sawl pwynt cyffwrdd, ond mae ganddo hefyd y budd ychwanegol o dwmffatio'r holl ddata pwysig yn un cyffredin. Gellir symleiddio caffael data awtomataidd ar draws nifer o ddigwyddiadau i un platfform; mae archebion yn cael eu llenwi'n gyflymach, mae ffurflenni'n cael eu prosesu'n fwy effeithlon, ac mae gan berchnogion yr holl ddata y gallent ofyn amdano i rymuso eu marchnata.

Tech ar gyfer Marchnata wedi'i Dargedu: Yr Hyn a Wyddom Hyd Yma

Gyda chymaint o ddata'n ffrydio i mewn, mae marchnatwyr digidol yn arbrofi mewn ychydig o gyfeiriadau gwahanol. Ymhlith y strategaethau buddugol hyd yma mae mabwysiadu realiti estynedig. Mae realiti estynedig (AR) yn datrys y broblem fawr yn oes COVID: sut mae ymddiried yn y cynnyrch os na allaf ei weld yn y siop? Yn gyflym, mae timau marchnata craff wedi dod o hyd i'r ateb. Gall profiadau AR efelychu ymddangosiad dodrefn mewn ystafell fyw, maint pant ar ffrâm benodol, cysgod minlliw ar wyneb cwsmer. 

Mae AR yn tynnu'r dyfalu allan o siopa ar-lein, ac mae eisoes yn cynnig enillion anhygoel i fanwerthwyr; mae manwerthwyr sydd ag arddangosfeydd cynnyrch rhyngweithiol, 3D wedi nodi cyfradd trosi 40% yn uwch. Gwneud y bet diogel na fydd manwerthwyr eisiau rhan â'u gwerthiannau uwch ar unrhyw adeg yn fuan, Mae Statista wedi amcangyfrif y bydd y farchnad realiti estynedig yn cyrraedd 2.4 biliwn o ddefnyddwyr erbyn 2024. 

Yn olaf, mae timau marchnata craff yn pwyso mwy ar bersonoli fel strategaeth werthu flaenllaw, ac yn haeddiannol iawn. Mae e-fasnach yn cynnig un peth na allem fyth ei efelychu mewn siopau: gall pob siopwr ar-lein 'gerdded' i mewn i siop hollol wahanol, rithwir. Mae personoli argymhellion cynnyrch i chwaeth y siopwr ar-lein yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd defnyddwyr yn dod o hyd i rywbeth sy'n dal eu llygad yn gyflym. Mae gwneud offrymau wedi'u personoli yn golygu defnyddio data o bryniannau blaenorol a gweithgaredd ar y safle i'r porwr i ragfynegi eu chwaeth; tasg arall sydd wedi dod yn llawer mwy hygyrch trwy bwerau deallusrwydd artiffisial. Bydd addasu yn biler masnach ôl-COVID, gan newid tirwedd disgwyliadau defnyddwyr. 

Gall Chatbots, CRMs integredig, a datrysiadau data craffach helpu gweithwyr manwerthu proffesiynol i reoli eu galw e-fasnach. Gall y data cynyddol o werthiannau ar-lein wneud ar gyfer marchnata craffach, ac ymddengys bod buddsoddiad mewn AR yn bet diogel. Yn y diwedd, fodd bynnag, bydd y cwsmer bob amser â'r gair olaf; mae goroesiad ôl-COVID yn dibynnu ar fanwerthwyr yn rhoi'r cwsmer (rhithwir) yn gyntaf. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.