CrowdSPRING: Lladd yr Asiantaeth?

logo gwanwyn torf

Efallai eich bod chi'n meddwl ei bod hi'n eithaf rhyfedd i ddyn sy'n lansio ei asiantaeth ar-lein newydd hyrwyddo dewis arall yn lle gweithio gydag asiantaeth yn gyfan gwbl ... ond dyna beth rydw i'n mynd i'w wneud. Rwy'n siŵr y byddaf yn cael rhywfaint o bost casineb gan fy ffrindiau dylunydd ar gyfer postio hwn. Rwy'n iawn gyda hynny. Esboniaf pam ... dim ond gwylio'r fideo sy'n esbonio crowdSPRING cyntaf:

Y ddadl yn y diwydiant yn erbyn TorfSPRING yw bod systemau sy'n hyrwyddo'r defnydd o waith hapfasnachol yn cymryd talent a gymerodd flynyddoedd i'w ddatblygu a'i wneud yn nwydd. Mae yna gyfan Symudiad SPEC NA!, gan nodi:

Mae ymgyrch NO! SPEC yn gyfrwng i uno'r rhai sy'n cefnogi'r syniad bod gwaith penodol yn dibrisio potensial dylunio ac yn y pen draw yn gwneud anghymwynas â'r cleient.

Beth yw Spec?

Mae Spec wedi dod yn ffurf fer ar gyfer unrhyw waith a wneir ar sail hapfasnachol. Hynny yw, unrhyw waith y gofynnwyd amdano na chytunwyd ar ffi deg a rhesymol amdano, yn ysgrifenedig os yn bosibl.

Beth sydd mor anghywir â hynny?

Yn gryno, mae spec yn ei gwneud yn ofynnol i'r dylunydd fuddsoddi amser ac adnoddau heb unrhyw sicrwydd o daliad.

Mae CrowdSPRING yn bersonol wedi teimlo'r gwres - dan ymosodiad gan a Ymgyrch CrowdSINK. Canfuwyd bod rhywfaint o waith ar CrowdSPRING yn gopïau o waith dylunwyr eraill.

Mewn datgeliad llawn, ceisiais y gwasanaeth yn ddiweddar a thalu $ 200 am a dyluniad baner ar gyfer safle rydw i'n mynd i'w ailwampio (Cyfrifiannell Tâl). Gallwch adolygu'r cyflwyniadau a gweld yr ystod eang o dalent ac arddulliau a gyflwynwyd yn seiliedig ar fanylion fy mhrosiect.

Dyma pam rwy'n gwerthfawrogi'r hyn y mae CrowdSPRING yn ei wneud:

 1. Bydd dyluniad gwych a'r gallu i ddehongli disgrifiad prosiect i brototeip terfynol bob amser yn ennill. Mae hynny'n rhoi cyfle i ddylunwyr gwych heb gefnogaeth asiantaeth neu hanes o gleientiaid mawr gael gwaith gwych a chleientiaid gwych. Hynny yw, bydd dylunwyr gwych sy'n cymryd rhan yn cael eu gwobrwyo am eu gwaith.
 2. Gall dyluniad gwych roi'r wefan sydd â'r ymyl sydd ei hangen arni i symud busnes ymlaen, ond heb fynediad fforddiadwy at ddylunydd, mae cwmnïau'n cael eu gorfodi i dorri corneli a chael presenoldeb dylunio nad yw'n aml yn cyfateb i ansawdd eu gwaith. Mae'n ddrwg gennym ddylunwyr, nid yw'n ymwneud â chi i gyd!
 3. Nid yw dyluniad gwych yn gwneud asiantaeth. Mae dylunio yn un agwedd ar strategaeth gyffredinol. Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith yr wyf wedi gweld asiantaethau curo a rhedeg sy'n taflu prosiect $ 30,000 nad yw'n cael unrhyw ganlyniadau - ac yna'n eu gwylio yn mechnïaeth ar y cleient ac yn mynd at y dioddefwr nesaf. Rwyf wedi gweld trywydd o ddagrau o ran gwaith “No Spec”.
 4. Mae tâl am berfformiad yn golygu gwell perfformwyr. Nid oes unrhyw sicrwydd o berfformiad wrth dalu am amser dylunio. Os caf fy llogi i adeiladu gwefan ac nad yw'n gweithio, ni ddylwn gael fy nhalu. Os bydd rhywun yn cyflwyno dyluniad gwael (roedd cryn dipyn ar fy mhrosiect CrowdSPRING), ni ddylid eu gwobrwyo.
 5. Gall tâl am berfformiad fod yn fwy proffidiol i ddylunwyr gwych. Nid oes gennyf unrhyw syniad a gymerodd y prosiect y gofynnais amdano 10 munud neu 30 awr i'r dylunydd ei gwblhau. Nid wyf yn poeni. Mae hynny'n golygu y gallai'r dylunydd gael ei dalu'n eithriadol o dda am fy mhrosiect. Yn ogystal, byddaf yn edrych ymlaen at weithio gyda'r artist hwnnw yn y dyfodol i gael gwaith ac ansawdd cyson ar fy mhrosiect nesaf.
 6. Pam ddylai cwmni gael ei gosbi trwy dalu am ddyluniad gwael? Pam na ddylai dylunydd orfod cyflwyno rhai syniadau i sicrhau ei fod yn creu dyluniad sy'n cyd-fynd â dymuniadau'r cwmni? Mae'n ymddangos bod y dylunwyr gorau rwy'n eu hadnabod bob amser yn dehongli gofynion gyda thalent wych a hyd yn oed yn rhoi eu llofnod eu hunain ar y prosiect. Nid oes gan ddylunwyr gwych unrhyw beth i'w ofni gyda gwaith Spec.

Yn fyr, credaf fod systemau fel CrowdSPRING yn agor cyfleoedd i ddylunwyr medrus wneud bywoliaeth wych trwy wobrwyo dyluniad gwych a rhwystro dylunwyr gwael. Yn ogystal, credaf ei fod yn darparu cyfleoedd i fusnesau gael dyluniadau fforddiadwy o ansawdd na fyddent erioed wedi gallu cael mynediad atynt o'r blaen.

Ydw i'n cydymdeimlo â chefnogwyr SPEC NA! Wrth gwrs dwi'n gwneud! Rydw i wedi adeiladu cynlluniau prosiect, meddalwedd, cynigion, cyfarfodydd, galwadau cynhadledd, areithiau, erthyglau, sesiynau taflu syniadau ... mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen am waith 'Spec' rydw i wedi'i gyflawni na chefais iawndal ffurfiol amdano erioed. Pe bawn i'n Farchnatwr NAC OES, ni fyddwn yn gallu fforddio bwyta ar hyn o bryd ... a byddwn yn chwerthin o bob cyfarfod yr wyf yn ei fynychu.

Dywedwch y gwir, hoffwn pe bai system fel CrowdSPRING ar gael ar gyfer fy ngwaith! Byddwn i wedi rhoi fy strategaethau a fy syniadau yn erbyn strategaethau'r asiantaethau gorau unrhyw ddiwrnod! Nid yw CrowdSPRING yn lladdwr Asiantaeth, mae'n farchnad newydd i ddylunwyr.delwedd 2260935 10648149

54 Sylwadau

 1. 1

  Mae fy ngwraig newydd gwblhau prosiect crowdSRPING ar gyfer logo ar gyfer ei busnes celf a chrefft bach. Cafodd ymatebion o bob cwr o'r byd. Roedd rhai yn hollol oddi ar y targed, roedd eraill yn anhygoel. Derbyniodd tua 50 o gyflwyniadau i gyd a chafodd amser caled yn dewis o blith tri "rownd derfynol". Pan ofynnwyd iddynt newid manylion, fel lliwiau, ffontiau, ac ati, roedd pob dylunydd yn ymatebol iawn. Talodd $ 200 hefyd a gwnaeth gymaint o argraff arni, mae eisoes yn cynllunio deunydd ysgrifennu a gwefan gan ddefnyddio crowdSPRING. I'r dorf NO! SPEC, mae'n rhaid i mi ddweud "Croeso i'r byd archeb / gwastad newydd", lle gallai'ch cystadleuydd fod o 130 o wahanol wledydd. Mae'n ddrwg gennym ond mae diheintio yn ddi-rwystr, dim ond gofyn i asiantau teithio "proffesiynol".

 2. 3

  Diolch am yr adolygiad o'r gwasanaeth hwn. Yn edrych fel ei fod yn rhywbeth y dylwn ei gynnwys ar TechStartups yn fuan. Rwyf bob amser yn gwerthfawrogi eich gonestrwydd a'ch mewnwelediad busnes syth.

 3. 4

  "Bydd dyluniad gwych a'r gallu i ddehongli disgrifiad prosiect i brototeip terfynol bob amser yn ennill. Mae hynny'n rhoi cyfle i ddylunwyr gwych heb gefnogaeth asiantaeth neu hanes o gleientiaid mawr gael gwaith gwych a chleientiaid gwych. Hynny yw, gwych bydd dylunwyr sy'n cymryd rhan yn cael eu gwobrwyo am eu gwaith "

  Gyda phob parch dyledus, yn syml, nid yw'r datganiad hwn yn wir. Ar Crowdspring, mae'r prynwr yn cyfarwyddo'r prosiect dylunio bron yn llwyr, yn ôl pob tebyg o'u dychweliad cychwynnol, ac yna trwy adborth (sydd yn amlach na pheidio, ddim ar ddod). Mae hyd yn oed llai o faromedr o'r hyn yw dyluniad "gwych" nag arfer - barn oddrychol ar yr adegau gorau. Nid oes meini prawf beirniadu ar yr hyn sy'n gwneud dyluniad "da" mewn gwirionedd, ac mae'r prynwr yn aml yn dewis gwaith nad yw'n ddyluniad "gwych", ond yn hytrach rhywbeth y maen nhw'n ei "hoffi" (fel y mae eu hawl) ond does dim sicrwydd o gwbl bod hynny'n "wych "bydd dyluniad yn cael ei wobrwyo, neu hyd yn oed yn cael sylw (ac eithrio gan ddylunwyr eraill). Ymhob cystadleuaeth crowdSPRING, dim ond y dylunydd buddugol sy'n cael ei dalu, felly hyd yn oed os oes sawl enghraifft o ddylunio "gwych" mewn cystadleuaeth, mae sawl dylunydd "gwych" yn mynd heb "wobr" am eu gwaith.

  Yn rhyfeddol, mae'n ymddangos bod yr un bobl sy'n dadlau nad oes gan ddylunwyr hawl i gael eu talu am eu gwaith, yn teimlo bod gan brynwyr hawl i ddylunio rhad. Nid yw'n ymwneud â dylunwyr yn unig, ond mae'n hafaliad busnes dwy ochr. Mae gwasanaethau fel crowdSPRING yn annilysu un ochr i'r hafaliad busnes hwnnw. A byddai altruism tybiedig crowdSPRING yn creu mwy o argraff arnaf pe na baent yn codi 15% am bob prosiect. Mae'n ymddangos eu bod yn credu bod ganddyn nhw hawl i ennill bywoliaeth yn seiliedig ar eu 'offrymau busnes'. Tybed pam nad ydych chi, a hwythau, yn cael eu symud yn yr un modd i edrych ar ddylunwyr yn yr un goleuni.

  "Mae talu am berfformiad yn golygu gwell perfformwyr."

  Dyna sylw eithaf od ar bost blog sy'n eirioli gwasanaeth nad yw'n talu unrhyw beth o gwbl i'r rhan fwyaf o'u dylunwyr. Nid yw'r mwyafrif helaeth o bobl ar crowdSPRING yn gwneud ceiniog ar eu dyluniadau a defnyddio'ch rhesymeg, byddai hynny'n golygu eu bod yn berfformwyr ofnadwy. Mae'r syniad nad yw talu dim i ddylunwyr, gyda dim ond gobaith gwan o ennill unrhyw daliad am eu gwaith, yn eu gwneud yn well dylunwyr yn chwerthinllyd. Mewn gwirionedd, ni fyddai'r rhesymeg honno'n gweithio gydag UNRHYW alwedigaeth, boed yn fedrus ai peidio.

  Dwi hefyd yn gweld fideo crowdSPRING braidd yn rhyfedd hefyd. Yn ôl eu datganiad cenhadaeth hunan-gyhoeddedig, maen nhw i gyd am helpu'r "dyn bach". "Gochelwch y underdogs" yw un o'u ymadroddion dal rwy'n credu. Yn rhyfedd iawn, mae'r unig "foi bach" yn cael ei bortreadu yn y fideo fel cystadleuaeth crowdSPRING, cymaint o darged o crowdSPRING â'r asiantaeth fawr sy'n cael ei phortreadu gyda goleuadau amrantu. Yn ôl eu fideo, mae crowdSPRING allan i redeg yr unig "foi bach" allan o fusnes hefyd. Nid fy mod yn eu cwestiynu yn cymryd y safbwynt hwnnw - natur y gystadleuaeth ydyw - ond yn sicr mae'n talu i rôl hunan-estynedig crowdSPRING o "lefelu'r cae chwarae" am yr un "underdog" hwnnw. Ac yn union fel eu safle "ewyllys rydd" (mae crowdSPRING yn amddiffyn yn frwd "hawliau" dylunwyr i weithio, am ddim, iddyn nhw, tra bod y cwmni'n ennill 15 pwynt oddi ar y brig) mae'n ymwneud â crowdSPRING yn troi elw. Nid bod unrhyw beth o'i le â hynny, ond gadewch i ni o leiaf ei alw'n beth ydyw.

  Efallai eich bod chi'n iawn am dorfSPRING yn "Lladd Asiantaeth" ond maen nhw'n mynd i sathru ar lawer o ddylunwyr gwyrdd, naïf a di-gyflogedig (32k a thyfu) cyn iddyn nhw godi'r teitl hwnnw ar eu mantell yn falch.

  • 5

   Diolch am eich persbectif ar hyn. Fel 'prynwr', nid oes ots gennyf am y comisiwn 15% y mae CrowdSPRING yn ei gymryd i alluogi'r farchnad hon. Maent yn ei faethu a'i alluogi ac yn haeddu iawndal. Mae'n rhaglen wirfoddol - does dim rhaid i brynwyr fod yno ac nid oes raid i ddylunwyr wneud hynny chwaith.

   O ran 'dyluniad gwych' ... yn y pen draw, dylai'r penderfyniad fod yn nwylo'r person sy'n talu am y gwasanaeth, onid ydych chi'n meddwl?

   • 6

    A dweud y gwir, mae'n rhaid i mi gytuno â fersiwn Bryan o ddyluniad "gwych" yma. Doug, gwn eich bod wedi gweld digon o enghreifftiau lle mae marchnatwyr rhyngrwyd wannabe / SBOs dibrofiad yn brifo eu hunain neu'n edrych yn dwp, yn hytrach na helpu eu cwmnïau mewn gwirionedd. Mae'r un peth yn wir gyda dyluniad, ond mae'n debyg hyd yn oed yn fwy felly.

    Dylai'r penderfyniad fod yn nwylo'r prynwr, ie, ond mae angen budd gweithiwr proffesiynol dylunio ar lawer o brynwyr hefyd i helpu i arwain eu proses benderfynu a meddwl - hyd yn oed os nad ydyn nhw'n gwybod bod angen yr help arnyn nhw.

 4. 7

  Mae'n swnio fel llawer o bobl yn hoffi casglu sieciau cyflog yn lle gwthio'u hunain. Mae CrowdSpring yn swnio fel cyfweliad swydd mawr fwy neu lai. Cyflwyno'ch gwaith a'ch syniadau ac os ydyn nhw'n well na phawb arall byddwch chi'n cael eich gwobrwyo â'r swydd ac atgyfeiriadau posib neu ailadrodd busnes yn y dyfodol. Ni ddangosodd Tom Watson gymeradwyaeth a siec ym Mhencampwriaeth Agored Prydain yr wythnos diwethaf. Gwthiodd ei hun i gystadlu yn erbyn chwaraewyr iau a gwell a chafodd ei wobrwyo. Dychmygwch a oedd y Daith PGA wedi talu'r un peth i bawb am arddangos a'r unig wobr oedd tlws. Byddai'n llawer mwy diflas a chyffrous nag y mae nawr, sy'n dweud rhywbeth 🙂

 5. 8

  @chris "Mae'n swnio fel llawer o bobl fel casglu sieciau talu yn lle gwthio'u hunain."

  Iawn Ar Frawd. DDE AR!

  Gwelwch, dyma'r peth. Mae fy merch yn priodi yr haf nesaf ac rydych chi'n gweithio i gwmni ffotograffiaeth priodas. Heb setlo ar ffotograffydd eto, a chyda'r holl dorfoli dylunio hwn yn digwydd, mae fy musnes dylunio graffig ychydig yn ysgafn. Ddim yn siŵr a allaf fforddio cyfraddau eich cwmni - beth, $ 3995 ar gyfer y "Ultimate Package" ac am beth, wyth cant o bychod i'r ffotograffydd?

  Dywedwch wrthych beth. Taflwch ffotograffydd i mi am y diwrnod, gofynnwch iddyn nhw saethu'r briodas, taflu Pecyn Ultimate i mi ar spec ac os yw'r Mrs a minnau'n hoffi'r hyn rydych chi wedi'i wneud, byddwn ni'n talu'r hyn rydyn ni wedi penderfynu y bydd y gyllideb yn mynd - tua $ 700. O ie, bydd cwpl o ddwsin arall o ffotograffwyr priodas yno, yn cystadlu am y gig, ond peidiwch â phoeni. Cyn belled â'ch bod chi'n gwthio'ch hun, dylai popeth weithio allan yn groovy i gyd.

  Meddyliwch amdano fel math o gyfweliad swydd, nid dim ond y gwiriad cyflog hwnnw. Rwy'n sicr yn gobeithio mai'ch gwaith yw'r gorau, achos hoffem ddyfarnu'r swydd i'ch cwmni. Dyna OS mae eich gwaith yn troi allan i fod yn well na phawb arall, wrth gwrs.

  Dyma fonws hefyd - os yw'r Mrs yn hoff iawn o'r hyn rydych chi'n ei wneud yn y briodas, bydd hi'n meddwl am eich cyflogi chi, Ron ac Elizabeth ar gyfer gig arall. Pa mor cŵl fyddai hynny?

  Helo. Chris? Peidiwch â chi eisiau bod fel y coegyn golffiwr hwnnw y gwnaethoch chi siarad amdano. Rydych chi'n gwybod, yn gwthio'ch hun?

  Chris?

  • 9

   Steve,

   Rwyf wedi gweld hyn yn cael ei wneud nawr gyda ffotograffwyr ysgol. Mae fy merch yn cael pecyn p'un a ydym yn ei archebu ai peidio. Os ydym yn hoffi'r lluniau, rydym yn talu amdanynt. Os na, rydym yn ei anfon yn ôl. Rwy'n cwrdd â ffotograffydd heddiw mewn gwirionedd - ond fe wnes i ei gyflogi yn y gorffennol a gwn y bydd yn gwneud gwaith gwych - felly nid wyf yn gofyn am waith SPEC ganddo. Pe bai'n tro cyntaf i mi ac nad oeddwn yn ei adnabod, serch hynny ... efallai fy mod yn mynd ato'n wahanol!

   Doug

 6. 10

  Rwy'n credu eich bod chi'n colli pwynt y mudiad DIM SPEC. Mae'n ymwneud â'r gweithwyr llawrydd a'r dylunwyr unigol sy'n cael eu gwthio i'r cyrion nid asiantaeth. Mae asiantaethau'n cymryd gambl y bydd gwaith penodol yn caniatáu lefel uwch o gyflawniadau billable.

  Mae gofyn i rywun sydd wedi mireinio'u sgiliau dros gyfnod o flynyddoedd gymryd $ 200 am ddyluniad (dywedwch yr hysbyseb faner honno) y gallent fod wedi treulio diwrnod i'w berffeithio, ac yna dim ond os cânt eu dewis, yn bardduo i'r proffesiwn.

  A fyddech chi'n gofyn i awdur wneud yr un peth? Rwy'n amau ​​y byddai llawer o awduron yn destun loteri o'r fath.

  Mae hyn i mi yn dirprwyo'r proffesiwn dylunio i lefel gwerthu trinkets ar hyd ochr y ffordd mewn gwlad yn y trydydd byd.

  Yn aml iawn, dylunwyr yw'r bobl sydd yno am y daith hir gyda chleient ac i ddiystyru eu gwerth yw twyllo'ch brand o dalent adnodd gwerthfawr gyda meddwl blaenorol.

  Edrychwch ar sut rydw i'n teimlo am crowdSPRING yn fy mlog yn http://sharkyscircle.blogspot.com.

  Doeth fy dyn.

  • 11

   Helo Guy,

   Byddwn, byddwn yn gofyn i awdur wneud yr un peth. Ac mae gen i! Yn ddiweddar, dechreuais raglen gynnwys yn Compendium Blogware ac roeddwn yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un o’r ysgrifenwyr a oedd yn dymuno cymryd rhan ddarparu postiadau blog am ddim a fyddai’n cael eu cyhoeddi ar gyfer y cwmni a enillodd gystadleuaeth. Pwynt yr hyrwyddiad oedd sicrhau eu bod yn gallu ysgrifennu'r cynnwys a bod y cwmni'n darganfod a oedd yn ffit ai peidio.

   Nid wyf yn credu bod ansawdd y dyluniad a gefais ar lefel 'trinket', o gwbl. Roedd yn ddyluniad anhygoel. Hefyd, ni allaf ddweud pa mor hir y cymerodd - gallai fod wedi cymryd 15 munud ... os edrychwch ar y dyluniadau a gyflwynwyd, fe welwch fod y dylunydd wedi gwrando ar fy adborth ac wedi addasu ei ddyluniad - gan gyd-fynd â'm cais.

   Dwi'n cytuno â chi bod dod o hyd i ddylunydd gwych a all gyd-fynd ag arddulliau eich sefydliad a deall y busnes yn brofiad anhygoel ac yn werth y gost. Dyna pam rwy'n credu nad oes gennych unrhyw beth i boeni amdano. Pan fydd fy musnesau'n tyfu digon y gallaf gefnogi dylunydd amser llawn neu bartneriaeth, byddaf yn bendant yn symud i'r cyfeiriad hwnnw!

   Diolch!
   Doug

 7. 12

  Mae CrowdSpring yn drefniant iawn ar gyfer pobl sy'n edrych i gael gwaith wedi'i wneud. Mae'n darparu lle i bobl sy'n arbenigwyr. Rwy'n gwneud fy mywoliaeth yn cynnig dyluniadau gwefan a gwn fod gen i le i fynd i chwilio am swydd.

 8. 13
  • 14
   • 15
    • 16

     David, mae'r cyfweliad a bostiwyd gennych yn wir yn ddarlleniad da - ond mae ychydig yn debyg i ysgrifennu am y diwydiant ceir a pha mor ofnadwy yw ceir - heb gydnabod bod gwahanol fathau o geir a gwahanol fathau o gwmnïau ceir.

     Nid yw'r ffaith bod dylunydd proffesiynol wedi creu dyluniad gwael yn eich gwneud chi'n ddylunydd gwael trwy gysylltiad. Yn yr un modd - nid yw'r ffaith nad yw marchnadoedd eraill wedi adeiladu amddiffyniadau priodol ac wedi anwybyddu'r risgiau o waith hapfasnachol yn golygu oherwydd bod rhai marchnadoedd yn ddrwg - rhaid i'r cyfan fod yn ddrwg. Ac eto - dyna'r neges sy'n cael ei chyfleu yn y cyfweliad.

     • 17

      @ Ross - os byddwch chi'n maddau i'm snark -

      Heno ar 60 Munud - "The Ford Pinto. Trap marwolaeth sy'n ffrwydro". Wedi'i ddilyn gan "Ford Cars na fydd yn ôl pob tebyg yn ffrwydro" a segment ar "Yr holl gwmnïau ceir eraill sy'n gwneud ceir na fydd yn debygol o ffrwydro chwaith".

      Yna, byddwn yn cynnwys stori ar "Lladrad Banc sy'n edrych fel ei fod wedi'i sgriptio gan Hollywood" ac yn edrych ar yr "Un ar ddeg miliwn o dynnu banciau a ddigwyddodd yr wythnos hon heb ddigwyddiad".

      Mae Andy Rooney i ffwrdd yr wythnos hon.

      chuckle *

     • 18
 9. 19

  Yn syml, ni fyddwn byth yn gwneud gwaith penodol. Cyfnod. Ond os na all cleient ddweud na gwerthfawrogi'r gwahaniaeth rhwng fy ngwaith a gwaith y dorf CrowdSpring, pam yn y byd y dylent dalu premiwm am fy ngwasanaethau? Mae CrowdSpring yn ymddangos fel y briodas berffaith rhwng cleientiaid o'r fath a'r dylunwyr sy'n ystyried eu gwaith eu hunain fel nwydd.

  • 20

   Jon,

   Rwy'n credu y byddai eich galw chi neu David Airey yn 'ddylunydd' yn anghymwynas â'r strategaeth y mae eich timau'n cyflenwi cwmnïau. Byddwn i wrth fy modd yn gweld SPEC yn erbyn NA! SPEC mewn post! Edrychaf ymlaen at y diwrnod y gallaf fod yn bartner gyda chwmni fel eich un chi i ddarparu profiad brand cyson, defnyddiadwy a hardd.

   Mae'n debyg y byddwn yn ei hoffi i brynu car. Dim ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf yr wyf wedi gallu prynu car a oedd yn gyffyrddus, yn hardd ac yn ddibynadwy ... Gyrrais gryn dipyn o glymwyr cyn i mi gyrraedd lle rydw i. Dwi'n gwerthfawrogi fy nghar, ond ni chefais gyfle i brynu'r hyn roeddwn i eisiau ers cryn ychydig flynyddoedd!

   Doug

   • 21

    Byddwn i'n dweud bod hynny'n gymhariaeth weddus, Doug - mae cleient sy'n buddsoddi mewn gwaith penodol fel prynu "clunker" o gar.

    Mae'n ymddangos ychydig yn groes i'ch post blog gwreiddiol, serch hynny. Efallai eich bod chi'n newid eich meddwl?

    • 22

     Helo David,

     Nid wyf yn credu fy mod yn newid fy meddwl - ond efallai nad oeddwn yn ddigon cytbwys yn fy swydd. Dwi'n credu mewn llogi cwmni dylunio yn y tymor hir ac yn gwybod bod yna ROI anhygoel ar y model hwnnw. Mae CrowdSPRING yn cynnig dewis arall pan nad yw hynny'n bosibilrwydd, serch hynny. Rwy'n hapus iawn gyda'r cynnyrch a gefais yn CrowdSPRING a gwnaeth y soffistigedigrwydd a'r rhwyddineb a ddarparodd eu cais i mi gyfathrebu a chael y dyluniad yr oeddwn ei angen argraff arnaf.

     Fy mhrif bwynt yw nad oes angen i bobl fel chi neu Jon boeni byth am CrowdSPRING oherwydd eich bod yn darparu llawer mwy na graffig. Rwy'n nodi uchod drosodd a throsodd - ni ddylai dylunydd gwych fyth ofni gwaith SPEC (p'un a ydych chi'n ei wneud ai peidio).

     Efallai y dylai cefnogwyr SPEC NA! Addysgu'r gymuned fusnes ar beth yw'r dewisiadau amgen, yn hytrach na dim ond dangos yr anfantais. Fel perchennog busnes ifanc, mae angen llawer o waith dylunio arnaf, ond nid oes gennyf y gyllideb eto. Os hoffech chi wneud swydd westai fel cerydd, byddwn yn ei groesawu!

     Diolch David!

     • 23

      Dim pryderon o gwbl, Doug.

      Nid fy mod yn ofni gwaith penodol, neu'n poeni am wefannau o'r fath, a chredaf y byddai Jon Arnold yn fy nghefnogi yma. Yn syml, nid wyf am weld dylunwyr iau, amatur yn gwastraffu eu hamser trwy weithio heb unrhyw sicrwydd o daliad.

      Mae pawb yn haeddu cael eu talu. Mae gwefannau penodol yn cael eu talu, ond nid yw'r mwyafrif helaeth o'u "gweithwyr" yn gwneud hynny.

      Mae miliynau o swyddi dylunio ar gael, ac mae'n ddiangen i ddylunwyr ddibrisio eu sgiliau trwy ddim ond "gobeithio" am incwm.

      Beth bynnag, yn ôl at y gwaith o ysgrifennu llyfrau, ond cyn i mi fynd, mae hynny'n garedig iawn ohonoch chi i gynnig man i mi yma. Diolch am hynny. Efallai pan fyddaf yn cwblhau fy aseiniad llyfr.

      Mwynhewch y penwythnos, Doug.

 10. 24

  Doug,

  Diolch am ysgrifennu am crowdSPRING. Rwy'n sicr yn gwerthfawrogi natur bryfoclyd teitl yr erthygl - ond wrth ichi ysgrifennu, nid yw asiantaethau'n ymwneud â dylunio yn unig. Mae asiantaethau'n dod â llawer o sgiliau gwerthfawr i'r bwrdd y tu hwnt i ddylunio - a gall digon o gleientiaid elwa o'r cwnsler hwnnw.

  Pan ddechreuon ni crowdSPRING, doedden ni byth yn bwriadu cystadlu ag asiantaethau. Mewn gwirionedd, nid oeddem yn credu y byddai gan asiantaethau ddiddordeb mewn ysgogi ein cymuned greadigol. Ond o'r diwrnod cyntaf, cysylltodd asiantaethau â ni a gofyn i ni adeiladu cynnyrch a oedd yn darparu mwy o breifatrwydd a rheolaeth defnyddwyr (ein prosiectau crowdSPRING Pro). Lansiwyd y cynnyrch hwn ym mis Medi 2008, ac ers hynny, mae llawer o asiantaethau wedi trosoli ein cymuned fyd-eang o ddylunwyr. Mae rhai wedi gwneud hynny'n agored (er enghraifft: Element79 Omnicom, BBH, Shift Communications, a IP Pixel Starcom Worldwide). Mae eraill wedi dewis peidio â datgelu pwy ydyn nhw wrth bostio prosiect. Mae rhai wedi ein defnyddio ar gyfer prosiect yn unig, tra bod eraill wedi defnyddio eu tîm dylunio arferol ac wedi ategu eu gwaith gyda phrosiect ar crowdSPRING.

  Rydych yn iawn wrth gwrs bod rhai dylunwyr wedi gwrthwynebu ein model busnes - ac yn eu sêl dros amddiffyn y status quo, mae rhai wedi postio nifer o ddatganiadau anghywir am ein cymuned. Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn dryloyw - dyna un rheswm rydym wedi gallu denu cymuned mor wych o ddylunwyr mewn cyfnod byr o amser. Yn ddiweddar, ysgrifennais swydd a atebodd y pump ar hugain o gwestiynau a ofynnir amlaf am dorfSPRING - roedd llawer o'r rhain a atebwyd yn ymdrin â rhai o'r materion y mae pobl wedi'u codi yn y sylwadau i'ch swydd. Os nad ydych wedi ei ddarllen eto, gallwch ddod o hyd iddo yma: http://blog.crowdspring.com/2009/07/14/crowdsprin...

  Yn y pen draw, rydym yn credu mewn ewyllys rydd a marchnadoedd rhydd. Mae gan bawb yr hawl i werthuso eu goddefgarwch eu hunain ar gyfer risg ac i benderfynu sut maen nhw eisiau gweithio. nid yw crowdSPRING i bawb. Rydym yn darparu cyfle a chwarae gwastad lle gall pobl gystadlu yn seiliedig ar eu talent yn unig ac mae miloedd o ddylunwyr wedi dod o hyd i gleientiaid newydd ar crowdSPRING. A yw cystadleuaeth o'r fath yn bygwth y diwydiant dylunio? Prin. Mae marchnadoedd rhydd yn ymwneud â chystadleuaeth a dangosodd digon o gwmnïau llwyddiannus ger ein bron y ffordd: iStockphoto, Innocentive, Etsy.

  Unwaith eto, diolch am y darn meddylgar - a diolch hefyd am fod yn bragmatig a sbarduno ein cymuned i'ch helpu chi. Pob lwc gyda'r lansiad!

  Gorau,

  Ross Kimbarovsky
  cyd-sylfaenydd
  http://www.crowdspring.com

  • 25

   Ross, diolch gymaint am gymryd yr amser ac ymateb. Rwy'n credu eich bod wedi gwneud gwaith gwych yn cydnabod gwahaniaethu eich cynnyrch i waith asiantaethau yn ogystal â darparu mewnwelediad eich bod chi'n gweithio gyda rhai asiantaethau yn dryloyw!

  • 26

   @ Ross - Rhaid cyfaddef i Gotta, rwyf wrth fy modd â naws Don Quixote ynglŷn ag ymladd dros hawliau dylunwyr i gyflenwi cysyniadau gwaith celf i'ch prynwyr heb dâl. Weld, rydw i bob amser wedi deall pam mae cwmnïau fel Crowdspring yn bodoli (llafur dylunio am ddim - pwy na allai wrthsefyll?) A pham mae prynwyr yn credu bod gwaith penodol yn groovy (150 o gysyniadau logo ar gyfer $ 200 bychod - pa mor cŵl yw hynny?). Am oes i, ni allaf ddeall pam mae dylunwyr yn cymryd rhan, ond fel hen gi (rhan o'r "status quo" am wn i) mae'n debyg y bydd yn rhaid i mi aros yn ddryslyd pam mae'n ymddangos bod dylunwyr proffesiynol wedi colli'r " cael eich talu "rhan o'r hyn sy'n weithiwr proffesiynol mewn UNRHYW faes. Er y byddwn i'n dychmygu bod llawer yn ei sylweddoli'n weddol gyflym, ac mae cyfradd llosgi dylunwyr ar safleoedd yr ornest yn ffyrnig. A yw Crowdspring fel endid yn bygwth y diwydiant dylunio? Wrth gwrs ddim. Ond mae'r cysyniad - na ddylai dylunwyr gael eu talu fel pawb arall - yn sicr yn gwneud hynny. Mae'n hedfan yn wyneb yr hyn sy'n gwneud "diwydiant proffesiynol" yn dda, yn "ddiwydiant proffesiynol". Nid yw hynny'n unigryw i Crowdspring. Nid yw'n syniad gwreiddiol ychwaith. Dechreuodd genesis yr agwedd honno ymhell cyn i chi gael y cysyniad ar gyfer Crowdspring, y cafodd Bron Brawf Cymru ei godi o Sitepoint, a'i gododd oddi wrth Dduw sy'n gwybod pwy, yr holl ffordd yn ôl i 2001 neu fwy, pan gynhaliodd Logoworks gystadlaethau dylunio trefnus trwy eu hôl-bac gwefan Arteis. Fe wnaethant hynny ar ôl bod yn dyst i gystadlaethau logo a oedd yn cael eu cynnal ar hyd a lled y rhwyd ​​ac yn cyfrif y gallent fynd i mewn i'r weithred hefyd. Er am gywirdeb, dylwn nodi bod Logoworks, a oedd unwaith yn "fachgen drwg" y byd dylunio, o leiaf wedi talu POB rhywbeth i'r dylunydd a gyfrannodd. Rwy'n credu eu bod yn dal i wneud.

   Er nad wyf erioed wedi bod yn ffan enfawr o Logoworks, yn gymharol siarad, mae eu model busnes a feirniadwyd unwaith yn ymddangos fel ei fod / yn baragon rhinwedd. Fe wnaethant ddefnyddio'r rhan fwyaf o'r pwyntiau siarad rydych chi'n eu defnyddio nawr, bron air am air, gydag un gwahaniaeth pwysig. Fe wnaethant ychwanegu rhywbeth tebyg i "nid ydym yn talu llawer, ond o leiaf rydym yn talu rhywbeth i bawb". Ysywaeth, yr un hwnnw oedd yr amod cyntaf allan wrth i'r cwmnïau cystadleuol ddechrau dyfeisio ffyrdd i dandorri Logoworks. Pan ferwodd bruhaha LW drosodd, tua 2004, gelwid dylunwyr a feirniadodd Logoworks ac a honnodd fod eu model busnes yn nodi tranc y diwydiant dylunio yn union yr un pethau y mae eiriolwyr pro-spec bellach yn eu galw'n feirniaid. Uffern, dwi hyd yn oed yn meddwl bod yr ymadrodd "status quo" wedi'i daflu o gwmpas hefyd. Rwy'n gwybod bod LW wedi gwthio yn ôl gyda geiriau busnes bach cŵl fel "leveraged" a "scalable".

   Cam arall yn syml yw cwmnïau fel Crowdspring yw dad-esblygiad y fasnach ddylunio graffig. Nid yw'n ddim byd newydd. Nid yw ychwaith, gyda nifer y safleoedd cystadleuaeth ddylunio eisoes yn gweithredu, cyn eu lansio neu mewn beta, y bwriedir iddo fod yn arbennig o unigryw. Fodd bynnag, mae newid agwedd, a gyflawnir gan gwmnïau fel eich un chi, nad yw'r dyluniad yn debyg i unrhyw fusnes creadigol arall. Mae'n fwy o hobi, neu hyd yn oed digwyddiad chwaraeon (un amatur yn hwnnw). A bydd 99designs, Crowdspring a’r holl gwmnïau rhyfeddol sy’n lansio’n fuan, yn eplesu’r agwedd hon ymhellach fyth.

   Wedi dweud hynny i gyd, does gen i ddim camsyniadau am y dyfodol chwaith. Rydych chi cathod wedi ennill. Mae'r ymladd, heblaw'r crio, drosodd. Ond dyma'r rhwb. Wrth i fwy o gwmnïau fel Crowdspring ddod ar-lein, bydd CHI yn cael ei orfodi i gystadlu. A chan nad ydych chi'n creu'ch cynnyrch yn uniongyrchol, bydd yn rhaid i chi gynnig mwy, codi llai a fydd yn arwain prynwyr i smacio dylunwyr di-dâl hyd yn oed yn fwy nag y maen nhw'n ei wneud nawr. Cymerodd tua degawd i'r diwydiant dylunio graffig rasio i'r gwaelod. Bydd yn cymryd tua blwyddyn i dorfoli a dylunio safleoedd cystadleuaeth. Dau dop.

   Gallwn fflwffio popeth yr ydym ei eisiau, ond mae'r rhan fwyaf o ddylunwyr yn cystadlu mewn cystadlaethau dylunio ar gyfer un amcan - ennill, cael eich talu a gobeithio, ennill bywoliaeth neu ategu'r un sydd ganddynt eisoes. Rydych chi a minnau'n gwybod na fyddant. Ond mae'n hanfodol, er mwyn sicrhau bod recriwtiaid newydd yn arwyddo, bod o leiaf rhai dylunwyr yn credu ei bod yn bosibl ar wefannau fel Crowdspring. A oes unrhyw ran o'r herodraeth hon yn ddarlun rhoslyd i ddylunwyr yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf? Ddim mewn gwirionedd.

   Rwy'n eich gweld chi'n cymharu CS â gwefannau eraill fel istock. Mae hynny'n gymhariaeth flinedig ac anghywir. P'un a yw rhywun yn eu hoffi ai peidio, mae Istock yn cynnig gwaith celf stoc a lluniau nad ydynt yn rhai arfer y gellir eu prynu lawer gwaith drosodd, gan lawer o wahanol bobl. Mae CS yn cynnig gwaith arfer unwaith ac am byth i un prynwr. Mae'r un peth yn wir am eich cymhariaeth Etsy. Rwy'n credu mai'r ymadrodd rydw i'n edrych amdano yw "afalau ac orennau".

   • 27

    "Ond dyma'r rhwb. Wrth i fwy o gwmnïau fel Crowdspring ddod ar-lein, byddwch CHI yn cael eich gorfodi i gystadlu."

    - persbectif gwych, Steve! Ac efallai y bydd hynny'n gorfodi pobl fel crowdSPRING i wella ansawdd dylunwyr yn y rhwydwaith yn ogystal â'u digolledu yn seiliedig ar eu cyfranogiad, nid yn unig eu buddugoliaethau.

    • 28

     Doug – roedd yn bersbectif gwych gan Steve ac er ein bod yn cael ein hysgogi ar ein pen ein hunain i wella ansawdd dylunwyr ac i wella sut rydym yn gwneud iawn - rydym hefyd yn gefnogwyr mawr o gystadleuaeth. Dyma'r cymhelliad eithaf!

   • 29

    @Steve Mae yna ddyfyniad gwych yn Don Quixote - "Mae'r hyn sy'n costio ychydig yn llai gwerthfawr". Ac efallai fod hynny’n esbonio’r anesmwythder gyda model busnes crowdSPRING gan rai yn y diwydiant dylunio (wrth gwrs, mae rhesymau eraill). Oherwydd bod cleientiaid yn talu llai, a dylunwyr yn derbyn llai, nag y mae'n rhaid iddo fod yn llai pwysig ac felly, yn dibrisio'r diwydiant.

    Ond rydych chi wedi mynegi rhai pwyntiau neis, ac rydw i bob amser yn barod am drafodaeth dda (a deallus), felly gadewch i mi ymateb yn fyr. Rydych chi a minnau'n cytuno ar ychydig o bethau: (1) nid yw crowdSPRING yn bygwth y diwydiant dylunio, (2) cystadleuaeth yw cystadleuaeth a bydd yn rhaid i bawb gystadlu (gan gynnwys crowdSPRING), a (3) mae gan y rhan fwyaf o ddylunwyr ddiddordeb mewn cael eu talu. Ac mae'n debyg ein bod ni'n cytuno ar lawer mwy – heblaw ein bod ni'n gwahaniaethu yn y casgliadau rydyn ni'n deillio o'r ffeithiau. Rydym hefyd yn cytuno nad crowdSPRING oedd y cyntaf i weld y duedd hon. Cawsom ein hysbrydoli’n fawr gan eraill, gan gynnwys Threadless ac iStockphoto.

    Rydych chi'n sôn am Logoworks. Deallaf eu bod fel arfer yn talu $25 am ddyluniad a bonws o $50-$75 os cyflwynir y dyluniad hwnnw. Gadawaf ichi benderfynu a yw'r swm hwnnw'n rhesymol neu sut y mae'n cymharu â crowdSPRING. Mae'r prosiect cyfartalog ar crowdSPRING ymhell i'r gogledd o $400 (ac yn y miloedd o ddoleri mewn categorïau penodol). Rydym wedi talu $2 filiwn i ddylunwyr yn ein bywyd byr iawn (fel y gwyddoch, rydym yn talu 100% o'r dyfarniadau i ddylunwyr). Does gen i ddim syniad faint mae Logoworks wedi'i dalu i ddylunwyr yn y bron i 10 mlynedd maen nhw wedi bod mewn busnes. Ond rwy'n weddol siŵr ein bod wedi talu llawer mwy y llynedd nag y gwnaethant (efallai fy mod yn anghywir).

    Dydw i ddim yn dilyn eich rhesymeg am "ddad-esblygiad y fasnach dylunio graffeg." Trwy ddiffiniad, esblygiad yw newid (p'un a ydych yn cytuno ag ef ai peidio). Ac rwyf wedi fy syfrdanu gan eich datganiad ein bod ni (crowdSPRING) yn credu nad yw dylunio yn debyg i unrhyw fusnes creadigol arall. Nid ydym erioed wedi dweud ei fod yn hobi neu hyd yn oed yn ddigwyddiad chwaraeon. Yn sicr nid ydym yn trin pobl yn ein cymuned fel hobiwyr - rydym yn eu parchu'n ddiamod. Mae dylunio yn ddiwydiant ac yn union fel pob diwydiant arall, mae'n destun cystadleuaeth. Rwy'n meddwl eich bod yn drysu proffesiynoldeb gyda phroffesiynol. Rydych chi'n iawn wrth gwrs bod "proffesiynol" yn berson sy'n cael ei dalu am yr hyn mae'n ei wneud. Ond mae galw rhywun yn ddylunydd proffesiynol yn golygu eu bod yn cael eu talu amdano yn unig, nid eu bod yn gwneud yn dda. Rwy'n gyfarwydd â'ch gwaith - ac rwy'n adnabod eich tîm yn The Logo Factory - http://www.thelogofactory.com/ - yn gwneud gwaith da. Ond mae yna lawer o rai eraill sy'n galw eu hunain yn ddylunwyr "proffesiynol" nad ydyn nhw'n gwybod dim am broffesiynoldeb. Mae gwahaniaeth - http://blog.crowdspring.com/2008/09/22/profession… ac mae'r gwahaniaeth hwnnw'n ystyrlon.

    O ran yr hyn sy'n cymell dylunwyr i weithio ar fanyleb - mae yna lawer o resymau. Rwy'n cytuno â chi hyd yn oed os nad yw arian yn gymhelliant allweddol i ddechrau - mae'n rhaid iddo fod ar ryw adeg oni bai ei fod yn hobi i rywun mewn gwirionedd. Rwy'n credu pe bai dylunwyr yn cael cyfleoedd ystyrlon i gystadlu ar faes chwarae gwastad - ni fyddai angen iddynt wneud gwaith hapfasnachol. Ond nid yw'r rhan fwyaf yn cael cyfleoedd o'r fath. Gallai fod oherwydd nad ydyn nhw'n werthwyr da, maen nhw'n byw mewn tref neu wlad fach heb ddiwydiant dylunio go iawn - mae'n debyg miloedd o resymau gwahanol. Dyna pam y gwnaethom adeiladu crowdSPRING – i greu chwarae teg sy'n dileu'r rhwystrau i gystadleuaeth.

    O ran iStock, Etsy ac ati – rydw i wedi dod yn argyhoeddedig bod y ddadl dros gymariaethau – boed yn afalau i afalau neu afalau i orennau, yn ddyn gwellt. Dydw i ddim yn cymharu crowdSPRING i'r cwmnïau hynny – ysgrifennais yn unig eu bod yn dangos i ni ei bod yn bosibl cyflwyno math gwahanol o fodel i ddiwydiant. A chan eich bod chi'n fyfyriwr hanes da, fe gofiwch nad oedd y cynnwrf o'r gymuned ffotograffwyr proffesiynol i iStock yn annhebyg i'r hyn rydyn ni'n ei glywed gan rai am crowdSPRING. Roedd ffotograffau stoc yn ei gwneud hi'n llai angenrheidiol i gwmnïau logi ffotograffwyr ar gyfer swyddi arferol. Newidiodd hynny’r diwydiant. Am Byth. Ac esblygodd ac addasodd y ffotograffwyr proffesiynol.

    Nid yw'r gymhariaeth yn ymwneud â'r cwmnïau - mae'n ymwneud â newid. Mae diwydiannau'n esblygu ac yn newid, fel y mae'n rhaid. Rydych chi'n gwybod hyn - rydych chi wedi byw trwy lawer o newidiadau o'r fath (gan gynnwys cyhoeddi bwrdd gwaith). Hyd yn oed pe na bai crowdSPRING yn bodoli, byddai eraill yn cymryd ein lle (ac mae llawer yn ceisio).

    Nid yw newid bob amser yn braf nac yn gyfleus. Ni ddylai ychwaith fod.

    • 30

     Yma roeddwn i'n meddwl fy mod i'n bod i gyd yn glyfar a stwff wrth sôn am Don Quixote, ac yna rydych chi'n brigo hynny trwy ei ddyfynnu. Wedi chwarae'n hyfryd.

     Nid yw pwyntiau pris ar wasanaethau fel Crowdspring erioed wedi bod yn broblem i mi – a dweud y gwir, rydym wedi cymryd gwres yn y gorffennol am brisio ein gwasanaethau yn is na’r gyfradd gyfredol (tra ar yr un pryd, roedd derbyn fflak gan gleientiaid yn rhy ddrud) . Mae'r ffaith bod y mwyafrif o ddylunwyr sy'n ymostwng i Crowdspring (a "marchnadoedd eraill") yn creu cysyniadau dylunio wedi'u teilwra, yn gweithio trwy gamau lluosog o ddiwygiadau prynwr y gofynnwyd amdanynt dim ond i "golli" allan a pheidio â chael eu talu dime, sydd wedi bod yn fy marn i erioed. mater sylfaenol. Credaf fod "syniadau" a "chysyniadau" yn agwedd bwysig ar "werth" dylunio, tra mewn cystadlaethau dylunio, dim ond y dyluniad terfynol sydd ag unrhyw werth diriaethol (taliad). Felly ydy, mae Crowdspring yn dibrisio dyluniad, ond mewn ffyrdd sy'n mynd y tu hwnt i bwynt pris unrhyw brosiect penodol.

     O ran edrych ar Crowdspring yng nghyd-destun Logoworks, rydych chi'n cyfuno sawl mater gwahanol yn un pwynt siarad. Fel y soniais o'r blaen, nid wyf yn gefnogwr o Logoworks ond y pwynt yr oeddwn yn ei wneud yw bod hyd yn oed Logoworks, sy'n talu cyflog bychan i'w dylunwyr, yn dal i dalu rhywbeth i'w HOLL ddylunwyr. Wrth gymharu'r swm isel o $25 y cysyniad â'r hyn nad yw dylunwyr yn ei ennill ar Crowdspring, mae Logoworks i'w weld yn anhunanol. tra nad yw'r cyfranogwyr eraill yn cael eu talu jack. Rwy'n credu bod dylunwyr buddugol Logoworks yn cael bonws o tua $400, felly mae Crowdspring yn cymharu'n ffafriol yn yr agwedd honno, ond mae dylunwyr buddugol yn cael eu talu ac yn unol â hynny, nid yw'r ffigur hwnnw'n peri pryder i mi. O ran taliadau cyffredinol, nid wyf yn poeni rhyw lawer am un ffordd neu'r llall, gan fod y ffigur hwnnw yn ei gyfanrwydd ac nid yw'n rhoi unrhyw syniad inni mewn gwirionedd pa mor fuddiol yw Crowdspring i'r dylunydd unigol.

     Mae'n debyg nad yw dad-esblygiad hyd yn oed yn air (er ei fod nawr) ond gadewch i mi allosod ychydig i egluro. Rhoddodd y rhyngrwyd ffordd i ddylunwyr ehangu eu harferion eu hunain. Cyrraedd cleientiaid na fyddent yn gyffredinol wedi gallu eu cyrraedd. Mae gwefannau a blogiau yn gymharol rad i'w cynhyrchu, ac yn fath o hysbysebu y gallai hyd yn oed y dylunydd â'r arian mwyaf prin ei ddatblygu. Yr unig fuddsoddiad gwirioneddol yr oedd ei angen gan ddylunwyr oedd eu hamser. Dylai'r rhyngrwyd fod wedi cyhoeddi cyfnod newydd o annibyniaeth dylunwyr. Yn lle hynny, mae’r ocsigen yn cael ei sugno allan o’r farchnad gan wasanaethau sy’n defnyddio llafur rhydd i gynhyrchu eu gwaith prosiect. Ni ddylai'r rhan fwyaf o ddylunwyr fod angen gwasanaethau fel Crowdspring i gyrraedd eu cleientiaid eu hunain. Mae'r rhyngrwyd eisoes wedi "lefelu" y maes chwarae flynyddoedd yn ôl. Drwy gael gwared ar dâl dylunwyr fel rhagofyniad ar gyfer cystadleuaeth (ni all y rhan fwyaf o asiantaethau bach a gweithwyr llawrydd fforddio gweithio'n benodol) nid oes unrhyw le i fynd.

     [Parhad}

    • 31

     Dwi wastad wedi drysu pwy sy'n cystadlu yn erbyn pwy. Fe wnaeth rhywun ychydig o sylwadau yn ôl awgrymu bod eich fideo yn dangos bod Crowdspring mewn gwirionedd yn cystadlu yn erbyn y dyn bach, yr union bobl yr ydych chi'n honni eu bod yn chwarae teg ar eu cyfer. Yn sicr mae ganddyn nhw bwynt. Mae'n ymddangos i mi fod dylunwyr ar CS DIM OND yn cystadlu yn erbyn ei gilydd (a gyda nifer y cwynion am gopïo cysyniad ar eich fforymau, rwy'n meddwl bod y ddamcaniaeth hon yn cadarnhau) yn hytrach nag yn erbyn cwmnïau a dylunwyr sefydledig fel yr honnir. Dychmygaf hefyd fod yna gynllun brwydr rhywle yng ngholuddion Pencadlys Crowdspring sy'n amlinellu sut mae CS yn bwriadu defnyddio cyfran sylweddol o'r busnes dylunio graffeg cyfan. Miloedd o gystadlaethau agored yn hytrach na channoedd, gan ennill 15% oddi ar y brig ar yr un pryd. Nid wyf yn cymryd unrhyw broblem gyda hynny (pwy sydd heb ddychmygu cymryd drosodd eu diwydiant penodol nhw ar ryw adeg neu'i gilydd). Y ffaith mai DIM OND trwy fanteisio ar lafur rhydd y gwneir y cynlluniau hyn yn bosibl yw'r hyn sy'n fy ngwneud. Ac wrth i Crowdspring (a gwasanaethau fel eich un chi) ddod yn fwy amlwg, bydd y cyfleoedd i ddylunwyr sydd newydd gychwyn yn dechrau crebachu. A byddan nhw'n cael eu gorfodi i weithio'n benodol, ar safleoedd fel Crowdspring. Marwolaeth ddiddiwedd-troell o sugno.

     Rydych chi'n honni eich bod chi'n caniatáu i'r rhai sydd dan sathredig gystadlu yn erbyn asiantaethau mawr, ond onid Crowdspring ei hun sy'n cystadlu yn erbyn yr asiantaethau (sydd, gyda llaw, yn destun yr erthygl i fyny'r llinyn)? Defnyddio mantais llafur di-dâl? Rwy'n sylweddoli, os yw pobl yn fodlon gwneud gwaith heb dâl, y byddai rhywun bob amser yn manteisio, a phe na bai CS, byddai rhywun arall yn gwneud hynny. Nid yw honno’n ddadl gymeradwy iawn. Rwyf bob amser wedi bod yn gredwr o wneud yr hyn y "dylai", yn hytrach na'r hyn y gall un. Rwyf hefyd yn gweld y diwydiant dylunio fel eco-system ac y dylai ei thrigolion ymddwyn yn gyfrifol. Mae'r ffaith ein bod yn cael y drafodaeth hon o gwbl yn arwydd o ba mor ymarferol neu realistig yw'r rhagolygon arlliwiedig cynhyrfus hwnnw mewn gwirionedd.

     Fe wnes i fyw trwy'r chwyldro cyhoeddi bwrdd gwaith yng nghanol yr 80au. Wrth i bobl o fy nghwmpas ddigio allan am golli eu swyddi, roeddwn wrth fy modd fy mod wedi cael yr offer gwych hyn i chwarae â nhw. Nid wyf yn gwrthwynebu newid mewn egwyddor. Os yw'n fuddiol. Nid yw pob newid. Roeddwn hefyd yn fabwysiadwr cynnar o gyfathrebu ar-lein ac roeddwn ar yr hen system Compuserve (talu y funud) ymhell yn ôl pryd. Pan ddaeth E-bost ymlaen fe wnes i gofleidio hynny hefyd. Ysywaeth, ar ryw adeg, penderfynodd rhai asshole fod Sbam yn 'esblygiad' da o e-bost. Fe gefais yn erbyn hynny (ar hen fforymau gwrth-sbam Usegroup) a dywedwyd wrthyf gan Farchnatwyr Uniongyrchol fy mod yn rhan o'r "status quo" ac yn atal cwmnïau bach rhag manteisio ar "hysbysebu fforddiadwy" yr oedd cyn sbam yn ei olygu. beiliwick y "bechgyn mawr".

     Wedi colli'r ddadl honno hefyd. Ydy'r byd yn lle gwell oherwydd y "newid" hwnnw? Peidiwch â meddwl hynny.

     • 32

      @Steve Rydych chi'n credu ei bod hi'n ddrwg nad yw mwyafrif y dylunwyr sy'n gweithio mewn model hapfasnachol yn cael iawndal mewn prosiect. Drwg i bwy? Os daw dylunwyr i'r golwg ac yn deall natur gwaith hapfasnachol, yn derbyn y risg, ac yn defnyddio crowdSPRING fel sbardun i ddod o hyd i gleientiaid newydd, mae'n siŵr nad yw'n ddrwg iddynt? A ydych yn dweud ei bod yn ddrwg i CHI fod eraill yn barod i wneud gwaith hapfasnachol ac nad ydych chi? Os yr olaf - pam fod hynny'n wahanol i gystadleuaeth mewn unrhyw ddiwydiant, gan gynnwys dylunio. Rydych chi'n dweud eich hun am brisio'ch gwasanaethau yn is na'r farchnad - mor amlwg roedd hynny'n ddrwg i rywun a oedd yn cystadlu â chi (ond efallai ddim yn ddrwg i chi).

      Ychydig iawn y mae'r drafodaeth am Logoworks yn ei ychwanegu ac mewn gwirionedd mae'n dipyn o benwaig coch. Os mai'r mesur yw a yw'r holl ddylunwyr sy'n cymryd rhan yn cael eu talu, yna byddai eu model yn tueddu i fod ychydig yn well (fel yr ydych wedi dadlau). Ond os mai'r mesur yw faint o arian sy'n cael ei dalu i ddylunwyr, yna does fawr o amheuaeth bod crowdSPRING yn gwneud yn well. Pa un yw'r mesur gorau? Dydw i ddim yn gwybod ac rydych chi wedi dweud nad ydych chi'n siŵr. Byddwn yn tueddu i feddwl bod ein model ychydig yn well yn gyffredinol - rydym yn cymryd ffi fach a delir gan y cleient - ac mae'r dylunwyr yn cael 100%. Mae Logoworks yn cymryd cyfran y llew ac yn talu cyfran y dylunydd. Mae'n debyg eu bod nhw'n gallach – yn y tymor byr – am gymryd y gyfran fwyaf. Ond nid ydym ynddo am y tymor byr. Beth bynnag - mae gan bob model ei le, ac mae'n amlwg bod dylunwyr yn hapus i weithio o fewn y ddau.

      Ond dyma'r rhwb - mae yna wahaniaeth pwysig rydych chi wedi'i anwybyddu'n llwyr, a dyna'r berthynas gyda chleient yn y dyfodol. Logoworks yw'r cyfryngwr - fel dylunydd, ni chaniateir i chi wneud gwaith yn y dyfodol i'r cleient hwnnw. Mae'r cleient yn perthyn i Logoworks. Mae hynny'n fargen amrwd i ddylunwyr - rwy'n meddwl y gallwch chi a minnau gytuno ar hyn. Ar crowdSPRING - nid oes cyfyngiadau o'r fath. Ac rydyn ni wedi datgelu'n gyhoeddus (yn seiliedig ar adroddiadau anecdotaidd rydyn ni wedi'u derbyn gan ein cymuned) bod tua hanner ein prosiectau'n arwain at waith ychwanegol i'r un cleient, ac mae hyd yn oed dylunwyr nad ydyn nhw'n cael eu dewis yn aml yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol y tu allan i crowdSPRING ( o ganlyniad i'w gwaith ar crowdSPRING). Mae gennym ddylunwyr sydd wedi adeiladu arferion dylunio llwyddiannus gyda 40-80 o gleientiaid newydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

      Dyma lle mae eich dadl yn dechrau dadfeilio. Rydych chi'n awgrymu y dylai economi marchnad ymdrechu i fod yn deg i bawb dan sylw. Ond nid yw, ac yn sicr mae economi marchnad rydd ymhell o fod yn deg i bawb. Pan fydd pobl yn buddsoddi'r amser i ymateb i RFPs neu gwrdd â darpar gleientiaid, nid yw pawb yn cael eu cyflogi ac nid yw pawb yn cael eu talu. Gwneir llawer o waith paratoi di-dâl - p'un a ydych yn gweithio ar fanyleb ai peidio. Onid ydych yn ceisio cynnal y model hapfasnachol i safon llawer uwch o degwch na’r un sy’n bodoli yn y model traddodiadol? Ac os nad ydych chi'n meddwl eich bod chi, a allwch chi fy helpu i ddeall sut rydych chi'n cysoni hyn?

      Rwy'n cytuno â chi na ddylai'r rhan fwyaf o ddylunwyr fod angen crowdSPRING i gyrraedd eu cleientiaid eu hunain. Yn wir - er ei bod yn ymddangos yn rhyfedd ein bod yn gwneud hyn - rydym yn treulio llawer o'n hamser yn ddi-dâl yn helpu dylunwyr i wella'r ffordd y maent yn cyfathrebu â chleientiaid, sut maent yn tendro proflenni, ac ati. Rydych yn gwybod fy mod wedi ysgrifennu e-lyfr yn ddiweddar i ddylunwyr: Contracts For Designers Who Hate Contracts. Nid oedd yr e-lyfr hwnnw ar gyfer ein cymuned yn unig. I'r gwrthwyneb, mae'r cyngor yn yr e-lyfr hwnnw'n canolbwyntio ar gontractau cyffredinol - i helpu dylunwyr ar crowdSPRING a'r rhai ledled y byd i amddiffyn eu hunain pan fyddant yn llawrydd y tu allan i crowdSPRING. Yn y pen draw, rydym am i bobl adeiladu arferion dylunio ffyniannus, ac nid ydym yn arbennig o gythryblus p'un a ydynt yn gwneud hynny ar crowdSPRING neu yn rhywle arall. Unwaith eto – rydym ni wrthi am y tymor hir.

      (Rhan 2 isod)

     • 33

      Mae yna rai sydd angen chwarae teg a'r cyfleoedd y mae crowdSPRING yn eu darparu. Ac maent yn manteisio ar y cyfleoedd hynny. Nid ydych yn hapus oherwydd fel trigolion "eco-system", rydych chi'n meddwl y dylent ymddwyn yn gyfrifol. Pwy sy'n diffinio pa gamau sy'n gyfrifol? Nawr rydym yn tueddu i mewn i drafodaeth foesol. Mae asiantaethau'n gwneud gwaith penodol drwy'r amser. Yn bwysicach fyth, maent yn aml yn gofyn am ddylunwyr sy'n gweithio iddynt neu'n llawrydd iddynt wneud gwaith penodol - maent wedi bod angen hyn ers degawdau. Mae'n ymddangos i mi, ymhell cyn i ni ddod i fod, fod yr eco-system wedi newid fwy neu lai. A dyna'r "byth yn dod i ben marwolaeth-troellog o sugno" ydych wedi cyflwyno mor gain. Wna i ddim honni ein bod ni'n ceisio atal y sbring marwolaeth - ond dwi'n credu ein bod ni'n cynnig dewis arall sy'n ystyrlon ac yn gystadleuol - i rai.

      Pwynt olaf - llafur rhydd. Rydych chi'n meddwl y dylai pobl wneud yr hyn y "dylai", nid yr hyn y "gallant". Eto – onid yw hynny'n dechrau mynd i'r afael â chwestiynau moesau? Pwy sy'n penderfynu beth ddylai eraill ei wneud? A phwy sy'n penderfynu beth sy'n foesol? Nid oes unrhyw gorff rheoleiddio, dim ardystiad, ac yn y rhan fwyaf o wledydd, dim hyd yn oed urdd fasnach. A ddylem wahardd dylunwyr o'r trydydd byd yn syml oherwydd GALLUant weithio am lai? A ddylem wahardd dylunwyr effeithlon rhag bidio am waith yn syml oherwydd GALLUant wneud y gwaith yn gyflymach? Pan wnaethoch chi danbrisio'r farchnad – a oeddech chi'n parchu dymuniadau eraill a ofynnodd ichi barchu EU heco-system? Ac os na wnaethoch chi, pam lai?

      Dywedodd Ayn Rand yn braf: "Cod o werthoedd a dderbynnir trwy ddewis yw cod moesoldeb."

 11. 34

  Post gwych a phwnc diddorol, os dadleuol. Rwy’n meddwl bod lle i’r gwasanaethau hyn. Dwi hefyd yn meddwl ei fod yn dipyn o chwiw. Fy marn i yw y bydd dylunwyr yn y pen draw yn cael eu llosgi allan yn gwneud yr holl waith hwn ac yn dechrau cilio oddi wrth y safleoedd hyn. Ar hyn o bryd rwy'n meddwl bod y newydd-deb yn ddeniadol ond os nad yw'n arwain at berthnasoedd parhaus sy'n talu'n uwch yna nid yw'n gynaliadwy.

  Hefyd, rwy'n teimlo bod rhai dyfroedd cyfreithiol aneglur yma oherwydd gallai syniadau o ddyluniad a wrthodwyd gael eu hymgorffori yn y dyluniad terfynol a dderbynnir a'r ymgyfreitha yn dilyn.

  Rwy'n meddwl bod yr hyn y mae CrowdSpring yn ei wneud yn cŵl a newydd ond rwy'n cwestiynu a allant gynnal y cyfranogiad cost isel/uchel wrth symud ymlaen. Ar hyn o bryd ni allai unrhyw ddylunydd wneud bywoliaeth oddi ar safle fel hwn. Mae'n debyg oni bai eu bod yn byw mewn gwlad 3ydd byd sy'n stori arall.

  Teimlaf hefyd fod angen dylunydd i gwrdd â chwmni, dod i adnabod eu diwylliant a’u gweledigaeth. Rwy'n sylweddoli nad yw pob dyluniad yn gofyn am hyn ond ar gyfer dylunio gwe o ansawdd a brandio rwy'n teimlo bod hyn yn bwysig iawn. Mae CrowdSpring yn adnodd gwych ar gyfer prosiectau untro bach a busnesau newydd sydd angen dyluniad rhad/cyflym ond ni allaf weld ei fod yn berthnasol iawn y tu hwnt i hynny. Mae llawer o'r gwaith a welaf yno yn is-par.

  • 35
  • 36

   @Jeb - Mae'r holl waith gwreiddiol a gyflwynir gan ddylunydd yn eiddo iddynt bob amser - ni ellir ei ddefnyddio mewn dyluniad terfynol oni bai bod y dylunydd yn cael ei dalu, ac yn aml rydym yn gofyn i gleientiaid ychwanegu ail wobr os ydynt am gyfuno dau ddyluniad. I gael manylion am sut mae crowdSPRING yn amddiffyn eiddo deallusol (yn hyn o beth, rydym yn wahanol i bawb arall), gweler yma: http://bit.ly/protectip

   Rydych chi'n cwestiynu a all dylunydd wneud bywoliaeth o'u gwaith ar crowdSPRING yn unig. Mae yna rai sy'n gwneud hynny - maen nhw'n eithaf llwyddiannus - mae rhai yn byw yn yr Unol Daleithiau neu mewn gwledydd datblygedig eraill - ac yn gweithio ar crowdSPRING yn unig. Ond wrth gwrs, nid yw hynny'n gynrychioliadol i bob dylunydd. Mae llawer yn edrych ar crowdSPRING fel cyfle i ychwanegu at eu hincwm neu dyfu eu harferion dylunio.

  • 37
 12. 38

  Mae'n rhyfedd nad oes neb wedi magu blogio. Onid wyf yn weithiwr creadigol di-dâl bob tro y byddaf yn postio am sut i drosoli technoleg marchnata? Nid yw pob post yn gwneud arian i mi, allan o 2,000 o bostiadau mae'n debyg fy mod i wedi elwa o ryw gant yn unig…

  A ddylech chi fod yn talu i mi am fy nghynnwys? Wedi'r cyfan, mae'n waith yma, ynte? Onid yw blogbost yn SPEC? Onid yw'n rhoi cyngor am ddim i'm rhagolygon ar sut i drosoli marchnata ar-lein a chyfryngau cymdeithasol? A ddylwn i roi'r gorau i ysgrifennu?

 13. 39
 14. 40

  Doug rydych chi'n cael gwerth o'r cynnwys a'r sgwrs ddilynol rydych chi'n ei chreu. Dydw i ddim yn meddwl y gallwch chi edrych ar ganran yn unig o bostiadau sy'n creu ROI, mewn gwirionedd dyma gyfanswm eich holl waith. Dyna sut rydych chi wedi cael eich parchu yn y gymuned dechnoleg trwy gael sgwrs barhaus, ddeallus am bynciau fel hyn. Rydych chi wedi gallu parlay hynny i mewn i yrfa sydd, gobeithio, yn talu cyflog byw braf i chi. Fy mhryder i yw nad yw mwyafrif y dylunwyr ar CrowdSource a safleoedd eraill yn cael llawer o werth, y tu hwnt i brofiad, am eu gwaith penodol.

  Rwy'n meddwl eich bod chi'n gwybod hyn a dim ond baetio pobl fel fi i wneud sylwadau, iawn? 🙂 Cyffwrdd!

 15. 42

  Trafodaeth ddiddorol Doug, ac ie rydych chi'n rhoi fy nghyfrinach Tsieineaidd hynafol i ffwrdd! Nid wyf wedi defnyddio Crowdspring, ond wedi cynnal cystadlaethau ar-lein ers tair blynedd ac wedi prynu logos di-ri, baneri, animeiddiadau, gwefannau PSD, ac ati. Rwyf wedi gweld bois yn treulio wythnosau yn gwneud logos ar gyfer cystadlaethau a byth yn cael eu talu. Er, mae yna ychydig o ddylunwyr y cyfarfûm â nhw trwy gystadlaethau y byddaf yn cysylltu â nhw'n uniongyrchol ac yn talu ffi fflat, oherwydd rwy'n ymddiried yn ac yn hoffi eu gwaith. Rwy'n meddwl ei bod yn wych i asiantaethau bach leihau costau a gwneud y mwyaf o elw, yn ddrwg i ddylunwyr yn UDA ac yn anghredadwy i fechgyn yn Indonesia a'r Philipinau. Dyna'r unig beth sy'n bygio fi gan fy mod yn hoffi "Prynu American."

 16. 43

  Ar gyfer busnes bach MAE'r rhain YN opsiynau gwych. Weithiau ni all y dyn 'bach' godi tâl ar yr hyn y gall asiantaeth ag enw da.

  Rwy'n meddwl ei fod yn syniad da os ydych chi'n ddylunydd sy'n ceisio cael rhywfaint o waith. Mae miloedd o ddylunwyr yn ddi-waith ar hyn o bryd. Gobeithio y bydd hyn yn newid yn fuan. Rwy'n credu'n llwyr, os oes gennych 'amser segur', marchnadwch eich hun cymaint â phosibl a thrwy gadw'n brysur yn mireinio'ch crefft.

 17. 44

  Fe wnaethon ni dalu $200 am ein logo ar gyfer BlueFuego (http://bluefuego.com) ar CrowdSpring. Wedi mwynhau gymaint fe wnaethon ni roi $50 ychwanegol i'r boi. Gwnewch yr hyn sydd orau gennych, rhowch y gweddill ar gontract allanol (yn yr achos hwn, yn rhad iawn). 🙂

 18. 45

  A dweud y gwir, nid oes gan y ddadl am gerddorion a bandiau yn recordio eu cerddoriaeth ac yna'n dewis gwahanol ffyrdd o ddosbarthu'r gerddoriaeth honno fawr ddim, os o gwbl, i'w wneud â'r drafodaeth am waith penodol (mae'n cael ei ddefnyddio'n aml gan gwmnïau dylunio sbec fel enghraifft anghywir o ddiwydiannau "eraill". sy'n gweithio'n hapus yn benodol).

  Pryd bynnag y bydd rhywun yn recordio ei gân ei hun, nid yw'n creu cerddoriaeth wedi'i deilwra yn unol â chyfarwyddyd endid masnachol arall, sy'n bwriadu defnyddio'r gerddoriaeth honno i hyrwyddo'r busnes hwnnw. Mae’r band (neu’r cerddor) yn recordio’u cerddoriaeth, ar eu mympwy a’u ffansi, ac yna’n mynd â hi i’r farchnad lle bydd yn llwyddo neu’n methu yn ôl galw’r gynulleidfa am y gerddoriaeth honno, fel y rhagwelwyd gan y crëwr.

  Rwy'n gyfansoddwr cerddoriaeth amatur (ddim yn dda iawn mae gen i ofn) a dwi'n treulio oriau yn tincora o gwmpas ar yr allweddell. Rwyf hyd yn oed yn sicrhau bod y gerddoriaeth ar gael i'w lawrlwytho oddi ar fy ngwefan. Mae croeso i bobl wrando ar y cyfan maen nhw eisiau (er bod fy sylfaen gwrandawyr yn y degau o bobl, nid miliynau fel Radiohead). Dyna fi'n rhannu FY nghyfansoddiadau diymhongar.

  Yn y digwyddiad hynod annhebygol y byddai cwmni am ddefnyddio fy ngherddoriaeth mewn hysbyseb, byddwn yn disgwyl cael iawndal. Os, eto yn y digwyddiad annhebygol, bod rhywun eisiau i mi gyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer eu hysbyseb, byddwn yn disgwyl cael fy nhalu am yr amser hwnnw hefyd. Dydw i ddim bellach yn cyfansoddi i mi fy hun. Dod yn nes at ein cyfatebiaeth gwaith dylunio sbec, pe bai rhywun am i mi gyfansoddi cerddoriaeth, fel y cyfarwyddir ganddynt, gyda golygiadau ("ychwanegu dolen drymiau yma, tôn yn ôl y côr yna") fel rhan o gystadleuaeth gerddoriaeth benodol byddwn i fel wedi fy sarhau am hynny gan fy mod yn ymwneud â gwaith dylunio penodol. Gan daflu'r ffaith bod ein gwefan spec damcaniaethol yn cymryd toriad, weithiau'n codi ffi ar ddeiliaid cystadleuaeth, ac yn hawlio rhan o'r hawliau i fy ngherddoriaeth i gychwyn, rydym wedi dod yn llawn ar y ddadl benodol.

 19. 46

  Erthygl wych, a safiad gwych ar waith “spec”! Ond mae gan hyd yn oed CrowdSpring gystadleuaeth, a ydych chi'n gyfarwydd â'r wefan Almaeneg http://www.designonclick.com neu 99dyluniadau? Rwy'n gweld y gwefannau hyn yn rhoi diwedd ar asiantaethau dylunio ...

 20. 48

  Annwyl Doulgas, rhaid imi anghytuno ar lawer o bwyntiau. Fodd bynnag, y broblem fwyaf arwyddocaol yw nad yw'r prynwyr yn ddigon craff i ddewis y dyluniad gwych. Y gwir trist yw bod mwyafrif y prynwyr yn dewis y dyluniad mwyaf cyffredin, mwyaf cyffredin. Mae hyn yn ddilys ar gyfer logo, dylunio gwefan ac ati. Mae'n ddrwg gen i dros y ddau ddylunydd yn ogystal â'r prynwr. Rhaid siomi'r dylunwyr i ddarganfod nad y gorau yw'r enillydd. Ar y llaw arall mae'r prynwyr yn colli cyfle mawr i godi'r dyluniad gorau. Mae mwy iddo, ond rwy'n meddwl bod hyn yn esbonio'r sefyllfa yn eithaf da. Felly bydd eich datganiad “Cynllun gwych a’r gallu i ddehongli disgrifiad o’r prosiect i brototeip terfynol bob amser yn fuddugol”. nid yw'n adlewyrchu realiti. Gallwch ei alw'n fwy loteri, yna gwerthusiad difrifol o ddyluniad da, gwych, gorau.

 21. 49

  Rwy'n parchu eich barn yn llwyr ac rwy'n cytuno bod gan rai pobl (llawer o bobl) syniadau ofnadwy o beth allai dyluniad da fod ... ond nid wyf yn siŵr ei fod yn wir o gwbl y bydd y mwyafrif o bobl yn dewis dyluniad gwael. Rwyf wedi gweld rhai dyluniadau anhygoel yn dod allan o safleoedd torfol a chystadlaethau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.