CrowdSPRING: Lladd yr Asiantaeth?

logo gwanwyn torf

Efallai eich bod chi'n meddwl ei bod hi'n eithaf rhyfedd i ddyn sy'n lansio ei asiantaeth ar-lein newydd hyrwyddo dewis arall yn lle gweithio gydag asiantaeth yn gyfan gwbl ... ond dyna beth rydw i'n mynd i'w wneud. Rwy'n siŵr y byddaf yn cael rhywfaint o bost casineb gan fy ffrindiau dylunydd ar gyfer postio hwn. Rwy'n iawn gyda hynny. Esboniaf pam ... dim ond gwylio'r fideo sy'n esbonio crowdSPRING cyntaf:

Y ddadl yn y diwydiant yn erbyn CrowdSPRING yw bod systemau sy'n hyrwyddo'r defnydd o waith hapfasnachol yn cymryd talent a gymerodd flynyddoedd i'w ddatblygu a'i wneud yn nwydd. Mae yna gyfan Symudiad SPEC NA!, gan nodi:

Mae ymgyrch NO! SPEC yn gyfrwng i uno'r rhai sy'n cefnogi'r syniad bod gwaith penodol yn dibrisio potensial dylunio ac yn y pen draw yn gwneud anghymwynas â'r cleient.

Beth yw Spec?

Mae Spec wedi dod yn ffurf fer ar gyfer unrhyw waith a wneir ar sail hapfasnachol. Hynny yw, unrhyw waith y gofynnwyd amdano na chytunwyd ar ffi deg a rhesymol amdano, yn ysgrifenedig os yn bosibl.

Beth sydd mor anghywir â hynny?

Yn gryno, mae spec yn ei gwneud yn ofynnol i'r dylunydd fuddsoddi amser ac adnoddau heb unrhyw sicrwydd o daliad.

Mae CrowdSPRING yn bersonol wedi teimlo'r gwres - dan ymosodiad gan a Ymgyrch CrowdSINK. Canfuwyd bod rhywfaint o waith ar CrowdSPRING yn gopïau o waith dylunwyr eraill.

Mewn datgeliad llawn, ceisiais y gwasanaeth yn ddiweddar a thalu $ 200 am a dyluniad baner ar gyfer safle rydw i'n mynd i'w ailwampio (Cyfrifiannell Tâl). Gallwch adolygu'r cyflwyniadau a gweld yr ystod eang o dalent ac arddulliau a gyflwynwyd yn seiliedig ar fanylion fy mhrosiect.

Dyma pam rwy'n gwerthfawrogi'r hyn y mae CrowdSPRING yn ei wneud:

 1. Bydd dyluniad gwych a'r gallu i ddehongli disgrifiad prosiect i brototeip terfynol bob amser yn ennill. Mae hynny'n rhoi cyfle i ddylunwyr gwych heb gefnogaeth asiantaeth neu hanes o gleientiaid mawr gael gwaith gwych a chleientiaid gwych. Hynny yw, bydd dylunwyr gwych sy'n cymryd rhan yn cael eu gwobrwyo am eu gwaith.
 2. Gall dyluniad gwych roi'r wefan sydd â'r ymyl sydd ei hangen arni i symud busnes ymlaen, ond heb fynediad fforddiadwy at ddylunydd, mae cwmnïau'n cael eu gorfodi i dorri corneli a chael presenoldeb dylunio nad yw'n aml yn cyfateb i ansawdd eu gwaith. Mae'n ddrwg gennym ddylunwyr, nid yw'n ymwneud â chi i gyd!
 3. Nid yw dyluniad gwych yn gwneud asiantaeth. Mae dylunio yn un agwedd ar strategaeth gyffredinol. Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith yr wyf wedi gweld asiantaethau curo a rhedeg sy'n taflu prosiect $ 30,000 nad yw'n cael unrhyw ganlyniadau - ac yna'n eu gwylio yn mechnïaeth ar y cleient ac yn mynd at y dioddefwr nesaf. Rwyf wedi gweld trywydd o ddagrau o ran gwaith “No Spec”.
 4. Mae tâl am berfformiad yn golygu gwell perfformwyr. Nid oes unrhyw sicrwydd o berfformiad wrth dalu am amser dylunio. Os caf fy llogi i adeiladu gwefan ac nad yw'n gweithio, ni ddylwn gael fy nhalu. Os bydd rhywun yn cyflwyno dyluniad gwael (roedd cryn dipyn ar fy mhrosiect CrowdSPRING), ni ddylid eu gwobrwyo.
 5. Gall tâl am berfformiad fod yn fwy proffidiol i ddylunwyr gwych. Nid oes gennyf unrhyw syniad a gymerodd y prosiect y gofynnais amdano 10 munud neu 30 awr i'r dylunydd ei gwblhau. Nid wyf yn poeni. Mae hynny'n golygu y gallai'r dylunydd gael ei dalu'n eithriadol o dda am fy mhrosiect. Yn ogystal, byddaf yn edrych ymlaen at weithio gyda'r artist hwnnw yn y dyfodol i gael gwaith ac ansawdd cyson ar fy mhrosiect nesaf.
 6. Pam ddylai cwmni gael ei gosbi trwy dalu am ddyluniad gwael? Pam na ddylai dylunydd orfod cyflwyno rhai syniadau i sicrhau ei fod yn creu dyluniad sy'n cyd-fynd â dymuniadau'r cwmni? Mae'n ymddangos bod y dylunwyr gorau rwy'n eu hadnabod bob amser yn dehongli gofynion gyda thalent wych a hyd yn oed yn rhoi eu llofnod eu hunain ar y prosiect. Nid oes gan ddylunwyr gwych unrhyw beth i'w ofni gyda gwaith Spec.

Yn fyr, credaf fod systemau fel CrowdSPRING yn agor cyfleoedd i ddylunwyr medrus wneud bywoliaeth wych trwy wobrwyo dyluniad gwych a rhwystro dylunwyr gwael. Yn ogystal, credaf ei fod yn darparu cyfleoedd i fusnesau gael dyluniadau fforddiadwy o ansawdd na fyddent erioed wedi gallu cael mynediad atynt o'r blaen.

Ydw i'n cydymdeimlo â chefnogwyr SPEC NA! Wrth gwrs dwi'n gwneud! Rydw i wedi adeiladu cynlluniau prosiect, meddalwedd, cynigion, cyfarfodydd, galwadau cynhadledd, areithiau, erthyglau, sesiynau taflu syniadau ... mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen am waith 'Spec' rydw i wedi'i gyflawni na chefais iawndal ffurfiol amdano erioed. Pe bawn i'n Farchnatwr NAC OES, ni fyddwn yn gallu fforddio bwyta ar hyn o bryd ... a byddwn yn chwerthin o bob cyfarfod yr wyf yn ei fynychu.

Dywedwch y gwir, hoffwn pe bai system fel CrowdSPRING ar gael ar gyfer fy ngwaith! Byddwn i wedi rhoi fy strategaethau a fy syniadau yn erbyn strategaethau'r asiantaethau gorau unrhyw ddiwrnod! Nid yw CrowdSPRING yn lladdwr Asiantaeth, mae'n farchnad newydd i ddylunwyr.delwedd 2260935 10648149

54 Sylwadau

 1. 1

  Mae fy ngwraig newydd gwblhau prosiect crowdSRPING ar gyfer logo ar gyfer ei busnes celf a chrefft bach. Cafodd ymatebion o bob cwr o'r byd. Roedd rhai yn hollol oddi ar y targed, roedd eraill yn anhygoel. Derbyniodd tua 50 o gyflwyniadau i gyd a chafodd amser caled yn dewis o blith tri "rownd derfynol". Pan ofynnwyd iddynt newid manylion, fel lliwiau, ffontiau, ac ati, roedd pob dylunydd yn ymatebol iawn. Talodd $ 200 hefyd a gwnaeth gymaint o argraff arni, mae eisoes yn cynllunio deunydd ysgrifennu a gwefan gan ddefnyddio crowdSPRING. I'r dorf NO! SPEC, mae'n rhaid i mi ddweud "Croeso i'r byd archeb / gwastad newydd", lle gallai'ch cystadleuydd fod o 130 o wahanol wledydd. Mae'n ddrwg gennym ond mae diheintio yn ddi-rwystr, dim ond gofyn i asiantau teithio "proffesiynol".

 2. 3

  Diolch am yr adolygiad o'r gwasanaeth hwn. Yn edrych fel ei fod yn rhywbeth y dylwn ei gynnwys ar TechStartups yn fuan. Rwyf bob amser yn gwerthfawrogi eich gonestrwydd a'ch mewnwelediad busnes syth.

 3. 4

  "Bydd dyluniad gwych a'r gallu i ddehongli disgrifiad prosiect i brototeip terfynol bob amser yn ennill. Mae hynny'n rhoi cyfle i ddylunwyr gwych heb gefnogaeth asiantaeth neu hanes o gleientiaid mawr gael gwaith gwych a chleientiaid gwych. Hynny yw, gwych bydd dylunwyr sy'n cymryd rhan yn cael eu gwobrwyo am eu gwaith "

  Gyda phob parch dyledus, yn syml, nid yw'r datganiad hwn yn wir. Ar Crowdspring, mae'r prynwr yn cyfarwyddo'r prosiect dylunio bron yn llwyr, yn ôl pob tebyg o'u dychweliad cychwynnol, ac yna trwy adborth (sydd yn amlach na pheidio, ddim ar ddod). Mae hyd yn oed llai o faromedr o'r hyn yw dyluniad "gwych" nag arfer - barn oddrychol ar yr adegau gorau. Nid oes meini prawf beirniadu ar yr hyn sy'n gwneud dyluniad "da" mewn gwirionedd, ac mae'r prynwr yn aml yn dewis gwaith nad yw'n ddyluniad "gwych", ond yn hytrach rhywbeth y maen nhw'n ei "hoffi" (fel y mae eu hawl) ond does dim sicrwydd o gwbl bod hynny'n "wych "bydd dyluniad yn cael ei wobrwyo, neu hyd yn oed yn cael sylw (ac eithrio gan ddylunwyr eraill). Ymhob cystadleuaeth crowdSPRING, dim ond y dylunydd buddugol sy'n cael ei dalu, felly hyd yn oed os oes sawl enghraifft o ddylunio "gwych" mewn cystadleuaeth, mae sawl dylunydd "gwych" yn mynd heb "wobr" am eu gwaith.

  Yn rhyfeddol, mae'n ymddangos bod yr un bobl sy'n dadlau nad oes gan ddylunwyr hawl i gael eu talu am eu gwaith, yn teimlo bod gan brynwyr hawl i ddylunio rhad. Nid yw'n ymwneud â dylunwyr yn unig, ond mae'n hafaliad busnes dwy ochr. Mae gwasanaethau fel crowdSPRING yn annilysu un ochr i'r hafaliad busnes hwnnw. A byddai altruism tybiedig crowdSPRING yn creu mwy o argraff arnaf pe na baent yn codi 15% am bob prosiect. Mae'n ymddangos eu bod yn credu bod ganddyn nhw hawl i ennill bywoliaeth yn seiliedig ar eu 'offrymau busnes'. Tybed pam nad ydych chi, a hwythau, yn cael eu symud yn yr un modd i edrych ar ddylunwyr yn yr un goleuni.

  "Mae talu am berfformiad yn golygu gwell perfformwyr."

  Dyna sylw eithaf od ar bost blog sy'n eirioli gwasanaeth nad yw'n talu unrhyw beth o gwbl i'r rhan fwyaf o'u dylunwyr. Nid yw'r mwyafrif helaeth o bobl ar crowdSPRING yn gwneud ceiniog ar eu dyluniadau a defnyddio'ch rhesymeg, byddai hynny'n golygu eu bod yn berfformwyr ofnadwy. Mae'r syniad nad yw talu dim i ddylunwyr, gyda dim ond gobaith gwan o ennill unrhyw daliad am eu gwaith, yn eu gwneud yn well dylunwyr yn chwerthinllyd. Mewn gwirionedd, ni fyddai'r rhesymeg honno'n gweithio gydag UNRHYW alwedigaeth, boed yn fedrus ai peidio.

  Dwi hefyd yn gweld fideo crowdSPRING braidd yn rhyfedd hefyd. Yn ôl eu datganiad cenhadaeth hunan-gyhoeddedig, maen nhw i gyd am helpu'r "dyn bach". "Gochelwch y underdogs" yw un o'u ymadroddion dal rwy'n credu. Yn rhyfedd iawn, mae'r unig "foi bach" yn cael ei bortreadu yn y fideo fel cystadleuaeth crowdSPRING, cymaint o darged o crowdSPRING â'r asiantaeth fawr sy'n cael ei phortreadu gyda goleuadau amrantu. Yn ôl eu fideo, mae crowdSPRING allan i redeg yr unig "foi bach" allan o fusnes hefyd. Nid fy mod yn eu cwestiynu yn cymryd y safbwynt hwnnw - natur y gystadleuaeth ydyw - ond yn sicr mae'n talu i rôl hunan-estynedig crowdSPRING o "lefelu'r cae chwarae" am yr un "underdog" hwnnw. Ac yn union fel eu safle "ewyllys rydd" (mae crowdSPRING yn amddiffyn yn frwd "hawliau" dylunwyr i weithio, am ddim, iddyn nhw, tra bod y cwmni'n ennill 15 pwynt oddi ar y brig) mae'n ymwneud â crowdSPRING yn troi elw. Nid bod unrhyw beth o'i le â hynny, ond gadewch i ni o leiaf ei alw'n beth ydyw.

  Efallai eich bod chi'n iawn am dorfSPRING yn "Lladd Asiantaeth" ond maen nhw'n mynd i sathru ar lawer o ddylunwyr gwyrdd, naïf a di-gyflogedig (32k a thyfu) cyn iddyn nhw godi'r teitl hwnnw ar eu mantell yn falch.

  • 5

   Diolch am eich persbectif ar hyn. Fel 'prynwr', nid oes ots gennyf am y comisiwn 15% y mae CrowdSPRING yn ei gymryd i alluogi'r farchnad hon. Maent yn ei faethu a'i alluogi ac yn haeddu iawndal. Mae'n rhaglen wirfoddol - does dim rhaid i brynwyr fod yno ac nid oes raid i ddylunwyr wneud hynny chwaith.

   O ran 'dyluniad gwych' ... yn y pen draw, dylai'r penderfyniad fod yn nwylo'r person sy'n talu am y gwasanaeth, onid ydych chi'n meddwl?

   • 6

    A dweud y gwir, mae'n rhaid i mi gytuno â fersiwn Bryan o ddyluniad "gwych" yma. Doug, gwn eich bod wedi gweld digon o enghreifftiau lle mae marchnatwyr rhyngrwyd wannabe / SBOs dibrofiad yn brifo eu hunain neu'n edrych yn dwp, yn hytrach na helpu eu cwmnïau mewn gwirionedd. Mae'r un peth yn wir gyda dyluniad, ond mae'n debyg hyd yn oed yn fwy felly.

    Dylai'r penderfyniad fod yn nwylo'r prynwr, ie, ond mae angen budd gweithiwr proffesiynol dylunio ar lawer o brynwyr hefyd i helpu i arwain eu proses benderfynu a meddwl - hyd yn oed os nad ydyn nhw'n gwybod bod angen yr help arnyn nhw.

 4. 7

  Mae'n swnio fel llawer o bobl yn hoffi casglu sieciau cyflog yn lle gwthio'u hunain. Mae CrowdSpring yn swnio fel cyfweliad swydd mawr fwy neu lai. Cyflwyno'ch gwaith a'ch syniadau ac os ydyn nhw'n well na phawb arall byddwch chi'n cael eich gwobrwyo â'r swydd ac atgyfeiriadau posib neu ailadrodd busnes yn y dyfodol. Ni ddangosodd Tom Watson gymeradwyaeth a siec ym Mhencampwriaeth Agored Prydain yr wythnos diwethaf. Gwthiodd ei hun i gystadlu yn erbyn chwaraewyr iau a gwell a chafodd ei wobrwyo. Dychmygwch a oedd y Daith PGA wedi talu'r un peth i bawb am arddangos a'r unig wobr oedd tlws. Byddai'n llawer mwy diflas a chyffrous nag y mae nawr, sy'n dweud rhywbeth 🙂

 5. 8

  @chris "Mae'n swnio fel llawer o bobl fel casglu sieciau talu yn lle gwthio'u hunain."

  Iawn Ar Frawd. DDE AR!

  Gwelwch, dyma'r peth. Mae fy merch yn priodi yr haf nesaf ac rydych chi'n gweithio i gwmni ffotograffiaeth priodas. Heb setlo ar ffotograffydd eto, a chyda'r holl dorfoli dylunio hwn yn digwydd, mae fy musnes dylunio graffig ychydig yn ysgafn. Ddim yn siŵr a allaf fforddio cyfraddau eich cwmni - beth, $ 3995 ar gyfer y "Ultimate Package" ac am beth, wyth cant o bychod i'r ffotograffydd?

  Dywedwch wrthych beth. Taflwch ffotograffydd i mi am y diwrnod, gofynnwch iddyn nhw saethu'r briodas, taflu Pecyn Ultimate i mi ar spec ac os yw'r Mrs a minnau'n hoffi'r hyn rydych chi wedi'i wneud, byddwn ni'n talu'r hyn rydyn ni wedi penderfynu y bydd y gyllideb yn mynd - tua $ 700. O ie, bydd cwpl o ddwsin arall o ffotograffwyr priodas yno, yn cystadlu am y gig, ond peidiwch â phoeni. Cyn belled â'ch bod chi'n gwthio'ch hun, dylai popeth weithio allan yn groovy i gyd.

  Meddyliwch amdano fel math o gyfweliad swydd, nid dim ond y gwiriad cyflog hwnnw. Rwy'n sicr yn gobeithio mai'ch gwaith yw'r gorau, achos hoffem ddyfarnu'r swydd i'ch cwmni. Dyna OS mae eich gwaith yn troi allan i fod yn well na phawb arall, wrth gwrs.

  Dyma fonws hefyd - os yw'r Mrs yn hoff iawn o'r hyn rydych chi'n ei wneud yn y briodas, bydd hi'n meddwl am eich cyflogi chi, Ron ac Elizabeth ar gyfer gig arall. Pa mor cŵl fyddai hynny?

  Helo. Chris? Peidiwch â chi eisiau bod fel y coegyn golffiwr hwnnw y gwnaethoch chi siarad amdano. Rydych chi'n gwybod, yn gwthio'ch hun?

  Chris?

  • 9

   Steve,

   Rwyf wedi gweld hyn yn cael ei wneud nawr gyda ffotograffwyr ysgol. Mae fy merch yn cael pecyn p'un a ydym yn ei archebu ai peidio. Os ydym yn hoffi'r lluniau, rydym yn talu amdanynt. Os na, rydym yn ei anfon yn ôl. Rwy'n cwrdd â ffotograffydd heddiw mewn gwirionedd - ond fe wnes i ei gyflogi yn y gorffennol a gwn y bydd yn gwneud gwaith gwych - felly nid wyf yn gofyn am waith SPEC ganddo. Pe bai'n tro cyntaf i mi ac nad oeddwn yn ei adnabod, serch hynny ... efallai fy mod yn mynd ato'n wahanol!

   Doug

 6. 10

  Rwy'n credu eich bod chi'n colli pwynt y mudiad DIM SPEC. Mae'n ymwneud â'r gweithwyr llawrydd a'r dylunwyr unigol sy'n cael eu gwthio i'r cyrion nid asiantaeth. Mae asiantaethau'n cymryd gambl y bydd gwaith penodol yn caniatáu lefel uwch o gyflawniadau billable.

  Mae gofyn i rywun sydd wedi mireinio'u sgiliau dros gyfnod o flynyddoedd gymryd $ 200 am ddyluniad (dywedwch yr hysbyseb faner honno) y gallent fod wedi treulio diwrnod i'w berffeithio, ac yna dim ond os cânt eu dewis, yn bardduo i'r proffesiwn.

  A fyddech chi'n gofyn i awdur wneud yr un peth? Rwy'n amau ​​y byddai llawer o awduron yn destun loteri o'r fath.

  Mae hyn i mi yn dirprwyo'r proffesiwn dylunio i lefel gwerthu trinkets ar hyd ochr y ffordd mewn gwlad yn y trydydd byd.

  Yn aml iawn, dylunwyr yw'r bobl sydd yno am y daith hir gyda chleient ac i ddiystyru eu gwerth yw twyllo'ch brand o dalent adnodd gwerthfawr gyda meddwl blaenorol.

  Edrychwch ar sut rydw i'n teimlo am crowdSPRING yn fy mlog yn http://sharkyscircle.blogspot.com.

  Doeth fy dyn.

  • 11

   Helo Guy,

   Byddwn, byddwn yn gofyn i awdur wneud yr un peth. Ac mae gen i! Yn ddiweddar, dechreuais raglen gynnwys yn Compendium Blogware ac roeddwn yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un o’r ysgrifenwyr a oedd yn dymuno cymryd rhan ddarparu postiadau blog am ddim a fyddai’n cael eu cyhoeddi ar gyfer y cwmni a enillodd gystadleuaeth. Pwynt yr hyrwyddiad oedd sicrhau eu bod yn gallu ysgrifennu'r cynnwys a bod y cwmni'n darganfod a oedd yn ffit ai peidio.

   Nid wyf yn credu bod ansawdd y dyluniad a gefais ar lefel 'trinket', o gwbl. Roedd yn ddyluniad anhygoel. Hefyd, ni allaf ddweud pa mor hir y cymerodd - gallai fod wedi cymryd 15 munud ... os edrychwch ar y dyluniadau a gyflwynwyd, fe welwch fod y dylunydd wedi gwrando ar fy adborth ac wedi addasu ei ddyluniad - gan gyd-fynd â'm cais.

   Dwi'n cytuno â chi bod dod o hyd i ddylunydd gwych a all gyd-fynd ag arddulliau eich sefydliad a deall y busnes yn brofiad anhygoel ac yn werth y gost. Dyna pam rwy'n credu nad oes gennych unrhyw beth i boeni amdano. Pan fydd fy musnesau'n tyfu digon y gallaf gefnogi dylunydd amser llawn neu bartneriaeth, byddaf yn bendant yn symud i'r cyfeiriad hwnnw!

   Diolch!
   Doug

 7. 12

  Mae CrowdSpring yn drefniant iawn ar gyfer pobl sy'n edrych i gael gwaith wedi'i wneud. Mae'n darparu lle i bobl sy'n arbenigwyr. Rwy'n gwneud fy mywoliaeth yn cynnig dyluniadau gwefan a gwn fod gen i le i fynd i chwilio am swydd.

 8. 13
  • 14
   • 15
    • 16

     David, mae'r cyfweliad a bostiwyd gennych yn wir yn ddarlleniad da - ond mae ychydig yn debyg i ysgrifennu am y diwydiant ceir a pha mor ofnadwy yw ceir - heb gydnabod bod gwahanol fathau o geir a gwahanol fathau o gwmnïau ceir.

     Nid yw'r ffaith bod dylunydd proffesiynol wedi creu dyluniad gwael yn eich gwneud chi'n ddylunydd gwael trwy gysylltiad. Yn yr un modd - nid yw'r ffaith nad yw marchnadoedd eraill wedi adeiladu amddiffyniadau priodol ac wedi anwybyddu'r risgiau o waith hapfasnachol yn golygu oherwydd bod rhai marchnadoedd yn ddrwg - rhaid i'r cyfan fod yn ddrwg. Ac eto - dyna'r neges sy'n cael ei chyfleu yn y cyfweliad.

     • 17

      @ Ross - os byddwch chi'n maddau i'm snark -

      Heno ar 60 Munud - "The Ford Pinto. Trap marwolaeth sy'n ffrwydro". Wedi'i ddilyn gan "Ford Cars na fydd yn ôl pob tebyg yn ffrwydro" a segment ar "Yr holl gwmnïau ceir eraill sy'n gwneud ceir na fydd yn debygol o ffrwydro chwaith".

      Yna, byddwn yn cynnwys stori ar "Lladrad Banc sy'n edrych fel ei fod wedi'i sgriptio gan Hollywood" ac yn edrych ar yr "Un ar ddeg miliwn o dynnu banciau a ddigwyddodd yr wythnos hon heb ddigwyddiad".

      Mae Andy Rooney i ffwrdd yr wythnos hon.

      chuckle *

     • 18
 9. 19

  Yn syml, ni fyddwn byth yn gwneud gwaith penodol. Cyfnod. Ond os na all cleient ddweud na gwerthfawrogi'r gwahaniaeth rhwng fy ngwaith a gwaith y dorf CrowdSpring, pam yn y byd y dylent dalu premiwm am fy ngwasanaethau? Mae CrowdSpring yn ymddangos fel y briodas berffaith rhwng cleientiaid o'r fath a'r dylunwyr sy'n ystyried eu gwaith eu hunain fel nwydd.

  • 20

   Jon,

   Rwy'n credu y byddai eich galw chi neu David Airey yn 'ddylunydd' yn anghymwynas â'r strategaeth y mae eich timau'n cyflenwi cwmnïau. Byddwn i wrth fy modd yn gweld SPEC yn erbyn NA! SPEC mewn post! Edrychaf ymlaen at y diwrnod y gallaf fod yn bartner gyda chwmni fel eich un chi i ddarparu profiad brand cyson, defnyddiadwy a hardd.

   Mae'n debyg y byddwn yn ei hoffi i brynu car. Dim ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf yr wyf wedi gallu prynu car a oedd yn gyffyrddus, yn hardd ac yn ddibynadwy ... Gyrrais gryn dipyn o glymwyr cyn i mi gyrraedd lle rydw i. Dwi'n gwerthfawrogi fy nghar, ond ni chefais gyfle i brynu'r hyn roeddwn i eisiau ers cryn ychydig flynyddoedd!

   Doug

   • 21

    Byddwn i'n dweud bod hynny'n gymhariaeth weddus, Doug - mae cleient sy'n buddsoddi mewn gwaith penodol fel prynu "clunker" o gar.

    Mae'n ymddangos ychydig yn groes i'ch post blog gwreiddiol, serch hynny. Efallai eich bod chi'n newid eich meddwl?

    • 22

     Helo David,

     Nid wyf yn credu fy mod yn newid fy meddwl - ond efallai nad oeddwn yn ddigon cytbwys yn fy swydd. Dwi'n credu mewn llogi cwmni dylunio yn y tymor hir ac yn gwybod bod yna ROI anhygoel ar y model hwnnw. Mae CrowdSPRING yn cynnig dewis arall pan nad yw hynny'n bosibilrwydd, serch hynny. Rwy'n hapus iawn gyda'r cynnyrch a gefais yn CrowdSPRING a gwnaeth y soffistigedigrwydd a'r rhwyddineb a ddarparodd eu cais i mi gyfathrebu a chael y dyluniad yr oeddwn ei angen argraff arnaf.

     Fy mhrif bwynt yw nad oes angen i bobl fel chi neu Jon boeni byth am CrowdSPRING oherwydd eich bod yn darparu llawer mwy na graffig. Rwy'n nodi uchod drosodd a throsodd - ni ddylai dylunydd gwych fyth ofni gwaith SPEC (p'un a ydych chi'n ei wneud ai peidio).

     Efallai y dylai cefnogwyr SPEC NA! Addysgu'r gymuned fusnes ar beth yw'r dewisiadau amgen, yn hytrach na dim ond dangos yr anfantais. Fel perchennog busnes ifanc, mae angen llawer o waith dylunio arnaf, ond nid oes gennyf y gyllideb eto. Os hoffech chi wneud swydd westai fel cerydd, byddwn yn ei groesawu!

     Diolch David!

     • 23

      Dim pryderon o gwbl, Doug.

      Nid fy mod yn ofni gwaith penodol, neu'n poeni am wefannau o'r fath, a chredaf y byddai Jon Arnold yn fy nghefnogi yma. Yn syml, nid wyf am weld dylunwyr iau, amatur yn gwastraffu eu hamser trwy weithio heb unrhyw sicrwydd o daliad.

      Mae pawb yn haeddu cael eu talu. Mae gwefannau penodol yn cael eu talu, ond nid yw'r mwyafrif helaeth o'u "gweithwyr" yn gwneud hynny.

      Mae miliynau o swyddi dylunio ar gael, ac mae'n ddiangen i ddylunwyr ddibrisio eu sgiliau trwy ddim ond "gobeithio" am incwm.

      Beth bynnag, yn ôl at y gwaith o ysgrifennu llyfrau, ond cyn i mi fynd, mae hynny'n garedig iawn ohonoch chi i gynnig man i mi yma. Diolch am hynny. Efallai pan fyddaf yn cwblhau fy aseiniad llyfr.

      Mwynhewch y penwythnos, Doug.

 10. 24

  Doug,

  Diolch am ysgrifennu am crowdSPRING. Rwy'n sicr yn gwerthfawrogi natur bryfoclyd teitl yr erthygl - ond wrth ichi ysgrifennu, nid yw asiantaethau'n ymwneud â dylunio yn unig. Mae asiantaethau'n dod â llawer o sgiliau gwerthfawr i'r bwrdd y tu hwnt i ddylunio - a gall digon o gleientiaid elwa o'r cwnsler hwnnw.

  Pan ddechreuon ni crowdSPRING, doedden ni byth yn bwriadu cystadlu ag asiantaethau. Mewn gwirionedd, nid oeddem yn credu y byddai gan asiantaethau ddiddordeb mewn ysgogi ein cymuned greadigol. Ond o'r diwrnod cyntaf, cysylltodd asiantaethau â ni a gofyn i ni adeiladu cynnyrch a oedd yn darparu mwy o breifatrwydd a rheolaeth defnyddwyr (ein prosiectau crowdSPRING Pro). Lansiwyd y cynnyrch hwn ym mis Medi 2008, ac ers hynny, mae llawer o asiantaethau wedi trosoli ein cymuned fyd-eang o ddylunwyr. Mae rhai wedi gwneud hynny'n agored (er enghraifft: Element79 Omnicom, BBH, Shift Communications, a IP Pixel Starcom Worldwide). Mae eraill wedi dewis peidio â datgelu pwy ydyn nhw wrth bostio prosiect. Mae rhai wedi ein defnyddio ar gyfer prosiect yn unig, tra bod eraill wedi defnyddio eu tîm dylunio arferol ac wedi ategu eu gwaith gyda phrosiect ar crowdSPRING.

  Rydych yn iawn wrth gwrs bod rhai dylunwyr wedi gwrthwynebu ein model busnes - ac yn eu sêl dros amddiffyn y status quo, mae rhai wedi postio nifer o ddatganiadau anghywir am ein cymuned. Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn dryloyw - dyna un rheswm rydym wedi gallu denu cymuned mor wych o ddylunwyr mewn cyfnod byr o amser. Yn ddiweddar, ysgrifennais swydd a atebodd y pump ar hugain o gwestiynau a ofynnir amlaf am dorfSPRING - roedd llawer o'r rhain a atebwyd yn ymdrin â rhai o'r materion y mae pobl wedi'u codi yn y sylwadau i'ch swydd. Os nad ydych wedi ei ddarllen eto, gallwch ddod o hyd iddo yma: http://blog.crowdspring.com/2009/07/14/crowdsprin...

  Yn y pen draw, rydym yn credu mewn ewyllys rydd a marchnadoedd rhydd. Mae gan bawb yr hawl i werthuso eu goddefgarwch eu hunain ar gyfer risg ac i benderfynu sut maen nhw eisiau gweithio. nid yw crowdSPRING i bawb. Rydym yn darparu cyfle a chwarae gwastad lle gall pobl gystadlu yn seiliedig ar eu talent yn unig ac mae miloedd o ddylunwyr wedi dod o hyd i gleientiaid newydd ar crowdSPRING. A yw cystadleuaeth o'r fath yn bygwth y diwydiant dylunio? Prin. Mae marchnadoedd rhydd yn ymwneud â chystadleuaeth a dangosodd digon o gwmnïau llwyddiannus ger ein bron y ffordd: iStockphoto, Innocentive, Etsy.

  Unwaith eto, diolch am y darn meddylgar - a diolch hefyd am fod yn bragmatig a sbarduno ein cymuned i'ch helpu chi. Pob lwc gyda'r lansiad!

  Gorau,

  Ross Kimbarovsky
  cyd-sylfaenydd
  http://www.crowdspring.com

  • 25

   Ross, diolch gymaint am gymryd yr amser ac ymateb. Rwy'n credu eich bod wedi gwneud gwaith gwych yn cydnabod gwahaniaethu eich cynnyrch i waith asiantaethau yn ogystal â darparu mewnwelediad eich bod chi'n gweithio gyda rhai asiantaethau yn dryloyw!

  • 26

   @ Ross - Rhaid cyfaddef i Gotta, rwyf wrth fy modd â naws Don Quixote ynglŷn ag ymladd dros hawliau dylunwyr i gyflenwi cysyniadau gwaith celf i'ch prynwyr heb dâl. Weld, rydw i bob amser wedi deall pam mae cwmnïau fel Crowdspring yn bodoli (llafur dylunio am ddim - pwy na allai wrthsefyll?) A pham mae prynwyr yn credu bod gwaith penodol yn groovy (150 o gysyniadau logo ar gyfer $ 200 bychod - pa mor cŵl yw hynny?). Am oes i, ni allaf ddeall pam mae dylunwyr yn cymryd rhan, ond fel hen gi (rhan o'r "status quo" am wn i) mae'n debyg y bydd yn rhaid i mi aros yn ddryslyd pam mae'n ymddangos bod dylunwyr proffesiynol wedi colli'r " cael eich talu "rhan o'r hyn sy'n weithiwr proffesiynol mewn UNRHYW faes. Er y byddwn i'n dychmygu bod llawer yn ei sylweddoli'n weddol gyflym, ac mae cyfradd llosgi dylunwyr ar safleoedd yr ornest yn ffyrnig. A yw Crowdspring fel endid yn bygwth y diwydiant dylunio? Wrth gwrs ddim. Ond mae'r cysyniad - na ddylai dylunwyr gael eu talu fel pawb arall - yn sicr yn gwneud hynny. Mae'n hedfan yn wyneb yr hyn sy'n gwneud "diwydiant proffesiynol" yn dda, yn "ddiwydiant proffesiynol". Nid yw hynny'n unigryw i Crowdspring. Nid yw'n syniad gwreiddiol ychwaith. Dechreuodd genesis yr agwedd honno ymhell cyn i chi gael y cysyniad ar gyfer Crowdspring, y cafodd Bron Brawf Cymru ei godi o Sitepoint, a'i gododd oddi wrth Dduw sy'n gwybod pwy, yr holl ffordd yn ôl i 2001 neu fwy, pan gynhaliodd Logoworks gystadlaethau dylunio trefnus trwy eu hôl-bac gwefan Arteis. Fe wnaethant hynny ar ôl bod yn dyst i gystadlaethau logo a oedd yn cael eu cynnal ar hyd a lled y rhwyd ​​ac yn cyfrif y gallent fynd i mewn i'r weithred hefyd. Er am gywirdeb, dylwn nodi bod Logoworks, a oedd unwaith yn "fachgen drwg" y byd dylunio, o leiaf wedi talu POB rhywbeth i'r dylunydd a gyfrannodd. Rwy'n credu eu bod yn dal i wneud.

   Er nad wyf erioed wedi bod yn ffan enfawr o Logoworks, yn gymharol siarad, mae eu model busnes a feirniadwyd unwaith yn ymddangos fel ei fod / yn baragon rhinwedd. Fe wnaethant ddefnyddio'r rhan fwyaf o'r pwyntiau siarad rydych chi'n eu defnyddio nawr, bron air am air, gydag un gwahaniaeth pwysig. Fe wnaethant ychwanegu rhywbeth tebyg i "nid ydym yn talu llawer, ond o leiaf rydym yn talu rhywbeth i bawb". Ysywaeth, yr un hwnnw oedd yr amod cyntaf allan wrth i'r cwmnïau cystadleuol ddechrau dyfeisio ffyrdd i dandorri Logoworks. Pan ferwodd bruhaha LW drosodd, tua 2004, gelwid dylunwyr a feirniadodd Logoworks ac a honnodd fod eu model busnes yn nodi tranc y diwydiant dylunio yn union yr un pethau y mae eiriolwyr pro-spec bellach yn eu galw'n feirniaid. Uffern, dwi hyd yn oed yn meddwl bod yr ymadrodd "status quo" wedi'i daflu o gwmpas hefyd. Rwy'n gwybod bod LW wedi gwthio yn ôl gyda geiriau busnes bach cŵl fel "leveraged" a "scalable".

   Cam arall yn syml yw cwmnïau fel Crowdspring yw dad-esblygiad y fasnach ddylunio graffig. Nid yw'n ddim byd newydd. Nid yw ychwaith, gyda nifer y safleoedd cystadleuaeth ddylunio eisoes yn gweithredu, cyn eu lansio neu mewn beta, y bwriedir iddo fod yn arbennig o unigryw. Fodd bynnag, mae newid agwedd, a gyflawnir gan gwmnïau fel eich un chi, nad yw'r dyluniad yn debyg i unrhyw fusnes creadigol arall. Mae'n fwy o hobi, neu hyd yn oed digwyddiad chwaraeon (un amatur yn hwnnw). A bydd 99designs, Crowdspring a’r holl gwmnïau rhyfeddol sy’n lansio’n fuan, yn eplesu’r agwedd hon ymhellach fyth.

   Wedi dweud hynny i gyd, does gen i ddim camsyniadau am y dyfodol chwaith. Rydych chi cathod wedi ennill. Mae'r ymladd, heblaw'r crio, drosodd. Ond dyma'r rhwb. Wrth i fwy o gwmnïau fel Crowdspring ddod ar-lein, bydd CHI yn cael ei orfodi i gystadlu. A chan nad ydych chi'n creu'ch cynnyrch yn uniongyrchol, bydd yn rhaid i chi gynnig mwy, codi llai a fydd yn arwain prynwyr i smacio dylunwyr di-dâl hyd yn oed yn fwy nag y maen nhw'n ei wneud nawr. Cymerodd tua degawd i'r diwydiant dylunio graffig rasio i'r gwaelod. Bydd yn cymryd tua blwyddyn i dorfoli a dylunio safleoedd cystadleuaeth. Dau dop.

   Gallwn fflwffio popeth yr ydym ei eisiau, ond mae'r rhan fwyaf o ddylunwyr yn cystadlu mewn cystadlaethau dylunio ar gyfer un amcan - ennill, cael eich talu a gobeithio, ennill bywoliaeth neu ategu'r un sydd ganddynt eisoes. Rydych chi a minnau'n gwybod na fyddant. Ond mae'n hanfodol, er mwyn sicrhau bod recriwtiaid newydd yn arwyddo, bod o leiaf rhai dylunwyr yn credu ei bod yn bosibl ar wefannau fel Crowdspring. A oes unrhyw ran o'r herodraeth hon yn ddarlun rhoslyd i ddylunwyr yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf? Ddim mewn gwirionedd.

   Rwy'n eich gweld chi'n cymharu CS â gwefannau eraill fel istock. Mae hynny'n gymhariaeth flinedig ac anghywir. P'un a yw rhywun yn eu hoffi ai peidio, mae Istock yn cynnig gwaith celf stoc a lluniau nad ydynt yn rhai arfer y gellir eu prynu lawer gwaith drosodd, gan lawer o wahanol bobl. Mae CS yn cynnig gwaith arfer unwaith ac am byth i un prynwr. Mae'r un peth yn wir am eich cymhariaeth Etsy. Rwy'n credu mai'r ymadrodd rydw i'n edrych amdano yw "afalau ac orennau".