Crowdsource Eich Glanhau Data B2B

ffynhonnell torfol b2b

Yr wythnos diwethaf cefais drafodaeth wych gyda'r bobl yn NetProspex, set meddalwedd Meddalwedd fel Gwasanaeth sy'n eich galluogi i wella a gwirio cofnodion cyswllt busnes i fusnes. Mae'r system yn eithaf cyfoethog, eisoes yn cronni data ar dros 21 miliwn o gysylltiadau B2B wedi'u gwirio.

cardiau BusnesWeithiau mae'n hawdd casglu enw, cyfeiriad e-bost neu ryw ran arall o wybodaeth plaid. Fodd bynnag, mae pobl yn symud swyddi bob ychydig flynyddoedd ar gyfartaledd, felly mae cronfeydd data B2B yn aml yn dod yn llonydd. Gall e-bostio cofnodion marw gael effaith andwyol ar eich trosglwyddiad e-bost a hyd yn oed eich rhwystro. Yn ogystal, nid yw'n helpu'ch tîm gwerthu pan fydd eich arweinyddion yn dod i mewn gyda data rhannol.

Mae NetProspex yn integreiddio'n ddi-dor â'ch CRM ac yn fuan mae'n cynnig API fel y gall systemau allanol lanhau a gwella eu data yn awtomataidd. Fel cymhelliant ychwanegol, pan fyddwch chi'n uwchlwytho cofnodion newydd i NetProspex, rydych chi'n cael credyd ... gan eich bod chi newydd ddod yn rhan o'r dorf sy'n gwirio'r data! Dyna ffordd ddyfeisgar o ddenu cwmnïau newydd i ymuno â'r gwasanaeth a chadw'r costau i lawr i'r cwsmeriaid hynny!

Dyma sut mae Netprospex yn gweithio:

 1. Mae defnyddwyr yn ychwanegu cysylltiadau at gronfa ddata NetProspex yn gyfnewid am gysylltiadau newydd. Defnyddir ystod o dechnolegau perchnogol i sicrhau bod y data o ffynonellau torf yn cael ei wirio a bod ansawdd y gronfa ddata yn cael ei chynnal dros amser.
 2. Mae offeryn chwilio ar y we NetProspex yn darparu mwy o amlygrwydd i gynulleidfa darged fanwl gywir, ac yn caniatáu i ddefnyddwyr segmentu rhagolygon trwy dargedu meini prawf gan gynnwys swyddogaeth swydd, diwydiant, maint cwmni, lleoliad daearyddol, cwmni penodol, enw, defnyddio technoleg, a mwy.
 3. Darperir gwybodaeth gyswllt, gwybodaeth proffil cymdeithasol, a dyddiad a sgôr sy'n adlewyrchu'r cywirdeb a'r amser y gwiriwyd y cofnod yn y cofnod terfynol.

dilysu clenestep

Mae'r system yn eithaf fforddiadwy (gyda gwarant ansawdd) gan ddechrau ar $ 0.75 y cofnod. Mae'r gost yn cael ei gostwng yn sylweddol os ydych chi'n prynu credydau i'w lawrlwytho o flaen amser ... yr holl ffordd i 18 sent y cofnod am filiwn o gofnodion. I unrhyw un sydd wedi prynu gwasanaethau glanhau data yn y gorffennol ... mae hwn yn bris eithaf. Peidiwch ag anghofio eich bod chi'n cael credyd am eich uwchlwythiadau hefyd!

Gallwch hefyd ddefnyddio NetProspex's galluoedd chwilio:
chwilio

I'r rhai ohonoch sy'n credu y gallai system fel hon fod ychydig yn ddrwg: Pan fydd cofnod yn cael ei fasnachu i NetProspex, hysbysir y cyswllt a rhoddir cyfle i optio allan, a thynnu eu gwybodaeth o gronfa ddata NetProspex. Mae hynny'n dipyn o gam i fyny o systemau eraill sy'n casglu a gwerthu eich data heb unrhyw sylw! Yn ogystal, mae NetProspex yn ei gwneud yn ofynnol i'w cwsmeriaid gydymffurfio â CAN-SPAM cyn defnyddio'r cofnodion ar gyfer e-bost.

4 Sylwadau

 1. 1

  Felly Doug, ai hysbyseb yw hon? Oherwydd eich bod wedi rhestru sawl celwydd amlwg yn yr erthygl hon sy'n ymddangos fel dim mwy na lleoliad hysbyseb gogoneddus. Y rhan am wirio dilysrwydd yr e-bost ... ie, nid yw hynny'n wir, oherwydd mae fy nghyfeiriad e-bost ar eu rhestr. Pe bai rhywun yn fy ffonio a dweud “Hei, a oes ots gennych a ydym yn gwerthu eich cyfeiriad e-bost i bobl eraill?” Dyfalwch beth fyddai'r ateb? 

  Glaniodd fy nghyfeiriad e-bost ar y gronfa ddata hon ac rwyf wedi bod trwy uffern yn ceisio cael gwared arni. Rwy’n caru eich sylw bach am y polisi “optio allan” lle bydd y bobl hynod hael hyn yn galw ac yn gofyn “Mr. cwsmer, gwnaethom brynu'ch cyfeiriad e-bost gan ryw fanwerthwr curiad marw a benderfynodd nad oedd yn hapus dim ond elwa o'ch gwerthiant, felly fe werthodd chi allan, felly a oes ots gennych a ydym yn gwerthu eich gwybodaeth i bobl eraill? ”Oherwydd rwy’n siŵr y bydd 21 miliwn o bobl yn mynd i gytuno i gael eu sbamio gan ddieithriaid. Ymddangos ychydig yn rhyfedd, onid ydych chi'n meddwl? Mae'n braf gwybod yw fy mod wedi achosi i rai o'u cwsmeriaid waethygu'n eithaf gyda NetProspex, felly ni allaf ond gobeithio y byddant yn colli rhywfaint o fusnes o ganlyniad i'm trafferthion. 

  Dyma'r llinell waelod Doug; NI DDYLECH E-BOST STRANGERS gyda hysbysebion i brynu crap ar hap. Nid ydych hyd yn oed yn postio dieithriaid i brynu crap perthnasol. Mae'n strategaeth sydd wedi methu nad yw'n gwneud dim ond eich rhoi ar restr ddu o weinyddion ac achosi i'ch cyfraddau agored a chlicio ddisgyn fel y graig ddiarhebol. Y cwsmeriaid y gallech eu sicrhau trwy e-bost sbam, galwadau a ffacsiau yw'r enwadur cyffredin isaf o ran proffidioldeb. Os mai'ch nod yw twyllo pobl, eu taro'n galed ac yn gyflym ac yna diflannu i'r nos, yna efallai mai hon fydd y rhaglen i chi! Os mai'ch nod yw meithrin teyrngarwch cwsmeriaid a magu hyder, y rhaglen hon fydd yr hoelen yn eich arch. Nid yw cwsmeriaid teyrngar (deallus) yn prynu oddi wrth sbamwyr.   

  • 2

   A wnaethoch chi neu na wnaethoch chi nodi: “Pan fydd cofnod yn cael ei fasnachu i NetProspex, hysbysir y cyswllt a rhoddir cyfle iddo optio allan, a thynnu eu gwybodaeth o gronfa ddata NetProspex.”

   Nawr nid wyf yn siŵr beth rydych chi'n ei ystyried yn gelwydd, ond pan fyddwch chi'n dweud rhywbeth nad yw'n wir, rwy'n ddryslyd sut y byddai hynny'n unrhyw beth o bell yn wir. Ni chysylltodd NetProspex â mi erioed i “ofyn fy nghaniatâd.” 

   O ran defnyddio e-bost yn gyfrifol, gadewch imi ddweud peth neu ddau wrthych am gyfrifoldeb. Mae cymryd nad yw rhywun yn ofalus â'u cyfeiriad e-bost yn “anghyfrifol.” A chymryd am eiliad nad yw rhywun sy'n eithaf amlwg yn gyfarwydd â chyfraith sbam a thechnegau sbam yn cymryd rhagofalon ychwanegol gyda'i gyfeiriad e-bost ... mae hynny'n “anghyfrifol.” Daw fy nghyfrifoldeb i ben pan fydd sefydliadau di-fusnes yn defnyddio fy nghyfeiriad e-bost i wneud elw pan wnaethant honni na fyddent yn gwneud hynny. Daw fy nghyfrifoldeb i ben pan fydd cwmnïau'n talu blogwyr i ysgrifennu erthyglau tlws am eu gwasanaethau fel y gallant honni eu bod yn “wahanol.” Ond rwy'n siŵr na chawsoch eich talu am eich adolygiadau, oherwydd rydym i gyd yn gwybod bod blogwyr wrth eu bodd yn gwario eu harian eu hunain yn teithio i gwmnïau ar hap fel y gallant ysgrifennu adolygiadau disglair am eu cynnyrch. Mewn gwirionedd, dim ond crynodeb byr o'ch erthyglau ar y wefan hon sy'n dangos ei bod yn ymddangos eich bod yn bachu llawer o nwyddau cwmni dan gochl “erthyglau.” Ymddengys na allwn ymddiried yn neb y dyddiau hyn, nid hyd yn oed y sylfaen olaf o feddwl yn rhydd.

   • 3

    Stephen,

    Dechreuwn gyda'r galw parhaus o enwau. Mae celwydd yn “ddatganiad ffug a wnaed gyda bwriad bwriadol i dwyllo”. Rwy'n darparu blog gwybodaeth am ddim i'r rhai sydd â diddordeb i ddarparu newyddion a gwybodaeth am gynhyrchion a fydd yn helpu ymdrechion marchnata'r cwmni. Sut mae fy ngwaith yn cael ei wobrwyo os ydw i'n dweud celwydd yn syml? Faint o ddarllenwyr fyddai gen i? Pam y byddwn i'n peryglu fy enw da a'm busnes fel 'na?

    Darllenwch bolisi Netprospex:
    “Gall defnyddwyr ddewis optio allan o dderbyn cyfathrebiadau e-bost gan NetProspex ac mae cyfarwyddiadau optio allan clir wedi’u cynnwys mewn negeseuon e-bost neu dim ond ein ffonio ni ar 1-888-826-4877.”

    A wnaethoch chi eu galw?

    Adroddodd fy mhost blog yr un broses union a ddisgrifiwyd wrthyf yn eu harddangosiad. Os ydych chi'n rhwystredig gyda'r busnes “di-fusnes” a rannodd eich e-bost neu ei gamddefnyddio, ewch â nhw gyda nhw! Rydw i o ddifrif eisiau i chi wneud hynny! Os gwnaethant yr hyn yr ydych yn ei ddweud, nid wyf yn cydoddef hynny mewn unrhyw ffordd. Os credwch eu bod wedi torri eu telerau gwasanaeth, erlyn nhw. Os oeddent yn torri rheoliadau SPAM, rhowch wybod amdanynt. Ni allaf eich helpu. Dwi ddim yn gweithio iddyn nhw. Wnes i ddim ychwanegu eich cyfeiriad e-bost atynt. Wnes i ddim anfon e-bost atoch chi.

    Os ydych chi'n credu fy mod i'n torri rheoliadau Cyngor Sir y Fflint ac yn cael fy nhalu am erthyglau a pheidio â'u datgelu, ewch i riportio fi! Gallaf eich sicrhau bod fy llyfrau mewn trefn. Mae gen i gynulleidfa wych sy'n gwerthfawrogi fy ngwaith ac mae'r blog yn parhau i wneud yn dda. Nid oes arnaf angen eich cefnogaeth. Ewch â'ch trolio truenus yn rhywle arall.

    Doug

    • 4

     “Pan fydd cofnod yn cael ei fasnachu i NetProspex, hysbysir y cyswllt a rhoddir cyfle iddo optio allan, a thynnu eu gwybodaeth o gronfa ddata NetProspex.”

     Rydych yn parhau i osgoi hyn a hoffwn ofyn un tro arall ichi, ar gyfer y cofnod, ai hwn neu ai nid eu polisi nhw yw hwn? A ydych wedi gwneud unrhyw ymdrechion i wirio hyn neu a ydych yn syml yn cymryd eu gair amdano? Fel y dywedais o'r blaen, mae'ch blog yn darllen fel hysbyseb, a phan fyddwch chi'n postio portreadau anghywir o gwmni, ynghyd â pholisïau nad ydyn nhw'n sicr yn cael eu dilyn, rwy'n cael fy ngadael i feddwl tybed pam y byddech chi'n adrodd ar rywbeth heb wirio'r datganiadau am gywirdeb? Byddai fel cyfweld rhywun a ddrwgdybir o lofruddiaeth a gofyn iddo a wnaeth y drosedd, yna adrodd ei ateb fel canfyddiad o ffaith. O leiaf rydych chi'n euog o newyddiaduraeth flinedig. Rydych chi'n galw hyn yn trolio; Rwy'n galw hyn yn gywiro (ac rydw i'n bod yn neis yma) yn gam-wirionedd. 

     Ac os ydw i'n trolio, rydych chi'n torri'r rheol gyntaf. Peidiwch â bwydo'r trolio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.