Mae Marchnata Wedi Dod yn Lynchpin Llwyddiant Traws-Swyddogaethol mewn Corfforaethau

Arweinyddiaeth Marchnata Traws-swyddogaethol

Mae'n anodd nodi pa bwynt yn fy ngyrfa a'm paratôdd ar gyfer llwyddiant. Pan oeddwn yn y Llynges, tra roeddwn yn Drydanwr yn ffurfiol, fel peiriannydd roeddwn hefyd yn ddiffoddwr tân datblygedig. Fe'm dynodwyd hefyd yn ESWS, ardystiad arbenigol rhyfela wyneb rhestredig a roddodd drosolwg i mi o bron pob swydd a system ar fy llong. Y wybodaeth a'r profiad traws-swyddogaethol hwnnw oedd sylfaen fy mhrofiad arweinyddiaeth ifanc.

Ar ôl y Llynges, gweithiais mewn papur newydd fel trydanwr diwydiannol. Arweiniodd fy ngallu i ddysgu a gweithio'n draws-swyddogaethol at fy nyrchafiad cynnar. Unwaith roeddwn i yng ngofal eraill, buddsoddodd y cwmni yn helaeth yn fy natblygiad, gan fy rhoi trwy hyfforddiant corfforaethol o hyfforddiant adnoddau dynol, cyllidebu corfforaethol, hyfforddi, datblygu parhaus, a nifer o raglenni rheoli ac arwain eraill. Llwyddais i symud yn hawdd i swydd rheolwr a dadansoddwr, yna i farchnata cronfa ddata.

Am ddau ddegawd rwyf wedi gweithio mewn swyddi arweinyddiaeth marchnata a gyda swyddogion gweithredol ledled y wlad. Ugain mlynedd yn ôl, roedd cwmpas fy ngwaith yn nodweddiadol o fewn yr adran farchnata, ond nawr rwy'n cwrdd ag uwch arweinwyr yn fwy nag erioed o'r blaen. Y rheswm am hyn yw bod marchnata digidol wedi dod yn ddangosydd dibynadwy ac yn rhagfynegydd perfformiad corfforaethol.

Ugain mlynedd yn ôl, strategaeth unffordd oedd marchnata i raddau helaeth a ddefnyddiodd frandio ac ymgyrchoedd ac yna mesur ymateb dros y blynyddoedd. Nawr, real-amser mae ymchwil marchnata a data yn datgelu perfformiad pob dangosydd perfformiad allweddol mewn sefydliad - p'un a yw'n foddhad gweithwyr, cadw cwsmeriaid, lleoli cystadleuol, ac ati. Am y rheswm hwn, mae mwy a mwy o gwmnïau'n llogi uwch arweinyddiaeth ac yn gweithredu rolau arweinyddiaeth draws-swyddogaethol sy'n ymgorffori ymdrechion marchnata.

Mae nifer cynyddol o arbenigwyr rheoli sefydliadol yn hyrwyddo'r defnydd o integreiddio traws-swyddogaethol o fewn corfforaethau. Er y byddai dewis mabwysiadu'r math hwn o hierarchaeth yn gofyn am ad-drefnu ac ailddosbarthu cyfrifoldebau, mae gweithredu integreiddio traws-swyddogaethol yn ymateb priodol i gyffredinrwydd cynyddol data mawr a thueddiadau diweddar eraill. 

Sut y gall Cwmnïau Gyflawni Integreiddiad Traws-Swyddogaethol

Craidd i integreiddio traws-swyddogaethol yw chwalu seilos ac adeiladu ymerodraeth o fewn y sefydliad. Mewn ystafell fwrdd iach, mae arweinwyr yn anhunanol - gan gydnabod y gall aberthau a wneir yn eu hadran eu hunain arwain at wella iechyd corfforaethol yn gyffredinol. Rwyf wedi cael trafodaethau gonest gyda chwmnïau ac wedi siarad â nhw gostwng y gwariant marchnata digidol pan sylweddolom fod adnoddau gwerthu eraill yn perfformio'n well. Roedd hyn yn aml yn cael ei wneud ar golled fy asiantaeth fy hun - ond dyna'r peth iawn i'w wneud er iechyd y cleient.

Mewn ystafell fwrdd gamweithredol, mae pob arweinydd yn brwydro i dyfu eu nifer, cynyddu gwariant ar y gyllideb, ac maen nhw'n ystyried eu hadran fel craidd y sefydliad. Mae hyn yn ôl eu tranc eu hunain gan fod yn rhaid i bob adran oroesi a ffynnu. Torri datblygiad ac arloesedd cynnyrch yn marw, gan niweidio gwerthiant a chadw yn y dyfodol. Nid yw ymdrechion gwerthu a marchnata wedi'u torri i'w potensial llawn. Torri gwasanaeth cwsmeriaid a'ch enw da ar-lein yn bwyta i ffwrdd ar enillion marchnata eich sefydliad. Torri buddion ac mae eich talent craidd yn gadael y cwmni.

Integreiddio Traws-Swyddogaethol Cymorth Ystadegau:

  • Mae cwmnïau sy'n cynnal dadansoddiad o'u data cwsmeriaid yn tyfu'n gyflymach
  • Mae sefydliadau sy'n dosbarthu cyfrifoldebau marchnata ar draws timau yn tueddu i fod â strategaeth farchnata sy'n fwy unedig â'r strategaeth fusnes gyffredinol
  • Mae integreiddio traws-swyddogaethol yn caniatáu ar gyfer model strwythuredig tasglu a all fod yn ystwyth wrth ei aseinio i brosiectau

Hynny yw, mae eich marchnata'n gwella gyda mewnwelediad ac effaith ledled y sefydliad, ac mae eich adrannau eraill yn gwella gyda mewnwelediad i'ch perfformiad marchnata cyffredinol. Nid yw hyn yn ymwneud â marchnata yn arwain, mae'n ymwneud â marchnata yn cael ei integreiddio trwy'r sefydliad.

Mae integreiddio traws-swyddogaethol yn anodd, serch hynny, ac mae'r ystadegau hefyd yn dangos bod cyfradd fethu uchel hefyd yn gysylltiedig â gweithredu gwael. I ddysgu mwy, edrychwch ar yr infograffig isod a grëwyd gan Sefydliad Technoleg New Jersey Meistr Gweinyddiaeth Busnes Ar-lein rhaglen radd.

Sut y gall Cwmnïau Gyflawni Integreiddiad Traws-Swyddogaethol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.