Ystadegau CRM 2020: Defnydd, Buddion a Heriau Llwyfannau Rheoli Perthynas Cwsmer

Ystadegau CRM 2020

Mae hwn yn gasgliad enfawr o ystadegau diwydiant CRM. Os nad ydych chi'n gyfarwydd â buddion CRM, pam mae angen un ar fusnesau, a phryd mae angen i chi wneud y buddsoddiad fel sefydliad ... gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein herthygl arall sy'n rhoi manylion y rheini:

Beth Yw CRM?

Ystadegau Diwydiant CRM

 • CRM yw'r marchnata meddalwedd sy'n tyfu gyflymaf (ffynhonnell)
 • Ar hyn o bryd mae gan faint marchnad CRM werth o $ 120 biliwn (ffynhonnell
 • Erbyn 2025, mae'r farchnad CRM eisoes wedi cynyddu i $ 82 biliwn, gan dyfu ar 12% y flwyddyn (ffynhonnell)
 • Goddiweddodd systemau CRM y systemau rheoli cronfa ddata (DBMSs) yn ôl refeniw ar ddiwedd 2017 (ffynhonnell)
 • Mae'r offer gwerthu mwyaf poblogaidd i fusnesau yn cynnwys CRM, chwilio cymdeithasol, gwasanaethau data a rhestr, ymgysylltu e-bost, ffôn, a diweddeb gwerthu (ffynhonnell)
 • Disgwylir i dwf CRM o flwyddyn i flwyddyn fod yn 25% ymhlith arweinwyr marchnata (ffynhonnell)
 • Mae CRM ymhlith y tri offeryn a thechnoleg orau ar gyfer creu rhyngweithio personol â chwsmeriaid i feithrin teyrngarwch a marchnata ROI yn well (ffynhonnell)
 • Dywed 54% o farchnatwyr B2B eu bod yn teimlo “eu grymuso i gydweithio” gyda’u timau gwerthu (ffynhonnell)
 • Mae 32% o ddefnyddwyr CRM yn perthyn i'r diwydiant gwasanaeth, ac yna TG ar 13% a chwmnïau gweithgynhyrchu hefyd ar 13% (ffynhonnell)
 • Bydd y farchnad CRM symudol fyd-eang yn tyfu 11% i $ 15 biliwn ledled y byd eleni (ffynhonnell)

Ystadegau CRM Allweddol

 • Cynyddodd y defnydd CRM cyffredinol o 56% yn 2018 i 74% yn 2019 (ffynhonnell)
 • Mae 91% o gwmnïau sydd â mwy nag 11 o weithwyr yn defnyddio system CRM (ffynhonnell)
 • Y ROI cyfartalog ar gyfer CRM yw $ 8.71 am bob doler a werir (ffynhonnell)
 • Gall CRM hybu cyfraddau trosi 300% (ffynhonnell)
 • Fe wnaeth 50% o dimau wella eu cynhyrchiant trwy ddefnyddio CRM symudol (ffynhonnell)
 • Gall ceisiadau CRM gynyddu refeniw hyd at 41% fesul cynrychiolydd gwerthu (ffynhonnell)
 • Gwyddys bod CRM yn gwella cadw cwsmeriaid, cymaint â 27% (ffynhonnell)
 • Gall cynnydd o ddim ond 5% i'ch ymdrechion cadw cwsmeriaid gynyddu elw rhwng 25% a 95% (ffynhonnell)
 • Mae 73% o gwsmeriaid yn tynnu sylw at brofiad y cwsmer fel ffactor pwysig yn eu penderfyniadau prynu (ffynhonnell)
 • Mae 22% o berchnogion busnes yn credu mai cofleidio technoleg newydd yw'r her fwyaf sy'n wynebu eu cwmni (Tech.co)

Ystadegau Defnydd CRM

 • Cynyddodd y defnydd CRM cyffredinol o 56% yn 2018 i 74% yn 2019 (ffynhonnell)
 • Mae 46% o dimau gwerthu yn nodi defnydd eang o systemau CRM (ffynhonnell)
 • Mae 91% o gwmnïau sydd â mwy nag 11 o weithwyr yn defnyddio system CRM (ffynhonnell)
 • Wrth ystyried pa CRM i'w ddefnyddio, mae busnesau'n ystyried 65% yn rhwydd i'w ddefnyddio, rheoli amserlen 27%, a gallu ciplun data 18% (ffynhonnell)
 • Dywed 13% o gwmnïau fod buddsoddi mewn CRM yn un o'u prif flaenoriaethau gwerthu (ffynhonnell)
 • Mae 81% o ddefnyddwyr bellach yn cyrchu eu meddalwedd CRM o sawl dyfais (ffynhonnell)
 • Yn 2008, dim ond 12% o fusnesau a ddefnyddiodd CRM yn y cwmwl - Mae'r ffigur hwn bellach wedi cynyddu i 87% (ffynhonnell)
 • Rheoli cyswllt (94%), olrhain rhyngweithio (88%), a chreu amserlen / atgoffa (85%) yw'r nodweddion meddalwedd CRM y gofynnir amdanynt orau (ffynhonnell)

Ystadegau Buddion CRM

 • Y ROI cyfartalog ar gyfer CRM yw $ 8.71 am bob doler a werir (ffynhonnell)
 • Gall meddalwedd CRM hybu gwerthiant 29%, cynhyrchiant 34%, a rhagweld cywirdeb 42% (ffynhonnell)
 • Gall ceisiadau CRM gynyddu refeniw hyd at 41% fesul cynrychiolydd gwerthu (ffynhonnell)
 • Gall CRM hybu cyfraddau trosi 300% (ffynhonnell)
 • Mae sefydliadau gwerthu effeithiol 87 y cant yn fwy tebygol o fod yn ddefnyddwyr cyson o CRM neu system gofnodi arall. (ffynhonnell)
 • Gwelliant o 87% mewn gwerthiannau, cynnydd o 74% mewn boddhad cwsmeriaid, 73% o welliant mewn effeithlonrwydd busnes (ffynhonnell)
 • Gall ROI system feddalwedd CRM, o'i weithredu'n iawn, fod yn fwy na 245% (ffynhonnell)
 • Dywedodd 74% o ddefnyddwyr meddalwedd CRM fod eu system CRM yn rhoi gwell mynediad iddynt i ddata cwsmeriaid (ffynhonnell)
 • Dywedodd 50% o berchnogion busnes fod CRM wedi cynyddu cynhyrchiant, 65% wedi cynyddu eu cwota gwerthu, 40% yn lleihau costau llafur, 74% yn cynyddu perthnasoedd cwsmeriaid (ffynhonnell)
 • Mae gan gwmnïau sydd â chyfraddau mabwysiadu CRM o lai na 75% berfformiad timau gwerthu gwaeth (ffynhonnell)
 • Fe wnaeth 50% o dimau wella eu cynhyrchiant trwy ddefnyddio CRM symudol (ffynhonnell)
 • Mae 84% o gwsmeriaid yn credu bod y profiad y mae cwmni'n ei ddarparu yr un mor bwysig â'i gynhyrchion a'i wasanaethau. (Ffynhonnell)
 • Mae 69% o gwsmeriaid yn disgwyl profiad cysylltiedig pan fyddant yn ymgysylltu â chwmni (ffynhonnell)
 • Erbyn hyn mae 78% o gwsmeriaid yn disgwyl rhyngweithio cyson ar draws adrannau (ffynhonnell)

Ystadegau Dewis Cwsmer

 • Mae 94% o gwsmeriaid yn edrych i brynu o'r un ffynhonnell (tech.co)
 • Mae gwasanaeth i gwsmeriaid ar fin disodli pris a chynnyrch fel y prif wahaniaethydd ymhlith brandiau (ffynhonnell)
 •  Mae 49% o ddefnyddwyr yr UD yn credu bod cwmnïau'n darparu profiad da i gwsmeriaid (ffynhonnell)
 • Mae 73% yn pwyntio at brofiad y cwsmer fel ffactor pwysig yn eu penderfyniadau prynu (ffynhonnell)
 •  Mae 52% o ddefnyddwyr yn cytuno bod angen i gwmnïau weithredu ar adborth cwsmeriaid (ffynhonnell)
 • Mae 38% o ddefnyddwyr yn credu mai adolygiadau yw'r adnodd mwyaf defnyddiol wrth wneud penderfyniad prynu (tech.co)
 • Mae 40% o gwsmeriaid yn mynnu nad ydyn nhw'n poeni a yw bod dynol yn eu helpu ai peidio (ffynhonnell)
 • Mae 68% o gwsmeriaid yn penderfynu gadael busnes oherwydd difaterwch canfyddedig tuag atynt (ffynhonnell)
 • Mae 80% o ddefnyddwyr yn fwy tebygol o brynu gan gwmni sy'n cynnig profiad wedi'i bersonoli (ffynhonnell)
 • Mae 90% yn credu bod personoli yn gwneud safle yn gynhenid ​​fwy deniadol (ffynhonnell)
 • Gwariodd cwsmeriaid 19% yn fwy mewn cwmni pan oeddent yn teimlo eu bod yn perthyn i gymuned ar-lein y cwmni hwnnw (ffynhonnell)
 • Nododd 87% o ddefnyddwyr eu bod yn barod i brynu yn seiliedig yn llwyr ar safbwynt cwmni ar faterion cymdeithasol (ffynhonnell)
 • Dywedodd 76% y byddent yn gwrthod gwneud busnes gyda chwmni pe bai ganddo farn a chefnogi materion a oedd yn gwrthdaro â'u credoau (ffynhonnell)

Ystadegau Heriau CRM

 • Mae 22% o weithwyr gwerthu proffesiynol yn dal i fod yn ansicr beth yw CRM (ffynhonnell)
 • Mae ymchwil CRM yn dangos mai'r her fwyaf i fabwysiadu CRM yw mewnbynnu data â llaw (ffynhonnell)
 • Mae gweithwyr gwerthu proffesiynol yn treulio dwy ran o dair o'u horiau swyddfa ar dasgau gweinyddol fel rheoli meddalwedd CRM (ffynhonnell)
 • Mae 43% o ddefnyddwyr CRM yn defnyddio llai na hanner nodweddion eu system CRM yn unig (ffynhonnell)
 • Mae 32% o gynrychiolwyr gwerthu yn treulio mwy nag awr bob dydd ar fewnbynnu data â llaw. Dyma hefyd y prif reswm dros y diffyg mabwysiadu CRM (ffynhonnell)
 • Dywed 13% o gwmnïau fod defnyddio technolegau gwerthu mewn swyddi o ddydd i ddydd yn anoddach nawr na 2–3 blynedd yn ôl (ffynhonnell)
 • Dywed bron i chwech o bob 10 gwerthwr, pan fyddant yn darganfod beth sy'n gweithio iddynt, nad ydynt yn ei newid. (ffynhonnell)
 • Mae 22% o berchnogion busnes yn credu mai cofleidio technoleg newydd yw'r her fwyaf sy'n wynebu eu cwmni (tech.co)
 • Dywedodd 23% o berchnogion busnes mewnbynnu data â llaw, ac yna 17% o ddiffyg integreiddio data, a data annilys / anghywir 9% ac anhawster olrhain twmffat gwerthu 9% (ffynhonnell)
 •  Mae 40% o fentrau bach i ganolig heb CRM yn dweud nad oes ganddyn nhw'r adnoddau i weithredu un ac mae 38% hefyd yn dweud nad oes ganddyn nhw'r sgiliau TG gofynnol (ffynhonnell)
 • Mae 23% o fusnesau yn mynnu mai gwaith papur a chyfathrebu yw eu tasgau mwyaf llafurus (tech.co)
 • Mae 34% o fusnesau bach a chanolig heb CRM yn dyfynnu ymwrthedd i newid fel rhwystr (ffynhonnell)
 • Dim ond 47% o fusnesau sydd â CRM wedi'i weithredu sydd â chyfradd fabwysiadu o dros 90% yn y busnes (Ffynhonnell)
 • Mae 17% o werthwyr yn dyfynnu mai diffyg integreiddio ag offer eraill yw'r her fwyaf gan ddefnyddio eu CRM presennol (ffynhonnell)

Ystadegau Cadw Cwsmer

 • Gwyddys bod CRM yn gwella cadw cwsmeriaid, cymaint â 27% (ffynhonnell)
 • Gall cynnydd o ddim ond 5% i'ch ymdrechion cadw cwsmeriaid gynyddu elw rhwng 25% a 95% (ffynhonnell)
 • Mae'n costio bum gwaith cymaint i gyrraedd cwsmeriaid newydd ag y mae i gadw'ch rhai presennol (ffynhonnell)
 • Mae cwsmeriaid ffyddlon yn gwario 67% yn fwy na chwsmeriaid newydd (ffynhonnell)
 • Mae gan fusnesau siawns o 60% i 70% o werthu i gwsmer presennol (ffynhonnell)
 • Mae cwsmeriaid teyrngar bum gwaith yn fwy tebygol o ailbrynu a saith gwaith yn fwy tebygol o roi cynnig ar gynnyrch neu wasanaeth newydd (ffynhonnell)
 • Mae cwsmeriaid ffyddlon yn fwy tebygol o atgyfeirio, ac mae cwsmeriaid newydd sydd wedi'u cyfeirio yn fwy gwerthfawr na'r rhai nad ydyn nhw (ffynhonnell)
 • Mae cwsmeriaid ffyddlon bron i chwe gwaith yn fwy tebygol o faddau anffodion (ffynhonnell)
 • Mae cwmnïau'r UD yn colli $ 136.8 biliwn y flwyddyn oherwydd newid defnyddwyr y gellir ei osgoi (ffynhonnell)

Ystadegau Llwyfan CRM

Dyma siart o gyfran y farchnad o ddarparwyr CRM:

Cyfran o'r Farchnad Platfform CRM

Ystadegau CRM Salesforce

 • Salesforce yw'r prif werthwr CRM gyda 19.5% o gyfran y farchnad CRM (ffynhonnell)
 • Mae Salesforce ddwywaith mor fawr â'i wrthwynebydd agosaf, SAP (ffynhonnell)
 • Mae gan Salesforce 150,000 o gwsmeriaid sy'n talu (ffynhonnell)
 • Mae 83% o gwmnïau Fortune 500 yn gwsmeriaid Salesforce (ffynhonnell)
 • Mae prisiad cyfredol Salesforce oddeutu $ 177.28 biliwn (ffynhonnell)
 • Datgeliad: Mae Douglas yn gyd-sylfaenydd HighbridgeI Partner Salesforce.

Ystadegau CRM Hubspot

 • Mae prisiad cyfredol Hubspot oddeutu $ 10.1 biliwn (ffynhonnell)
 • Mae gan Hubspot dros 56,500 o gwsmeriaid sy'n talu (ffynhonnell)
 • Cyfanswm refeniw Hubspot oedd $ 186.2 miliwn, i fyny 29% o'i gymharu â Q4'18. (ffynhonnell)
 • Mae gan Hubspot 3.4% o gyfran y farchnad CRM (ffynhonnell)

Dydd Llun.com Ystadegau CRM

 • Gwerthir dydd Llun.com ar $ 2.7 biliwn (ffynhonnell)
 • Mae gan Monday.com dros 80,000 o gwsmeriaid sy'n talu (ffynhonnell)
 • Cyfanswm y refeniw ar gyfer Monday.com yw oddeutu $ 112.5 (ffynhonnell)

Ystadegau CRM Zoho

 • Mae Zoho yn gwmni preifat, felly mae'n anodd dweud y prisiad, ond amcangyfrifir ei fod rhwng $ 5 biliwn a $ 15 biliwn (ffynhonnell)
 • Mae dros 150,000 o fusnesau yn defnyddio Zoho CRM (ffynhonnell)
 • Mae refeniw blynyddol Zoho yn dod allan i tua $ 500 miliwn (ffynhonnell)

Ystadegau SugarCRM

 • Mae prisiad cyfredol SugarCRM yn $ 350 miliwn (ffynhonnell)
 • Mae gan SugarCRM ddwy filiwn o ddefnyddwyr ledled y byd (ffynhonnell)

Ystadegau CRM Microsoft Dynamics

 • Mae Microsoft Dynamics yn cynrychioli 2.7% o gyfran y farchnad CRM (ffynhonnell)
 • Mae tua 40,000 neu fwy o fusnesau yn defnyddio Microsoft Dynamics CRM (ffynhonnell)

Ystadegau CRM Zendesk

 • Ar hyn o bryd mae Zendesk yn werth $ 2.1 biliwn (ffynhonnell)
 • Mae gan Zendesk fwy na 40,000 o gwsmeriaid tâl sy'n gwasanaethu 300 miliwn o bobl (ffynhonnell)
 • Mae'r refeniw blynyddol ar gyfer Zendesk oddeutu $ 814.17 miliwn (ffynhonnell)

Ystadegau CRM Freshdesk

 • Gwerthir Freshworks, y rhiant-gwmni i Freshdesk CRM, ar $ 3.5 biliwn (ffynhonnell)
 • Mae gan Freshdesk fwy na 40,000 o gwsmeriaid sy'n talu (ffynhonnell)
 • Mae refeniw blynyddol Freshwork yn dod i mewn ar oddeutu $ 100 miliwn (ffynhonnell)

Ystadegau CRM 2020 Infograffig

Dyma'r ffeithlun llawn gan Tech.co, 93 Ystadegau CRM i'ch Helpu i Ddeall y Meddalwedd.

Ystadegau CRM 2020

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.