Technoleg HysbysebuDadansoddeg a PhrofiCynnwys MarchnataLlwyfannau CRM a DataE-Fasnach a ManwerthuMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostTechnoleg NewyddMarchnata DigwyddiadMarchnata Symudol a ThablediCysylltiadau CyhoeddusGalluogi GwerthuChwilio MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Creu Map Ffordd Digidol ar gyfer Busnesau sy'n Edrych i'r Blaen

Ers i'r pandemig ffrwydro, rydym wedi gweld chwyldro digidol, gyda symudiad i waith o bell a mwy o fynediad digidol i wasanaethau nag erioed o'r blaen - tuedd sy'n debygol o barhau ar ôl pandemig. Yn ôl McKinsey & Company, gwnaethom neidio bum mlynedd ymlaen mewn mabwysiadu digidol defnyddwyr a busnes mewn mater o ychydig wythnosau yn unig. Yn fwy na Mae 90 y cant o swyddogion gweithredol yn disgwyl y cwymp o COVID-19 i newid yn sylfaenol y ffordd y maent yn gwneud busnes dros y pum mlynedd nesaf, gyda bron cymaint ohonynt yn tynnu sylw at y pandemig yn cael effaith barhaol ar ymddygiad ac anghenion cwsmeriaid. Yn wir, mae 75 y cant o ddefnyddwyr a fabwysiadodd ddigidol am y tro cyntaf ers y cynllun pandemig i barhau ar ôl COVID-19. Maent yn ymuno â byddin gynyddol o Cwsmeriaid Cysylltiedig, sy'n rhyngweithio â brandiau yn unig trwy sianeli digidol fel gwefannau ac apiau. 

Mae Cwsmeriaid Cysylltiedig, sy'n rhychwantu pob cenhedlaeth, yn hyperaware o brofiad cyffredinol y brand ac wedi dod yn gyfarwydd â gwasanaethau ar-lein uwchraddol. Mae'r cwsmeriaid hyn yn cymharu profiadau da a drwg, nid cynhyrchion a gwasanaethau sy'n cystadlu'n uniongyrchol. Byddant yn barnu profiad Uber â phrofiad Amazon, a bydd y profiad mwyaf hyfryd yn dod yn ddisgwyliad lleiaf ar gyfer y nesaf. Mae pwysau yn parhau i gynyddu er mwyn i gwmnïau roi sylw manwl i frandiau y tu allan i'w gofod a chadw i fyny â'r datblygiadau arloesol diweddaraf. Mae adroddiad HBR yn dyfynnu’r prif reswm y mae mwy na hanner (52 y cant) y Fortune 500 wedi diflannu ers y flwyddyn 2000 yw eu methiant i gyflawni newid digidol. Bydd sicrhau bod sianeli digidol ar yr un lefel â chystadleuwyr uniongyrchol ac anuniongyrchol, neu'n well na hwy, yn allweddol i dwf cynaliadwy.

Gwella Taith y Cwsmer 

Mae amgylchedd hyper-gysylltiedig heddiw, ynghyd ag effaith y pandemig, wedi cyflymu disgwyliadau defnyddwyr ar gyfer y rôl y mae digidol yn ei chwarae ym mhrofiad y brand corfforol. I lawer o gwmnïau, mae taith y cwsmer ar-lein yn aml wedi torri ac wedi dyddio, gan ei bod wedi dod yn arbennig o heriol i ddefnyddwyr gael profiad cadarnhaol wrth ymgysylltu â brand yn ddigidol. 

Mae COVID-19 hefyd wedi rhoi wyneb ar rai pwyntiau poen cwsmer digymar y gall digidol helpu i'w datrys. Rhaid gwneud elfennau o daith y cwsmer a achosodd rwystredigaeth cyn-bandemig, megis aros yn unol a thaliadau, mor ddigyswllt a diogel â phosibl, gan alw am ymyrraeth ddigidol. Mae'r bar ar gyfer rhagoriaeth bellach wedi codi'n esbonyddol; bydd newidiadau tymor hir yn nisgwyliadau defnyddwyr ar gyfer rhyngweithio staff cyfyngedig yn parhau. 

Newid Diwylliant

Er mwyn i sefydliad gychwyn ar newid ar gyfer ei ddyfodol digidol, mae'n hanfodol symud gyda chyflymder a phwrpas, a chael gwared ar seilos. Rhaid i farchnata brand, profiad y cwsmer, teyrngarwch a gweithrediadau i gyd integreiddio i gefnogi nodau cyffredin. Er mwyn trwsio taith cwsmer sydd wedi torri a chyflawni amcanion twf, rhaid i bawb yn y sefydliad uno o amgylch gweledigaeth ddigidol gyffredin. Yna mae'n rhaid trosi'r weledigaeth hon yn weithred trwy ddatblygu rhaglenni digidol - yn hytrach na phrosiectau digidol - gyda ffocws di-baid ar y cwsmer. Yn nodweddiadol, bydd sefydliadau sydd â meddyliau tymor byr a thimau teils yn creu profiadau annisgwyl i gwsmeriaid ac yn gadael cyfleoedd twf sylweddol ar y bwrdd. Ar y llaw arall, bydd gweithredu ar y weledigaeth gyffredin ar gyfer rhagoriaeth ddigidol yn esgor ar enillion addawol. Y cwmnïau hynny sydd â thimau integredig - gan ddefnyddio, dysgu oddi wrth, a gweithredu ar fewnwelediadau data - a fydd yn gallu symud yn gyflym ac yn ddiogel yn y dyfodol.

Sut gall sefydliad wireddu ei weledigaeth ddigidol? 

Gyda gweledigaeth hirdymor mewn golwg, mae diffinio hanfodion twf strategol, mesuradwy ar draws y cwmni yn ganolog. Gall y gorchmynion hyn ymwneud â gwahaniaethu, gwerth, ansawdd, neu lefelu'r cae chwarae cystadleuol, a dylent glymu â gweledigaeth ddigidol gyffredinol y cwmni.

Er eu bod yn benodol i daith pob cwmni a lefel aeddfedrwydd digidol ar hyn o bryd, dyma rai egwyddorion allweddol y dylai pob busnes fod yn ystyried eu bod yn barod yn ddigidol ar gyfer yr arferol newydd: 

  • Profiadau syml, cofiadwy, symlach - caniatáu i gwsmeriaid wneud yr hyn maen nhw am ei wneud yn gyflym ac yn hawdd
  • Personoli trosoledd pryd bynnag y bo hynny'n bosibl - defnyddio technoleg i wasanaethu anghenion unigol defnyddwyr orau
  • Annog amlder a gyrru teyrngarwch - trosoledd pŵer data i ddeall ymddygiad a chymell gweithredoedd 
  • Integreiddio'r technolegau presennol a harneisio eu pŵer ar y cyd - yr unig ffordd y bydd twf yn graddio yw trwy bentwr technoleg pwerus a threfnus 
  • Dadelfennwch y seilos - dod o hyd i ffyrdd o gydweithredu'n fwriadol er budd pawb 

Y darn cyffredinol o gyngor y gall unrhyw fusnes ei ystyried yn yr hinsawdd sydd ohoni yw cynllunio ar gyfer yfory, nid heddiw. Dylai pob brand fod yn ymdrechu i gynnal a chynnal map ffordd digidol cyfannol i yrru cynaliadwyedd a thwf refeniw. Os yw'r argyfwng wedi dysgu unrhyw beth inni, nid oes amser gwell i gynllunio ac arloesi ar gyfer byd sy'n fwyfwy digidol.

Tim Duncan

Tim Duncan yw'r Arweinydd Ymarfer Twf Cynnyrch yn Bottle Rocket, gan ganolbwyntio ar helpu brandiau i gynyddu gweithredoedd gwerth ym mhrofiad eu cwsmer trwy optimeiddio metrigau caffael, trosi, ymgysylltu a chadw. Cyn Bottle Rocket, bu Tim yn gweithio yn IBM fel Ymgynghorydd Rheoli Prosesau Busnes, a graddiodd o Brifysgol Oklahoma gyda gradd mewn Peirianneg Sifil.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol