Pam y gall Newidiadau Bach mewn Hyrwyddiadau Marchnata Masnach GRhG arwain at Ganlyniadau Mawr

Nwyddau Defnyddwyr

Mae'r sector Nwyddau Defnyddwyr yn ofod lle mae buddsoddiadau mawr ac anwadalrwydd uchel yn aml yn arwain at sifftiau mawreddog yn enw effeithiolrwydd a phroffidioldeb. Yn ddiweddar, mae cewri diwydiant fel Unilever, Coca-Cola, a Nestle wedi cyhoeddi ad-drefnu ac ail-strategaethau i sbarduno twf ac arbed costau, tra bod gweithgynhyrchwyr nwyddau defnyddwyr llai yn cael eu galw'n ddamweiniau plaid ystwyth, arloesol sy'n profi llwyddiant sylweddol a sylw caffael. O ganlyniad, mae buddsoddiad mewn strategaethau rheoli refeniw a all effeithio ar dwf llinell waelod yn cael ei flaenoriaethu'n rhwydd.

Nid oes unrhyw le yn y craffu yn fwy nag ar farchnata masnach lle mae cwmnïau nwyddau defnyddwyr yn buddsoddi mwy nag 20 y cant o'u refeniw yn unig i weld dros 59 y cant o hyrwyddiadau yn aneffeithiol yn ôl Nielsen. Ymhellach, mae'r Sefydliad Optimeiddio Hyrwyddo amcangyfrifon:

Mae boddhad ynghylch y gallu i reoli hyrwyddiadau masnach ac i weithredu mewn manwerthu wedi dirywio ac mae bellach yn 14% a 19%, yn eu tro yn eu Adroddiad TPx a Gweithredu Manwerthu 2016-17.

Gyda chanlyniadau mor frawychus, gallai rhywun amau ​​bod marchnata masnach yn agored i'r newid ysgubol nesaf mewn cwmnïau GRhG, ond y gwir amdani yw na ddylai gwella perfformiad hyrwyddo masnach ofyn am y broses goffa, pobl ac ailwampio cynnyrch sy'n ofynnol gan fesurau gwella costau eraill. Yn lle, mae'r llwybr at optimeiddio hyrwyddo masnach wedi'i balmantu â newidiadau bach a all gael effaith sylweddol a chynaliadwy.

Ymrwymo i Well

Mewn byd lle mae cwmnïau'n buddsoddi miliynau o ddoleri mewn hyrwyddiadau aneffeithiol, bydd hyd yn oed gwelliant canrannol bach yn ychwanegu'n sylweddol at y llinell waelod. Yn anffodus, mae llawer o sefydliadau wedi ysgrifennu hyrwyddiadau oddi ar y fasnach fel maes o'r gost angenrheidiol yn lle gofyn un cwestiwn syml iddo'i hun -

Beth pe bawn i'n gwneud un newid i un hyrwyddiad mewn un manwerthwr?

Gyda chymorth datrysiad optimeiddio hyrwyddo masnach cynhwysfawr, yr ateb yw munudau i ffwrdd gyda DPA rhagfynegol mesuradwy gan gynnwys elw, cyfaint, refeniw a ROI ar gyfer y gwneuthurwr a'r manwerthwr. Er enghraifft, os yw cynnyrch A wedi bod yn rhedeg ar hyrwyddiad yn 2 am $ 5, beth fyddai'r effaith pe bai'r hyrwyddiad hwn yn cael ei redeg ar 2 am $ 6? Y gallu i gymhwyso rhagfynegol analytics mae creu llyfrgell o'r senarios “beth-os” hyn gyda chanlyniadau wedi'u meintioli yn dileu'r dyfalu y tu ôl i gynllunio hyrwyddiadau ac yn lle hynny yn manteisio ar fewnwelediad strategol i gyfrifo canlyniad GWELL.

Peidiwch â chymryd “Dydw i ddim yn gwybod” am Ateb

A redodd yr hyrwyddiad hwn? A oedd yr hyrwyddiad hwn yn effeithiol? A fydd y cynllun cwsmer hwn yn cwrdd â'r gyllideb?

Dyma ychydig o gwestiynau y mae cwmnïau nwyddau defnyddwyr yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r atebion iddynt oherwydd data anghyflawn, anghywir neu annealladwy. Fodd bynnag, yn amserol ac yn ddibynadwy ar ôl y digwyddiad analytics yn gonglfaen i wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar ddata sy'n arwain y strategaeth hyrwyddo masnach.

I gyflawni hyn, rhaid i sefydliadau ddileu taenlenni llaw sy'n dueddol o gamgymeriad fel a offeryn ar gyfer casglu a dadansoddi data. Yn lle hynny, mae angen i sefydliadau edrych tuag at ddatrysiad optimeiddio hyrwyddo masnach sy'n darparu canolfan wybodaeth sy'n darparu un fersiwn o'r gwir o ran delweddu a chyfrifo ROI hyrwyddo masnach. Gyda hyn, bydd cwmnïau'n ailffocysu eu sylw a dreuliwyd yn chwilio am wybodaeth i ddadansoddi perfformiad a thueddiadau i wella canlyniadau. Mae'r adage, ni allwch atgyweirio'r hyn na allwch ei weld, nid yn unig yn wir o ran hyrwyddiadau masnach, ond mae hefyd yn gostus.

Cofiwch, Mae'n Bersonol

Un o'r rhwystrau mwyaf i wella marchnata masnach yw brwydro yn erbyn y rydym bob amser wedi ei wneud fel hyn meddylfryd. Mae gan hyd yn oed y sifftiau lleiaf i brosesau yn enw gwelliant y potensial i fod yn anodd a hyd yn oed yn fygythiol pan nad ydyn nhw'n cyd-fynd yn glir ag amcanion sefydliadol a phersonol. Yn y Canllaw Marchnad ar gyfer Rheoli Hyrwyddo Masnach a Optimeiddio ar gyfer y Diwydiant Nwyddau Defnyddwyr, Mae dadansoddwyr Gartner Ellen Eichorn a Stephen E. Smith yn argymell:

Byddwch yn barod i reoli newid ofyn am ymdrech sylweddol. Ysgogwch yr ymddygiadau rydych chi am eu cyflawni trwy adlinio cymhellion a phrosesau, a allai fod yn rhan fwyaf eich gweithrediad.

Ar y naill law, gall ymddangos yn wrth-reddfol awgrymu bod gweithredu datrysiad optimeiddio hyrwyddo masnach yn newid bach. Fodd bynnag, yn wahanol i fuddsoddiadau technoleg eraill, mae gweithredu a gweld buddion o Optimeiddio Hyrwyddo Masnach Dylai datrysiad (TPO) ddigwydd o fewn 8-12 wythnos. At hynny, yn ôl natur, mae datrysiad TPO yr un mor werthfawr â gallu'r sefydliad i gael effaith fesuradwy a chynaliadwy ar y llinell waelod gan wrthbwyso'r buddsoddiad sawl gwaith drosodd.

Y gwir wahaniaeth o ran gwella hyrwyddiadau masnach, sy'n ei wahanu oddi wrth fentrau corfforaethol eraill, yw nad yw'n ymwneud â dod â rhywbeth newydd ymlaen, ond buddsoddi mewn gwell. Gwell hyrwyddiadau, gwell arferion, gwell canlyniadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.