Yr Adnoddau Gorau i Rampio'ch Strategaethau Blogio Corfforaethol

cychwyn blogio corfforaethol

CBDWrth baratoi ar gyfer siarad â'r Meddyliau Sharp grwp am Blogio Corfforaethol, rydw i wedi tynnu cryn dipyn o adnoddau at ei gilydd o lawer o wefannau. Byddwn yn siomedig pe na bawn yn diolch iddynt yn gyhoeddus. Yn ogystal, rydw i'n darparu taflen i bobl gydag adnoddau a dolenni yn ôl i wefannau'r bobl hyn.

A dweud y gwir wrthych, yn y gorffennol roeddwn yn erbyn blogio corfforaethol fel strategaeth. Yn wir, pennais y term clocs oherwydd dyna fel arfer sy'n digwydd pan geisiwch fod yn strategol neu gael eich mesur mewn blog. Mae'n tanio arnoch chi. Rwyf wedi gweld gormod o enghreifftiau gwych o flogio corfforaethol da i fod yn ei erbyn bellach. Byddai cwmnïau wir yn gwneud camgymeriad pe na baent yn trosoli'r dechnoleg hon i'w cynllun cyfathrebu cyffredinol.

Pam cael Presenoldeb Blogio Corfforaethol?

Yn ddiweddar, rwy'n dechrau sylwi ar lawer o gwmnïau sy'n gwerthfawrogi'r hyn y mae blogio yn ei ddarparu i'w cwmnïau a'u cwsmeriaid, yn benodol:

 1. Mae'n darparu amlygiad i'r cwmni a'u gweithwyr fel arweinwyr meddwl yn eu diwydiant.
 2. Yn gwella gwelededd y cwmni. Mewn gwirionedd, yn ôl rhai ystadegau, mae 87% o rai ymweliadau â gwefannau cwmnïau yn ei wneud yno trwy flogiau.
 3. Mae'n rhoi wyneb dynol i'ch cwmni i'ch gweithwyr, cleientiaid, a rhagolygon.
 4. Mae'n trosoledd y blogosffer a thechnolegau peiriannau chwilio i wella'ch cwmni canfyddadwyedd ar y we.

Sut ydych chi'n Cyflawni:

I weithredu'n llwyddiannus, mae yna gyngor gwych ar y we. Dyma rai enghreifftiau:

 1. Meddyliwch am lunio pwyllgor blogiau sy'n goruchwylio'r blogiau, y cynnwys, yn gwthio cyfranogiad, ac yn cymeradwyo blogiau ar gyfer y cwmni.
 2. Anogwch eich blogwyr i ddarllen blogiau a chael eu cyngor gan flogiau. Mae adnoddau Marchnata a Datganiad i'r Wasg yn cael eu hystyried yn amhersonol ac mae blogwyr yn edrych arnynt - fel arfer oherwydd y troelli, anwiredd a'r cynnwys a gymeradwywyd ymlaen llaw.
 3. Diffiniwch bwnc â ffocws ar gyfer eich blog, ei bwrpas, a'ch gweledigaeth yn y pen draw. Cyfathrebwch y rhain ar eich blog yn effeithiol a chyfrif i maes sut i fesur eich llwyddiant.
 4. Dyneiddiwch eich pyst ac adroddwch y stori. Adrodd straeon yw'r ffordd fwyaf effeithiol o addysgu pobl ar neges eich post. Mae storïwyr gwych bob amser yn fuddugoliaeth.
 5. Cymryd rhan ac ymuno â'ch darllenwyr. Caniatáu iddynt ddylanwadu ac adborth ar eich pynciau a'u trin â pharch mawr. Cymryd rhan mewn blogiau eraill a chysylltu â nhw. Mae'n 'gylch dylanwad' y mae'n rhaid i chi gysylltu ag ef.
 6. Adeiladu ymddiriedaeth, awdurdod a'ch brand personol. Ymateb yn gyflym ac yn effeithiol. Wrth i chi adeiladu ymddiriedaeth, felly hefyd eich cwmni.
 7. Adeiladu momentwm. Nid yw blogiau'n ymwneud â'r post, maen nhw'n ymwneud â'r gyfres o swyddi. Mae'r blogiau cryfaf yn adeiladu enw da a chredyd trwy wthio cynnwys pwysig yn rheolaidd.

Dyma fy ngweledigaeth ar gyfer yr echel 3 y mae strategaeth blogio wych yn ei chynnwys, y Triongl Blogio:

Y Triongl Blogio

Gwnaeth un olrhain yn ôl y swydd fod dyluniad ar goll o'r strategaeth gyffredinol. Pan fyddwn yn siarad am Strategaethau Blogio Corfforaethol, Credaf fod dyluniad yn bwysig iawn - ond wedi'i bennu ymlaen llaw gan Farchnata. Byddwn yn gobeithio bod gan gorfforaeth ddyluniad a phresenoldeb gwe gwych eisoes cyn plymio i flogio. Os na, maen nhw'n ei ychwanegu at y rhestr orau!

Pa risgiau sydd yna?

Mewn cyfarfod clwb llyfrau nad oedd yn ddiweddar, gwnaethom ofyn i un o'n mynychwyr, atwrnai, beth oedd y cyfreithlondebau o ran gweithwyr yn blogio. Dywedodd ei fod yn y bôn yr un risg â'r gweithiwr hwnnw yn siarad yn unrhyw le arall. Mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o lawlyfrau gweithwyr yn ymdrin â disgwyliadau gweithredoedd y gweithwyr hynny. Os nad oes gennych lawlyfr gweithwyr sy'n ymdrin ag ymddygiad disgwyliedig eich gweithwyr, efallai y dylech chi! (Waeth beth yw blogio).

Dyma gyfeiriad gwych ar y PEIDIWCH Â PEIDIWCH â blogio o safbwynt cyfreithiol.

Rhai eitemau ychwanegol i'w trafod:

 1. Sut y byddwch chi'n delio â beirniadaeth, gwrthdaro negyddol, a rhoi sylwadau? Fe'ch cynghorir i osod disgwyliadau ymlaen llaw ar sut y bydd sylwadau'n cael eu cymedroli a'u derbyn ar eich blog. Byddwn yn annog polisi sylwadau ar gyfer unrhyw flog corfforaethol.
 2. Sut y byddwch chi'n sicrhau rheolaeth brand? Nid oes angen i'ch blogwyr chwarae llanast gyda sloganau, logos, na llais eich brand. Ei wneud yn dwylo i ffwrdd.
 3. Sut y byddwch chi'n delio â'ch blogwyr nad ydyn nhw'n gynhyrchiol? Gofynnwch i'ch blogwyr dderbyn polisi ymlaen llaw lle mae cyfranogi nid yn unig yn orfodol, ond y bydd cwympo ar ei hôl hi yn costio amlygiad iddynt. Rhowch y gist! Mae cynnal allbwn cyson o bynciau yn allweddol i unrhyw strategaeth blogio.
 4. Sut y byddwch chi'n delio ag amlygiad o eiddo deallusol sy'n allweddol i fusnes y cwmni?

Llyfrau i'w Darllen ar y Pwnc:

Cyngor ac Adnoddau Blogio Corfforaethol

Cafodd yr holl wybodaeth a roddais at ei gilydd yn y swydd hon ei hysbrydoli trwy un o'r nifer o ddolenni uchod neu yn y rhestr hon isod. Cyfeiriwyd at ormod o swyddi yma. Fe wnes i gasglu cymaint o wybodaeth y gallwn a cheisio ei rhoi at ei gilydd mewn un swydd a fyddai’n darparu trosolwg gwych o safbwyntiau sawl arbenigwr ar strategaethau blogio corfforaethol. Rwy'n gobeithio bod perchnogion y blogiau hyn yn ei werthfawrogi - maen nhw'n haeddu'r holl gredyd am y swydd hon!

Byddwn yn annog unrhyw un sy'n ymweld i dreulio amser ym mhob un o'r blogiau hyn. Maen nhw'n adnoddau anhygoel!

Enghreifftiau Blogio Corfforaethol

Ni fyddai'r swydd hon yn gyflawn heb ddarparu rhywfaint Blogio Corfforaethol dolenni. Mae rhai yn swyddogol blogiau corfforaethol ond rwy'n credu ei bod yn bwysig edrych answyddogol blogiau corfforaethol hefyd. Mae'n darparu rhywfaint o dystiolaeth, os penderfynwch beidio â blogio am eich cwmni neu'ch brand, y gallai rhywun arall!

Optimeiddio Chwilio Blogio Corfforaethol

Mae busnesau a defnyddwyr yn ymchwilio i'w pryniant ar-lein nesaf trwy ddefnyddio cynnwys ac mae blogiau corfforaethol yn darparu'r cynnwys hwnnw. Wedi dweud hynny, mae yna gamau y mae'n rhaid i chi eu cymryd i optimeiddio'ch platfform (WordPress yn nodweddiadol) yn ogystal â'ch cynnwys. Pan fyddwch chi'n cyflwyno'r carped coch i Google, maen nhw'n mynegeio'ch cynnwys ac yn ymestyn cyrhaeddiad eich cynnwys yn sylweddol. Mae Bryant Tutterow wedi ysgrifennu cyfres ar optimeiddio'ch blog - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen drwyddo ac yn galw Highbridge os oes angen cymorth arnoch.

Mae croeso i chi roi sylwadau ac ychwanegu eich hoff Dolenni Blogio Corfforaethol eich hun!

11 Sylwadau

 1. 1

  diolch am gyfeirio'r astudiaeth llwyddiant blogio. Fel un o ddau awdur arweiniol yr astudiaeth, ein bwriad oedd helpu'r gymuned gyda rhai awgrymiadau ar lwyddiant blogio.

  • 2

   John,

   Mae'n astudiaeth wych. Rwyf wedi sgimio drwyddo ond ni allaf aros i gloddio i mewn iddo yn ddyfnach o lawer. Rydych chi wedi gwneud gwasanaeth gwych trwy ddarparu hwn! Da iawn!

   Cofion cynhesaf,
   Doug

 2. 3

  Meddyliwch am lunio pwyllgor blog sydd […] yn cymeradwyo blogiau ar gyfer y cwmni.

  Felly yn y bôn byddai blog corfforaethol yn gasgliad dyddiol / wythnosol o sgwrs marchnata? Fel y dywedwch chi'ch hun:

  Edrychir i lawr ar adnoddau Marchnata a Datganiad i'r Wasg [...] oherwydd [...] cynnwys a gymeradwywyd ymlaen llaw.

  Rwy'n credu oni bai eich bod chi'n barod i fod yn agored a pheidio â dileu sylwadau negyddol yn unig, efallai y bydd cwmni hefyd yn cadw at eich hen strategaeth we. Yn union fel y bydd strategaeth i wella safle chwilio yn cael ei datgelu fel y cyfryw.

 3. 4

  Ar yr ail ddarlleniad roedd fy sylw diwethaf yn ymddangos yn eithaf negyddol. Nid dyna oedd y bwriad. Post gwych i chi ei ysgrifennu, Douglas.

  Roeddwn i ddim ond yn tynnu sylw y dylai cwmni weld blog fel mwy nag offeryn marchnata arall yn unig. Mae'n sianel uniongyrchol i'r cwsmer, ond dim ond os caiff ei defnyddio a) yn agored a b) fel offeryn cyfathrebu dwy ffordd.

  • 5

   Wnes i ddim ei gymryd yn negyddol, Martin. Rwy'n cytuno â chi ... Nid wyf yn credu y dylai Pwyllgor Blog gymeradwyo pob darn o gynnwys - ond rwy'n credu y dylai pwyllgor gymryd amser i sicrhau bod y blogiau'n aros ar gynnwys, yn darparu awgrymiadau ac adborth, ac yn cynnal momentwm.

   Rwy'n cytuno - os yw pwyllgor y blog yn adolygu, golygu ac adolygu cynnwys - bydd y blog yn colli ei hygrededd a'i ddarllenwyr dros nos. Byddaf yn siŵr o egluro hynny yn fy narlith.

   Rwyf hefyd yn cytuno ... os ydych chi'n ymyrryd yn barhaus â marchnata a throelli cysylltiadau cyhoeddus fel rhan o'ch strategaeth blogio, mae'n bosib y byddwch chi hefyd yn cynnal gwefan!

   Diolch!
   Doug

 4. 6
 5. 8

  Roeddwn yn chwilfrydig ynglŷn â chael copi caled neu rywbeth y gallwn ei argraffu ohono ar gyfer yr astudiaeth honno. Diddorol i mi fagu hyn gyda chleientiaid.

  Rwy'n credu y gallai un o'm cleientiaid mwy adeiladu “clocs”

 6. 9
 7. 11

  Mae blogio corfforaethol fel strategaeth yn syniad gwych.

  Yn lle defnyddio cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo'r busnes, dylem ddechrau adeiladu blog sy'n cynnwys llawer o bethau fel ysgrifennu erthyglau sy'n cael sylw'r cyhoedd neu ddarpar gleient, y dewis cywir o benawdau ac yn bwysicaf oll darparu cynnwys erthygl gwerthfawr i darllenwyr.

  Bydd hyn yn eich helpu i aros yn hirach yn y farchnad a hyrwyddo'ch busnes.

  Cheers,
  Skytech - Blogger o Malaysia

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.