Blogio Corfforaethol: Y Deg Cwestiwn Uchaf gan Gwmnïau

blogio qna

CBDOs oes un peth sy'n eich tynnu chi'n ôl at realiti, mae'n cwrdd â busnesau rhanbarthol i drafod blogio a chyfryngau cymdeithasol.

Y siawns yw, os ydych chi'n darllen hwn, rydych chi'n deall blogio, cyfryngau cymdeithasol, llyfrnodi cymdeithasol, optimeiddio peiriannau chwilio, ac ati. Chi yw'r eithriad!

Y tu allan i'r 'blogosffer', mae America gorfforaethol yn dal i ymgodymu â dod o hyd i enw parth a gosod tudalen we. Maen nhw mewn gwirionedd! Mae llawer yn dal i edrych at y Dosbarthiadau, Tudalennau Melyn a'r Post Uniongyrchol i gael y gair allan. Os oes gennych chi'r arian, efallai y byddwch chi hyd yn oed yn symud i mewn i Radio neu deledu. Mae'r rhain yn gyfryngau hawdd, onid ydyn? Dim ond gosod arwydd, smotyn, hysbyseb ... ac aros i bobl ei weld. Na analytics, golygfeydd tudalen, ymwelwyr unigryw, graddio, permalinks, pings, trackbacks, RSS, PPC, peiriannau chwilio, safle, awdurdod, lleoliad - dim ond gobeithio a gweddïo bod rhywun yn gwrando, yn gwylio neu'n edrych i fyny'ch cwmni.

Y peth gwe hwn yw Nodyn hawdd i'r cwmni nodweddiadol. Os nad ydych yn fy nghredu, stopiwch gan ranbarth Cynhadledd We i ddechreuwyr, Cynhadledd Farchnata ranbarthol neu ddigwyddiad Siambr Fasnach. Os ydych chi wir eisiau herio'ch hun, manteisiwch ar y cyfle i siarad. Mae'n agoriad llygad!

Y Deg Cwestiwn Uchaf ar Blogio gan Gwmnïau:

 1. Beth sy'n blogio?
 2. Pam dylen ni flogio?
 3. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng blogio a gwefan?
 4. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng blogio a fforwm gwe?
 5. Faint mae'n ei gostio?
 6. Pa mor aml y dylem ei wneud?
 7. A ddylem ni gynnal ein blog ar ein gwefan neu ddefnyddio datrysiad wedi'i westeio?
 8. Beth am sylwadau negyddol?
 9. A all mwy nag un person flogio?
 10. Sut ydyn ni'n rheoli ein brand?

Wedi fy magu yn y diwydiant, cefais fy synnu pan glywais y cwestiynau hyn gyntaf. Doedd pawb ddim yn gwybod am flogio? Nid oedd pob marchnatwr wedi ymgolli yn y cyfryngau cymdeithasol fel yr oeddwn i?

Dyma Fy Ymatebion:

 1. Beth sy'n blogio?Mae blog yn syml yn fyr ar gyfer gweflog, cyfnodolyn ar-lein. Yn nodweddiadol, mae blog yn cynnwys swyddi sy'n cael eu categoreiddio'n topig a'u cyhoeddi'n aml. Mae pob post yn tueddu i fod â chyfeiriad gwe unigryw lle gallwch ddod o hyd iddo. Yn nodweddiadol mae gan bob swydd fecanwaith sylwebu i ofyn am adborth gan y darllenydd. Cyhoeddir blogiau trwy HTML (y wefan) a RSS feeds.
 2. Pam dylen ni flogio?Mae gan flogiau hefyd dechnolegau sylfaenol unigryw sy'n trosoli technolegau peiriannau chwilio a chyfathrebu â blogwyr eraill. Mae blogwyr poblogaidd yn tueddu i gael eu hystyried yn arweinwyr meddwl yn eu diwydiannau - gan helpu i yrru eu gyrfaoedd neu eu busnesau. Mae blogiau'n dryloyw ac yn gyfathrebol - gan helpu busnesau i greu perthnasoedd â'u cwsmeriaid a'u rhagolygon.
 3. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng blogio a gwefan?Rwy'n hoffi cymharu gwefan â'r arwydd y tu allan i'ch siop a'ch blog chi yw'r ysgwyd llaw pan fydd y noddwr yn cerdded yn y drws. Mae gwefannau arddull 'Llyfryn' yn bwysig - maen nhw'n gosod eich cynhyrchion, gwasanaethau, hanes cwmni, ac yn ateb yr holl wybodaeth sylfaenol y gallai rhywun fod yn chwilio amdani am eich cwmni. Y blog yw lle rydych chi mewn gwirionedd yn cyflwyno'r bersonoliaeth y tu ôl i'ch cwmni. Dylai'r blog gael ei ddefnyddio i addysgu, cyfathrebu, ymateb i feirniadaeth, gyrru brwdfrydedd a chefnogi gweledigaeth eich cwmni. Yn nodweddiadol mae ychydig yn llai ffurfiol, yn llai caboledig, ac mae'n darparu mewnwelediad personol - nid troelli marchnata yn unig.
 4. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng blogio a fforwm gwe?Efallai mai'r peth mwyaf am flog yw mai'r blogiwr sy'n gyrru'r neges, nid yr ymwelydd. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r ymwelydd ymateb iddo. Mae fforwm gwe yn caniatáu i unrhyw un ddechrau'r sgwrs. Dwi'n tueddu i weld nod y ddau yn wahanol. IMHO, nid yw fforymau yn disodli blogiau nac i'r gwrthwyneb - ond rwyf wedi gweld gweithrediadau llwyddiannus o'r ddau.
 5. Faint mae'n ei gostio?Sut mae rhad ac am ddim sain? Mae yna dunnell o gymwysiadau blogio ein yno - meddalwedd lletyol a meddalwedd y gallwch ei redeg ar eich blog eich hun. Os yw'ch cynulleidfa'n enfawr, fe allech chi redeg i mewn i rai materion lled band a allai ofyn i chi brynu i mewn i becyn cynnal gwell - ond mae hyn yn eithaf prin. O safbwynt corfforaethol, byddwn i'n gweithio gyda'ch gwe-westeiwr neu'ch cwmni datblygu i wneud y mwyaf o'ch strategaethau blogio a'u hintegreiddio â'ch gwefan neu'ch cynnyrch pamffled, serch hynny! Gall y ddau ganmol ei gilydd yn eithaf braf!
 6. Pa mor aml y dylem ei wneud?Nid yw amledd mor bwysig â chysondeb. Mae rhai Folks yn gofyn pa mor aml rydw i'n gweithio ar fy mlog, dwi ddim yn meddwl fy mod i'n nodweddiadol. Rwy'n gwneud 2 swydd y dydd yn gyffredinol ... mae un gyda'r nos a'r llall yn swydd wedi'i hamseru (wedi'i hysgrifennu ymlaen llaw) sy'n cyhoeddi yn ystod y dydd. Bob nos a bore rwy'n nodweddiadol yn treulio 2 i 3 awr yn gweithio ar fy mlog y tu allan i'm swydd reolaidd. Rwyf wedi gweld blogiau gwych sy'n postio bob ychydig funudau ac eraill sy'n postio unwaith yr wythnos. Dim ond cydnabod y dylech gynnal y disgwyliadau hynny ar ôl i chi osod disgwyliadau gyda swyddi rheolaidd, fel arall byddwch chi'n colli darllenwyr.
 7. A ddylem ni gynnal ein blog ar ein gwefan neu ddefnyddio datrysiad wedi'i westeio?Os ydych chi wedi bod yn ddarllenwr amser hir i mi, byddwch chi'n gwybod fy mod i'n bersonol yn hoffi cynnal fy mlog fy hun oherwydd yr hyblygrwydd y mae'n ei ddarparu i mi wrth newid dyluniad, gan ychwanegu nodweddion eraill, addasu'r cod fy hun, ac ati. Ers ysgrifennu mae'r postiadau hynny, serch hynny, wedi datrys atebion wedi'u codi mewn gwirionedd. Nawr gallwch chi weithio gyda datrysiad wedi'i westeio, cael eich enw parth eich hun, addasu eich thema ac ychwanegu offer a nodweddion bron cystal â phe byddech chi'n cynnal eich hun. Dechreuais fy mlog yn gyntaf blogger ond ei symud yn gyflym i ddatrysiad lletyol gan ddefnyddio WordPress. Roeddwn i eisiau 'bod yn berchen ar fy mharth' ac addasu'r wefan ymhellach. Ni fyddwn yn annog neb - hyd yn oed corfforaeth - i ddefnyddio datrysiad fel gwesteiwr Vox, Typepad, blogger or WordPress dim ond i ddechrau ac arbrofi.Meddalwedd CompendiwmOs yw'ch corfforaeth yn wirioneddol ddifrifol, byddwn yn hollol edrych ar rai pecynnau Blogio 2.0 fel Compendiwm!

  Dechreuwyd Compendium Software gan ddau ffrind da i mi, Chris Baggott ac Ali Sales, a dyma esblygiad nesaf blogio.

 8. Beth am sylwadau negyddol?Mae rhai pobl yn credu na allwch chi gael blog gonest oni bai y gall unrhyw un a phawb wneud sylwadau arno - hyd yn oed os yw'n ffug neu'n sarhaus. Mae hyn yn syml yn chwerthinllyd. Gallwch optio allan o sylwadau yn gyfan gwbl - ond rydych chi'n colli cynnwys gwerthfawr a gynhyrchir gan ddefnyddwyr! Mae Folks sy'n rhoi sylwadau ar eich blog yn ychwanegu gwybodaeth, adnoddau a chyngor - gan ychwanegu gwerth a chynnwys.Cofiwch: Mae peiriannau chwilio'n caru cynnwys. Mae cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn wych gan nad yw'n costio dim i chi ond mae'n rhoi mwy i'ch cynulleidfa! Yn hytrach na dim sylwadau, cymedrolwch eich sylwadau a rhowch bolisi sylwadau braf ar waith. Gall eich polisi sylwadau fod yn fyr ac yn syml, Os ydych chi'n golygu - nid wyf yn postio'ch sylw! Gall sylwadau adeiladol negyddol ychwanegu at y sgwrs a dangos i'ch darllenwyr pa fath o gwmni ydych chi. Rwy'n tueddu i gymeradwyo pawb ond y mwyaf chwerthinllyd neu'r SPAM. Pan fyddaf yn dileu sylw - byddaf fel arfer yn e-bostio'r person ac yn dweud wrtho pam.
 9. A all mwy nag un person flogio?Yn hollol! Mae cael Categorïau a Blogwyr ym mhob un o'r categorïau hynny yn wych. Pam rhoi'r holl bwysau ar un person? Mae gennych chi gwmni talent cyfan - defnyddiwch ef. Rwy'n credu y cewch eich synnu o ddifrif gan bwy yw'ch blogwyr cryfaf a mwyaf poblogaidd (byddwn yn barod i betio nad nhw fydd eich Folks marchnata!)
 10. Sut ydyn ni'n rheoli ein brand?80,000,000 o flogiau yn y byd gyda channoedd o filoedd yn cael eu hychwanegu bob wythnos ... dyfalu beth? Mae pobl yn blogio amdanoch chi. Creu a Google Alert i'ch cwmni neu ddiwydiant ac efallai y byddwch chi'n darganfod bod pobl yn siarad amdanoch chi. Y cwestiwn yw a ydych chi eisiau iddynt i reoli'ch brand neu Chi i reoli'ch brand! Mae blogio yn darparu lefel o dryloywder nad yw llawer o gwmnïau'n gyffyrddus â hi. Rydyn ni'n dweud ein bod ni eisiau bod yn dryloyw, rydyn ni eisiau annog tryloywder, ond rydyn ni'n ofni marwolaeth ohono. Mae'n rhywbeth y bydd yn rhaid i'ch cwmni ei oresgyn yn syml. Fodd bynnag, a bod yn onest, mae eich cleientiaid a'ch rhagolygon eisoes yn cydnabod nad ydych chi'n berffaith. Rydych chi'n mynd i wneud camgymeriadau. Rydych chi'n mynd i wneud camgymeriadau gyda'ch blog hefyd. Bydd y berthynas o ymddiriedaeth rydych chi'n ei meithrin gyda'ch cwsmeriaid a'ch rhagolygon yn goresgyn unrhyw slipiau rydych chi'n eu gwneud.

5 Sylwadau

 1. 1

  Nid yw blogio mor hawdd ag yr oeddwn i'n meddwl ei fod, mae gen i gwestiwn lil, dwi'n dod o Venezuela, nid yw blogio i mewn yma yn adnabyddus iawn fel yahoo na Google ... ond mae i fod yn farchnad dda mewn cwpl o flynyddoedd, felly nawr rwy'n dechrau gyda blog syml http://bajaloads.com (lolz dwi ar y rhestr tipio), hoffwn ehangu fy brand BajaLoads

  la.bajaloads.com
  newyddion.bajaloads.com
  Biz.bajaloads.com

  (Baja = i lawr yn Sbaeneg) ... gwneud blogiau newyddion yn Sbaeneg, mae fy chwaer yn mynd i redeg blog, fy merch yn un arall, a ffrind i mi un arall ... pob un ohonyn nhw yn Sbaeneg ... ac ar yr un pryd dwi'n a rhoi cyhoeddusrwydd iddynt yn y brifysgol, ar-lein ... ym mhobman heb sbamio, y cwestiwn yw hwn: a fyddwn i'n cael gwell safle SEO pe bawn i'n postio sylwadau fel hyn mewn postiadau blog rwy'n eu hoffi? (gan fod yn rhaid i mi roi fy nghyfeiriad url ac mae wedi'i ddangos yn fy enw post)

 2. 2

  post neis iawn. yr wyf yn rhyfeddu yn gyson at y diffyg dealltwriaeth yn y boblogaeth gyffredinol. pan fyddwch chi'n nofio yn y cyfrwng, rydych chi'n tueddu i feddwl bod pawb yn gwybod amdano. ac ydy, gall fod yn frawychus iawn i bobl nad ydyn nhw'n gwybod fawr ddim am y rhyngrwyd, heb sôn am flogio. beth bynnag, dadansoddiad defnyddiol ar fusnesau a blogio.

 3. 3
 4. 5

  felly yna peidiwch â phoeni, roeddwn i ddim ond yn siarad am greu fy “Gorfforaeth” fy hun yn Venezuela, gan nad yw blogiau yn adnabyddus yma 😛

  Roeddwn i'n meddwl creu is-barthau fel:

  -news.bajaloads.com
  -la.bajaloads.com
  -biz.bajaloads.com a;
  negocios.bajaloads.com

  Gan fod fy chwaer, fy nghariad a ffrind iddi yn rhedeg pob un ohonynt (ni fyddai’n rhaid i mi dalu cymaint â hynny gan y gwnaf fy elw yn UD $ a byddaf yn talu yn Ven- bolivares).

  y cwestiwn yw hwn, - Ydw i'n cael gwell sefyllfa SEO os ydw i'n gwneud sylwadau mewn blogiau cydnabyddedig fel hyn? (gan fod yn rhaid i mi rannu fy url)

  Hefyd rydw i ar y lein i gael eich tipio gennych chi :-D, er pan rydw i wedi cymryd rhai cynghorion rydych chi wedi'u rhoi i'r blogwyr eraill,

  heddwch bro 😀

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.