Sut all Hysbysebu Cyd-destunol Ein Helpu i Baratoi ar gyfer Dyfodol Heb Gwci?

Hysbysebu Cyd-destunol Seedtag

Cyhoeddodd Google yn ddiweddar ei fod yn gohirio ei gynlluniau i ddileu cwcis trydydd parti yn raddol ym mhorwr Chrome tan 2023, flwyddyn yn ddiweddarach nag a gynlluniwyd yn wreiddiol. Fodd bynnag, er y gall y cyhoeddiad deimlo fel cam yn ôl yn y frwydr dros breifatrwydd defnyddwyr, mae'r diwydiant ehangach yn parhau i bwyso ymlaen gyda chynlluniau i ddibrisio'r defnydd o gwcis trydydd parti. Lansiodd Apple newidiadau i IDFA (ID ar gyfer Hysbysebwyr) fel rhan o'i ddiweddariad iOS 14.5, sy'n ei gwneud yn ofynnol i apiau ofyn i ddefnyddwyr roi caniatâd i gasglu a rhannu eu data. Yn fwy na hynny, mae Mozilla a Firefox eisoes wedi atal y gefnogaeth i gwcis trydydd parti olrhain defnyddwyr ar eu porwyr. Serch hynny, gyda Chrome yn cyfrif am bron i hanner o'r holl draffig gwe yn yr UD, mae'r cyhoeddiad hwn yn dal i nodi newid seismig ar gyfer cwcis trydydd parti.

Mae hyn i gyd yn arwain at hysbysebu ar-lein yn cael ei wthio i addasu i we sy'n cael ei gyrru'n fwy gan breifatrwydd, gan roi gwell rheolaeth i ddefnyddwyr terfynol dros eu data. Roedd llinell amser 2022 bob amser yn uchelgeisiol iawn, sy'n golygu bod hysbysebwyr a chyhoeddwyr wedi croesawu'r amser ychwanegol hwn, gan ei fod yn rhoi mwy o amser iddynt addasu. Fodd bynnag, ni fydd y newid i fyd heb gwci yn switsh unwaith ac am byth, ond yn broses barhaus i hysbysebwyr sydd eisoes ar y gweill.

Dileu'r Dibyniaeth ar Gwcis

Mewn hysbysebu digidol, mae cwcis trydydd parti yn cael eu defnyddio'n helaeth gan gwmnïau ad-dechnoleg i nodi defnyddwyr ar ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol at ddibenion targedu ac adrodd. Yn seiliedig ar newidiadau yn newisiadau defnyddwyr ar sut mae eu data'n cael ei gasglu neu ei ddefnyddio, bydd brandiau'n cael eu gorfodi i dorri eu dibyniaeth ar gwcis, gan symud tuag at ddyfodol sy'n cwrdd â safonau preifatrwydd newydd. Gall busnesau yn y gofod ddefnyddio'r oes newydd hon fel cyfle i ddatrys rhai o'r materion sylfaenol sy'n gysylltiedig â chwcis, megis llwytho'n araf a diffyg rheolaeth dros ddata cyhoeddwyr ar gyfer grwpiau golygyddol, neu baru cwcis rhwng gwahanol lwyfannau ar gyfer hysbysebwyr.

At hynny, mae'r ddibyniaeth ar gwcis wedi gwneud i lawer o farchnatwyr ganolbwyntio'n ormodol ar eu strategaethau targedu, gan eu gweld yn dibynnu ar fodelau priodoli amheus ac yn cofleidio unedau hysbysebu safonol sy'n pwyso am gymudo i hysbysebu. Yn amlach na pheidio, mae rhai cwmnïau yn y sector yn anghofio mai'r union reswm pam mae hysbysebu'n bodoli yw creu emosiynau cadarnhaol mewn unrhyw un sy'n rhyngweithio â'r brand.

Beth yw Hysbysebu Cyd-destunol?

Mae hysbysebu cyd-destunol yn helpu i nodi allweddeiriau sy'n tueddu i gyrraedd a chyrraedd cwsmeriaid trwy ddadansoddiad dynol o'r cynnwys (gan gynnwys testun, fideo a delweddaeth), eu cyfuniad, a'u lleoliad i allu ymgorffori hysbyseb sy'n cyd-fynd â chynnwys ac amgylchedd tudalen.

Hysbysebu cyd-destunol 101

Cyd-destunol Yw'r Ateb Gorau A'r Un Un Ar Gael Ar Raddfa

Er y bydd gerddi muriog yn parhau i fod yn opsiwn i hysbysebwyr ryngweithio â'u darpar gwsmeriaid gan ddefnyddio data parti cyntaf, y cwestiwn mawr yw beth fydd yn digwydd ar y we agored heb gwcis. Mae gan gwmnïau yn y sector ad tech ddau opsiwn: amnewid cwcis yn lle technoleg amgen sy'n caniatáu iddynt gadw cyfeiriadedd ar y we; neu newid i opsiynau targedu preifatrwydd yn gyntaf fel hysbysebu cyd-destunol.

Mae'r diwydiant ad tech yn dal i fod yn y dyddiau cynnar o nodi'r datrysiad gorau posibl ar gyfer byd cwci ôl-drydydd parti. Nid ei dechnoleg yw'r broblem gyda'r cwci, ond ei ddiffyg preifatrwydd. Gyda phryderon preifatrwydd wedi ymwreiddio'n dda ac yn wirioneddol, ni fydd unrhyw dechnoleg sy'n methu â pharchu defnyddwyr yn drech. Targedu cyd-destunol gan ddefnyddio Prosesu Iaith Naturiol (NLP) a Deallusrwydd Artiffisial (AI) mae algorithmau nid yn unig ar gael ac yn ymarferol ar raddfa, ond mae hefyd yn profi i fod mor effeithiol ag yr oedd targedu cynulleidfaoedd.

Bydd y gallu i frandiau ddeall y cynnwys y mae'r defnyddiwr yn ei ddefnyddio ar adeg cyflwyno'r hysbyseb yn dod yn ddynodwr newydd ac mor effeithiol i'r gynulleidfa darged a'u dewisiadau. Mae targedu cyd-destunol yn cyfuno perthnasedd â'r raddfa, manwl gywirdeb a di-dor sy'n cael ei hyrwyddo gan gyfryngau rhaglennol.

Sicrhau Preifatrwydd Defnyddwyr

O ran preifatrwydd, mae hysbysebu cyd-destunol yn caniatáu marchnata wedi'i dargedu mewn amgylcheddau perthnasol iawn heb ofyn am ddata gan gwsmeriaid. Mae'n ymwneud â chyd-destun ac ystyr amgylcheddau hysbysebu, nid patrymau ymddygiad defnyddwyr ar-lein. Felly, mae'n rhagdybio bod y defnyddiwr yn berthnasol i'r hysbyseb heb ddibynnu ar ei ymddygiad hanesyddol byth. Gyda diweddariadau amser real, bydd targedau cyd-destunol y cwmni'n adnewyddu'n awtomatig i gynnwys amgylcheddau newydd a pherthnasol ar gyfer yr hysbysebion, gan yrru gwell canlyniadau ac addasiadau.

Mantais strategol arall yw ei fod yn galluogi hysbysebwyr i gyflwyno negeseuon i ddefnyddwyr pan fyddant yn fwyaf parod i dderbyn negeseuon brand. Er enghraifft, pan fydd defnyddiwr yn pori cynnwys am bwnc penodol, gallai awgrymu ei ddiddordeb mewn prynu cysylltiedig. At ei gilydd, mae'r gallu i gwmnïau ad-dechnoleg dargedu cyd-destunau y gellir eu haddasu yn hanfodol, yn enwedig wrth weithredu mewn marchnadoedd penodol neu arbenigol iawn.

Dyfodol Hysbysebion

Gyda'r diwydiant ad-dechnoleg ar y llwybr i fyd di-gwci, mae'n bryd nawr addasu a sicrhau bod defnyddwyr yn gallu darparu gwell rheolaeth dros eu data i ddefnyddwyr terfynol sy'n cael eu gyrru gan breifatrwydd ac sy'n ddigidol yn ddigidol. Gan fod targedu cyd-destunol wedi profi i fod yn effeithiol gyda diweddariadau a phersonoli amser real, mae llawer o farchnatwyr yn ei geisio fel dewis arall yn lle cwcis trydydd parti.

Mae llawer o ddiwydiannau wedi addasu'n llwyddiannus i eiliadau diffiniol allweddol ac wedi dod yn fwy ac yn fwy proffidiol o ganlyniad. Fe greodd y rhyngrwyd, er enghraifft, gyfleoedd byd-eang i asiantaethau teithio, ac esblygodd y rhai a gofleidiodd y newid o gwmnïau lleol neu genedlaethol yn fusnesau byd-eang. Mae'n debyg nad yw'r rhai a wrthwynebodd y newid, ac na roddodd eu cleientiaid yn gyntaf, yn bodoli heddiw. Nid yw'r diwydiant hysbysebu yn eithriad a rhaid i fusnesau ddiffinio eu strategaeth yn ôl. Mae defnyddwyr eisiau preifatrwydd yn yr un ffordd ag y maent am archebu eu gwyliau ar-lein - os rhoddir hyn, yna bydd cyfleoedd newydd, cyffrous yn codi i bawb.

Darllenwch Mwy Am Dechnoleg AI Cyd-destunol Seedtag

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.