Cynnwys MarchnataInfograffeg Marchnata

Marchnata Cynnwys: Anghofiwch am yr hyn a glywsoch tan nawr a Dechreuwch Gynhyrchu Arweinwyr trwy ddilyn y Canllaw hwn

Ydych chi'n ei chael hi'n anodd cynhyrchu arweinyddion? Os yw eich ateb yn gadarnhaol, yna nid ydych ar eich pen eich hun. Hubspot bod Dywed 63% o farchnatwyr mai cynhyrchu traffig ac arweinyddion yw eu prif her.

Ond mae'n debyg eich bod chi'n pendroni:

Sut mae cynhyrchu arweinyddion ar gyfer fy musnes?

Wel, heddiw rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i ddefnyddio marchnata cynnwys i gynhyrchu arweinyddion i'ch busnes.

Mae marchnata cynnwys yn strategaeth effeithiol y gallwch ei defnyddio i gynhyrchu arweinyddion i'ch busnes. Yn ôl Marketo, Dywed 93% o gwmnïau b2b bod marchnata cynnwys yn cynhyrchu mwy o arweinwyr na strategaethau marchnata traddodiadol. Dyma pam Marchnatwyr 85% 0f b2b dywed cenhedlaeth plwm yw eu nod marchnata cynnwys pwysicaf yn 2016.

Yn y canllaw hwn, rydych chi'n mynd i ddysgu sut i gynhyrchu arweinyddion gan ddefnyddio marchnata cynnwys. Os ydych chi'n bwriadu cynhyrchu arweinyddion i'ch busnes, yna byddwch chi wrth eich bodd â'r canllaw hwn. 

Cam 1: Dewiswch y Gynulleidfa Darged Iawn

Bydd strategaeth gynnwys dda yn cynnwys dewis y gynulleidfa gywir a fydd yn defnyddio'ch cynnwys. Felly, cyn i chi ddechrau creu eich cynnwys, mae angen i chi adnabod eich cwsmer delfrydol. Mae angen i chi feddu ar wybodaeth fanwl am eu hoedran, lleoliad, statws incwm, cefndir addysgol, teitl swydd, rhyw, eu paent poen, ac ati. Bydd y manylion hyn yn eich galluogi i ddatblygu persona prynwr.

Mae persona prynwr yn cynrychioli diddordebau ac ymddygiad eich cwsmer delfrydol wrth iddo ryngweithio â'ch busnes. Un offeryn y gallwch ei ddefnyddio i greu persona eich prynwr yw Google Analytics neu Xtensio.

Sut i gael manylion eich cwsmer delfrydol gan Google Analytics

Mewngofnodwch i'ch cyfrif Google Analytics a chlicio ar y tab cynulleidfa. O dan y tab cynulleidfa mae'r ddemograffig (mae'n cynnwys oedran a rhyw eich cynulleidfa), y tab diddordeb, tab Geo, tab ymddygiad, technoleg, symudol, ac ati.

Cliciwch ar bob un ohonynt i arddangos nodweddion eich cynulleidfa. Dadansoddwch y data a gewch oddi yno i gynhyrchu cynnwys gwych i'ch cynulleidfa.

Yn ail, gallwch greu persona eich prynwr gyda chymorth Xtensio. Mae'n app a fydd yn eich helpu i greu personas prynwr hardd gyda chymorth templedi. Os nad oes gennych fanylion eich cwsmer, gallwch eu defnyddio Grwpiau Ymgynghori Carlam cwestiynau infograffig.

Bydd yr atebion i'r cwestiynau uchod yn eich helpu i ddylunio persona prynwr addas ar gyfer eich cynulleidfa.

Ar ôl i chi ddeall pwy yw'ch cynulleidfa, gallwch ei ddefnyddio i greu cynnwys defnyddiol ar eu cyfer.

Cam 2: Dewch o Hyd i'r Math o Gynnwys Iawn

Nawr bod gennych y llun o'ch cwsmer delfrydol, mae'n bryd dod o hyd i fath addas o gynnwys ar eu cyfer. Mae yna wahanol fathau o gynnwys y gallwch chi eu creu i'ch cynulleidfa. Ond at ddibenion cynhyrchu plwm, mae angen i chi:

  • Post blog:  Mae creu postiadau blog yn bwysig ar gyfer cynhyrchu plwm. Mae angen postiadau blog o ansawdd uchel arnoch chi a fydd yn addysgu ac yn ysbrydoli'ch cynulleidfa. Dylid cyhoeddi postiadau blog yn rheolaidd. Yn ôl Hubspot, roedd cwmnïau b2b a oedd yn blogio 11+ gwaith y mis yn cael mwy na 4x cymaint o arweinwyr na'r rhai sy'n blogio dim ond 4.5 gwaith y mis.
  • E-Lyfrau: Mae e-lyfr yn hirach ac yn fwy manwl na phostiadau blog. Mae'n ychwanegu gwerth i'ch cynulleidfa darged ac mae'n offeryn gwych at ddibenion cynhyrchu plwm. Gall eich darpar gwsmeriaid ei lawrlwytho ar ôl dewis ymuno â'ch rhestr e-bost.
  • Cynnwys fideo:  Mae fideo yn gofyn am fwy o amser ac arian i'w greu. Fodd bynnag, mae'n ennyn ymgysylltiad pan fydd wedi'i wneud yn daclus. Bron 50% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd edrychwch am fideos sy'n gysylltiedig â chynnyrch neu wasanaeth cyn ymweld â siop.
  • Infographics: Mae ffeithluniau'n dod yn fwy poblogaidd nag o'r blaen. Mae'n cynnwys data wedi'i drefnu a gyflwynir mewn fformat gweledol cymhellol. Gallwch ei ychwanegu at eich postiadau blog a hefyd ei rannu ar y rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol.
  • Cwrs bach:  Gallwch greu cyrsiau bach yn eich arbenigol i addysgu'ch cynulleidfa ymhellach i wybod mwy am eich offrymau. Gall hon fod yn gyfres o swyddi ar yr un pynciau neu gyfres o fideos.
  • Gwe-seminarau:  Mae gweminarau yn dda at ddibenion cynhyrchu plwm. Mae'n helpu i adeiladu ymddiriedaeth a hygrededd yn eich cynulleidfa. Dyma beth sydd ei angen ar eich cynulleidfa cyn y gallant wneud busnes gyda chi.

Nawr eich bod chi'n gwybod y math cywir o gynnwys a fydd yn gyrru traffig a hefyd yn eu troi'n dennynau i'ch busnes, y peth nesaf i'w wneud yw chwilio am sianel briodol i hyrwyddo'r cynnwys.

Cam 3: Dewiswch y Sianel Gywir a Lledaenwch Eich Cynnwys

Mae yna wahanol fathau o sianel y gallwch eu defnyddio i ddosbarthu'ch cynnwys. Gallant fod yn rhad ac am ddim neu'n cael eu talu. Nid yw'r sianel am ddim yn hollol rhad ac am ddim oherwydd byddwch chi'n talu gyda'ch amser. Mae'n cymryd llawer o amser i ledaenu cynnwys a hefyd gweld canlyniad diriaethol. Mae sianeli am ddim yn cynnwys rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, G +, Instagram, ac ati), marchnata Fforwm, Postio gwesteion, ac ati.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi profi i fod yn sianel effeithiol i fusnesau. Yn ôl Ad Age, dywed defnyddwyr fod cyfryngau cymdeithasol yn chwarae rôl bron mor fawr mewn penderfyniadau prynu ag y mae teledu.

Nid oes rhaid i chi ddefnyddio'r holl sianeli, dewiswch yr un briodol lle gallwch ddod o hyd i'r gynulleidfa darged a ddiffiniwyd gennych uchod.

Ar gyfer y sianel â thâl, bydd yn rhaid i chi wario arian ar hysbysebion. Manteision y sianel â thâl dros y sianel am ddim yw ei bod yn gyflymach i gael canlyniadau ac mae'n arbed amser. Y cyfan sydd ei angen yw talu am hysbysebion a byddwch yn dechrau cael traffig a allai drosi i dennynau. Gallwch hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol (Twitter, Facebook, Instagram, ac ati), Google Ads, Bing, ac ati.

Cam 4: Paratowch Eich Magnet Arweiniol

Mae magnet plwm yn gynnig anorchfygol rydych chi wedi'i baratoi ar gyfer eich darpar gwsmeriaid. Mae'n adnodd a ddylai'ch cynulleidfa darged ddatrys eu problemau. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddo fod yn werthfawr, yn ddefnyddiol, o ansawdd uchel ac yn hawdd iddynt ei dreulio.

Gall eich magnet plwm fod yn e-lyfr, papur gwyn, demo, ac ati. Pwrpas magnet plwm yw cynorthwyo'ch cynulleidfa i ddysgu gennych chi. Po fwyaf y maent yn ei wybod amdanoch chi, y mwyaf y byddant yn ymddiried yn eich brand.

Mae angen tudalen lanio dda arnoch chi a fydd yn denu'ch cynulleidfa i danysgrifio. Dylai tudalen lanio dda eich galluogi i ddal e-byst eich ymwelwyr.

Fel enghraifft, dyma un o'r rhai mwyaf lawrlwytho LeadsBridge magnetau plwm.

Un ffordd o wneud y mwyaf o'ch canlyniad yw integreiddio'ch meddalwedd tudalen lanio gyda'ch CRM neu feddalwedd e-bost, fel Mailchimp, Aweber, ac ati… Cyn gynted ag y bydd eich cynulleidfa yn nodi eu cyfeiriad e-bost, bydd yr offeryn yn ei storio'n uniongyrchol i'ch CRM neu'ch meddalwedd e-bost .

Cam 5: Ysgrifennu Swyddi Blog o Ansawdd Uchel

Peidiwch ag anghofio'r cynnwys mewn marchnata cynnwys. Mae cenhedlaeth arweiniol gyda marchnata cynnwys yn gweithio oherwydd y cynnwys. Mae angen swyddi blog deniadol ac o ansawdd uchel arnoch chi i ddenu'ch cynulleidfa i ddod yn arweinwyr.

Rhaid i bost blog da gynnwys pennawd y gellir ei glicio a fydd yn denu eich cynulleidfa i glicio a darllen. Datgelodd astudiaeth ymchwil Copyblogger hynny Bydd 8 o bob 10 o bobl yn darllen copi pennawd, ond dim ond 2 o bob 10 fydd yn darllen y gweddill. Mae angen pennawd arnoch a fydd yn denu eich ymwelwyr i glicio a darllen eich cynnwys.

Yn ail, mae'r oes o greu post blog 300-500 wedi diflannu. Mae cynnwys ffurf hir wedi cymryd drosodd. Rhaid i'ch post blog fod yn hir, yn werthfawr ac yn addysgiadol. Rhaid i'ch cynulleidfa ddod o hyd i werth ynddo. Gan eich bod yn ysgrifennu cynnwys ffurf hir, gallwch ychwanegu lluniau, siartiau a ffeithluniau ato i'w gwneud hi'n hawdd i'ch cynulleidfa ddarllen.

Gallwch hefyd gysylltu â phost blog cysylltiedig ar eich blog neu ar wefannau eraill yn eich postiadau i wella ei ansawdd ymhellach.

Cam 6: Ymgysylltu â'ch Cynulleidfa

Un ffordd i gadw'ch cynulleidfa i ddod yn ôl i'ch blog yw trwy ymgysylltu â nhw. Bydd hyn yn eich helpu i greu cymuned gref o amgylch eich blog. Wrth i'ch cynulleidfa ddarllen eich blog a'ch bod yn eu meithrin â swyddi perthnasol, byddant yn dechrau gadael sylwadau ar eich postiadau blog a'ch sianeli cyfryngau cymdeithasol. Sicrhewch eich bod yn ateb eu holl sylwadau. Peidiwch â'u hanwybyddu. Ei gwneud hi'n hawdd i ddarllenwyr gysylltu â chi trwy ychwanegu tudalen gyswllt neu gyfeiriad e-bost at eich blog.

Cam 7: Ail -getio'ch Cynulleidfa a Chynhyrchu Arweinwyr

Y gwir yw, ni fydd 95% o'r bobl sy'n ymweld â'ch gwefan yn dychwelyd eto. Mae hynny'n golygu fawr ddim cenhedlaeth arweiniol i'ch busnes. Gallwch chi ddatrys y broblem hon trwy ddefnyddio ail -getio. Gallwch ail-bostio darllenwyr eich blog i ddod â nhw yn ôl i'ch gwefan neu eu cael i drosi i dennynau. Gallwch wneud hyn trwy roi picsel neu god ar eich gwefan. Pan ddaw unrhyw un i'ch tudalen i ddarllen y cynnwys, gallwch eu hail -getio'n hawdd gyda hysbysebion ar wefannau eraill neu sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Er enghraifft, os daw rhywun i'ch gwefan i ddarllen eich cynnwys ond na wnaethoch danysgrifio na chofrestru ar gyfer eich abwyd magnet am ddim, gallwch eu dilyn gydag ef ar draws y we. Byddant yn gweld eich brand yn gyson a bydd yn eu hatgoffa o'ch cynnig. Mae ail -getio yn effeithiol iawn. Ymwelwyr gwefannau sydd wedi'u hail-dargedu â nhw hysbysebion arddangos yn 70 y cant yn fwy tebygol o drosi. Dyma pam un o bob pum marchnatwr bellach mae gennym gyllideb benodol ar gyfer ail -getio.

Casgliad

Mae defnyddio marchnata cynnwys ar gyfer cynhyrchu plwm yn ddull effeithiol. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dilyn y canllaw uchod.

Ydych chi wedi ceisio defnyddio marchnata cynnwys ar gyfer cynhyrchu plwm o'r blaen?

Pss ... os ydych chi eisiau gwybod mwy am bwnc y genhedlaeth arweiniol, fe wnaethon ni lunio rhestr boeth o 101 o awgrymiadau i roi hwb i'ch canlyniadau cenhedlaeth arweiniol!

Stefan Des

Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd LeadsBridge. Cyfres o offer awtomeiddio ar gyfer Hysbysebwyr Facebook. Hysbysebu Cymdeithasol a Marchnata selog Awtomeiddio. Dadlwythwch Stefan's Hysbysebion Insider Facebook Hysbysebion.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol