Dadansoddeg Cynnwys: Rheoli eFasnach o'r Diwedd i'r Diwedd ar gyfer Brandiau a Manwerthwyr

Cerdyn Sgorio Vender Analytics Cynnwys

Mae manwerthwyr aml-sianel yn cydnabod pwysigrwydd cynnwys cynnyrch cywir, ond gyda degau o filoedd o dudalennau cynnyrch yn cael eu hychwanegu at eu gwefan bob dydd gan gannoedd o wahanol werthwyr, mae bron yn amhosibl monitro'r cyfan ohono. Ar yr ochr fflip, mae brandiau yn aml yn jyglo set ysgubol o flaenoriaethau, gan ei gwneud hi'n anodd iddynt sicrhau bod pob rhestriad yn parhau i fod yn gyfoes.

Y mater dan sylw yw bod manwerthwyr a brandiau yn aml yn ceisio mynd i'r afael â phroblem cynnwys cynnyrch gwael trwy weithredu datrysiadau un pwynt. Efallai bod ganddyn nhw dechnoleg ddadansoddeg sy'n rhoi mewnwelediad i broblemau gyda rhestrau cynnyrch, ond nid ydyn nhw'n darparu'r offer i ddatrys y materion cynnwys yn unol â hynny. Ar y llaw arall, efallai y bydd gan rai manwerthwyr a brandiau syndicydd cynnwys sydd â'r offer i reoli a golygu materion cynnwys cynnyrch, ond nid yw'n dangos yn benodol pa wybodaeth sydd angen ei diweddaru a sut i'w diweddaru.

Mae angen dadansoddeg a rheoli cynnwys cynnyrch ar fanwerthwyr a'r brandiau maen nhw'n gweithio gyda nhw i roi'r wybodaeth sydd ei hangen ar gwsmeriaid i ymchwilio a phrynu cynhyrchion yn effeithiol ar-lein. Dadansoddeg Cynnwys yw'r datrysiad eFasnach o'r dechrau i'r diwedd cyntaf a'r unig ddatrysiad sy'n cyfuno dadansoddeg, rheoli cynnwys ac adrodd i gyd mewn un platfform, gan ddarparu gwerth i fanwerthwyr a'u gwerthwyr.

Dadansoddeg Cynnwys ar gyfer Manwerthwyr: VendorSCOR ™

Offeryn yw VendorSCOR ™ sy'n grymuso manwerthwyr i gadw eu gwerthwyr yn atebol am gynnwys y cynnyrch maen nhw'n ei roi ar eu gwefan. Yr ateb cyntaf a'r unig ateb o'i fath, mae VendorSCOR yn caniatáu i fanwerthwyr ddangos i'w gwerthwyr pa feysydd sydd angen sylw a golygu ar unwaith, gan optimeiddio ansawdd y wefan a meithrin cyfathrebu cyfannol â'u rhwydwaith cyfan o frandiau. Ar gyfer brandiau yn benodol, mae VendorSCOR yn eu helpu i sicrhau bod eu tudalennau'n cyd-fynd â gofynion manwerthwyr a chwsmeriaid, gan hybu teyrngarwch cwsmeriaid a chyfraddau trosi.

Gyda VendorSCOR, gall manwerthwyr anfon cardiau sgorio gwerthwyr ar ansawdd pob un o'u cynhyrchion yn wythnosol, gan eu helpu i sicrhau bod eu cynnwys bob amser yn cwrdd â safonau'r manwerthwyr a'i fod wedi'i optimeiddio orau i ddefnyddwyr. Trwy ddefnyddio echdynnu data gwe, mae'r offeryn yn cropian y wefan i nodi bylchau, gwallau a hepgoriadau mewn cynnwys, megis delweddau coll, disgrifiadau cynnyrch gwael, diffyg graddfeydd ac adolygiadau, a materion eraill sy'n effeithio ar draffig a throsi. Yna mae'r offeryn yn helpu gwerthwyr i flaenoriaethu beth i'w drwsio ac yn darparu mewnwelediadau a chamau gweithredu ar gyfer gwella'r cynnwys.

Sgôr Gwerthwr Dadansoddeg Cynnwys

Unwaith y bydd gwerthwyr yn deall y problemau gyda'u cynnwys a'u cyfleoedd i wella, mae VendorSCOR yn helpu brandiau i ddiweddaru yn unol â hynny. Mae offeryn PIM / DAM cadarn Content Analytics yn caniatáu i frandiau storio a golygu cynnwys cynnyrch, ond hefyd gweld sut y gallant wneud y gorau o bob cynnyrch i'w chwilio. O'r fan honno, gall brandiau syndiceiddio cynnwys eu cynnyrch yn gyflym i'w holl sianeli manwerthu yn y fformat priodol, gan sicrhau cysondeb a chywirdeb ar draws llwyfannau.

Trwy roi'r offer sydd eu hangen ar fanwerthwyr i sicrhau bod gan eu gwefan gynnwys cynnyrch gwych, mae VendorSCOR o'r diwedd yn caniatáu i fanwerthwyr a gwerthwyr weithio gyda'i gilydd i yrru gwerthiannau a darparu profiadau gwell i gwsmeriaid.

cerdyn sgorio gwerthwrBydd Target, un o'r manwerthwyr mawr cyntaf i fod yn bartner gyda Content Analytics ar gardiau sgorio VendorSCOR, yn canolbwyntio ar ddefnyddio'r offeryn i wneud gwelliannau cyn tymor gwyliau 2017. Mae manwerthwyr, fel Target, yn troi at VendorSCOR i helpu i symleiddio'r profiad siopa i'w rhanddeiliaid mewnol, eu brandiau ac, yn bwysicaf oll, eu siopwyr.

Gwerthwr Dadansoddwr Cynnwys

Cyfuno dadansoddeg a rheoli cynnwys yw'r allwedd i oroesi ac ennill yn nhirwedd adwerthu hynod gystadleuol heddiw. Os na fydd manwerthwyr yn darparu'r wybodaeth sydd ei hangen ar ddefnyddwyr i brynu, byddant yn mynd i un a fydd. Mae VendorSCOR nid yn unig yn monitro am broblem, ond mae hefyd yn darparu datrysiadau symlach a hawdd eu defnyddio i fanwerthwyr a'r brandiau maen nhw'n eu partneru i'w drwsio gyda'i gilydd. Kenji Gjovig, Is-adran Partneriaethau a Datblygu Busnes yn Analytics Cynnwys

Dadansoddeg Cynnwys ar gyfer Brandiau: Offeryn Adrodd First Mover ar gyfer Brandiau

Mae brandiau'n ymwybodol iawn bod manwerthwyr yn addasu prisiau heb fawr o rybudd, ond heb wybodaeth feddalwedd i gyd-fynd â chyflymder algorithmau'r manwerthwyr, ni allant benderfynu pa fanwerthwr ar-lein a symudodd y pris yn gyntaf a faint yr amrywiodd.

Mae Adroddiad First Mover Content Analytics yn monitro prisiau cynhyrchion union yr un fath ar draws safleoedd manwerthwyr lluosog mewn amser real, gan nodi ac adrodd pa mor aml y mae manwerthwyr yn newid eu prisiau a phwy a symudodd gyntaf. Fel ychwanegiad di-dor at adroddiadau torri prisiau MAP ac MSRP presennol, mae First Mover Report yn helpu brandiau i nodi ac olrhain cyfleoedd gwella ymylon a sicrhau prisiau cywir ar draws pob sianel ar-lein.

Astudiaeth Achos Brand: Mattel

Cyn partneru â Content Analytics, roedd gan Mattel ffocws strategol eisoes ar reoli omnichannel, ond nid oedd ganddo'r offer i gadw i fyny â disgwyliadau defnyddwyr mwyfwy heriol ar gyfer profiadau ar-lein.

Er mwyn gwella gwerthiant a chadw ecwiti brand ar-lein, trodd Mattel at Content Analytics i ddatblygu strategaeth omnichannel tair darn ar gyfer eu busnes eFasnach, a oedd yn cynnwys:

  • Gwella cynnwys cynnyrch trwy optimeiddio teitlau a disgrifiadau cynnyrch, ynghyd ag ychwanegu allweddeiriau, ffotograffau a fideos sydd wedi'u optimeiddio i chwilio
  • Lleihau cyfraddau stoc y tu allan i stoc trwy gael gwelededd amser real i mewn pan fydd cynhyrchion yn mynd allan o stoc
  • Manteisio ar sianeli gwerthu trydydd parti trwy weithredu strategaethau adrodd a dadansoddeg i helpu i ddeall sut i wneud y mwyaf o gyfleoedd blychau prynu

Trwy fynd i'r afael â'r tri phwynt poen hyn, llwyddodd Content Analytics i wella profiad brand a llinell waelod Mattel. Roedd metrigau penodol yn cynnwys:

  • Optimeiddiwyd cynnwys ei 545 SKU uchaf, i'r pwynt pan wnaethant ennill Sgôr Iechyd Cynnwys Dadansoddeg Cynnwys o 100% ar bob eitem
  • Gostyngodd y cyfraddau y tu allan i'r stoc 62% rhwng Tachwedd-Rhagfyr 2016
  • Gwell cyfraddau stoc mewn gyrwyr allweddol 21%
  • Wedi creu’r “Siop Mattel,” sianel werthu trydydd parti i sicrhau’r blwch prynu pan oedd Mattel allan o stoc, a thrwy hynny gadw ecwiti brand a rheolaeth dros brofiad y cwsmer.

Pan fyddwch chi'n delio â miloedd o SKUs ar draws sawl sianel, mae cael yr offer a'r data cywir wedi'u cydgrynhoi mewn un lle yn ein helpu i nodi'n union ble i gyflymu newid. - Erika Zubriski, Is-lywydd Sales, Mattel

Darllenwch yr Astudiaeth Achos Llawn

Brandiau a manwerthwyr eraill yn defnyddio Dadansoddeg Cynnwys cynnwys Walmart, P&G, Samsung, Levi's, L'Oreal a mwy.

Un sylw

  1. 1

    Yn y byd marchnata digidol mae yna ystod eang ar gyfer offer technoleg marchnata sy'n ein helpu i dyfu ymlaen. Mae offer technoleg marchnata yn gwneud pethau'n haws. Ar gyfer cynnwys cawsom offer Buzzsumo, gramadeg ac ati. Ar gyfer Dylunio mae gennym offer Lumen 5, stensil ac ati. Ar gyfer HTML mae gennym litmws, brwsh inc. Ar gyfer marchnata e-bost mae gennym Mailchimp. Ar gyfer Dyma mae gennym Href, rankwatch, Keyword Planner ac ati. Ar gyfer dadansoddeg mae gennym Google Analytics. Ar gyfer cyfryngau cymdeithasol mae gennym eiriolaeth Gymdeithasol, yn chwerw, Ar gyfer rheoli prosiect mae gennym offer llac, gyriant google ac ati. Mae'r holl offer hyn yn chwarae rhan bwysig yn y byd marchnata digidol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.