Chwilio Marchnata

Ymgynghorwyr, Contractwyr a Gweithwyr: Ble rydyn ni'n mynd?

Yn aml, rwy'n clywed y sgrechiadau o boen pan fyddwn ni'n troi at ymgynghorwyr allanol neu gontractwyr i gael gwaith wedi'i gwblhau. Mae'n sefyllfa fregus - weithiau mae gweithwyr yn teimlo eu bod nhw'n cael eu bradychu eich bod chi'n mynd yn allanol. Yn hollol onest, mae cromlin ddysgu a chost ychwanegol i fynd yn allanol. Mae yna fanteision, serch hynny.

Rwyf wrth fy modd â'r plac hwn o Anobaith:
Ymgynghori

Hiwmor o'r neilltu, mae ymgynghorwyr a chontractwyr yn cydnabod y ffaith, os na fyddant yn perfformio, na fyddant yn dychwelyd. Cyfnod. Mae'n gyfle sengl i ennyn hyder yn y cleient er mwyn cael gwaith ychwanegol. Yn ogystal, nid oes unrhyw un o'r materion eraill yn gysylltiedig â gweithwyr - gwyliau, budd-daliadau, adolygiadau, mentora, costau hyfforddi, gwleidyddiaeth, ac ati.

Mae gweithwyr yn fuddsoddiad tymor hir. Efallai bod hyn yn swnio'n amhersonol, ond mae'n debyg iawn i brynu tŷ neu rentu fflat. Mae angen cymaint mwy o sylw ar y tŷ a fydd, gobeithio, yn talu ar ei ganfed yn y tymor hir. Ond a yw'n talu ar ei ganfed mewn gwirionedd? Os oes gennych drosiant lle nad yw pobl yn aros am fwy nag ychydig flynyddoedd, a ydych chi'n cael eich enillion ar fuddsoddiad?

Mae gan ymgynghorwyr a chontractwyr ymdeimlad brwd o wasanaeth cwsmeriaid hefyd. Chi yw eu cwsmer a'u nod llwyr yw eich plesio. Weithiau nid yw hyn yn wir gyda gweithwyr. Mae gan weithwyr ddisgwyliadau ar gyfer eu cyflogwyr - weithiau'n gryfach nag i'r gwrthwyneb.

Wrth i fuddion gofal iechyd godi ac wrth i drosiant gweithwyr barhau i fod yn broblem, rwy'n synnu nad ydym yn defnyddio contractwyr ac ymgynghorwyr fwy a mwy i gyflawni ein gwaith. Mae hynny ychydig yn drist mewn rhai ffyrdd, ond mae'n bendant yn gwahanu'r gwenith o'r siffrwd. Rwy'n credu ei bod wir yn cymryd sefydliad anhygoel o gryf i adeiladu sylfaen o weithwyr sydd mor wych fel nad oes angen i chi byth edrych yn allanol am sgil - ac rydych chi'n talu digon fel na fydd yn rhaid i chi boeni byth am iddyn nhw adael. A yw cwmni o'r fath yn bodoli?

Meddyliau?

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

7 Sylwadau

 1. Yn anffodus Doug, nid oes gormod o gwmnïau yn bodoli sy'n hoffi, o leiaf nid wyf yn gwybod amdanynt. Rwy'n credu weithiau bod angen i gwmni gymysgu pethau ychydig a chael cymorth allanol, weithiau gall gweithwyr adael i lawer o faterion eraill rwystro eu perfformiad fel tâl, datblygu gyrfa, a gofal Iechyd i enwi ond ychydig. Fel y dywedasoch weithiau nid yw'r buddsoddiad tymor hir yn talu.

 2. Yr hyn y mae cwmnïau yn aml yn methu â’i weld yw eu bod yn dosbarthu’r prosiectau newydd a chyffrous i ymgynghorwyr wrth lynu eu gweithwyr presennol gyda’r gwaith cynnal a chadw. Mae hyn yn groes i'r syniad bod gweithwyr yn fuddsoddiadau tymor hir. Rhan o'r hyn yr oeddwn yn ei hoffi am fod yn ymgynghorydd yw bod siawns dda iawn y byddai pob prosiect yn fy amlygu i bethau newydd.

  O ran ymgynghorwyr yn cael eu torri'n rhydd os nad ydyn nhw'n perfformio, yn aml nid yw hynny'n digwydd yn ddigon buan. Felly maen nhw'n gwneud dim byd ac yn dal i gael eu talu. Mae hyn yn magu drwgdeimlad ymysg gweithwyr.

 3. O safbwynt gweithiwr, rwy'n credu weithiau bod yn rhaid ichi edrych y tu hwnt i'r niferoedd o ran yr hyn sy'n cadw gweithiwr o gwmpas.

  Ychydig flynyddoedd yn ôl bûm yn gweithio fel contractwr annibynnol i gwmni ymgynghori gwleidyddol. Prynais fy yswiriant iechyd fy hun ac nid oedd gennyf gynllun ymddeol. Gwelais y swydd fel fy “nhroed yn y drws” i wleidyddiaeth. Nid oedd yn gweithio allan felly. Ond dwi ddim yn difaru. Yn wir, roeddwn i wrth fy modd yn gweithio yno. Roedd fy rheolwr yn ymddiried ynof, heb edrych dros fy ysgwydd. Yn gyfreithiol ni allai benderfynu pa oriau roeddwn i'n gweithio (yna eto mewn gwleidyddiaeth rydych chi'n gweithio 24/7).

  Nawr rwy'n gweithio fel gweithiwr i asiantaeth SEM. Gwrthodais yr yswiriant iechyd b / c roedd eiddo fy ngŵr yn well ac mae'r cwmni'n gwmni cychwyn felly prin bod unrhyw fuddion. Mae fy nghyflog 5k yn llai na'r hyn rydw i wedi'i wneud dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Ond rydych chi'n gwybod beth? Rwyf wrth fy modd â'r swydd. Mae fy coworkers yn wych ac ychydig iawn o ddrama sydd yna. Mae gennym amser fflecs sy'n anhygoel b / c mae magu plant yn wallgof gyda'r ysgol a phopeth.

  Ni fyddaf yn gwadu bod arian yn DDE. Ond wrth feddwl am fynd yn ôl i amgylchedd gwaith mwy traddodiadol - wel, ni allaf hyd yn oed ei ryfeddu - am unrhyw swm o arian. B / c Rwy'n hapus. Ac ni allwch ysgrifennu hynny i mewn i wiriad cyflog.

 4. Mae rhai pobl yn tybio, os bydd yn cymryd un fenyw 9 mis i gael babi, y gallant logi 8 ymgynghorydd benywaidd ychwanegol a chynhyrchu'r plentyn mewn un mis rywsut.

  Weithiau, nid yw'n gweithio cystal â'r disgwyl.

 5. Fel ymgynghorydd, rwy'n credu ei fod yn wych. Ydy, nid yw mor sefydlog, ond mae'n caniatáu mwy o ryddid, ac rwy'n cael dewis fy rheolwr. Mae'n rhaid i mi brynu fy mudd-daliadau fy hun (sydd ddim mor ddrwg â hynny - rydw i yng Nghanada ond rwy'n deall ei fod yn ddrytach mewn lleoedd eraill).

  Rwyf hefyd yn credu ei fod yn dibynnu ar y rôl. Rwy'n ymgynghorydd gwefan. Mae angen ailgynllunio'r rhan fwyaf o bobl bob ychydig flynyddoedd yna cael jr. adnoddau i'w cynnal. Felly mae'n gweithio. Mae angen rolau amser llawn ar gyfer rolau eraill. Rwy'n meddwl am fy nghynghorydd ariannol - ni fyddai eisiau iddo fod yn gontractwr neu'n ddrws cylchdroi gwahanol fechgyn. Mae angen y sefydlogrwydd hwnnw ar rai rolau.

 6. Rwy'n cytuno â'r cyffredinoli y bydd ymgynghorydd, mewn llawer o achosion, yn cael ei yrru'n fwy ac yn darparu gwell gwasanaeth i gwsmeriaid na gweithwyr mewnol. Mae gweithwyr sy'n perfformio'n isel yn aml felly oherwydd nad ydyn nhw'n gwneud y gwaith maen nhw'n ei garu ac sydd orau yn ei wneud, nid ydyn nhw'n cael eu gwobrwyo os ydyn nhw'n perfformio neu ddim yn cael eu cosbi os ydyn nhw'n tanberfformio. (Cadarn, mae miliwn yn fwy o resymau, ond rydw i'n cyffredinoli yma).

  Ond gellid gosod perthnasoedd ymgynghori yn y rhigolau hynny hefyd. Rwy'n credu mai'r fantais yw eich bod, yn ddiofyn, yn cyflogi ymgynghorydd i wneud peth penodol y mae'n debyg ei fod ef / hi yn wych yn ei wneud ac wrth ei fodd yn ei wneud. Ac mae gwobr / cosb uniongyrchol am y swydd a wneir ... does dim ffordd y byddwch chi'n docio cyflog gweithiwr am gynnyrch a gludodd yn hwyr. Ac mae gweithwyr yn gyffredinol yn gwybod bod ganddyn nhw swydd ni waeth beth ... os yw'r cynnyrch yn llongau mewn pryd gallant edrych ymlaen at godiad o 4%, ond mae'r ymgynghorydd yn edrych ymlaen at fwy o waith i lawr y ffordd neu gontract cynnal a chadw braf.

  Yn bendant mae yna lawer o ymgynghorwyr gwael allan yna, a fy nheimlad perfedd yw ei bod hi mor anodd dod o hyd i ymgynghorydd gwych ag ydyw i ddod o hyd i weithiwr gwych. Rwy'n credu os dewch chi o hyd i un gwych o'r naill neu'r llall, ewch chi gydag e. Ac os ydych chi'n sownd ag un gwael o'r naill neu'r llall, mae'n rhaid i chi symud ymlaen.

  Swydd wych Doug ... llawer i feddwl amdano, a rhywbeth sydd ar fy meddwl lawer gan fod llawer o fy nghleientiaid mewn sefyllfa lle maen nhw'n ceisio darganfod a ydyn nhw'n fy llogi fel ymgynghorydd neu'n llogi rhywun arall fel gweithiwr.

 7. Post diddorol iawn. Fel Cynorthwyydd Rhithwir, rwy'n fwy contractiwr gyda phinsiad o ymgynghorydd yn unig. Un peth sy'n rhwystredig i ni yw meddylfryd cyflogwyr sydd eisiau gweithiwr, ond sydd am eu talu fel contractwr er mwyn osgoi trethi. Mae'n ddrwg gennym, ond nid ydych chi'n gorfod cael eich cacen a'i bwyta hefyd. Fel perchennog busnes, nid wyf yn gyflogai. Os yw cleient eisiau i mi ymddwyn fel un (derbyn archebion wedi'u cyfarth, bod yno wrth eu bic a'u galw, cnau daear â thâl), yna bydd yn rhaid iddynt fy nhalu i fel gweithiwr, sy'n golygu bod yn rhaid iddo fod yn werth fy tra, yn ddoeth o ran amser, yn ddoeth o ran talu, yn ddoeth o ran budd-daliadau ac yn ddoeth o ran costau (ydy, mae gweithwyr yn cael eu hoffer ac yn ad-dalu treuliau). Os nad ydyn nhw am wneud hynny, yna mae angen iddyn nhw ddechrau derbyn y ffaith nad yw contractwyr yn ffordd i osgoi dilyn y gyfraith, a bod cyfaddawdau o reidrwydd yn mynd i fod fel y ffaith, fel perchnogion busnes, mae contractwyr yn mynd i godi cyfraddau proffesiynol sy'n adlewyrchu eu sgil, eu gwybodaeth a'u gwerth, a fydd yn cynnal eu busnes yn broffidiol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol