Cyffesiadau'r Marchnatwyr SEO

cyfaddefiadau hyn

Mae optimeiddio peiriannau chwilio yn un darn o optimeiddio marchnata, a gall fod yr un mor ddryslyd a diflino ag arwydd parcio yn Ninas Efrog Newydd. Mae cymaint o bobl yn siarad ac yn ysgrifennu am SEO ac mae llawer yn gwrth-ddweud ei gilydd. Estynnais at y cyfranwyr gorau yng nghymuned Moz a gofyn yr un tri chwestiwn iddynt:

  • Pa dacteg SEO y mae pawb yn ei garu sy'n ddi-werth mewn gwirionedd?
  • Pa dacteg SEO ddadleuol yn eich barn chi sy'n wirioneddol werthfawr?
  • Ar hyn o bryd, beth yw'r myth SEO mwyaf?

Mae nifer o themâu yn amlwg ac mae ychydig o wrthddywediad rhwng yr arbenigwyr, felly gadawaf ichi ddod i'ch casgliadau eich hun, a gobeithio y byddwch yn eu rhannu yn yr adran sylwadau isod.

Pa dacteg SEO y mae pawb yn ei garu sy'n ddi-werth mewn gwirionedd?

Rwy'n credu bod y byd SEO mewn gwirionedd wedi dod yn eithaf soffistigedig o hwyr. Ychydig iawn o dactegau sydd wedi'u cofleidio gan ystod eang o'r maes sy'n wirioneddol ddiwerth. Wedi dweud hynny, rwy'n credu mai un tacteg dreiddiol y mae angen iddo farw yw'r allgymorth oer, heb ei bersonoli ar ei gyfer blogio gwadd. Mae'r mwyafrif helaeth o'r ceisiadau hyn wedi'u gwneud yn wael ac rwy'n amau ​​pan gânt ymateb, ei fod yn aml o'r union safleoedd lle nad ydych am fod yn westai. Rand Fishkin, Moz

Adeilad Link. Mae hi bob amser wedi bod yn wirion i mi dreulio mwy o amser ar dactegau adeiladu cyswllt yna ar greu'r cynnwys yn y lle cyntaf. Rwyf wedi dweud erioed ei fod fel gwthio clogfaen crwn i fyny allt. Gydag ymdrech, bydd yn dringo'r bryn, ond bydd disgyrchiant bob amser yn ei roi yn ôl lle mae'n perthyn. Gwnewch eich tudalen yn well nag unrhyw dudalen arall ar y we am yr un pwnc, neu peidiwch â'i chyhoeddi. Bob amser yn gweithio. Nid oes angen ymdrech i greu ôl-gynnwys. Patrick Sexton, Bwydo'r Bot

Ychydig iawn o bethau sy'n hollol ddi-werth; mae gan bopeth le. Wedi dweud hynny, ychwanegu eich gwefan at a cyfeiriadur anferth o'r enw PR6links4U.biz bellach wedi symud y tu hwnt i ddiwerth i'r deyrnas beryglus. Rwy'n teimlo'n gyffyrddus yn cynghori pobl i beidio byth ag ychwanegu eu gwefan at unrhyw gyfeiriadur sy'n gadael i unrhyw un ychwanegu eu gwybodaeth eu hunain heb unrhyw gymedroli. Phil Buckley, Curagami

Blogio Guest. Ni fyddwn yn cyffwrdd â hyn gyda pholyn cychod, ond dim ond lle mae adeiladu cyswllt yn y cwestiwn. Mae yna fuddion i hyn o hyd, ond mae angen i bobl ddod allan o'r meddylfryd nad yw hon bellach yn ffordd i ennill cysylltiadau. Andy Drinkwater, iQ SEO

Yn bersonol, credaf hynny marchnata cynnwys yn dacteg ddi-werth - pan gaiff ei ddefnyddio ar ei ben ei hun (hei edrych, ateb cop-out). Rwy'n gweld gormod o bobl yn mabwysiadu'r dull “ei adeiladu ac fe ddônt” tuag at gynnwys, lle maent yn rhoi'r cynnwys allan yna ac yna'n eistedd ar eu ass yn disgwyl dolenni, cyfranddaliadau a chanlyniadau. Nid yw'n gweithio felly. Mae gwir angen i chi fod yn rhagweithiol gyda'r ffordd rydych chi'n marchnata'ch cynnwys ac yn ddelfrydol, cyn i chi gynhyrchu'r cynnwys hyd yn oed, dylech roi'r ymchwil i ddod o hyd i nid yn unig syniadau cynnwys posib, ond llwybrau cyhoeddi posib. Un o'r swyddi marchnata cynnwys gorau a welais yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw'r canllaw Cwsmer Dev Labs ar hacio Google News, gan roi canllaw gwych i chi ar ddod o hyd i awduron sydd wedi ymdrin â'ch pwnc penodol yn y gorffennol ac a allai fod eisiau gwneud hynny eto. Os ydych chi'n cyfuno marchnata cynnwys ag ymchwil iawn, gall fynd o fod yn ddi-werth i fod yn amhrisiadwy. Tom Roberts

Mae'n debyg y byddwn i'n dweud y gall Meta Keywords fod ychydig yn ddi-werth. Mae rhai gwefeistri yn dal i fod wrth eu bodd yn sbamio'r maes hwn. Ar gyfer Bing efallai y byddant yn cynhyrchu gwerth eto ar gyfer Google byddwn i'n dweud gwerth cyfyngedig iawn. James Norquay, Cyfryngau Ffyniant

Mae llawer o bobl yn neidio ar y tacteg SEO diweddaraf, waeth beth yw hyn yn syml oherwydd ei fod yn cael ei drafod fwyaf, ond heb feddwl amdano mewn gwirionedd yng nghyd-destun y wefan a'r brand y maent yn gweithio arno. Gall cysylltiadau cyhoeddus digidol fod yn llawer mwy effeithiol i rai cilfachau nag eraill, er enghraifft. Fy nghyngor bob amser yw edrych ar yr holl dactegau posibl i ddechrau ond yna gwyngalchu yn seiliedig ar yr enillion posibl ar fuddsoddiad o fewn y gilfach benodol honno. Simon Penson, Zazzle

Ni fyddwn yn dweud hynny rel = awduraeth yn ddi-werth, mae'n ymddangos y bydd yn hynod werthfawr yn y dyfodol, ond rwy'n credu nad yw'n ffactor o bwys ar hyn o bryd. Nawr yw'r amser i adeiladu'r sylfaen, nid dyma'r amser eto i weld canlyniadau. Danny Dover, Lifelisted.com

Pa dacteg SEO ddadleuol yn eich barn chi sy'n wirioneddol werthfawr?

Mae llawer o SEOs yn anwybyddu gwneud pethau sy'n eu cael yn gyswllt newydd, ond rwy'n credu bod gwerth enfawr i mewn cysylltiadau nofollow gallai hynny anfon traffig cymwys. Rand Fishkin, Moz

Nid wyf yn siŵr hynny dadleuol yw'r ansoddair cywir i ddisgrifio hyn ond gwestai postio yn sicr yn faes sydd, ar yr wyneb, wedi cael ei lambastio gan Google ac eraill yn ddiweddar. Mewn gwirionedd, nid mater o bostio gwesteion yw'r mater, a dyna fi yw'r grefft o greu a rhannu cynnwys gwych gyda gwefannau perthnasol, ond yn lle tactegau “sbam” sydd wedi cael eu labelu gyda'r un moniker yn syml. Mae wedi bod yn wir erioed bod creu cynnwys rhad, annarllenadwy a thalu safle o ansawdd gwael i'w osod gyda dolen yn arfer gwael a dylid ei atal, ond nid postio gwesteion yw hynny, sbam yw hynny. Simon Penson, Zazzle

Blogio gwestai. Heb amheuaeth, o safbwynt adeiladu brand a safbwynt cynulleidfa newydd does dim byd gwell. Os mai dim ond y ddolen yw'r rheswm rydych chi'n ei wneud, peidiwch â thrafferthu, ond os mai'ch nod yw addysgu a swyno darllenwyr yna fe welwch ganlyniad busnes cadarnhaol. Phil Buckley, Curagami

Mae yna lawer yma, felly rydw i'n dewis un sydd â phobl yn eistedd bob ochr i'r ffens - a rhai arni! Cerflunio Safle Tudalen yw un o'r meysydd hynny sydd â theimladau cymysg rhwng y rhai yn y byd SEO technegol. Fodd bynnag, mae'n rhaid ymdrin â hyn yn ofalus oherwydd nad ydych chi am ddod i ben â materion pan ddaw'r Googlebot draw i ymweld. Sicrhewch ef yn iawn, ac yn bendant mae yna fuddion i'w cael. Andy Drinkwater, iQ SEO

Rhaid imi ddweud gwestai postio, mae'n un o'r ffyrdd mwyaf gwerthfawr o gael eich brand a'ch cynnig o flaen cynulleidfa fwy neu gynulleidfa arall sydd gennych chi eisoes. Wrth i mi weithio i gyhoeddwr, rwy'n aml yn cael gwestai ofnadwy yn postio syniadau a / neu leiniau. Dylech bob amser ddod â'ch gêm 'A', neu o leiaf roi cynnig arni. Martijn Scheijbeler, Y We Nesaf

Yn wir, pob un o'r tactegau hynny sy'n cael eu labelu fel het ddu, os mai hetiau yw eich peth chi, mae ganddo rywfaint o werth. Ac eithrio'r rhai hollol anghyfreithlon (ecsbloetwyr ategyn Joomla, rwy'n edrych arnoch chi), gallwch chi - a dylech chi - weld gwerth yr holl dactegau hynny, boed yn rwydweithiau blog, rhenti cyswllt, ailgyfeiriadau neu hyd yn oed sbam hen ffasiwn da. . Y rheswm pam mae rhai SEOs yn dal i ddefnyddio'r tactegau hyn yw oherwydd eu bod yn dal i weithio. Maen nhw'n dal i gynhyrchu refeniw. Cadarn, bydd y safleoedd yn cael eu cosbi yn y pen draw ond os byddwch chi'n cyfrifo'ch cyllideb a'ch enillion ar fuddsoddiad, gallwch chi wneud elw o hyd.

Nawr, os ydych chi'n ystyried adeiladu brand a hyrwyddo'r wefan honno ac eisiau defnyddio tactegau fel y rhain, dylech gael eich saethu. Os ydych chi'n credu y gallwch chi fentro peryglu presenoldeb ar-lein eich brand trwy ddefnyddio dulliau SEO a allai eich gweld chi'n cael eich cosbi a'ch difetha, dylech chi fynd allan o'r gêm SEO yn gyfan gwbl. Rydych chi'n dwp, rydych chi'n hyll ac nid oes gennych ffrindiau. Yn lle, ynyswch y profion a'i gynnal ar safle cwbl ar wahân ac efallai mewn grŵp allweddeiriau hollol wahanol yn gyfan gwbl. Rhowch rai dulliau ar brawf. Mesurwch y costau, y safleoedd, y traffig a'r gwifrau. Faint o arian wnaethoch chi ei fuddsoddi? Faint o amser? A oedd yn werth chweil?

Meddyliwch amdani fel adran Ymchwil a Datblygu - fel marchnatwyr, mae'n ddyled arnom i'n cwmni archwilio pob llwybr posib a allai gynhyrchu refeniw. Efallai y gallai rhai o'r dulliau eraill hyn wneud yn union hynny. Neu efallai na fyddant yn ariannol hyfyw. Neu gallant fethu yn gyfan gwbl. Y pwynt yw profi a gweld beth sy'n gweithio i chi. Cael gwared ar labeli a rhagdybiaethau a mynd ar ddata. Tom Roberts

Er mai dadleuol sgwrsiol yn unig ydyw, rwy'n dal i gredu union barthau paru Mae gan feysydd (EMD's) a pharthau paru rhannol werth SEO. Nid yw hynny'n golygu na allwch safle o flaen rhywun ag EMD os nad oes gennych un. Mae'n golygu bod rhywfaint o werth iddo os gallwch chi gael EMD neu PMD. Robert Fisher, Llywydd, drumBEAT Marketing

Mae'n debyg y byddwn i'n dweud adeilad gwefeistri parthau wedi gostwng a'u troi'n wefannau cysylltiedig, mae'n strategaeth sy'n dal i weithio, os yw'r proffil cyswllt yn lân. Ac eto, pan fydd gwefeistri yn ei raddfa i raddau helaeth, gall Google ei ddileu ac rydych chi'n gweld hyn yn digwydd dro ar ôl tro. Ac eto, rydych chi'n teimlo dros y cysylltiedig sydd eisiau gwneud rhywfaint o arian yn unig. James Norquay, Cyfarwyddwr Ymgynghorol, Prosperity Media

Mae'n dechrau edrych fel Mae Adwords yn gwario mewn gwirionedd yn cael effaith ar organig. Nid wyf yn credu ei fod wedi'i glymu'n uniongyrchol at ei gilydd ond mae'n amlwg o'm set ddata ei fod yn cydberthyn. Mae hyn yn wahanol i hyd yn oed flwyddyn yn ôl pan oedd y gydberthynas yn aneglur. Wrth i Google ddechrau teimlo mwy a mwy o bwysau gan gewri cyfryngau cymdeithasol, mae'n gwneud synnwyr y byddent yn llacio eu polisïau eu hunain ynghylch waliau adrannau mewnol. Danny Dover, Lifelisted.com

Ar hyn o bryd, beth yw'r myth SEO mwyaf?

Mae yna lawer o fytholeg yr adeilad hwnnw cynnwys da, unigryw dylai fod yn ddigon da i gael safleoedd. Nid yw hynny wedi bod yn wir ers amser maith, ac nid yw digon da i ymlusgo a mynegeio yn golygu digon da i raddio. Os nad ydych chi'n cynhyrchu'r canlyniad gorau yn y 10 uchaf, pam ddylai Google eich graddio? Rand Fishkin, Moz

Bod mae postio gwesteion wedi marw! A hefyd bod SEO ar ei ffordd allan. Nid yw adeiladu cynulleidfaoedd o werth trwy chwilio organig yn diflannu unrhyw bryd yn fuan ac os mai dyna mae SEO yn ei wneud yna mae yma i aros. Efallai y bydd y tactegau sy'n ofynnol i ennill bellach yn cynnwys disgyblaethau eraill ond mae'r darn technegol yr un mor bwysig ag erioed wrth wneud y mwyaf o ROI o'r sianel. Simon Penson, Zazzle

Y myth SEO mwyaf yn fy mhen yw hynny Mae SEO yn fwy effeithiol na dylunio a defnyddioldeb. Mae SEO yn gyfran fach o'r hyn sy'n gwneud i wefan weithio, nid rhan fawr. Patrick Sexton, Bwydo'r Bot

Pan fydd rhywun yn dweud 'SEO fy safle' yr hyn y mae hynny'n ei gyfieithu mewn gwirionedd yw, Does gen i ddim syniad sut i fod yn berthnasol ar y we ac mae angen help arnaf. Nid yw SEO yn mynd ar drywydd ar ei ben ei hun unrhyw hirach. Os oes gennych chi'ch person SEO mewn seilo i'r ochr, bydd pob agwedd arall ar eich presenoldeb digidol yn dioddef. Mae diagram Venn SEO bellach yn gorgyffwrdd ag ysgrifenwyr, graffeg, cysylltiadau cyhoeddus, fideo ac Ymchwil a Datblygu. Phil Buckley, Curagami

Bod defnyddio tagiau Meta allweddair yn fuddiol neu Dwysedd Allweddair. Cymerwch eich dewis o'r naill neu'r llall o'r rhain. Tynnwyd budd-daliadau tagiau Allweddair Meta o Google ychydig flynyddoedd yn ôl, er bod rhai yn dweud bod ganddynt fudd bach yn Bing - ond mae'n fach. Mae cael y Dwysedd Allweddair yn iawn ar dudalen hefyd yn un arall a gollodd yr holl fuddion rai blynyddoedd yn ôl, ac eto ar yr e-byst sbam yr ydym i gyd yn eu cael gan y cwmnïau SEO 'rhyngwladol' hyn, maent yn dal i siarad am hyn. Stwffiwch eich tudalen yn llawn o eiriau allweddol nawr, a byddwch chi'n gwneud mwy o ddrwg nag o les. Andy Drinkwater, iQ SEO

Na ddylech chi safleoedd trac oherwydd eu bod yn rhy bersonol y dyddiau hyn ac ati i beidio ag ymddiried. Mae cwpl o SEOs gwych wedi ysgrifennu am hyn gan fod 'heb ei ddarparu' wedi'i lansio ar pam y dylech eu holrhain: ar y cyfan maent yn rhoi trosolwg gwych ar sut rydych chi'n gwneud mewn peiriannau chwilio. Rwy’n cytuno’n llwyr â nhw, mae’n rhoi mewnwelediad gwych i chi yn eich sefyllfa bresennol yn y farchnad ac yn darparu data gwerthfawr inni hefyd ar ddarpar gystadleuwyr wrth inni gyfuno hyn â’n hymdrechion ymchwil allweddair. Martijn Scheijbeler, Y We Nesaf

Bod SEO yw'r cyfan sydd ei angen arnoch chi. Mae canfyddiad cyffredin eich bod yn llogi cwmni SEO da a byddant yn eich helpu i wneud miliynau o ddoleri o fewn misoedd a dyma'r myth mwyaf cyffredin yn ein diwydiant mewn gwirionedd. Rwy'n credu bod twf busnes yn dibynnu ar sawl ffactor gwahanol sy'n cynnwys ansawdd gwasanaeth neu gynnyrch, gwerth brand, newidiadau i'r farchnad, marchnata, gwasanaethau cwsmeriaid a mwy. Un rhan yn unig o farchnata yw SEO. Moosa Hemani, SEtalks

Rhywbeth rydw i bob amser yn ei ddweud wrth bobl sy'n newydd i SEO yw peidio â chredu'r holl hype. Mae hynny'n mynd am beidio â chymryd gair Google fel efengyl a pheidio â chredu pob post blog SEO rydych chi'n ei ddarllen. Gwir yw, mae mwyafrif y swyddi blog SEO yn folltau llwyr. Mae'r mwyafrif yn theori, mae llawer yn ffuglen - nid yw llawer o blogwyr SEO yn gwybod pryd i gau ac ni fyddai llawer ohonyn nhw'n gwybod gostyngeiddrwydd pe bai'n neidio i fyny a'u taro yn yr wyneb (gallwch chi wneud eich meddwl eich hun i fyny p'un a ydych chi'n gweld hyn fel eironig, neu feta).

I bobl yn y diwydiant, mae'n debyg bod Author Rank yn dipyn o chwedl, o leiaf yn y ffordd y mae llawer o blogwyr SEO yn credu ei fod yn gweithio. Fy nghyngor i fyddai osgoi'r holl sŵn a darllen yr hyn sydd gan bobl fel Bill Slawski a Mark Traphagen i'w ddweud ar y mater - o leiaf yna fe gewch chi wybodaeth gywir ac nid casgliadau gwyllt. Tom Roberts

Bod mwyafrif y bobl sy'n dweud eu bod nhw neu eu cwmni yn cwmni SEO proffesiynol mewn gwirionedd yn. Ar y gorau, mae gan fwyafrif helaeth y cwmnïau sy'n honni gwybodaeth SEO ddealltwriaeth o 10 neu 11% o SEO. Robert Fisher, Marchnata drumBEAT

Mae'n debyg mai'r myth SEO mwyaf yw pobl sy'n meddwl talu $ 1 miliwn ymlaen Bydd PPC yn helpu mewn gwirionedd eich ymgyrch SEO. James Norquay, Cyfryngau Ffyniant

Y myth SEO mwyaf cyfredol yw hynny Mae SEO yn fyw ac yn mynd yn gryf. Mewn gwirionedd, mae'n llawer anoddach bod yn effeithiol gyda SEO nag yr arferai fod. Bob dydd, mae SEO yn dod yn sianel farchnata organig llai pwerus. Danny Dover, Lifelisted.com

Os byddwch chi'n gwneud cysylltiadau cyhoeddus neu farchnata cynnwys ac yn cael dolenni gwerth uchel, bydd safleoedd heb angor yn dod â dolenni testun. Ei un darn yn unig o'r pos SEO. David Konigsberg, Targedu Gorau

Mae'r atebion uchod wedi'u golygu ychydig er eglurder a byrder.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.