Pam fod angen Cynlluniau Palet Lliw Cyflenwol ar ein Llygaid ... A Lle Gallwch Chi Eu Gwneud Nhw

Cynlluniau Palet Lliw Cyflenwol

Oeddech chi'n gwybod bod gwyddoniaeth fiolegol y tu ôl i sut mae dau neu fwy o liwiau'n ategu ei gilydd? Dydw i ddim yn offthalmolegydd nac yn optometrydd, ond byddaf yn ceisio cyfieithu'r wyddoniaeth yma ar gyfer pobl syml fel fi. Gadewch i ni ddechrau gyda lliw yn gyffredinol.

Mae Lliwiau'n Amleddau

Mae afal yn goch ... iawn? Wel, ddim mewn gwirionedd. Mae amlder sut mae golau yn cael ei adlewyrchu a'i blygu i ffwrdd o wyneb afal yn ei gwneud yn ganfyddadwy, wedi'i drosi gan ein llygaid fel signalau, yn cael ei anfon i'n hymennydd lle rydyn ni'n ei nodi fel “coch”. Ugh ... mae hynny'n brifo fy mhen wrth feddwl am y peth. Mae'n wir serch hynny ... lliw amledd golau yn syml. Dyma olygfa o'r sbectrwm electromagnetig ac amleddau pob lliw:

Lliw a'r Sbectrwm Electromagnetig

Dyma'n union pam mae golau gwyn sy'n pwyntio at brism yn cynhyrchu enfys. Yr hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd yw bod y grisial yn newid amlder y donfedd wrth i'r golau gael ei blygu:

Prism
Mae'r prism grisial yn gwasgaru golau gwyn i lawer o liwiau.

Mae'ch Llygaid yn Synwyryddion Amledd

Mae eich llygad yn wirioneddol yn ddim ond synhwyrydd amledd ar gyfer yr ystod o amleddau lliw ar y sbectrwm electromagnetig. Mae eich gallu i ganfod lliwiau yn digwydd trwy wahanol fathau o gonau yn wal eich llygad sydd wedyn yn gysylltiedig â'ch nerfau optig. Mae rhai o'r conau hyn yn canfod pob amrediad amledd, yna'n cael ei gyfieithu i signal i'ch nerf optig, ei anfon i'ch ymennydd, lle mae'n cael ei adnabod.

A wnaethoch chi erioed sylwi y gallwch chi syllu am amser hir ar rywbeth o wrthgyferbyniad uchel iawn, edrych i ffwrdd, a pharhau i weld ôl-troed nad yw'n cyd-fynd â'r lliwiau gwreiddiol roeddech chi'n edrych arnyn nhw? Gadewch i ni ddweud ei fod yn sgwâr glas ar wal wen:

Ar ôl ychydig, bydd y celloedd yn eich llygad sy'n prosesu golau glas yn mynd yn dew, gan wneud y signal maen nhw'n ei anfon i'ch ymennydd ychydig yn wannach. Gan fod y rhan honno o'r sbectrwm gweledol wedi'i hatal ychydig, pan edrychwch ar wal wen ar ôl syllu ar y sgwâr glas, fe welwch ôl-oren gwangalon. Yr hyn rydych chi'n ei weld yw'r sbectrwm gwyn o olau o'r wal, heb ychydig bach o las, y mae'ch ymennydd yn ei brosesu fel oren.

Theori Lliw 101: Gwneud i Lliwiau Cyflenwol Weithio i Chi

Os na ddigwyddodd y blinder hwnnw, nid oes raid i'n llygaid a'n hymennydd weithio mor galed i ddehongli'r tonfeddi lluosog (ee lliwiau) y maent yn eu gweld.

Cytgord Sŵn Gweledol

Gadewch i ni wneud cyfatebiaeth o sain yn erbyn lliw. Pe byddech chi'n gwrando ar amleddau a chyfrolau gwahanol nad oeddent yn ategu ei gilydd, byddech chi'n meddwl amdano fel sŵn. Nid yw hyn yn wahanol i liw, lle gall y disgleirdeb, y cyferbyniad a'r lliw a ganfyddir fod ar eu golwg swnllyd neu gyflenwol. O fewn unrhyw gyfrwng gweledol, rydyn ni eisiau gweithio tuag at gytgord.

Dyma pam nad ydych chi'n gweld ychwanegiad yng nghefndir ffilm yn gwisgo crys coch llachar. A dyna pam mae addurnwyr mewnol yn gweithio'n galed i ddod o hyd i liwiau cyflenwol ar draws waliau, dodrefn, celf a nodweddion eraill yr ystafell maen nhw'n ei dylunio. Mae lliw yn hanfodol wrth greu'r naws y mae'r ymwelydd yn ei gael wrth gerdded i mewn iddo ar sail pa mor hawdd yw hi i'w ymennydd ddehongli'r lliwiau.

Eich palet lliw yn cyfateb i ymgynnull band mewn cytgord hardd. Ac yn union fel y mae'r lleisiau a'r offerynnau sydd wedi ymgynnull yn cyd-fynd yn agos o ran cyfaint ac amlder ... felly hefyd lliwiau cyflenwol eich palet lliw. Mae dyluniad palet lliw yn wirioneddol yn ffurf ar gelf ar gyfer y gweithwyr proffesiynol sydd wedi tiwnio eu canfod lliw yn fân, ond mae'n wyddoniaeth gyfrifiadol yn llwyr hefyd oherwydd gellir cyfrifo'r amleddau canmoliaethus.

Mwy am harmonïau yn fuan ... gadewch i ni fynd yn ôl at theori lliw.

Lliwiau RGB

Mae picseli o fewn y sbectrwm digidol yn gyfuniadau o goch, gwyrdd a glas. Arddangosir coch = 0, gwyrdd = 0, a glas = 0 fel gwyn a gwelir coch = 255, gwyrdd = 255, a glas = 255 fel du. Mae popeth rhyngddynt yn lliw gwahanol sy'n cynnwys y tri. Mae hanfodion cyfrifiadurol lliw cyflenwol yn eithaf syml ... tynnwch y gwerthoedd RGB o 255 ar gyfer y Gwerth RGB newydd. Dyma enghraifft:

Mae'r gwahaniaeth yn yr amledd ysgafn hwn rhwng yr oren a'r glas yn ddigon pell oddi wrth ei gilydd ei fod yn gyferbyniol, ond nid hyd yn hyn ei bod yn anodd i'n llygaid ddehongli. Mae'r amleddau lliw yn ategu ei gilydd ac yn braf i'n derbynyddion!

Mae cyfrifiadura un lliw yn hawdd ... mae cyfrifiadura 3 lliw cyflenwol neu fwy yn gofyn i chi gyfrifo meintiau cyfatebol rhwng pob un o'r opsiynau. Dyna pam generaduron cynllun palet lliw dewch i mewn mor handi! Gydag ychydig iawn o gyfrifiannau sydd eu hangen, gall yr offer hyn ddarparu sawl lliw i chi sy'n ategu ei gilydd.

Yr Olwyn Lliw

Y ffordd orau o ddeall y berthynas rhwng lliwiau yw trwy ddefnyddio olwyn lliw. Trefnir y lliwiau mewn cylch yn seiliedig nid ar eu hamlder cymharol. Y pellter rheiddiol yw dirlawnder y lliw a'r safle azimuthal ar y cylch fel lliw'r lliw.

Yr Olwyn Lliw

Ffaith hwyl: Datblygodd Syr Isaac Newton yr Olwyn Lliw gyntaf yn 1665, sylfaen ar gyfer ei arbrofion gyda charchardai. Arweiniodd ei arbrofion at y theori mai coch, melyn a glas oedd y lliwiau sylfaenol y mae'r holl liwiau eraill yn deillio ohonynt. Nodyn ochr ... fe wnaeth hyd yn oed gymhwyso “nodiadau” cerddorol i bob lliw.

Braich fi gyda Harmony ...

cylch lliw newton

Mathau o Harmonïau Lliw

Gelwir y perthnasoedd rhwng a sut mae pob set o liwiau canmoliaethus yn cael eu cyfrif harmonïau. Dyma fideo trosolwg gwych:

Mae gwahanol nodweddion yn gysylltiedig â phob math:

 • Analog - grwpiau o liwiau sydd nesaf at ei gilydd ar yr olwyn lliwiau. 
 • Monocromatig - grwpiau sy'n deillio o arlliw sylfaen sengl ac wedi'u hymestyn gan ddefnyddio ei arlliwiau, ei arlliwiau a'i arlliwiau.
 • triad - grwpiau o liwiau sydd wedi'u gwasgaru'n gyfartal o amgylch y lliw olwyn
 • Cyflenwol - grwpiau o liwiau sydd gyferbyn â'i gilydd ar yr olwyn lliwiau.
 • Hollti Cyflenwol - amrywiad o gyflenwol lle mae hynny'n defnyddio dau liw wrth ymyl y cyflenwad.
 • Petryal (Tetradig) - yn defnyddio pedwar lliw wedi'u trefnu'n ddau bâr cyflenwol
 • Sgwâr - yn debyg i'r petryal, ond gyda'r pedwar lliw wedi'u gosod yn gyfartal o amgylch y cylch lliw
 • Cyfansawdd - lliw a'r ddau liw sy'n gyfagos i'w liw cyflenwol
 • Cysgodion - addasiad y arlliw (cynnydd mewn ysgafnder), neu gysgod (tywyllwch) ar gyfer y lliw cynradd.

Nid yw'r rhain yn themâu goddrychol, maent yn gyfrifiadau mathemategol gwirioneddol gydag enwau braf yn cael eu defnyddio sy'n ein helpu i ddeall y cyfrifiadau yn well.

Generaduron Cynllun Palet Lliw

Gan ddefnyddio generadur cynllun palet lliw, gallwch gael cyfuniadau lliw hardd, cyflenwol fel yr un hwn:

Rwy'n aml yn defnyddio generaduron cynllun palet lliw pan fyddaf yn gweithio ar wefannau cleientiaid. Oherwydd nad ydw i'n arbenigwr ar liwiau, mae'r offer hyn yn fy helpu i ddewis pethau fel cefndiroedd, ffiniau, cefndiroedd troedyn, lliwiau botwm cynradd ac eilaidd yn well. Y canlyniad yw gwefan sy'n llawer mwy pleserus i'r llygad! Mae'n strategaeth gynnil, anhygoel o bwerus i'w chymhwyso i'ch dyluniad o unrhyw beth - o hysbyseb i wefan gyfan.

Dyma rai generaduron cynllun palet lliw gwych ar-lein:

 • Adobe - offeryn gwych gyda hyd at 5 lliw lle gallwch chi brofi gwahanol fathau, gwneud addasiadau, a hyd yn oed arbed eich thema mewn unrhyw gynnyrch Adobe.
 • Lliwiau Brand - y casgliad mwyaf o godau lliw brand swyddogol o gwmpas.
 • Canva - uwchlwythwch lun a byddant yn ei ddefnyddio fel sylfaen i'ch palet!
 • Canghellor - cynhyrchu palet lliw gwe cyson gyda dim ond ychydig o gliciau. 
 • Dylunydd Lliw - Dewiswch liw neu defnyddiwch y lliwiau a ddewiswyd ac mae'r ap yn gwneud y gweddill. 
 • Helfa Lliw - platfform agored ac am ddim ar gyfer ysbrydoliaeth lliw gyda miloedd o baletau lliw ffasiynol a ddewiswyd â llaw
 • Lliwiwr - cynhyrchu palet lliw ar gyfer Instagram i'w wneud yn fwy pleserus yn esthetig.
 • Colormind - generadur cynllun lliw sy'n defnyddio dysgu dwfn. Gall ddysgu arddulliau lliw o ffotograffau, ffilmiau a chelf boblogaidd.
 • Lliw gofod - nodwch un i dri lliw a chynhyrchu rhai cynlluniau!
 • Cod lliw - profiad hynod o cŵl ar draws y sgrin ar gyfer creu eich palet lliw gyda nifer o arddulliau cytgord ar y chwith.
 • COLOURlovers - cymuned greadigol lle mae pobl o bob cwr o'r byd yn creu ac yn rhannu lliwiau, paletau a phatrymau, yn trafod y tueddiadau diweddaraf, ac yn archwilio erthyglau lliwgar.
 • Coolers - creu'r palet perffaith neu gael eich ysbrydoli gan filoedd o gynlluniau lliw hardd.
 • Codwr Lliw Data - Defnyddiwch y dewisydd palet i greu cyfres o liwiau sydd yn gyfochrog yn weledol
 • Khroma - yn defnyddio AI i ddysgu pa liwiau rydych chi'n eu hoffi ac yn creu paletau i chi eu darganfod, eu chwilio a'u cadw.
 • Dylunio deunydd - creu, rhannu, a chymhwyso cynlluniau lliw ar gyfer eich UI. Mae hyd yn oed yn dod ag allforio ar gyfer eich app!
 • Lliwiau Muzli - ychwanegu enw neu god lliw, a chynhyrchu palet hardd.
 • Paletton - dewis lliw sylfaenol a chael eich ysbrydoli.
 • Veranda - cael eich ysbrydoli gan dunelli o baletau lliw anhygoel. 

Lliw a Hygyrchedd

Cadwch mewn cof wrth i chi benderfynu dylunio'ch cynllun palet nesaf bod angen i lawer o bobl â nam ar eu golwg a diffygion lliw ryngweithio â'ch profiadau.

 • Cyferbyniad - Mae gan bob lliw annibynnol a goleuni. Rhaid i liwiau troshaenau a gwrthrychau cyfagos fod â chymhareb goleuedd cymharol o 4.5: 1 er mwyn i bobl â nam ar eu golwg allu eu gwahaniaethu. Ni fyddwn yn mynd trwy'r drafferth o geisio cyfrifo'r cymarebau eich hun, gallwch brofi eich cymarebau o ddau liw gyda Lliwgar, Cymhareb Cyferbyniad, neu Colorsafe.
 • eiconograffiaeth - Nid yw tynnu sylw at gae mewn coch yn cynorthwyo rhywun sydd â diffyg lliw. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio rhyw fath o neges neu eicon i adael iddyn nhw wybod bod problem hefyd.
 • Ffocws - Mae llawer o bobl yn llywio gyda bysellfyrddau neu ddarllenwyr sgrin. Gwnewch yn siŵr bod eich rhyngwyneb defnyddiwr wedi'i ddylunio'n iawn gyda'r holl dagio hygyrchedd iddynt fanteisio ar eich gwefan. I bobl â nam ar eu golwg, mae'n hollbwysig defnyddio gofod gwyn a'r gallu i gynyddu neu leihau maint ffont lle nad yw'n dinistrio'r cynllun.

Ydych chi'n arbenigwr llygaid? Arbenigwr lliw? Arbenigwr hygyrchedd? Mae croeso i chi roi unrhyw arweiniad i mi i wella'r erthygl hon!

Datgeliad: Rwy'n defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.