Mae'n Iawn Dirywio Sylw Negyddol

NegyddolPan fyddaf yn siarad, fel y gwnes i heddiw, â chynulleidfa o bobl fusnes sy'n chwilfrydig am flogio, mae hwn yn ddatganiad sy'n aml yn troi bwlb golau yn eu pennau.

Ydw. Gallwch gymedroli sylwadau. Ydw. Mae'n iawn gwrthod sylw negyddol. Rwy'n argymell i bob busnes gymedroli sylwadau. Rwyf hefyd yn annog yr un busnesau hynny, serch hynny, i ddadansoddi'r cyfle a'r risg sy'n gysylltiedig â sylw negyddol. Os yw'n feirniadaeth adeiladol y gellir ei gweithredu neu sydd wedi'i datrys gan eich cwmni, mae'n agor cyfle anhygoel i chi ddangos tryloywder a phrofi eich bod nid yn unig yn gwrando, ond yn gweithredu ar feirniadaeth eich ymwelwyr.

Mae'n eironig ein bod ni i gyd yn eistedd o gwmpas yn dweud wrth bobl pa mor agored a thryloyw yr ydym yn dymuno i fusnesau a'n cyflogwyr ... ond pan fyddwn mewn sefyllfa i fod yn dryloyw, rydym yn aml yn rhoi ail feddyliau iddo. Rwy'n credu bod graddfa i sylwadau a chynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr y mae angen ei fonitro a'i ddadansoddi'n agos:

 1. Sylwadau Cymedrig

  Bydd rhai ymwelwyr yn hollol gymedrol, coeglyd, sinigaidd a / neu'n ddiraddiol. Byddwn yn annog eich busnes i ymateb i'r bobl hyn yn uniongyrchol i herio'r sefyllfa a rhoi gwybod iddynt na fyddwch yn caniatáu cynnwys fel hwnnw ar eich gwefan. Nid wyf yn credu y byddai unrhyw un yn beio busnes am wrthod sylw sydd â'r potensial i wneud niwed i'w fusnes. Nid yw'n ymwneud â thryloywder ar y pwynt hwnnw, mae'n ymwneud ag amddiffyn eich busnes fel y gall eich gweithwyr barhau yn eu bywoliaeth.

  Wedi dweud hynny, peidiwch byth â gwrthod y sylw a symud ymlaen fel na ddigwyddodd dim. Os oedd gan berson y gallu i'ch sarhau ar eich gwefan eich hun, bydd ganddo'r gallu i sarhau chi ar ei wefan hefyd. Y cyfle i fusnes yw siarad â'r person 'oddi ar y silff'. Hyd yn oed os na allwch unioni'r sefyllfa, mae gwneud eich gorau i'w ddiffygio er eich budd gorau.

 2. Sylwadau Beirniadol

  Bydd rhai ymwelwyr yn feirniadol o'ch barn, cynnyrch neu wasanaeth. Mae hwn yn faes llwyd lle gallwch ddewis gwrthod y sylw a rhoi gwybod iddynt, neu'n well - gallwch ddelio â'r feirniadaeth yn gyhoeddus ac edrych fel arwr. Fe allech chi hefyd ganiatáu i'r sylw eistedd ... lawer gwaith mae pobl yn teimlo'n falch eu bod wedi gwenwyno a symud ymlaen. Brydiau eraill, byddwch chi synnu at nifer y darllenwyr a fydd yn dod i'ch amddiffynfa!

  Os yw'n feirniadaeth werthfawr, efallai y gallwch chi gael sgwrs gyda'r person sy'n mynd fel hyn ...

  Doug, cefais eich sylw yn fy nghiw cymedroli ac roedd yn adborth gwych mewn gwirionedd. Byddai'n well gen i beidio â rhannu hyn ar y wefan - gobeithio eich bod chi'n deall - ond mae eich barn yn golygu llawer i ni a hoffem eich cael chi ar ein bwrdd cynghori cwsmeriaid. A fyddai hyn yn rhywbeth y mae gennych ddiddordeb ynddo?

  Mae gwobrau a chanlyniadau am guddio negyddiaeth. Er eich bod chi'n meddwl eich bod chi'n insiwleiddio'ch blog rhag negyddiaeth, mae perygl ichi golli hygrededd gyda'ch darllenwyr - yn enwedig os ydyn nhw'n darganfod eich bod chi'n osgoi'r negyddoldeb yn gyson. Rwy'n credu ei fod yn gydbwysedd gofalus ond byddwch chi bob amser yn dod i'r brig pan allwch chi ddatrys y mater, neu egluro'ch ffordd drwyddo yn onest.

 3. Sylwadau Cadarnhaol

  Sylwadau cadarnhaol fydd mwyafrif eich sylwadau bob amser…. ymddiried ynof! Mae'n anhygoel pa mor ddymunol yw pobl ar y we. Yn 'ddyddiau ifanc' y we, gelwid y term a ddefnyddir ar gyfer ysgrifennu e-bost ofnadwy at berson arall yn 'fflamio'. Nid wyf wedi clywed cymaint am bobl yn cael eu 'fflamio' ond rwy'n siŵr ei fod yn digwydd o hyd.

  Y broblem gyda 'fflamio' yw bod gan eich ffrwydrad mewn dicter a negyddoldeb le parhaol ar y we. Ymddengys nad yw'r Rhyngrwyd byth yn anghofio ... bydd rhywun, yn rhywle yn gallu cloddio'ch sylwadau budr. Rwy'n siŵr fy mod i wedi gadael fy siâr o sylwadau negyddol allan yna, ond y dyddiau hyn rydw i'n fwy cydnaws â chynnal enw da iach ar-lein. Rwy'n credu bod y rhan fwyaf o bobl (sane) yn ymwybodol o'u henw da ar-lein y dyddiau hyn ac y byddant yn gwneud eu gorau i'w amddiffyn.

  Achos pwynt yw Dadorchuddio John Chow o blot maniacal, er bas, o flogiwr i ddefnyddio sylwadau i wthio busnes yn ei gyfeiriad yn anonest. Gwnaeth John waith gwych yn ymchwilio ac yn profi anonestrwydd y blogiwr dan sylw. Mae enwi John ar ei swydd yn berffaith ... dinistriodd y blogiwr hwn ei enw da ei hun. Mae John newydd ei riportio!

Yn bersonol, rydw i wedi rhedeg i mewn i blogwyr sydd wedi fy fflamio ar rai o'm swyddi. Roedd yr ymateb yn anhygoel, ni roddodd y mwyafrif o bobl sylw i'm beirniadaeth ohonynt ... fe wnaethant ymateb gyda ffieidd-dod i negyddoldeb y 'fflamwr'. Ar ochr arall y geiniog, rwyf wedi cael blogiwr (sy'n eithaf adnabyddus) a sgipiodd ar ei ddyled i mi am gynnyrch a ddatblygais iddo. Fe wnaeth hefyd osgoi'r asiantaeth gasgliadau a roddais arno.

Wna i ddim 'allan' arno ar fy mlog er ei fod yn demtasiwn mawr. Credaf yn syml y bydd pobl wedyn yn edrych arnaf fel bwli. Mae gen i ffydd y bydd yn cael yr hyn sy'n dod ato ryw ddydd. Mae'r blogosffer yn tueddu i fod yn rhwydwaith tyn o ffrindiau a chydweithwyr sy'n codi calon ei gilydd. Mae'n ymddangos bod y 'casinebwyr' ar y cyrion, a'r 'fflamau' yn cau y tu ôl.

Peidiwch â rhoi llawer o feddwl am y negyddoldeb ar y we ... mae'r risgiau sy'n gysylltiedig â'ch tryloywder yn cael eu gorbwyso'n fawr gan fuddion rhwydweithio ac adeiladu awdurdod ac enw da. A pheidiwch byth ag anghofio ei bod yn iawn gwrthod sylw negyddol.

9 Sylwadau

 1. 1

  Post da, Doug. Mae hwn yn bendant yn faes llwyd nad yw llawer o bobl yn ei ddeall. Y nod cyffredinol, wrth gwrs, yw bod yn graff (dywedir yn haws na gwneud, dwi'n gwybod). Nid yw'r ffaith eich bod chi'n gallu * cymedroli sylwadau ac osgoi rhai negyddol yn golygu y dylech chi fynd yn wyllt a cheisio cyflwyno llun rhy rosy o'ch sefydliad, eich cynhyrchion neu'ch brand.

  Mewn gwirionedd, gall mynd i'r afael â sylwadau beirniadol fod yn llawer mwy pwerus na dangos sylwadau disglair yn unig. Mae'n fwy realistig ac mae'n dangos cryfder a gofal.

 2. 2

  Doug

  Nid wyf yn siŵr cau allan y math # 2, mae'r sylw beirniadol yn syniad da. Yn enwedig trwy ddweud nad ydych chi am “ei rannu i'r wefan - gobeithio eich bod chi'n deall.”

  A dweud y gwir, na, nid wyf yn deall.

  A'r gwahoddiad i ymuno â Bwrdd Cynghori Cwsmeriaid - beth yw hynny? Term trosglwyddo sy'n golygu dim? Beth allai fod yn e-bost misol ar y mwyaf yn gofyn un cwestiwn? Neu ai Bwrdd go iawn y mae rhywun yn gymwys i fod arno o ganlyniad i un sylw negyddol? Byddwn yn amau ​​y byddai llawer yn y pen draw yn credu mai dim ond ffordd i ddileu sylw a chael ei wneud ag ef yw 'dewis' o'r fath.

  Os yw sefydliad yn mynd i ddileu sylw beirniadol gonest, wedi'i ysgrifennu'n dda nad yw'n “gymedrig”, dylent adael i'r sylw hwnnw sefyll. Fel arall mae'n sensoriaeth defacto yn yr oes hon o dryloywder.

  • 3

   Helo Jonathan, rwy'n credu ein bod ni'n gyfartal â'n gilydd, efallai na wnes i egluro fy hun yn ddigon da. Rwy'n bendant yn siarad am flogiau busnes ac nid blogiau cyffredinol. Ar flog corfforaethol credaf fod angen gwerthuso pob sylw beirniadol yn iawn i benderfynu a oes rhinwedd i gyhoeddi'r sylw ai peidio.

   Sylw fel, “Rwy’n caru eich cais ond a oeddech yn gwybod y gallwch osgoi eich proses cyfrinair trwy wneud x, y a z?”. Mae'n sylw adeiladol, ac yn ddefnyddiol, ond prin yn un y byddech chi am ei bostio ar gyfer y llu oherwydd ei fod yn peryglu'ch busnes.

   Yn nodweddiadol, mae bwrdd cynghori cwsmeriaid yn grŵp o gwsmeriaid 'dibynadwy' yr ydych yn galw arnynt yn rheolaidd i werthuso'ch cynhyrchion a'ch gwasanaeth i roi cyngor. Os oes gennych rywun sy'n feirniadol o'ch cwmni ac sy'n gadael negeseuon adeiladol i chi ar eich gwefan, mae'n debyg y dylech eu recriwtio yn rhinwedd y swydd hon.

   Chi sydd i benderfynu a ydych yn postio'r sylw ai peidio - cytunaf â chi y gall cyhoeddi beirniadaeth negyddol dalu yn y tymor hir os oes gan eich busnes ffydd ynddo'i hun i ddatrys y mater.

   Diolch am ychwanegu at y sgwrs hon!

   • 4

    Helo Douglas

    Ni allaf ddweud fy mod yn anghytuno â chi, yn enwedig o ystyried eich esiampl, ond rwy'n amheugar (nid o'ch dadl chi) bod cwmnïau o'r fath yn ymddangos fel pe baent wrth fy modd i roi pobl mewn rhyw fath o allu cynghori fel modd i'w symud i ffwrdd. . Rwyf wedi bod yn rhan o wleidyddiaeth a gwelaf lawer o feddylfryd gor-reoli'r neges i'r pwynt ei bod yn siomedig.

    Wedi dweud hynny, dylai sylwadau disail ddod gyda rhyw fath o esboniad. Nid yw “eich cynnyrch yn sugno” yn gweithio.

 3. 5

  Rwy'n credu eich bod chi'n cyrraedd calon y mater “tawelwch” wrth flogio. Mae'r un peth yn wir am gymedroli'r hyn y mae eich gweithwyr yn ei ddweud mewn blogiau corfforaethol.

  Rwy'n credu bod dau fath o “dryloywder” yn digwydd oherwydd blogio corfforaethol gweithredol:
  1. Sgyrsiau dilys gyda'ch cwsmeriaid.
  2. PR wedi'i bersonoli pan fyddwch chi'n gwneud camgymeriad.

  Mae'r un cyntaf yn fudd gwirioneddol o gynnydd blogio. Mae'n haws cael adborth yn uniongyrchol gan eich defnyddwyr, efallai oherwydd bod pobl yn teimlo'n fwy cyfforddus yn ysgrifennu rhywbeth ar eu blog na fyddent efallai'n teimlo'n gyffyrddus yn ei ddweud wrthych ar y ffôn neu yn eich mecanweithiau adborth eich hun. Ac os gallwch chi ymateb yn uniongyrchol mewn sylwadau neu ar eich blog eich hun, mae pawb yn ennill.

  Yr ail yw'r un sy'n ymddangos yn anghywir am dryloywder gwirioneddol. Os ydych chi'n cyfaddef “hei, gwnaethon ni gamgymeriad yn y datganiad olaf hwnnw o'n cynnyrch” ar ôl i bawb eich cyhuddo o wella rhywbeth, sut mae hynny'n wirioneddol dryloyw? Ymddengys mai'r brif fantais yw bod pobl yn ei gymryd yn haws arnoch chi oherwydd mai person go iawn sy'n ysgrifennu'r blog, nid adran cysylltiadau cyhoeddus di-wyneb. “Fe wnaethon ni gamgymeriad. Dim ond bodau dynol ydyn ni. Nid ydym yn ddrwg. Fe wnaethon ni geisio. Fe wnawn ni'n well y tro nesaf. ”

  • 6

   Mae'n bwynt rhagorol! Y cyfle i gael blog corfforaethol yw arwain y sgwrs a pheidio ag ymateb iddi. Rwy'n gweithio gydag un gwerthwr a gafodd 2 doriad yn ddiweddar ac nid oedd gair ohono yn eu blog.

   Rhoddais y gorau i ddarllen eu blog (iau). Roedd yn amlwg nad oeddent am fod yn agored ac yn onest gyda mi, roeddent am geisio cuddio'r mater. Byddai'r amser gorau posibl iddynt bostio wedi bod yn ystod y toriad i adael i bobl wybod eu bod ar ben y peth. Yn lle hynny, maen nhw wedi colli pob hygrededd gyda mi.

 4. 7

  Doug - Post gwych, gwych. Credaf yn ddiffuant fod gonestrwydd, negyddiaeth, didwylledd ac ati yn barod i fod yn un o'r pynciau ffrwydrol nesaf i unigolion a chorfforaethau fel ei gilydd ar y we.

  Yn seiliedig ar fy mhrofiad fy hun, rwyf wedi dechrau gweithio gyda phobl ar y pwnc o reoli eu “enw da ar-lein” eu hunain neu “frandiau personol,” ar-lein sy'n rhan o'r ffenomen gyfan hon. Nid yw rheoli enw da yn ddim byd newydd, ond rydym mewn oes o gymaint llai o reolaeth ac mae'r peiriannau chwilio'n golygu y gall cynnwys - boed yn wir neu'n anwir - bara am byth. Mae algorithm Google, yn benodol, yn tueddu i wobrwyo poblogrwydd, nid hygrededd a all yn amlwg beri problem i unrhyw un sy'n ddigon cyhoeddus i dynnu sylw a sylwebaeth.

  Mae fy neges yr un peth bob amser: rheolwch eich tynged eich hun ar y we. Creu eich personoliaeth ddigidol eich hun, eich cynnwys eich hun. Ac - yn achos eich swydd yn caniatáu i bobl BEIDIO â phostio sylwadau nad ydyn nhw'n amlwg wedi'u golygu'n onest nac yn ddilys - byddwn i'n dweud bod ein negeseuon yn cyd-fynd yn berffaith.

  Diolch am y swydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.