Does gen i Ddim Cystadleuaeth

dwylo i fyny1

dwylo i fyny.jpgRwy'n gwybod bod hynny'n swnio'n drahaus. Nid wyf yn ei olygu felly. Pryd bynnag y soniodd unrhyw un am gystadleuaeth mewn cwmni roeddwn i'n gweithio ynddo, roeddwn i'n codi ofn. Mae gen i bob amser. Dywedodd rhywun wrthyf unwaith ei bod yn amhosibl edrych y tu ôl i chi a dal i rasio ymlaen ar y cyflymder uchaf. Rwy'n credu bod ofn yn parlysu cwmnïau.

Rwy'n credu yn cyd-ddewis.

Nid wyf yn eiriol anwybyddu eich cystadleuaeth ... dylai pob cwmni ddeall y manteision a ddaw yn eu sgil. Yn bwysicach na'ch manteision cystadleuol, serch hynny, yw a oes cyfatebiaeth rhwng y manteision hynny a'r gwir anghenion y cwsmer. Rwy'n tyfu fy musnes o'r dechrau ar hyn o bryd ac yn y dyddiau cyntaf ymgymerais â phob swydd y gallwn i sicrhau fy mod yn gallu aros i fynd. O edrych yn ôl, nid oedd hwnnw'n benderfyniad da ... gallwn fod wedi cyfeirio llawer o'r prosiectau hynny a byddai'r cleientiaid wedi bod yr un mor hapus, efallai'n hapusach.

Fy ffocws nawr yw creu partneriaethau gydag asiantaethau mawr, cwmnïau cysylltiadau cyhoeddus, a pharhau i gynyddu'r perthnasoedd sydd gennyf â chleientiaid mawr iawn. Yr wythnos hon, rwyf wedi cyfeirio dau ragolygon da at fy cystadleuaeth. Roedd y peth iawn i'w wneud. Ni allaf roi'r sylw y maent yn ei haeddu i'r perthnasoedd hyn ac nid oes gennyf yr adnoddau i sicrhau eu llwyddiant ... felly pam y byddwn yn peryglu fy enw da arno?

Yma yn Indianapolis, mae yna grŵp gwych o bobl dalentog sy'n gallu darparu gwasanaethau tebyg rydw i'n eu darparu. Mae cwmnïau'n hoffi UnionTarged, Dechrau'n Rhyngweithiol, Compendiwm, ac mae gan nifer o asiantaethau dylunio a datblygu gwe gynhyrchion a gwasanaethau y gallwn eu darparu ... ond ni fyddaf. Mae ganddyn nhw fuddsoddiad, seilwaith, cefnogaeth i gwsmeriaid ac adnoddau nad oes gen i. Mae hynny'n well i'r cwsmer.

Ar ochr y Cyfryngau Cymdeithasol, mae cryn dipyn ohonom yn y dref ... pob un ohonynt yn ffrindiau i mi. Wrth inni agosáu at rai o'r corfforaethau mawr yn y dref, bydd pob un ohonom yn dod â'n persbectif ein hunain i'r bwrdd. Nid wyf yn poeni am gystadlu â nhw ar y lefel hon. Unwaith eto, rwy'n poeni mwy bod y cwmni'n cael y iawn adnodd. Os byddaf yn eu cyfeirio ac mae'n llwyddiant, rydym i gyd yn ennill. Rwy'n edrych yn wych am eu cyfeirio, mae fy nghystadleuaeth yn cael busnes, a byddaf yn cael yr alwad gyntaf ar y cyfle nesaf hefyd.

Yn ddiweddar, rhoddodd cwmni lleol (enfawr) y ffordd i mi fy mhwyso i ddarparu rhai gwasanaethau am ddim iddynt. Yn syml, fe wnes i eu cyfeirio at gydweithiwr a wiriodd gyda mi gyntaf. Pan daniodd hynny yn ôl, daethant yn ôl ataf a rhoddais wybod iddynt nad oedd gennyf ddiddordeb.

Ar yr ochr arall, mae yna ychydig o asiantaethau yn y dref sydd bellach yn falch o wisgo monikers optimeiddio peiriannau chwilio neu arbenigedd cyfryngau cymdeithasol. Er na wnaethant ychwanegu unrhyw un at eu staff sydd â'r arbenigedd hwnnw, ac nad ydynt wedi cael unrhyw ganlyniadau gyda chleientiaid yn y meysydd hynny, maent yn parhau i ysglyfaethu cwmnïau sy'n chwilio am y gwasanaethau hynny. Maen nhw'n fanteisgwyr, gan ddarparu pob gwasanaeth y mae unrhyw un yn gofalu gofyn amdano. Dwi ddim yn hoffi'r hyn maen nhw'n ei wneud ac rydw i'n siarad yn eu herbyn mor aml â phosib.

Os ydych chi'n chwilio am a beiriant optimization search darparwr, gwnewch rai chwiliadau ac fe welwch pwy sy'n ennill chwiliad. Mae mor hawdd â hynny. Os ydych chi'n chwilio am a arbenigwr cyfryngau cymdeithasol, mynychu rhai digwyddiadau rhanbarthol, gwirio pwy ddechreuodd y rhwydweithiau rhanbarthol llwyddiannus, ac arsylwi pwy sydd â'r dilyniannau mawr. Fe ddaw'n amlwg iawn pwy sydd â'r arbenigedd a phwy sydd ddim. Mae'r manteisgwyr yn gadael trywydd o ddagrau.

Dwi ddim yn credu bod gen i gystadleuaeth. Fy ngwaith i yw gweld a ydw i'n ffit ar gyfer y boen sydd gan y cwmni. Os nad ydw i'n ffit, rydw i'n symud ymlaen. Dyna pam mae fy ymrwymiadau'n tyfu, rydw i'n cael mwy o amser i weithio ar bethau rydw i'n eu mwynhau, mae fy nghleientiaid yn gweld y canlyniadau maen nhw eu heisiau, ac rydw i'n hapus ... ac yn dal i dorri;).

Beth yw eich barn chi? Ydych chi mewn gwirionedd oes gennych chi unrhyw gystadleuaeth?

12 Sylwadau

 1. 1

  Wel eich swydd chi yw sicrhau bod y cwmnïau sydd eisiau gwneud busnes gyda chi yn rhannu eich nodau a'ch gwerthoedd i weithio gyda'i gilydd. Ond mae'n braf gwybod eich bod chi'n cael eich gwneud yn rholio drosodd ac yn gwneud beth bynnag mae pob cleient yn gofyn ichi ei wneud dim ond oherwydd iddyn nhw ofyn.

 2. 3

  "Dywedodd rhywun wrthyf unwaith ei bod yn amhosibl edrych y tu ôl i chi a dal i rasio ymlaen ar y cyflymder uchaf."

  Rwy'n cytuno'n llwyr! Yn ddiweddar rydym wedi cael dau gwmni sy'n cynnig gwasanaethau tebyg yn galw ac yn esgus bod â diddordeb mewn defnyddio ein gwasanaethau. Roeddent yn weddol gywrain, hyd yn oed yn mynd cyn belled â rhoi enw rhywun a gyfeiriodd atynt. Felly, er eu bod yn llenwi ffurflenni ar ein gwefan, yn galw ac yn gadael negeseuon post llais, ac yn anfon e-bost atom am ragor o wybodaeth roeddem allan yn siarad â darpar gwsmeriaid. Byddent wedi treulio eu hamser yn well yn siarad â rhagolygon ac yn darparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid.

  O ran y gweddill, cytunaf hefyd. Gwybod eich galluoedd. galluoedd ac adnoddau. Meithrin perthnasoedd sydd o fudd i'r ddwy ochr gyda'r rhai o'ch cwmpas. Mae pawb yn ennill bryd hynny.

 3. 4

  Post gwych, Doug. Cytunaf yn galonnog.

  Mae'n ddiddorol nodi mai'r cyfieithiad Lladin gwreiddiol o gystadleuaeth yw, "Ymdrechu gyda'n gilydd er budd pawb." Cyflwynwyd y syniad o enillwyr a chollwyr gan y Ffrancwyr yn yr 16eg Ganrif. Ei adael y Brogaod, eh?

 4. 6
 5. 7

  Ni allaf gytuno â hyn mwy. Rwy'n credu bod gormod o amser yn cael ei dreulio yn canolbwyntio ar gystadleuwyr ac yn poeni amdanynt. Yn enwedig mewn marchnadoedd mor ddeinamig â'r cyfryngau cymdeithasol ac SEO, sy'n tyfu mor gyflym, mae yna lawer o le i gystadlu, ac rydych chi'n llawer mwy tebygol o farw oherwydd nad ydych chi'n cyd-fynd yn dda â chwsmeriaid nag oherwydd bod eich cystadleuwyr yn bwyta'ch cinio .

 6. 8

  Doug - fel erioed, rwy'n hoff o'ch dull gweithredu. Rwyf bob amser wedi bod o'r meddwl, o ran atgyfeiriadau yn erbyn gwneud y busnes eich hun, cyhyd â bod y cwsmer yn hapus yn y pen draw, y byddant yn cofio bod CHI wedi eu cael yn hapus, hyd yn oed os mai dim ond gydag atgyfeiriad. Mae taith gerdded cystal â tharo, dde?

  Hefyd, mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n tueddu i werthfawrogi'r ochr uniondeb gyfan o wybod eu bod yn gofyn am rywbeth na allwch neu na ddylech geisio ei ddarparu a bod yn onest yn ei gylch. Os nad yw'r cwmni'n gwerthfawrogi hynny ac yn poeni am arbed bwch yn unig, yna nid ydych chi eu heisiau ar gyfer cwsmer beth bynnag, iawn? Hawdd dweud ac anodd ei ddilyn yn y dirwedd economaidd bresennol, ond geiriau o hyd i fyw ynddynt… neu o leiaf eiriau i'w cyflwyno gan.

 7. 9

  Doug, rwy'n credu pan fyddwch chi'n treulio'ch amser gwerthfawr yn poeni am yr hyn y mae'r gystadleuaeth yn ei wneud rydych chi naill ai: (1) wedi diflasu a heb ffocws, neu (2) does gennych chi ddim syniad beth ddylai eich llwybr fod. Hanfod llwyddiant yw bod yn flaengar a pheidio ag ymateb i'ch amgylchedd.

 8. 10

  Doug - Post gwych! Rwy’n cofio yn gynnar yn fy ngyrfa y defnydd o dermau milwrol gan lawer yn y cwmni: rhyfel, brwydr, strategaeth, tactegau, ac ati. Roeddem yn poeni cymaint am yr hyn yr oedd y cwmnïau eraill yn ei wneud. Gyda fy nghwmni, ni allaf boeni am y dynion eraill. Mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar ddarparu'r cynhyrchion a'r gwasanaethau gorau y gallwn ar gyfer ein cleientiaid. Weithiau rydyn ni wedi cerdded i ffwrdd o "gyfleoedd"; dro arall rydym wedi eu trosglwyddo i rywun arall. Mae digon i fynd o gwmpas, yn fy marn i, cyn belled â'n bod ni'n canolbwyntio ar y gwerth rydyn ni'n ei ddwyn i'r bwrdd.

 9. 11

  Rwy'n hoff o'ch athroniaeth o roi anghenion y cwsmeriaid
  yn gyntaf gan fy mod yn ffan mawr o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol. Rwy'n chwilfrydig
  os yw'r cwmnïau yr ydych yn anfon cwsmeriaid atynt yn dychwelyd y ffafr os
  maen nhw'n dod o hyd i gwsmer nad ydyn nhw'n ffitio ag ef. A ydych chi'n cael llawer o atgyfeiriadau ganddynt
  neu a ydych chi'n credu yn y karma da o helpu'r cwsmer yn wirioneddol?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.