Arolwg y Prif Swyddog Meddygol - Awst 2013

arolwg cmo

Mae prif swyddogion marchnata (CMOs) yn dyrannu adnoddau fwyfwy i'r cyfryngau cymdeithasol, ond nid yw nifer frawychus yn gweld enillion pendant ar y buddsoddiad hwn, yn ôl Arolwg y Prif Swyddog Meddygol.

Dim ond 15 y cant o'r 410 CMO a arolygwyd gan athro Christine Moorman of Ysgol Fusnes Prifysgol Fuqua Prifysgol Dug dywedodd eu bod wedi profi effaith feintiol ar eu gwariant marchnata cyfryngau cymdeithasol. Ymatebodd 36 y cant arall bod ganddynt ymdeimlad da o'r effaith ansoddol, ond nid yr effaith feintiol.

Nid yw bron i hanner y Prif Swyddogion Meddygol a arolygwyd (49 y cant) wedi gallu dangos bod gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol eu cwmni wedi gwneud gwahaniaeth. Er gwaethaf hyn, disgwylir i farchnatwyr gynyddu gwariant yn y cyfryngau cymdeithasol o 6.6 y cant i 15.8 y cant dros y pum mlynedd nesaf.

Mae dangos effaith gwariant marchnata cyffredinol yn parhau i fod yn broblem fwy cyffredinol i gwmnïau, yn ôl y Prif Swyddogion Meddygol a arolygwyd. Dim ond un rhan o dair o'r marchnatwyr gorau a arolygwyd sy'n nodi bod eu cwmnïau'n gallu dangos yn feintiol effaith eu gwariant ar farchnata. Felly nid yw'n syndod, yn ôl Moorman, bod 66 y cant o CMOs yn nodi eu bod yn profi mwy o bwysau i brofi gwerth marchnata gan eu Prif Weithredwyr a'u byrddau. O'r rhain, mae dwy ran o dair yn nodi bod y pwysau hwn yn cynyddu.

“Mae arweinyddiaeth farchnata yn mynnu bod Prif Swyddogion Meddygol yn cynnig tystiolaeth gref bod buddsoddiadau marchnata strategol yn talu ar ei ganfed am eu cwmnïau yn y tymor byr a'r tymor hir. Dim ond os gallant ddangos effaith eu gwariant marchnata y bydd Prif Swyddogion Meddygol yn ennill 'sedd wrth y bwrdd', ”meddai Moorman, cyfarwyddwr The CMO Survey.

Marchnata analytics, fersiwn marchnata data mawr, yw 5.5 y cant o'r cyllidebau marchnata ar hyn o bryd a disgwylir iddo gynyddu i 8.7 y cant dros y tair blynedd nesaf. Fodd bynnag, mae'r defnydd o'r data mawr hwn yn parhau i fod yn her fel y ganran adroddedig o brosiectau sy'n defnyddio'r marchnata sydd ar gael neu y gofynnwyd amdano analytics wedi gostwng o 35 y cant flwyddyn yn ôl i 29 y cant ar hyn o bryd.

Mae hyn yn cyd-fynd â'r canfyddiad bod Prif Swyddogion Meddygol yn adrodd mai dim ond cyfraniad “cyfartalog” marchnata analytics i berfformiad cwmni (3.5 ar raddfa 7 pwynt lle nad yw 1 “ddim o gwbl” a 7 yn “uchel iawn”). Mae'r nifer hwn wedi gostwng o'i fesuriad cyntaf flwyddyn yn ôl pan oedd yn 3.9.

Mae marchnatwyr hefyd cynyddu eu hymdrechion wrth gasglu data am ymddygiadau cwsmeriaid ar-lein. Casglodd oddeutu 60 y cant ddata ymddygiad cwsmeriaid ar-lein at ddibenion targedu, a disgwylir i 88.5 y cant wneud hyn fwyfwy dros amser.

Er gwaethaf cynhyrfu cynyddol ynghylch gwyliadwriaeth yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, nid yw'n ymddangos bod preifatrwydd yn peri pryder i farchnatwyr. Roedd gan hanner cant y cant o'r ymatebwyr lefelau isel o bryder, a dim ond 3.5 y cant a atebodd eu bod yn “poeni'n fawr” am breifatrwydd.

Mae angen i farchnatwyr daro bargen onest gyda chwsmeriaid ar fater preifatrwydd - mae angen i gwsmeriaid wybod eu bod yn cael eu harsylwi, cytuno i'r arsylwadau hynny, a chael mwy o werth gan farchnatwyr yn gyfnewid, meddai Moorman.

Mae Prif Swyddogion Meddygol yn nodi eu lefelau uchaf o optimistiaeth ar gyfer economi gyffredinol yr UD mewn pedair blynedd. Ar raddfa 0-100, gyda 0 y lleiaf optimistaidd, daeth sgoriau CMO i mewn ar 65.7, sydd bron yn gynnydd o 20 pwynt dros yr un mesur a gymerwyd ym mis Awst 2009, ger pwynt isel y dirwasgiad. Atebodd bron i 50 y cant o’r marchnatwyr gorau eu bod yn “fwy optimistaidd” ynghylch economi gyffredinol yr UD o’i gymharu â’r chwarter diwethaf. Yn ôl yn 2009, daeth yr optimistiaid i mewn ar ddim ond 14.9 y cant.

Mae canfyddiadau allweddol eraill yn

 • Twf mewn cyllidebau marchnata yw disgwylir iddo gynyddu 4.3 y cant yn ystod y 12 mis nesaf. Adroddodd Prif Swyddogion Meddygol y byddai newidiadau mewn gwariant yn cynyddu 9.1 y cant ddwy flynedd yn ôl, gan nodi bod y lefel gwariant hon yn symud mewn modd gwrth-glinigol i'r economi yn gyffredinol.
 • Mae'r newid mewn gwariant marchnata digidol hefyd lefelu i 10.1 y cant (dair blynedd yn ôl, roedd y ffigur hwn yn 13.6 y cant).
 • Nododd pedwar ar hugain y cant o ymatebwyr Orllewin Ewrop fel y farchnad twf refeniw rhyngwladol uchaf, ac yna Tsieina a Chanada (18 y cant yr un).

Fe'i sefydlwyd ym mis Awst 2008, ac mae Arolwg y Prif Swyddog Meddygol yn casglu ac yn lledaenu barn prif farchnatwyr yn yr Unol Daleithiau ddwywaith y flwyddyn. Dysgu mwy yn Arolwg CMO.

5 Sylwadau

 1. 1

  Gadewch i ni ddechrau chwarae mwy o ran yn ein hymdrechion cyfryngau cymdeithasol. Dyna sut mae cyfran fawr o bobl yn dod o hyd i chi nawr ddyddiau. Os nad ydych yn ei ddefnyddio, byddwch ar eich colled o'r holl bobl bosibl hynny a allai eich gweld.

  • 2

   Rwy'n credu mai tasg marchnatwyr yw sicrhau bod ganddyn nhw nodau wedi'u diffinio a dulliau i olrhain llwyddiant defnyddio cyfryngau cymdeithasol ... ac yna gallant brofi gwerth yr ymdrechion. Heb brawf, mae'n anodd i gwmnïau wneud y buddsoddiad.

 2. 5

  Gwybodaeth dda Doug, diolch am rannu. Rwy'n gwybod bod hwn yn bwnc rydw i wedi pigo'ch ymennydd amdano ar sawl achlysur ... a bydd yn parhau i wneud hynny. I mi, mae dwy allwedd benodol a phwysig iawn i fod yn Brif Swyddog Meddygol / Marchnatwr da:

  1) Perthynas dda yn adeiladu'r ddau ar eich timau mewnol, ond perthnasoedd allanol hefyd. Rwy'n credu bod rheoli perthynol o'r pwys mwyaf i lwyddiant.
  2) Profi'r hyn sydd yn eich pwdin. Mae data ar gael a all brofi bod rhywbeth yn gweithio neu ddim yn gweithio gyda llawer llai o ddyfalu gwaith. Mae'r gallu i golyn pan nad yw rhywbeth yn gweithio, yn dangos cymaint (OS NAD YW MWY) am allu marchnatwyr i farchnata'n llwyddiannus os gofynnwch i mi.

  Sut ydych chi'n teimlo am fy nau bwynt?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.