Chili Piper: Ap Amserlennu Awtomataidd ar gyfer Trosi Arweiniol i Mewn

Awtomeiddio Cyfarfod Digwyddiad Chili Piper

Rwy'n ceisio rhoi fy arian i chi - pam ydych chi'n ei gwneud mor anodd?

Mae hwn yn deimlad cyffredin ar draws llawer o brynwyr B2B. Mae'n 2020 - pam rydyn ni'n dal i wastraffu amser ein prynwyr (a'n hamser ni) gyda chymaint o brosesau hynafol?

Dylai cyfarfodydd gymryd eiliadau i'w harchebu, nid dyddiau. 

Dylai'r digwyddiadau fod ar gyfer sgyrsiau ystyrlon, nid cur pen logistaidd. 

Dylai e-byst gael eu hateb mewn munudau, heb eu colli yn eich blwch derbyn. 

Dylai pob rhyngweithio ar hyd taith y prynwr fod yn ddi-ffrithiant. 

Ond dydyn nhw ddim. 

Mae Chili Piper ar genhadaeth i wneud prynu (a gwerthu) yn llawer llai poenus. Rydyn ni'n ceisio ailddyfeisio'r systemau gweithredu a ddefnyddir gan dimau refeniw - i awtomeiddio popeth rydych chi'n ei gasáu am gyfarfodydd, digwyddiadau ac e-bost - fel y gallwch chi dreulio mwy o amser yn gweithredu. 

Y canlyniad yw mwy o gynhyrchiant, cyfraddau trosi uwch, a bargeinion mwy caeedig. 

Ar hyn o bryd mae gennym dair llinell gynnyrch:

 • Cyfarfodydd Chili
 • Digwyddiadau Chili
 • Mewnflwch Chili

Cyfarfodydd Chili

Mae Chili Cyfarfodydd yn darparu datrysiad cyflymaf, mwyaf cynhwysfawr y diwydiant ar gyfer amserlennu a llwybro cyfarfodydd yn awtomatig ar bob cam o gylch bywyd y cwsmer. 

Trefnwch Demo gyda Chili Piper

Senario 1: Amserlennu gydag arweinyddion i mewn

 • Problem: Pan fydd gobaith yn gofyn am arddangosiad ar eich gwefan maent eisoes yn 60% trwy'r broses brynu ac yn barod i gael sgwrs wybodus. Ond yr amser ymateb ar gyfartaledd yw 48 awr. Erbyn hynny mae eich gobaith wedi symud ymlaen at eich cystadleuydd neu wedi anghofio am ei broblem yn gyfan gwbl. Dyna pam nad yw 60% o geisiadau cyfarfod i mewn byth yn cael eu harchebu. 
 • Ateb: Concierge - offeryn amserlennu i mewn wedi'i gynnwys yng Nghyfarfodydd Chili. Mae Concierge yn drefnwr ar-lein sy'n hawdd ei integreiddio â'ch ffurflen we bresennol. Unwaith y bydd y ffurflen wedi'i chyflwyno, mae Concierge yn cymhwyso'r arweinydd, yn ei llwybr i'r cynrychiolydd gwerthu cywir, ac yn arddangos rhaglennydd hunan-wasanaethu syml i'ch gobaith archebu amser - i gyd mewn ychydig eiliadau.

Senario 2: Amserlennu personol trwy e-bost 

 • Problem: Mae trefnu cyfarfod dros e-bost yn broses rwystredig, gan gymryd sawl e-bost yn ôl ac ymlaen i gadarnhau amser. Mae ychwanegu nifer o bobl i'r hafaliad yn ei gwneud hi'n amhosibl bron. Ar y gorau, mae'n cymryd dyddiau i archebu amser. Ar y gwaethaf, mae'ch gwahoddwr yn rhoi'r gorau iddi ac nid yw'r cyfarfod byth yn digwydd. 
 • Ateb: Instant Booker - cyfarfodydd aml-berson, wedi'u harchebu trwy e-bost mewn un clic. Estyniad amserlennu ar-lein yw Instant Booker (ar gael ar G Suite ac Outlook) y mae cynrychiolwyr yn eu defnyddio i archebu cyfarfodydd yn gyflym dros e-bost. Os oes angen i chi gydlynu cyfarfod, cydiwch mewn llond llaw o'r amseroedd cyfarfod sydd ar gael a'u hymgorffori mewn e-bost at un neu fwy o bobl. Gall unrhyw dderbynnydd glicio un o'r amseroedd a awgrymir ac mae pawb yn archebu. Un clic a dyna ni. 

Senario 3: Amserlennu galwadau llaw arweiniol 

 • Problem: Mae cyfarfodydd trosglwyddo amser llaw (aka. Trosglwyddo, cymhwyster, ac ati) yn broses yn ôl ac ymlaen. Mae'r pwynt trosglwyddo nodweddiadol rhwng SDR ac AE (neu AE i CSM) yn gyfarfod wedi'i archebu. Ond mae rheolau dosbarthu plwm yn ei gwneud hi'n heriol i gynrychiolwyr drefnu cyfarfodydd yn gyflym ac mae angen taenlenni â llaw arnynt. Mae hyn yn achosi oedi a dim sioeau, ond mae hefyd yn ychwanegu'r risg o ddosbarthiad plwm annheg, materion perfformiad, a morâl gwael. 
 • Ateb: Instant Booker - archebwch gyfarfodydd llaw o unrhyw le mewn eiliadau. Mae ein estyniad 'Instant Booker' yn integreiddio â Salesforce, Gmail, Outlook, Salesloft, a mwy, felly gall cynrychiolwyr drefnu cyfarfodydd o unrhyw le mewn eiliadau. Mae arweinyddion yn cael eu cyfeirio'n awtomatig at y perchennog cywir fel y gall cynrychiolwyr archebu cyfarfodydd llaw yn y calendr cywir, bob tro, heb orfod chwilio trwy daenlenni. 

Gofynnwch am Demo Piper Chili

Digwyddiadau Chili

Gyda Chili Events, mae'n hawdd i farchnatwyr digwyddiadau sicrhau archebion cyfarfod cyn-digwyddiad di-dor ar gyfer cynrychiolwyr gwerthu, priodoli cyfleoedd a gynhyrchir yn y digwyddiadau penodol hynny yn gywir, a rheoli newidiadau amserlennu eiliad olaf ac argaeledd ystafelloedd ar y safle yn ddi-dor.

Senario 1: Cyfarfodydd Digwyddiad Cyn Archebu

Bwciwch Ddigwyddiad gyda Chili Piper

 • Problem: Yn arwain at ddigwyddiad, mae angen i'r mwyafrif o gynrychiolwyr gwerthu drefnu eu cyfarfodydd â llaw. Mae hyn yn golygu e-byst yn ôl ac ymlaen gyda rhagolygon yn ceisio cydlynu calendrau ac ystafelloedd cyfarfod. At ei gilydd, mae hyn yn creu tunnell o gur pen a dryswch i'r cynrychiolydd, y cwsmer, a rheolwr digwyddiadau - chwaraewr pwysig sydd angen rheoli gallu'r ystafell gyfarfod a gwybod pa gyfarfodydd sy'n digwydd, pryd. Fel rheol, rheolir y broses gyfan hon mewn taenlen.
 • Ateb: Gyda Chili Events, mae gan bob cynrychiolydd ddolen archebu unigryw y gallant ei rhannu â rhagolygon cyn y digwyddiad - gan wneud amserlennu a chydlynu ystafelloedd yn broses un clic. Mae cyfarfodydd wedi'u bwcio hefyd yn cael eu hychwanegu at y Calendr Check-In - Calendr canolog y mae rheolwyr digwyddiadau yn ei ddefnyddio i olrhain pob cyfarfod sy'n digwydd ar lawr y digwyddiad.

Senario 2: Adrodd ar Gyfarfodydd Digwyddiad a ROI

Adrodd am Ddigwyddiadau gyda Digwyddiadau Chili gan Chili Piper

 • Problem: Mae Rheolwyr Digwyddiad (hefyd Marchnatwyr Digwyddiad) yn ei chael hi'n anodd olrhain cyfarfodydd digwyddiadau yn Salesforce a phrofi ROI digwyddiadau. Mae olrhain pob cyfarfod mewn cynhadledd yn broses â llaw iawn i reolwyr digwyddiadau. Mae angen iddynt fod yn mynd ar ôl cynrychiolwyr gwerthu, rheoli calendrau lluosog, a chadw golwg ar bopeth mewn taenlen. Mae yna hefyd y prosesau llaw o ychwanegu pob cyfarfod at yr ymgyrch digwyddiadau yn Salesforce sy'n cymryd amser. Ond mae'r cyfan yn angenrheidiol er mwyn profi ROI. 
 • Ateb: Mae Chili Events yn integreiddio'n ddi-dor â Salesforce, felly mae pob cyfarfod a archebir yn cael ei olrhain yn awtomatig o dan yr ymgyrch digwyddiadau. Mae ein Calendr Check-in hefyd yn ei gwneud hi'n hawdd i reolwyr digwyddiadau olrhain dim sioeau a diweddaru presenoldeb cyfarfodydd yn Salesforce. Mae hyn yn ei gwneud hi'n llawer haws adrodd ar ROI digwyddiad a rhoi eu ffocws ar gynnal digwyddiad gwych.  

Gofynnwch am Demo Piper Chili

Blwch Derbyn Chili (ar hyn o bryd mewn beta preifat)

Ar gyfer timau refeniw sy'n defnyddio e-bost i gyfathrebu â rhagolygon a chwsmeriaid, mae Blwch Mewnol Chili Piper yn darparu ffordd syml, effeithlon ac integredig i dimau weithio gyda'i gilydd trwy gydweithredu mwy, cael gwelededd i ddata cwsmeriaid, a darparu profiad cwsmer di-ffrithiant.

Senario 1: Cydweithio mewnol o amgylch e-byst

Mewnflwch Chili Sylwadau gan Chili Piper

 • Problem: Mae e-bost mewnol yn flêr, yn ddryslyd, ac yn anodd ei reoli. Mae e-byst yn mynd ar goll, mae'n rhaid i chi sifftio trwy gannoedd o CCs / Ymlaen, ac rydych chi'n gorfod ei drafod all-lein neu mewn sgwrs lle nad oes unrhyw beth yn ei gyd-destun a dim byd yn cael ei ddogfennu.
 • Ateb: Sylwadau Mewnflwch - nodwedd e-bost gydweithredol yn Blwch Derbyn Chili. Yn debyg i'r ffordd rydych chi'n cydweithredu yn Google Docs, mae ein nodwedd Sylwadau Mewnflwch yn caniatáu ichi dynnu sylw at destun a dechrau sgyrsiau gydag aelodau'ch tîm yn eich blwch derbyn. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd dolennu aelodau'r tîm i gael adborth, help, cymeradwyaeth, hyfforddi a mwy. 

Senario 2: Chwilio am fewnwelediadau cyfrifon

Chwilio am Gyfrif gyda Chili Piper

 • Problem: I wybod yn iawn beth ddigwyddodd gyda chyfrif cyn i chi ei etifeddu, mae'n cymryd oriau o waith diflas yn chwilio trwy weithgareddau Salesforce, yn adolygu gweithgareddau mewn teclyn Ymgysylltu Gwerthu, neu'n didoli trwy CCs / Ymlaen yn eich blwch derbyn.
 • Ateb: Cudd-wybodaeth Cyfrif - nodwedd cudd-wybodaeth e-bost y tu mewn i Mewnflwch Chili. Gyda Chili Inbox, mae gennych fynediad i hanes e-bost tîm cyfan ar unrhyw gyfrif. Mae ein nodwedd Cudd-wybodaeth Cyfrif yn caniatáu ichi gyrchu pob cyfnewidfa e-bost yn gyflym gyda chyfrif penodol, i gyd o'r tu mewn i'ch blwch derbyn. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd mynd at bob e-bost gyda'r cyd-destun sydd ei angen arnoch chi. 

Gofynnwch am Demo Piper Chili

Am Chili Piper

Fe'i sefydlwyd yn 2016, ac mae Chili Piper ar genhadaeth i wneud cyfarfodydd ac e-bost yn fwy awtomataidd a chydweithredol i fusnesau. 

 • Tysteb Pibydd Chili - Apollo
 • Tysteb Pibydd Chili - PatientPop
 • Tysteb Pibydd Chili - Syml
 • Tysteb Pibydd Chili - Conga

Mae Chili Piper yn canolbwyntio ar awtomeiddio'r prosesau hynafol wrth amserlennu ac e-bost sy'n achosi ffrithiant diangen a gollwng yn y broses werthu - gan arwain at fwy o gynhyrchiant a chyfraddau trosi trwy'r twndis. 

Yn wahanol i'r dull traddodiadol o reoli plwm i mewn, mae Chili Piper yn defnyddio rheolau craff i gymhwyso a dosbarthu arweinyddion at y cynrychiolwyr cywir mewn amser real. Mae eu meddalwedd hefyd yn caniatáu i gwmnïau awtomeiddio handoff arweiniol o SDR i AE ac archebu cyfarfodydd o ymgyrchoedd marchnata a digwyddiadau byw. Gyda'u gwefannau wedi'u gosod nesaf ar e-bost, cyhoeddodd Chili Piper yn ddiweddar Chili Inbox, blwch derbyn cydweithredol ar gyfer timau refeniw.

Mae cwmnïau fel Square, Twilio, QuickBooks Intuit, Spotify, a Forrester yn defnyddio Chili Piper i greu profiad anhygoel ar gyfer eu harweinwyr, ac yn gyfnewid, trosi dwbl y nifer o dennyn yn gyfarfodydd a gynhelir.

Gofynnwch am Demo Piper Chili

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.