Heriau a Chyfleoedd Busnes Gyda'r Pandemig COVID-19

Heriau a Chyfleoedd COVID-19 mewn Busnes

Am sawl blwyddyn, rwyf wedi cyffwrdd mai newid yw'r unig gysonyn y dylai marchnatwyr fod yn gyffyrddus ag ef. Mae newidiadau mewn technoleg, cyfryngau a sianeli ychwanegol i gyd yn pwyso ar sefydliadau i addasu i ofynion defnyddwyr a busnesau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, roedd cwmnïau hefyd yn cael eu gorfodi i fod yn fwy tryloyw a dynol yn eu hymdrechion. Dechreuodd defnyddwyr a busnesau wneud busnesau i gyd-fynd â'u credoau dyngarol a moesegol. Lle arferai sefydliadau wahanu eu sylfeini oddi wrth eu gweithrediadau, nawr y disgwyl yw mai pwrpas y sefydliad yw gwella ein cymdeithas yn ogystal â gofalu am ein hamgylchedd.

Ond mae'r pandemig a'r cloeon cysylltiedig wedi gorfodi trawsnewidiad annisgwyl nad oeddem erioed wedi'i ddisgwyl. Heidiodd defnyddwyr a oedd unwaith yn swil i fabwysiadu e-fasnach. Fe wnaeth lleoedd cymdeithasol fel lleoliadau digwyddiadau, bwytai, a sinemâu ffilm atal gweithrediad - gorfodwyd llawer i gau yn gyfan gwbl.

Amhariad Busnes COVID-19

Ychydig o ddiwydiannau nad yw'r pandemig, y pellter cymdeithasol a'r newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr a busnes yn tarfu arnynt ar hyn o bryd. Yn bersonol, rwyf wedi bod yn dyst i rai siglenni enfawr gyda chwsmeriaid a chydweithwyr:

 • Gwelodd cydweithiwr yn y diwydiant dur condominiums a warysau stopio ac e-fasnach manwerthu yn gyrru ei holl dwf archeb.
 • Roedd yn rhaid i gydweithiwr yn y diwydiant ysgolion yrru eu holl werthiannau yn uniongyrchol i ddefnyddwyr wrth i ysgolion symud ymlaen ar-lein.
 • Roedd yn rhaid i gydweithiwr yn y diwydiant eiddo tiriog masnachol sgrialu i ail-ddylunio ei leoedd i fod yn fwy addas ar gyfer amserlenni gwaith hyblyg lle mae croeso i weithwyr weithio gartref bellach.
 • Caeodd sawl cydweithiwr yn y diwydiant bwytai eu hystafelloedd bwyta a symud i werthu a dosbarthu yn unig.
 • Roedd yn rhaid i gydweithiwr ail-ddylunio ei sba ar gyfer ymwelwyr sengl yn unig gyda glanhau ffenestri rhwng cleientiaid. Gwnaethom ddatblygu datrysiad e-fasnach ac amserlennu llawn a chychwyn strategaethau marchnata uniongyrchol, marchnata e-bost a chwilio lleol - rhywbeth nad oedd ei angen arni erioed o'r blaen oherwydd bod ganddi gymaint o fusnes ar lafar gwlad.
 • Mae cydweithiwr yn y diwydiant gwella cartrefi wedi gwylio cyflenwyr yn heicio prisiau a gweithwyr sydd angen mwy o dâl oherwydd y galw i wella'r cartref (lle'r ydym bellach yn byw ac yn cael eu buddsoddi'n helaeth ynddo.

Roedd yn rhaid i hyd yn oed fy asiantaeth newydd ailwampio ei gwerthiant a'i farchnata yn llwyr. Y llynedd, buom yn gweithio'n helaeth i helpu busnesau i drawsnewid eu profiad cwsmer yn ddigidol. Eleni, mae'n ymwneud ag awtomeiddio mewnol, effeithlonrwydd a chywirdeb data i leihau'r llwyth gwaith ar y gweithwyr nad ydyn nhw wedi'u diswyddo.

Mae'r ffeithlun hwn o symudol360, mae darparwr SMS fforddiadwy ar gyfer busnesau bach, canolig a mawr yn manylu'n fanwl iawn ar effaith y pandemig a'r cloeon ar fusnesau cychwynnol, entrepreneuriaeth a busnesau.

Effaith Economaidd Negyddol COVID-19

 • Mae mwy na 70% o fusnesau cychwynnol wedi gorfod terfynu contractau gweithwyr amser llawn ers dechrau'r pandemig.
 • Dim ond digon o arian parod sydd gan dros 40% o fusnesau cychwynnol ar gyfer un i dri mis o lawdriniaethau.
 • Mae'r CMC wedi contractio 5.2% yn 2020, sy'n golygu mai hwn yw'r dirwasgiad byd-eang dyfnaf mewn degawdau.

Cyfleoedd Busnes COVID-19

Er bod llawer o fusnesau mewn culfor enbyd, mae rhai cyfleoedd. Nid yw hynny i oleuo'r pandemig - sy'n hollol erchyll. Fodd bynnag, ni all busnesau daflu'r tywel i mewn yn unig. Nid yw'r newidiadau dramatig hyn i'r dirwedd fusnes wedi sychu'r holl alw - dim ond bod yn rhaid i fusnesau golyn i gadw eu hunain yn fyw.

Mae rhai busnesau yn gweld cyfle i newid sut maen nhw'n gweithredu:

 • Mabwysiadu model elusennol i roi cyflenwadau ac elw sydd eu hangen i'r rhai mewn angen.
 • Gweithrediadau pivotio i fanteisio ar boblogaeth sy'n gweithio gartref sydd angen dosbarthu bwyd a chyflenwadau.
 • Marchnata pivotio i symud y galw o yrru ymweliadau manwerthu i ymweliadau digidol gydag amserlennu ar-lein, e-fasnach, ac opsiynau cyflenwi.
 • Gweithgynhyrchu pivotio i ddarparu cyflenwadau misglwyf ac offer amddiffynnol personol hefyd.
 • Trawsnewid lleoedd gwaith agored i fannau gydag adrannau pell-ddiogelu a rhanedig preifat i leihau cyswllt cymdeithasol.

Bydd gwybod sut i ymateb i'r sefyllfa yn galluogi'ch cwmni i lywio trwy'r pandemig hwn. I roi cychwyn i chi, bydd y canllaw isod yn trafod yr heriau y byddwch chi'n eu hwynebu neu rydych chi'n debygol o'u hwynebu eisoes a'r cyfleoedd y dylech chi ystyried eu cymryd.

Entrepreneuriaeth Ynghanol COVID-19: Heriau a Chyfleoedd

6 Cam i Dynnu Eich Busnes

Rhaid i fusnesau addasu a mabwysiadu, neu fel arall byddant yn cael eu gadael ar ôl. Ni fyddwn byth yn dychwelyd i'r gweithrediadau cyn 2020 gan fod busnesau defnyddwyr ac ymddygiad wedi newid am byth. Dyma 6 cham y mae Mobile360 yn eu hargymell i'ch helpu chi i benderfynu beth all eich tîm ei wneud i gadw ar y blaen i'r tueddiadau cyfredol:

 1. Ymchwilio i Anghenion Cwsmeriaid - ewch â phlymio dwfn i'ch sylfaen cwsmeriaid. Siaradwch â'ch cwsmeriaid gorau ac anfonwch ein harolygon i nodi sut y gallwch chi gynorthwyo'ch cwsmeriaid orau.
 2. Adeiladu Gweithlu Hyblyg - efallai mai rhoi gwaith ar gontract allanol a chontractwyr yw'r cyfle gorau i leihau gofynion y gyflogres a allai effeithio ar lif arian eich cwmni.
 3. Mapiwch Eich Cadwyn Gyflenwi - Ystyriwch y cyfyngiadau logistaidd y mae eich busnes yn eu hwynebu. Sut y byddwch chi'n cynllunio i reoli a gweithio o amgylch yr effaith?
 4. Creu Gwerth a Rennir - Y tu hwnt i'ch cynigion, cyflewch y newid cadarnhaol y mae eich sefydliad yn dod â'i gymuned yn ogystal â'ch cwsmeriaid.
 5. Arhoswch yn dryloyw - mabwysiadu strategaeth gyfathrebu glir ac optimistaidd sy'n sicrhau bod pawb i fyny'r afon, i lawr yr afon, ac yn eich sefydliad yn deall cyflwr eich busnes.
 6. Trawsnewid digidol - gwneud y mwyaf o'ch buddsoddiad mewn llwyfannau digidol, awtomeiddio, integreiddio a dadansoddeg i wneud y gorau o'ch gweithrediadau. Gall effeithlonrwydd mewnol trwy brofiad y cwsmer eich helpu i oresgyn a hyd yn oed gynyddu proffidioldeb wrth i fusnesau a defnyddwyr-fel ei gilydd newid eu hymddygiad.

Newidiadau mewn Busnes COVID-19

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.