10 Peth 8 Awr yn CES 2017 Wedi Dysgu Fi Am Dechneg Yfory

IMG 7032

Fel idiot, ymunais â 165,000 o dechnolegwyr, marchnatwyr, dylanwadwyr, hucksters eraill ag obsesiwn teclynnau, ac amrywiol eraill yn CES 2017 yr wythnos diwethaf.

IMG 0020 2

Mae gan y car hwn ardd ar y llinell doriad

Treuliais y rhan fwyaf o fy amser yn cwrdd â phobl. Neu, yn fwy cywir, yn Lyfts, Ubers, a chabiau yn bragu traffig Vegas o uffern ar fy ffordd i gwrdd â phobl. Ond mi wnes i gadw wyth awr ar gyfer rhywbeth y dylai pawb sy'n caru technoleg ei wneud o leiaf unwaith: crwydro llawr y prif neuaddau confensiwn yn CES, y Sioe Electroneg Defnyddwyr.

Beth ydych chi'n ei weld? Rydych chi'n gweld yfory.

Neu, yn hytrach, gweledigaethau yfory a allai ddod yn wir neu beidio.

Gobeithio na fydd llawer, fel y bocswyr gwrth-ymbelydredd i ddynion, y jîns bach ar gyfer menywod ifanc poeth sy'n dirgrynu i ddweud wrthynt pa ffordd mae Google Maps eisiau iddyn nhw fynd, neu unrhyw un o bum robot “craff” gwahanol sydd eisiau bod yn rithwir i chi ffrind, mathru, neu amnewid un arwyddocaol arall, yn enwedig os ydych chi'n Siapaneaidd, yn ifanc ac yn wryw.

Ond roedd cerdded y llawr yn ei gwneud yn gwbl glir i mi fod o leiaf 10 mega-thema yn trochi cwmnïau technoleg defnyddwyr.

Dyma nhw, mewn unrhyw drefn benodol.

1: Stwff anifeiliaid anwes

Nid wyf yn gwybod hyn o brofiad personol, ond mae'n debyg ein bod ni wir yn caru ein hanifeiliaid anwes. Ac, rydyn ni wir eisiau bod yn unman yn agos atynt.

Felly mae angen technoleg anifeiliaid anwes drud arnom sy'n caniatáu inni fwydo ein hanifeiliaid anwes o bell trwy apiau ar ein ffonau smart. Ac mae angen i ni allu sgwrsio gyda nhw fel eu bod nhw'n gwybod ein bod ni'n eu caru, a byddwn adref yn fuan.

Neu o leiaf pan fydd y peiriant bwydo anifeiliaid anwes awtomatig yn rhedeg allan o Kibbles & Bits.

2: Cloeon tŷ craff

Yn y digwyddiad “Pepcom” cyn-CES lle gall arddangoswyr sy'n talu mwy dynnu eu nwyddau allan i wasgu pryfed sy'n cael eu denu gan fwyd am ddim a menywod ifanc, deniadol mewn gwisgoedd codi hwyl coleg (ni wnes i eich plentyn chi), gwelais ddim llai na phump, ond efallai chwech, neu o bosibl hyd yn oed wyth cwmni sydd â chloeon craff.

IMG 0913

Mae hwn yn wyliadwriaeth smart nad yw'n edrych fel smartwatch ...

Ni allaf fod yn sicr o'r nifer go iawn oherwydd faint o Corona am ddim y gwnaeth y trefnwyr dywallt fy ngwddf yn rymus.

Beth bynnag, mae allweddi ar fin diflannu, o bosibl, sy'n wych oherwydd nid yw'r pŵer byth yn mynd allan yn fy nghymuned. Ond byddwn yn gallu rhoi allweddi rhithwir a reolir gan ap i ddieithriaid gyda rheolaeth mynediad â therfyn amser i lanhau ein cartrefi, gollwng nwyddau a gwasanaethau, a reiffl trwy ein heiddo.

3: Cadeiriau tylino

Mae newyddiadurwyr yn gwybod popeth am y cadeiriau tylino yn CES. Y tro hwn, euthum y peth cyntaf yn y bore, cyn i'r torfeydd madding gael eu gosod ym mhorth y castell hyd yn oed.

Dau beth da am gadeiriau tylino: maen nhw'n mynd yn rhatach (meddyliwch $ 3,500, nid $ 7,000), maen nhw'n gwella, ac maen nhw'n dechrau cael steilio sy'n edrych fel y gallai ffitio i mewn i'ch addurn cartref heb wneud i chi edrych fel cyfanswm jerkoff.

(Ie, dwi'n gwybod mai tri yw hynny, ond mae'r Corona wedi cael effaith barhaol. Sue fi.)

Darllenwch y rhan olaf honno yn ofalus. “Gan ddechrau” i gael steilio sy'n “edrych fel” y gallai “efallai” beidio â gwneud ichi edrych fel jerkoff. Mewn geiriau eraill: ddim cweit yno eto. Mae'r peth da am y steilio hwn yn methu: bydd yn arbed miloedd i chi.

Teledu 4: 4K ac 8K

Mae'n debyg bod 4K yn dechnoleg fendigedig, ac rwy'n edrych ymlaen at ei phrynu pan fydd y cynnwys a gaf gan fy narparwr lloeren, Netflix, Youtube, iTunes, a ffynonellau eraill yn ei gefnogi'n lled-arferol mewn gwirionedd.

IMG 8366

Cymeraf 5

(A phryd y gallaf ei ffrydio i'm cartref heb ei lawrlwytho'r noson gynt.)

Ond mae 8K hyd yn oed yn well na 4K. Ddwywaith cystal, fel y gwyddoch a ydych chi'n arbennig o dda mewn mathemateg. (Mewn gwirionedd 4X yn well, os ydych chi'n ysblennydd mewn mathemateg.)

Ac rydw i wedi penderfynu fy mod i'n dal allan am y teledu 98 ″ 8K a welais ym mwth gargantuan CES Samsung. Y pris yw $ 400,000, ond nid wyf yn poeni am hynny, oherwydd bydd oligarchiaid Rwsiaidd a chychwyn B Cyfres B Silicon Valley gyda chefnogaeth VC yn prynu digon i ariannu datblygu cynnyrch ymhellach a fydd yn tynnu'r pris i lawr sawl gorchymyn maint yn y pum mlynedd nesaf.

Erbyn hynny, mae'n debyg y bydd cynnwys 4K o leiaf yn rhannol gyffredin o bryd i'w gilydd, a gallaf brynu doodad arall i hongian y teledu i'w uwchraddio i 8K heb “unrhyw golled canfyddadwy o ansawdd.”

5: Dronau sy'n gwneud pethau mewn gwirionedd

Y llynedd, ymddangosodd CES dronau. A dronau. A mwy o dronau. Eleni, roedd yn wahanol iawn.

IMG 0998

Drôn lliwgar yn CES. Nid yw'r un hwn yn gwneud unrhyw beth (ac eithrio hedfan)

Roedd yna dronau o hyd, a dronau, a mwy o dronau. Ond mae'r dronau hyn yn gwneud pethau mewn gwirionedd. O leiaf mewn fideos wedi'u sgriptio'n ofalus a dim ond ychydig yn ail-gyffwrdd gan wneuthurwyr diduedd.

Gwelais dronau sy'n gwneud fideograffeg ar lefel ffilm. Dronau y ras honno. Dronau y gallwch chi eu saethu. Dronau milwrol. Dronau patrôl ar y ffin. Dronau ffermio sy'n chwistrellu plaladdwyr ond dim ond mewn ffyrdd a gymeradwyir yn ecolegol. Dronau sy'n mynd ag organau wedi'u cynaeafu'n ffres o gadwyni i ysbytai lle mae eu hangen. A dronau sy'n danfon pitsas pan fyddwch chi'n llwglyd, yn ddiog, a heb ddiddordeb mewn bwyd iach.

Hefyd, wrth gwrs, gwn lladd drôn.

6: VR / AR / MR

Mae realiti yn eithaf borning a cyffredin - er enghraifft: y rhan fwyaf o'ch swydd. Mae realiti estynedig yn swnio'n llawer mwy ... mae realiti rhithwir wedi'i wella hyd yn oed yn well, ac mae math realiti cymysg yn cyfuno'r gorau o ddau fyd.

IMG 6590

Edrychwch, Ma, dwi'n hedfan ...

Roedd tystiolaeth o bob un o'r tri yn CES 2017, gyda chlustffonau VR mwy rhad sy'n eich galluogi i ddal eich ffôn cwpl modfedd o'ch wyneb a sylwi pa mor bicsel yw'r sgrin honno, yn ôl pob sôn, â diffiniad uwch na diffiniad na chwmnïau VR a fydd goroesi mewn gwirionedd tan sioe y flwyddyn nesaf.

Ond bu bron i weithwyr Zeiss gadarnhau y bydd iPhone 8 Apple yn gwneud realiti estynedig.

7: Popeth di-wifr

Rhaid i bob gwifren, technolegwyr defnyddwyr fel petai wedi dyfarnu, farw. Mae hyn yn newyddion i'w groesawu i mi, fel perchennog balch set PlayStation VR gyda mwy o wifrau nag Apollo 13.

Fodd bynnag, mae'r bydysawd yn rhoi ac mae'r bydysawd yn cymryd, ac erbyn hyn mae batris yn bwysig iawn, iawn.

8: Smart popeth

Deallusrwydd artiffisial yw'r “cwbl naturiol” newydd, meddai rhywun yn ddiweddar, ac yn amlwg cafodd pob marchnatwr teclynnau'r neges ar yr un pryd, cyn-CES.

Mae popeth yn smart, mae popeth wedi'i wella gan AI, ac mae popeth bob amser yn dysgu trwy'r amser sut i'ch gwasanaethu'n well gyda gwelliannau cynyddrannol bach yn seiliedig ar ddefnydd. Pasiwyd deddf newydd gan y Gyngres, ac ni chaniateir lansio unrhyw gynhyrchion newydd - brwsys gwallt, toiledau, a chwpanau - heb gyfres lawn o synwyryddion, radios, camerâu, sglodion, ac, wrth gwrs, yr ap cysylltiedig sy'n eu rheoli i gyd.

9: Rhyngwynebau defnyddiwr sgwrsio

Fel y gwyddom i gyd, mae tynnu ffôn, dilysu eich hun, dod o hyd i app a'i agor, ac edrych ar eich sgrin yn 2016 iawn, iawn.

IMG 4390

Mae fy nghar a Google, fel, blagur gorau

Yn 2017, rydym yn siarad â'n technoleg yn unig.

Ac mae, wrth gwrs, yn siarad yn ôl â ni.

Mae Amazon Echo dros flwydd oed, wrth gwrs, ond 2017 yw’r flwyddyn y bydd yn ffrwydro, gyda nifer y “sgiliau,” neu mini-apiau y mae’n eu rhedeg, gan ddyblu dim ond yn ystod wythnos sengl CES. Gyda Cortana, Viv, Cynorthwyydd Google, ac oes, nain Siri, mae gennym ddyfodol sylweddol o dechnoleg sgwrsio ar y blaen.

10: Realiti estynedig i'r glust

Un peth yw dangos i'r llygad bethau nad ydyn nhw'n real. Ond nid yw'n cŵl cael eich gadael allan, ac mae clustiau wedi ffurfio pwyllgor gweithredu gwleidyddol i sicrhau bod eu hawliau'n cael eu parchu.

Roedd realiti estynedig i'r glust yn beth yn CES, ac a dweud y gwir, mae'n beth gwych.

Mae gweithgynhyrchwyr yn dod â dyfeisiau mewn-clust yn null AirPod allan sy'n llawer oerach na chymhorthion clyw eich tad, ac yn gadael i chi gyweirio synau annifyr yn ddetholus - fel llais eich priod. Cyfunwch y rhain â chlustffonau realiti rhithwir ac estynedig, a chyn bo hir byddwch chi'n gallu rheoli hidlwyr synnwyr sy'n eich galluogi i fowldio realiti i'r union beth rydych chi am iddo fod.

Mewn geiriau eraill, yn union fel eich swigen realiti Facebook, ond hyd yn oed yn well.

Ond ... dwi'n dal i garu tech

Mae'n bleserus cael hwyl yn y teclynnau newydd yn CES. Ond i fod o ddifrif am un eiliad yn unig, mae'n fwy pleserus dim ond mynd am dro ar y llawr a rhyfeddu at yr amrywiaeth o declynnau y mae pobl yn eu breuddwydio.

Ac i wybod, rywsut, rywsut, y bydd rhai o'r rhain yn dod yn brif ffrwd yn y dyfodol agos.

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 3

    Helo John,
    Mae technoleg yn chwyldroi'r byd. Credwch ein bod yn edrych ymlaen at gwrdd â therfynwyr go iawn. Un enghraifft orau yw Google, sut mae eu algorithm chwilio semantig yn gwneud yr ymholiad chwilio yn fwy perthnasol. Sut mae dysgu â pheiriant yn chwarae rhan hanfodol wrth ddeall sut i ryngweithio â phobl a gwneud penderfyniadau yn seiliedig arno. Rwyf wedi gwneud cyfweliad gyda'r arbenigwr chwilio Semantig David Amerland, Unwaith y bydd wedi'i gyhoeddi, byddaf yn rhoi gwybod ichi. Yn y cyfweliad mae David yn esbonio'n glir sut mae chwilio'n newid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.