Stopio Lladd Marchnata Achos

Pan fydd myfyriwr angen arian ar gyfer cinio ysgol, nid yw'n fawr o ganlyniad, os o gwbl, o ble mae'r arian yn dod. Maen nhw eisiau bwyd yn unig ac mae angen arian arnyn nhw. Nid cinio ysgol yn unig mohono, mae'n grantiau ac ysgoloriaethau myfyrwyr, nwyddau meddygol, tiwtora, gofal dydd, a chymaint mwy. Mae'r rhestr o anghenion yn anfeidrol ac, mewn economi sydd wedi dirywio, mae'n parhau i dyfu.

Rhoddion ar gyfer Dilynwyr

Pan ddigwyddodd y daeargryn yn Haiti, roedd y Rhyngrwyd yn fwrlwm o'r holl anghenion ariannol a chorfforol yr oedd eu hangen ar y wlad. Ar y pryd, doedd gen i ddim busnes. Roeddwn i'n dad sengl ac nid oedd arian erioed yn ddigonol. Ond tynnodd y digwyddiad at fy nghalonau felly Cynigiais roi arian os Cyrhaeddais i nifer penodol o ddilynwyr ar Twitter.

Roedd yr adlach ar unwaith. Fe wnaeth pobl sgrechian arna i fy mod i'n ddi-galon ac roedd yn beth ofnadwy i mi ei wneud. Roeddwn wedi fy synnu’n llwyr ... roeddwn i ddim ond yn ceisio cynyddu fy awdurdod ar Twitter ac roedd hyn yn ymddangos fel achos teilwng. Fe allwn i fod wedi cymryd yr arian a phrynu hysbysebion ar unrhyw nifer o wefannau i hyrwyddo fy nghyfrif ... ond yn lle hynny roeddwn i'n meddwl y byddai hyn yn well gan y byddai'r arian yn mynd i'r rhai oedd ei angen fwyaf.

Rhoddais y gorau iddi o'r diwedd. Roedd gen i gymaint o bobl yn fy mympio nes i mi dynnu'r cynnig yn ôl (a gwneud y rhodd, beth bynnag).

Rhaid i hyn ddod i ben.

Yn ddiweddar roeddwn yn siarad â Prif Swyddog Meddygol cwmni mawr a ddywedodd wrthyf y byddai wrth ei fodd yn darparu grantiau ac ysgoloriaethau i fyfyrwyr yn gyfnewid am iddynt ddarparu cynnwys a hyrwyddo eu nwyddau a'u gwasanaethau. Mae'r adlach yr un peth ar gyfer y strategaeth hon ... sgrechiodd llawer o'r cyhoedd fod ei gwmni cathod tew yn ecsbloetio'r myfyrwyr yn unig ac y dylent ddarparu'r grantiau a'r ysgoloriaethau, beth bynnag.

Dim ond un broblem sydd yna ... ni all wneud hynny. Nid oes cyllideb ar gyfer grantiau ac ysgoloriaethau. Ni all roi arian i ffwrdd y mae ei gyllideb yn ei gwneud yn ofynnol iddo fod yn atebol amdano a thyfu enillion arno. Mae'n rhaid iddo fuddsoddi'r arian a chael elw ar fuddsoddiad ar y cronfeydd. Hynny yw, mae ganddo gyllideb farchnata a gall ei defnyddio ar gyfer unrhyw beth - cyhyd â'i fod yn arwain at ganlyniadau busnes. Nid yw'n rhedeg elusen, mae'n rhedeg busnes.

Byddai llawer o gwmnïau wrth eu bodd yn gwneud y ddau

Yn lle hynny, mae'n parhau i dalu am dâl fesul clic, hysbysebu, cynnwys a strategaethau eraill gyda busnesau lle na fydd yn cael ei gamarwyddo'n gyhoeddus. Mae'n golled llwyr. Mae'r union feirniaid sy'n trin ei gwmni fel anghenfil (ac yn trin y mwyafrif o gorfforaethau fel angenfilod) yn lladd marchnata achos. Yna mae'r arian yn mynd i gwmnïau mawr eraill yn lle helpu lle mae ei angen fwyaf.

Mae cwmnïau mewn busnes i wneud elw, ond nid yw hynny'n golygu na ddylent ddod o hyd i gyfleoedd i helpu'r rhai llai ffodus, neu'r amgylchedd, neu'r rhai mewn angen. Stopiwch ladd marchnata achos a chydnabod bod biliynau o ddoleri y gellid eu gwario i helpu'r rhai sydd ei angen fwyaf - ond dim ond os ydyn nhw'n sylweddoli bod elw ar y buddsoddiad hwnnw y gall y cwmni ei fuddsoddi.

Stopio lladd achosi marchnata.

Dyma rai enghreifftiau gwych o Marchnata Achos

Cylchoedd Mawr gweithio gyda AdoptAClassroom.org i ddod o hyd i athrawon haeddiannol a'u synnu gydag ystafell ddosbarth o'u breuddwydion. Y fideo hon, rhan o Great Clips 'integredig ymgyrch farchnata achos, - yw'r cyntaf yn hanes y cwmni sy'n cyfuno cymdeithasol, digidol, siop, yn y cartref, teledu, radio ac argraffu.

9 Sylwadau

 1. 1

  “Rwy'n golygu pe bai gennym ferfa yn unig. Byddai hynny'n rhywbeth. ” - Westley, AKA y Môr-leidr Dread Roberts.

  Dweud wrth y rhai mewn angen y byddwch chi'n helpu ond yn gyntaf, mae'n rhaid i chi gael eich un chi ddim yn helpu. Nid yw'n elusen. Nid rhoddion mohono. Nid yw'n rhoi. Mae'n ecsbloetio. Mae'n profiteering. Mae'n fasnachu ceffylau clasurol.

  Nid gwir gariad yw hynny. Mae hynny'n *** yn digwydd bob dydd.

  Cyfrannwch at yr achos. Sicrhewch eich ffurflenni taith treth. Ysgrifennwch eich datganiadau i'r wasg. Gweithio gyda'u tîm cysylltiadau cyhoeddus i sicrhau eich bod chi'n cael eich gair. Ei wneud yn iawn.

  Ond yn bennaf, gwnewch hynny ar eu cyfer nhw, y rhai mewn angen. Gwnewch hynny oherwydd bod eich calon yn dyheu. Peidiwch â gwneud hynny er budd hunanol. Os oes angen ROI uniongyrchol arnoch chi ar yr 'ymdrech achosol' ar gyfer y rhai sy'n llwgu ac yn dioddef ac yn crio ac yn heneiddio ac yn gwichian mewn poen oherwydd anafiadau, llwgu a dadhydradu, rhydio o gwmpas mewn ffosydd socian dolur rhydd, wedi'u leinio â dysentri a phyllau llifogydd yn yr un dillad am 3 wythnos, gan weddïo yn erbyn eu barn well eu bod yn ei wneud trwy'r nos yng nghanol y ysbeilio a'r terfysg a chanibaliaeth, yna ni allwch ei fforddio.

  Mae Prif Weithredwyr cwmnïau mawr eisoes wedi eu clustnodi yn eu cyllidebau. Mae eich “Prif Swyddog Meddygol cwmni mawr” naill ai'n dweud celwydd wrthych chi neu'n fudass. Mae angen iddo slapio a phleidleisio allan. Neu mae angen iddo dreulio'r nos gyda'r dioddefwyr. Bydd yn newid un. Uffern, cawsom hwyl diwrnod glawog yn LM ar gyfer achlysuron o'r fath. Fe wnaethon ni hefyd ddefnyddio ein hoffer a'n doniau i gymryd amser ar ôl gwaith i helpu'r gymuned. Mentrau Cyfle oedd ein hoff un.

  Ysgrifennwch bost. Gyrrwch weddi i fyny. Rhowch ychydig o newid poced. Ond peidiwch â chi byth yn ceisio codi cyfran o'r farchnad presenoldeb ar y we ac ychydig o gleientiaid trwy fynd i'r afael â dioddefaint ac anffawd eraill.

  Nid môr-leidr ydych chi. Nid ydych chi'n ddeliwr marchnad ddu. Ti yw fy arwr. Rydych chi'n un o fy mentoriaid. Mae eich calon yn y lle iawn. Rwy'n gwybod hynny. Ond y rhain oedd un o fy ymladd mwyaf yn ystod fy nyddiau Denom U: rhoi i'r achos yn erbyn cael fy nghydnabod am yr anrheg. Dyma pam mae'r diwydiant CRM yn mynd i gael ei reoleiddio mewn ychydig flynyddoedd.

  Nid oes angen yr holl sh tymor byr, masnachu ceffylau hynny arnoch chi. Mae gennych chi un o'r lleisiau gorau yn y diwydiant. Mae gennych fy sylw, ac mae hynny'n cymryd llawer i'w gael. Rwy'n cysgu yn darllen y rhan fwyaf o rethreg eich cyfoedion. 'Ch jyst angen i chi fod yn ddigon dewr i fod mor uchel â'r 20 hynny ar yr haen uwch eich pennau a byddwch yn symud mynyddoedd. Yn bwysicaf oll, mae gennych chi'r presenoldeb i wneud newid. Defnyddiwch eich anrhegion, nid y gimics. Bydd DM New Media yn well eu byd yn y tymor hir.

  A bydd y byd yn lle gwell.

  - Bromance am oes

  Finn

  • 2

   Iawn, @natfinn: disqus - mae hwn yn ymateb chwerthinllyd ac mewn gwirionedd nid yw'n werth i mi ymateb. Fe wnaethoch chi sarhau ffrind da i mi yn y sgwrs hefyd. Nid yw eich canfyddiad o fusnes gymaint yn anwybodus ag y mae'n wirion. Rwyf wedi gweithio i lawer o gwmnïau ac wedi cael cyllidebau miliwn o ddoleri - ac nid oedd gan farchnata erioed gyllideb ar gyfer rhoi i elusennau, ac ni chafodd unrhyw gwmni y bûm yn gweithio iddo “enillion ar rodd” y gallent eu mesur. Ond mae gennym ni arian ar gyfer marchnata. Y pwynt yma yw gallu buddsoddi'r arian hwnnw mewn elusen yn hytrach na busnes arall nad yw efallai mor elusennol. Eich barn chi yw'r union broblem rwy'n ei gwadu - mae'n afresymegol. Byddai'n well gennych i elusen gael DIM.

   • 3

    Os na fyddwch yn gwrando ar y rhai a wnaeth eich twyllo am roi cynnig arni ac na fyddwch yn gwrando arnaf, yna ceisiwch roi $ 500 i ddioddefwyr Bomwyr Marathon Boston a phrynu Pen Gumball i mi bob tro y byddant yn defnyddio'r gair, "llwgrwobrwyo." Oherwydd dyna maen nhw'n ei alw'n arddangosfa gyhoeddus o ewyllys da neu gefnogaeth yn gyfnewid am arian parod.

    Mae elusennau nid yn unig yn cael DIM pan geisiwch ddull o'r fath, ni fydd y mwyafrif ohonynt hyd yn oed yn ei gymryd. Pam? Maent yn gwybod ei fod yn agor llifddwr o roddwyr sy'n disgwyl ffafrau yn gyfnewid am arian parod. Maent yn y pen draw yn treulio mwy o amser yn delio â rhoddwyr na'u hachos. Mae'n eu trosoli ac yn hwyluso'r ffordd ar gyfer ffafrau dyfnach, tywyllach sy'n dod o fewn y categori llygredd. Llethr llithrig. Dyna pam mae deddfau yn ei erbyn.

    Helo, Nat Finn ydw i. BA mewn Crefydd, BS mewn Busnes. Y cleientiaid asiantaeth miliwnydd a oedd gennym yn asiantaeth ole ’- Sony, Samsung, Sealy, Prifysgol Trump, TELEBrands - dechreuwyr 'As Seen on TV,' Russ Whitney (y mae eu cleientiaid yn cynnwys“ Rich Dad, Poor Dad ”Robert Kiyosaki) Roedd All Star Products, (y mae eu cynhyrchion yn cynnwys “Snuggie”), yn gwybod o leiaf i roi enillion elw i achosion. Fe wnaethant gynllunio ar ei gyfer. Yn anffodus, oherwydd mae'n debyg bod y rhai yn gwybod wyneb i waered marchnata marchnata. Roeddent yn gwybod yr effaith ac roeddent yn gwybod pa mor aml y mae digwyddiad o'r fath yn digwydd. Dyma pam yr arhosais i ateb. Rwy'n drist bod y digwyddiad mor drasig.

    Ailystyriwch eich safbwynt ar farchnata achosion. Rydych chi'n rhy anhygoel. Rydych chi'n dod o hyd i swyddi i ffrindiau. Rydych chi'n agor eich cartrefi i bobl mewn angen. Rydych chi'n sbario dimes. Fe allech chi a'ch ffrind CMO da wneud cymaint mwy. Cymaint mwy.

    • 4

     Iawn, rydw i'n mynd i roi cynnig ar hyn eto. Nid oes gennym GYLLIDEB ELUSEN. Mae gennym GYLLIDEB MARCHNATA. Naill ai rydyn ni'n cael elw ar fuddsoddiad gyda'n CYLLIDEB MARCHNATA neu rydyn ni'n mynd allan o FUSNES.

     Felly, byddai'n well gennych i'r elusen gael dim. Rwy'n deall. A na, nid wyf yn ailystyried fy safbwynt. Byddai'n well gennyf weld busnesau'n gweithio ac yn elw ochr yn ochr â'r rhai sydd mewn angen na pheidio.

 2. 8

  Rwy'n hoffi'r persbectif bob yn ail yma ar godi arian a dyma pam ...

  Mae ysgol fy mhlentyn yn cael gwibdaith “Bwyta ar gyfer Toes” bob ychydig wythnosau. Mae'r rhagosodiad yn syml, ewch i fwyta mewn bwyty o'r fath ac mae'r bwyty hwnnw'n rhoi 10% o'r holl werthiannau i'r noson honno i'r ysgol. O safbwynt Doug, mae hyn yr un peth â'r bwyty sy'n hysbysebu “dewch i fwyta gyda ni ar noson o'r fath ac o'r fath a byddwn yn rhoi 10% o'n gwerthiannau i'ch ysgol leol”. Ar ddiwedd y dydd, mae'r ysgol yn cael 10% waeth pwy sy'n gwneud y cais.

  Y gwahaniaeth yma yw sut mae pobl yn dirnad y cynnig. Pan fydd yr ysgol yn gofyn am ein harian, rydyn ni'n dweud “rydyn ni'n caru ein hysgolion felly gadewch i ni fynd i'w helpu”. Pan fydd busnes yn gofyn amdano, dywedwn “dim ond ceisio cynyddu gwerthiant yw fy musnes gan ddefnyddio ysgol fy mhlentyn”. Ond yn y pen draw, mae'r canlyniad terfynol yr un peth.

  Bydda i'n cyfaddef, nes i mi ddarllen yr erthygl hon a deall y persbectif arall, byddwn i hefyd wedi crio budr. Gan gymryd cam yn ôl, beth yw'r gwahaniaeth yn y myfyriwr coleg yn defnyddio backpack neu gêr arall gyda logo arno? Fy dyfalu yw bod gan eu gêr logo eisoes ac nid ydyn nhw'n cael unrhyw arian amdano.

  • 9

   Mae hynny'n fewnwelediad gwirioneddol wych @ google-607b0d9455bf19307cf8bf2968785187: disqus - rydych chi'n hollol iawn, mae'r weithred yr un peth ond mae'r persbectif yn wahanol iawn. Y pwynt yw peidio â 'manteisio', mae'n wirioneddol buddsoddi doleri marchnata lle gall gael elw ar fuddsoddiad. Mae'n hynod ddiddorol pa mor negyddol y mae ein barn am fusnes wedi dod dros y blynyddoedd. Peth GWYCH yw cael busnesau i fuddsoddi mewn elusennau. Mae rhoddion yn wych, ond fel rheol nid yw rhoddion yn cael elw ar fuddsoddiad. Felly ... oni bai fy mod i'n gyfoethog o arian gydag arian yn gorlifo, mae angen i mi roi'r arian lle bydd yn dychwelyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.