A all Eich Cofrestrydd Eich Torri i ffwrdd?

cicio allan

Gyda'r todo mawr ynglŷn â chanslo GoDaddy ei gwsmer (sydd bellach â'i ymgyrch ei hun: NoDaddy.com), penderfynais edrych i mewn i rai cofrestryddion eraill, gan gynnwys fy un i, i weld a allent dynnu'r plwg mor hawdd ag y gwnaeth GoDaddy. Fe fyddwch chi'n synnu mewn gwirionedd, dim ond cwpl o gofrestryddion sydd â Thelerau Gwasanaeth sy'n gosod rhai gofynion eithaf cryf yn erbyn canslo:

Dotster:

16.2 Atal, canslo neu drosglwyddo parth. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod eich cofrestriad parth yn destun ataliad, canslo neu drosglwyddo (canslo neu drosglwyddo y cyfeirir ato ar y cyd fel “Canslo”) (a) i gywiro camgymeriadau gan Dotster, Inc., cofrestrydd arall, neu Weinyddwr y Gofrestrfa wrth weinyddu. yr enw neu (b) ar gyfer datrys anghydfodau ynghylch y parth yn unol â pholisi neu weithdrefn ICANN. Rydych hefyd yn cytuno y bydd gan Dotster, Inc. yr hawl yn ôl ei ddisgresiwn llwyr i atal, canslo, trosglwyddo neu addasu cofrestriad parth fel arall ar hyd at saith (7) diwrnod calendr o rybudd ymlaen llaw ac ar ôl yr amser y mae Dotster, Inc. gorchymyn wedi'i ddilysu'n briodol gan lys awdurdodaeth gymwys, neu ddyfarniad cyflafareddu, sy'n ei gwneud yn ofynnol atal, canslo, trosglwyddo neu addasu'r cofrestriad parth.

DATGELIAD: Rwy'n aelod cyswllt cofrestredig o Dotster ond rwyf hefyd yn gefnogwr personol o'u gwasanaeth. Adolygais eu nwyddau arbennig cyfredol a darganfyddais yr arbennig hon heno y gallaf ei hymestyn i'm darllenwyr:

Trosglwyddwch eich parth i Dotster a thalu dim ond $ 8.99 i adnewyddu'ch parth am flwyddyn ychwanegol. Cliciwch yma
delwedd 2260935 3171413

eNom

NID YW'N CYNNWYS YN Y GWASANAETHAU: Heb gyfyngiad, nid yw'r canlynol wedi'u cynnwys yn y Gwasanaethau: Ni allwn ac nid ydym yn gwirio i weld a yw'r enw (au) parth rydych chi'n eu dewis, neu'r defnydd rydych chi'n ei wneud o'r enw (au) parth, neu'r defnydd o barth. mae un arall o'r Gwasanaeth (au), yn torri hawliau cyfreithiol eraill. Eich cyfrifoldeb chi yw gwybod a yw'r enw (au) parth rydych chi'n eu dewis neu'n eu defnyddio yn torri hawliau cyfreithiol eraill. Efallai y bydd llys yn gorchymyn i ni ganslo, addasu, neu drosglwyddo eich enw parth; eich cyfrifoldeb chi yw rhestru gwybodaeth gyswllt gywir ar y cyd â'ch cyfrif a chyfathrebu ag ymgyfreithwyr, darpar ymgyfreithwyr ac awdurdodau llywodraethol. Nid ein cyfrifoldeb ni yw anfon gorchmynion llys neu gyfathrebiadau eraill atoch. Byddwn yn cydymffurfio â gorchmynion llys oni bai eich bod yn cysylltu â ni i herio'r gorchymyn.

Register.com

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall Register.com atal, canslo, trosglwyddo neu addasu eich defnydd o'r Gwasanaethau ar unrhyw adeg, am unrhyw reswm, yn ôl disgresiwn llwyr Register.com a heb rybudd i chi.

Solutions Rhwydwaith

10. Cyfyngiad Atebolrwydd. Yn ychwanegol at y cyfyngiadau atebolrwydd eraill a gynhwysir yma, rydych yn cytuno na fydd gan Network Solutions unrhyw atebolrwydd o unrhyw fath am unrhyw golled neu atebolrwydd sy'n deillio o brosesu cais (au) cofrestru gan Gofrestrfa .TW gan gynnwys, heb gyfyngiad, eich gallu neu anallu i gael enw parth penodol. Nid yw Network Solutions yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gais cofrestru neu wrthod, atal, canslo, dileu, torri ar draws neu drosglwyddo enw parth oherwydd gweithdrefnau, rheolau neu bolisïau Cofrestrfa .TW, TWNIC, neu oherwydd arferion, arferion neu ragfarnau llysoedd cyflafareddwyr sy'n datrys cyfraith neu anghydfod. Nid ydym yn atebol am unrhyw hawliadau, iawndal neu anafiadau sy'n deillio o derfynu gwasanaethau a ddarperir gan .TW Registry am unrhyw reswm, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i derfynu awdurdod cofrestru .TW Registry, na'i fethdaliad.

AT&T Yahoo!

5.3 Terfynu gan AT&T Yahoo!
AT&T Yahoo! caiff derfynu'r Telerau hyn ar unrhyw adeg ar ôl rhoi rhybudd i Chi. Er gwaethaf unrhyw beth i'r gwrthwyneb yma, AT&T Yahoo! gall hefyd, ond nid oes dyletswydd arno i, atal neu derfynu'ch Gwasanaeth ar unwaith, terfynu'ch mynediad a'ch cyfrinair, tynnu'ch Gwasanaeth o AT&T Yahoo! gweinyddwyr, neu dynnu unrhyw Gynnwys yn y Gwasanaeth, os yw AT&T Yahoo! yn dod i'r casgliad, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, eich bod chi (a) wedi torri, torri, neu weithredu'n anghyson â llythyr neu ysbryd y Telerau hyn, gan gynnwys unrhyw AT&T Yahoo! Polisi neu unrhyw gyfraith neu reoliad cymwys; (b) wedi darparu gwybodaeth ffug fel rhan o'ch Gwybodaeth Gyfrif; (c) yn cymryd rhan mewn gweithgareddau twyllodrus neu anghyfreithlon neu werthu nwyddau neu wasanaethau anghyfreithlon neu niweidiol; neu (ch) yn cymryd rhan mewn gweithgareddau neu werthiannau a allai niweidio hawliau neu enw da AT&T Yahoo! neu eraill (pob un “Terfynu Achos”). Unrhyw Derfyniad i Achos gan AT&T Yahoo! yn dod i rym ar unwaith, ac Rydych yn cytuno'n benodol na chewch unrhyw gyfle i wella. Os Eich AT&T Yahoo! Mae ID yn cael ei derfynu am unrhyw reswm, bydd y Telerau hyn a'ch Mynediad i'r Gwasanaeth hefyd yn cael eu terfynu. Yn ogystal, os gwnaethoch chi gofrestru enw parth newydd ar y cyd â'ch Gwasanaeth, ac AT&T Yahoo! yn terfynu Eich Gwasanaeth oherwydd Terfyniad Achos, yna AT&T Yahoo! yn cadw'r hawl i ofyn i'r darparwr enw parth dynnu'r enw parth o'r gofrestrfa enw parth a / neu drosglwyddo'r enw parth o Chi i AT&T Yahoo! Rydych chi'n cydnabod hynny lle mae AT&T Yahoo! yn trosglwyddo enw parth o'r fath i AT&T Yahoo! o dan yr Adran 5.3 hon, AT&T Yahoo! yn dal holl hawliau deiliad yr enw parth cofrestredig mewn perthynas â'r enw parth hwnnw, gan gynnwys yr hawl i werthu'r enw parth i drydydd parti (lle'r oedd hwn yn hawl a oedd gennych Chi fel yr unigolyn cofrestredig gwreiddiol mewn perthynas â'r enw parth perthnasol) .

MyDomain.com

6.5 Rydym yn cadw'r hawl, yn ôl ein disgresiwn llwyr, i atal neu derfynu'ch mynediad i'n Gwefan a'r Gwasanaethau cysylltiedig neu unrhyw ran ohoni, ar unrhyw adeg, heb rybudd. Byddwn yn terfynu am unrhyw achos o dorri ein telerau gwasanaeth neu ar gyfer unrhyw weithgaredd sy'n gyfystyr â defnydd anghyfreithlon neu waharddedig fel y disgrifir yma.

GoDaddy.com

Os ydych chi wedi prynu Gwasanaethau, nid oes rheidrwydd ar Go Daddy i fonitro Eich defnydd o'r Gwasanaethau. Mae Go Daddy yn cadw'r hawl i adolygu Eich defnydd o'r Gwasanaethau ac i ganslo'r Gwasanaethau yn ôl ei ddisgresiwn llwyr. Mae Go Daddy yn cadw'r hawl i derfynu'ch mynediad i'r Gwasanaethau ar unrhyw adeg, heb rybudd, am unrhyw reswm o gwbl.

Nid wyf yn atwrnai, felly nid wyf yn cynghori unrhyw un ar bwy y dylent neu na ddylent gofrestru eu parthau. Rwy'n weddol siŵr bod y cyfreithloni a welais mewn gwyrdd yn dda a'r melyn yn ddrwg. Telerau gwasanaeth sy'n nodi y gallant ollwng eich gwasanaeth heb unrhyw rybudd, heb fawr o rybudd ... neu gallant hyd yn oed cadw mae eich enw parth yn dychryn yr hec allan ohonof !!!

SYLWCH: Wrth adolygu telerau parth Google, mae'n ymddangos eu bod yn defnyddio GoDaddy neu eNom ... ond ni allaf ddweud pa un na sut. Datgeliad Llawn: Fe wnes i greu'r logo NoDaddy. Mae gen i farchnata cysylltiedig â Chyffordd y Comisiwn ac mae gen i awdurdod i bostio marchnata cysylltiedig ar gyfer Dotster a GoDaddy. Mewn gwirionedd, mae'n debyg y byddwch chi'n gweld un o hysbysebion GoDaddy ar y dudalen hon! Ni chefais ei ddewis.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.