3 Cam at Strategaeth Ddigidol Gryf ar gyfer Cyhoeddwyr sy'n Gyrru Ymgysylltu a Refeniw

PowerInbox Jeeng

Wrth i ddefnyddwyr symud yn gynyddol i ddefnydd newyddion ar-lein a bod cymaint mwy o opsiynau ar gael, mae cyhoeddwyr print wedi gweld eu refeniw yn plymio. Ac i lawer, mae wedi bod yn anodd addasu i strategaeth ddigidol sy'n gweithio mewn gwirionedd. Mae waliau talu wedi bod yn drychineb ar y cyfan, gan yrru tanysgrifwyr i ffwrdd tuag at y doreth o gynnwys am ddim. Mae hysbysebion arddangos a chynnwys noddedig wedi helpu, ond mae rhaglenni a werthir yn uniongyrchol yn llafur-ddwys ac yn gostus, gan eu gwneud yn hollol y tu hwnt i gyrraedd miloedd o gyhoeddwyr bach, arbenigol. 

Mae defnyddio rhwydwaith hysbysebion i stocrestr llenwi ceir wedi bod rhywfaint yn llwyddiannus, ond mae'r rhain yn dibynnu'n fawr ar gwcis ar gyfer targedu'r gynulleidfa, gan greu pedwar rhwystr enfawr. Yn gyntaf, ni fu cwcis erioed yn gywir iawn. Maent yn benodol i ddyfais, felly ni allant wahaniaethu rhwng defnyddwyr lluosog ar ddyfais a rennir (tabled a ddefnyddir gan sawl aelod o'r cartref, er enghraifft), sy'n golygu bod y data y maent yn ei gasglu yn wallus ac yn anghywir. Hefyd ni all cwcis ddilyn defnyddwyr o un ddyfais i'r llall. Os yw defnyddiwr yn newid o liniadur i ffôn symudol, collir y llwybr cwci. 

Yn ail, nid yw cwcis yn optio i mewn. Tan yn ddiweddar, mae cwcis wedi olrhain defnyddwyr yn gyfan gwbl heb eu caniatâd, ac yn amlaf heb yn wybod iddynt, gan godi pryderon preifatrwydd. Yn drydydd, mae atalyddion hysbysebion a phori preifat wedi rhoi’r kibosh ar olrhain ar sail cwcis wrth i gyfryngau adrodd am sut mae cwmnïau’n defnyddio - neu’n camddefnyddio, yn ôl fel y digwydd - mae data’r gynulleidfa wedi erydu ymddiriedaeth, gan wneud defnyddwyr yn fwyfwy amheus ac anghyfforddus. Ac yn olaf, mae'r gwaharddiad diweddar ar gwcis trydydd parti gan bob porwr mawr wedi cwcis rhwydwaith ad wedi'u rendro i raddau helaeth yn ddi-rym. 

Yn y cyfamser, mae cyhoeddwyr hefyd wedi cael trafferth manteisio ar rwydweithiau cymdeithasol i yrru refeniw - neu'n fwy cywir efallai, mae rhwydweithiau cymdeithasol wedi manteisio ar gyhoeddwyr. Nid yn unig y mae'r llwyfannau hyn wedi dwyn cyfran enfawr o wariant hysbysebion, ond maent hefyd wedi gwthio cynnwys cyhoeddwyr oddi ar y cyhoeddwyr newyddion, gan ddwyn y cyfle i fynd o flaen eu cynulleidfa.

A'r ergyd olaf: traffig atgyfeirio yw traffig atgyfeirio 100%, sy'n golygu os yw defnyddiwr yn clicio drwodd i safle cyhoeddwr, nid oes gan y cyhoeddwr fynediad sero at ddata defnyddwyr. Oherwydd na allant ddod i adnabod yr ymwelwyr atgyfeirio hynny, mae'n amhosibl dysgu eu diddordebau a defnyddio'r wybodaeth honno i wasanaethu mwy o'r hyn y maent yn ei hoffi i'w dal i ymgysylltu a dod yn ôl. 

Felly, beth yw cyhoeddwr i'w wneud? Er mwyn addasu i'r realiti newydd hon, rhaid i gyhoeddwyr gymryd mwy o reolaeth ar eu perthynas â'r gynulleidfa ac adeiladu cysylltiad un i un cryfach yn lle dibynnu ar drydydd partïon. Dyma sut i ddechrau gyda strategaeth ddigidol tri cham sy'n rhoi cyhoeddwyr wrth y llyw ac yn gyrru refeniw newydd.

Cam 1: Perchen ar Eich Cynulleidfa

Yn berchen ar eich cynulleidfa. Yn hytrach na dibynnu ar drydydd partïon fel cwcis a sianeli cymdeithasol, yn lle hynny, canolbwyntiwch ar adeiladu eich sylfaen tanysgrifiwr eich hun trwy lofnodion ar gyfer eich cylchlythyrau e-bost. Oherwydd anaml y bydd pobl byth yn rhannu cyfeiriad e-bost, ac mae yr un peth ar draws pob dyfais, mae e-bost yn ddynodwr unigryw llawer mwy cywir ac effeithiol na chwcis. Ac yn wahanol i sianeli cymdeithasol, gallwch ryngweithio â defnyddwyr yn uniongyrchol dros e-bost, gan dorri allan y dyn canol. 

Gyda'r ymgysylltiad uniongyrchol hwn, gallwch ddechrau adeiladu darlun mwy cyflawn o'r hyn y mae defnyddwyr ei eisiau trwy olrhain eu hymddygiad a dysgu eu diddordebau hyd yn oed ar draws dyfeisiau a sianeli. Ac, oherwydd bod e-bost yn optio i mewn yn llawn, mae defnyddwyr wedi rhoi caniatâd yn awtomatig i chi ddysgu eu hymddygiad, felly mae lefel llawer uwch o ymddiriedaeth. 

Cam 2: Sianeli Perchnogaeth Trosoledd dros Sianeli Trydydd Parti

Defnyddiwch sianeli uniongyrchol fel e-bost a hysbysiadau gwthio i ymgysylltu â thanysgrifwyr gymaint â phosibl yn lle cymdeithasol a chwilio. Unwaith eto, gyda chymdeithasol a chwilio, rydych chi'n rhoi trydydd parti yn rheoli eich perthynas â'r gynulleidfa. Mae'r porthorion hyn nid yn unig yn dominyddu'r refeniw hysbysebion ond hefyd y data defnyddwyr, gan ei gwneud yn amhosibl ichi ddysgu am eu hoff a'u diddordebau. Mae symud eich ffocws tuag at sianeli rydych chi'n eu rheoli yn golygu eich bod chi'n rheoli'r data defnyddiwr hefyd.

Cam 3: Anfon Cynnwys Perthnasol, wedi'i Addasu

Nawr eich bod chi'n gwybod mwy am yr hyn y mae pob tanysgrifiwr ei eisiau, gallwch chi drosoleddu'r sianeli hynny i anfon cynnwys wedi'i bersonoli i bob unigolyn. Yn lle swp-a-chwyth, e-bost neu neges un maint i bawb sy'n mynd at bob tanysgrifiwr, mae anfon cynnwys wedi'i addasu wedi profi i fod yn llawer mwy effeithiol ar gyfer ymgysylltu â thanysgrifwyr a meithrin perthynas sy'n para. 

Am Gemau GoGy, mae platfform hapchwarae ar-lein, sy'n anfon hysbysiadau gwthio personol wedi bod yn rhan fawr o'u strategaeth ymgysylltu lwyddiannus.

Mae'r gallu i anfon y neges gywir a'r hysbysiad mwyaf perthnasol at bob defnyddiwr yn bwysig iawn. Maen nhw'n chwilio am rywbeth wedi'i bersonoli, ac mae poblogrwydd y gêm hefyd yn bwysig iawn. Maen nhw eisiau chwarae'r hyn mae pawb yn ei chwarae ac mae hynny ar ei ben ei hun wedi helpu i gynyddu cyfraddau clicio-dr i fyny yn sylweddol.

Tal Hen, Perchennog GoGy

Mae'r strategaeth gynnwys wedi'i haddasu hon eisoes wedi'i defnyddio gan gyhoeddwyr fel GoGy, Assembly, Salem Web Network, Dysplay ac Almanac y Ffermwyr i:

  • Cyflwyno dros 2 biliwn o hysbysiadau y mis
  • Gyrru a Lifft o 25% mewn traffig
  • Gyrru a Cynnydd o 40% mewn golygfeydd tudalen
  • Gyrru a Cynnydd 35% mewn refeniw

Er bod y strategaeth wedi bod yn effeithiol, efallai eich bod yn pendroni:

Pwy sydd â'r amser a'r adnoddau i anfon e-byst wedi'u personoli a gwthio hysbysiadau i gannoedd o filoedd neu filiynau o danysgrifwyr? 

Dyna lle mae awtomeiddio yn dod i mewn Jeeng gan PowerInbox platfform yn cynnig datrysiad syml, awtomataidd i anfon rhybuddion gwthio ac e-bost wedi'u personoli at danysgrifwyr heb ddim ymdrech ymarferol. Wedi'i hadeiladu'n benodol ar gyfer cyhoeddwyr, mae technoleg dysgu peiriannau Jeeng yn dysgu hoffterau defnyddwyr ac ymddygiad ar-lein i gyflwyno hysbysiadau hynod berthnasol, wedi'u teilwra a'u targedu sy'n sbarduno ymgysylltiad defnyddwyr. 

Yn ogystal â darparu datrysiad cwbl awtomataidd, gan gynnwys y gallu i drefnu hysbysiadau i sicrhau'r ymgysylltiad gorau posibl, mae Jeeng hyd yn oed yn caniatáu i gyhoeddwyr monetize eu gwthio ac anfon e-bost i ychwanegu llif refeniw ychwanegol. A, gyda model rhannu refeniw Jeeng, gall cyhoeddwyr ychwanegu'r datrysiad ymgysylltu awtomataidd pwerus hwn heb ddim costau ymlaen llaw.

Trwy adeiladu strategaeth dosbarthu cynnwys wedi'i phersonoli sianeli sy'n galluogi cyhoeddwyr i fod yn berchen ar berthynas y gynulleidfa, gall cyhoeddwyr yrru mwy o draffig - a thraffig o ansawdd uwch - yn ôl i'w tudalennau eu hunain, a thrwy hynny yrru refeniw uwch. Mae dysgu beth mae'ch cynulleidfa yn ei hoffi yn gwbl hanfodol yn y broses hon ac yn syml, ni allwch wneud hynny pan rydych chi'n dibynnu ar sianeli atgyfeirio trydydd parti. Cymryd rheolaeth o'r berthynas honno â sianeli sy'n eiddo yw'r ffordd orau o adeiladu strategaeth ddigidol sy'n tyfu eich cynulleidfa a'ch refeniw.

I ddysgu sut y gall y Jeeng cwbl awtomataidd gan PowerInbox helpu:

Cofrestrwch ar gyfer Demo Heddiw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.