Bod yn Bersonol mewn Byd Gorlawn

deallusrwydd symudol cwsmeriaid

Yn y gofod manwerthu cystadleuol heddiw, mae pethau wedi'u personoli yn gwahaniaethu brandiau yn y frwydr i ddal sylw defnyddwyr. Mae cwmnïau ar draws y diwydiant yn ymdrechu i ddarparu profiad cofiadwy, personol i gwsmeriaid i adeiladu teyrngarwch a gwella gwerthiant yn y pen draw - ond mae'n haws dweud na gwneud.

Mae creu'r math hwn o brofiad yn gofyn am yr offer i ddysgu am eich cwsmeriaid, meithrin perthnasoedd a gwybod pa fath o gynigion y bydd ganddyn nhw ddiddordeb ynddynt, a phryd. Yr hyn sydd yr un mor bwysig yw gwybod pa gynigion nad ydynt yn berthnasol, er mwyn osgoi cythruddo neu ddieithrio'ch cwsmeriaid mwyaf ffyddlon. 

Y “Tri A” o Adeiladu Perthynas

Gellir rhannu perthnasoedd cwsmeriaid mewn manwerthu yn dri cham: caffael, activation ac gweithgaredd.

  • Caffael - mae'n ymwneud â chael sylw cwsmeriaid ar y cynhyrchion a sicrhau cwsmeriaid newydd, sy'n golygu cyrraedd darpar brynwyr yn y farchnad ehangach gyda marchnata rhagweithiol, partneriaethau sianel, hysbysebion a chynigion.
  • Activation - mae'r manwerthwr yn canolbwyntio ar gael y cwsmeriaid i weithredu gweithred benodol neu ddilyn llwybr penodol a ddymunir sy'n cynyddu gwerth y cwsmer i'r eithaf. Gallai hyn olygu ymweld â siop nifer benodol o weithiau bob mis, cwblhau math penodol o drafodiad neu gynyddu ymwybyddiaeth ar gyfer gwahanol gynigion. Nod y cam actifadu yw rhyngweithio â chwsmeriaid â'r brand, gan alluogi'r manwerthwr i ymgysylltu â nhw a meithrin perthynas.
  • Gweithgaredd - y cam olaf yw pan ddaw rhaglenni a buddion teyrngarwch i rym.

Er bod cam cyntaf adeiladu perthynas yn seiliedig ar allgymorth ehangach, mae'r ddau gam dilynol yn ymwneud â phersonoli. Yr unig ffordd y bydd y camau actifadu a gweithgaredd yn llwyddiannus yw os oes gan y cwsmer fuddiant personol yn y cynnig neu'r cynnyrch.

Os yw eitem a argymhellir neu gynnig arfaethedig oddi ar y marc, pam y byddent yn ymgysylltu? Yn yr ystyr hwn analytics dod yn offeryn amhrisiadwy i fanwerthwyr sy'n edrych i bersonoli cynigion a meithrin teyrngarwch gyda'u defnyddwyr.

Mae dadansoddeg yn galluogi manwerthwyr i gadw golwg yn hawdd ar y cynigion sy'n atseinio â'u rhagolygon ac nad ydynt, yn y pen draw, yn eu galluogi i ddileu'r cynigion amherthnasol, hogi allgymorth a dod yn ffynhonnell wybodaeth a chynhyrchion dibynadwy ar gyfer pob defnyddiwr unigol.

Mae siopwyr yn brysur, ac os ydyn nhw'n gwybod y bydd un brand yn cyflawni'r union beth maen nhw ei eisiau yn seiliedig ar bryniannau a diddordebau blaenorol, dyna'r brand maen nhw'n mynd i fynd amdano.

Gweithio'r Data

Felly pa offer sydd eu hangen i wneud yr adeiladu perthynas hwn yn bosibl?

Er bod gan y mwyafrif o farchnatwyr a sefydliadau fynediad at lawer iawn o ddata - traddodiadol a chymdeithasol - mae'n her barhaus i'w fwyngloddio, dyrchafu'r segmentau cwsmeriaid pwysicaf ac ymateb mewn amser real i anghenion cwsmeriaid. Heddiw yr her fwyaf cyffredin y mae sefydliadau yn ei hwynebu yw eu bod nhw boddi mewn data a llwgu am fewnwelediadau. Mewn gwirionedd, yn dilyn rhyddhau'r arolwg diweddaraf gan CMOsurvey.org, dywedodd ei gyfarwyddwr Christine Moorman nad sicrhau data yw un o’r heriau mwyaf ond yn hytrach creu mewnwelediadau gweithredadwy o’r data hwnnw.

Fodd bynnag, pan fydd marchnatwyr wedi'u harfogi â'r offer dadansoddol cywir, fodd bynnag, gall data mawr fod yn fwy o gyfle. Y data hwn sy'n caniatáu i farchnatwyr manwerthu lwyddo yng nghyfnod actifadu a gweithgaredd adeiladu perthnasoedd - mae angen iddynt wybod sut i'w weithio. Mae cyfuno busnes, data a mathemateg yn y ffordd orau bosibl i gael mewnwelediadau ynghylch sut y gallai cwsmer ymateb i gynnig neu ryngweithio penodol yn gwneud byd o wahaniaeth wrth i gwmnïau weithio i wella eu targedu a'u personoli.

Mae dadansoddeg yn galluogi marchnatwyr i wneud synnwyr o wallgofrwydd data heddiw a gwella'n wirioneddol yn y meysydd hyn, sydd yn ei dro yn helpu i adeiladu teyrngarwch a refeniw.

Un categori manwerthu lle mae hyn yn amlwg yn amlwg yw groseriaid. Mae apiau symudol, bannau a thechnolegau eraill yn cynhyrchu dilyw o ddata o amgylch taith defnyddwyr yn y siop. Mae manwerthwyr a brandiau craff yn defnyddio analytics i brosesu'r data hwnnw mewn amser real a chynhyrchu cynigion perthnasol sy'n actifadu cwsmeriaid cyn iddynt adael y siop.

Er enghraifft, Mae brandiau Hillshire yn gallu olrhain siopwyr mewn siopau gan ddefnyddio iBeacons, gan ganiatáu iddynt anfon hysbysebion a chwponau wedi'u haddasu ar gyfer eu selsig crefft pan fydd y siopwr yn agosáu at y rhan honno o'r siop.

Nid yw'n gyfrinach bod byd manwerthu heddiw yn fwy cystadleuol nag erioed. Mae adeiladu teyrngarwch cwsmeriaid yn ganolbwynt i'r brandiau gorau, a'r unig ffordd y byddant yn llwyddo i wneud hyn yw dod yn bersonol â'u cwsmeriaid.

Ni fydd yn digwydd dros nos, ond wrth fynd atynt yn iawn, mae gan fanwerthwyr y gallu i roi eu data cwsmeriaid yn wirioneddol i weithio er mwyn deall anghenion a dewisiadau pob unigolyn yn well. Y wybodaeth hon yw'r allwedd i wella personoli, perthnasoedd cwsmeriaid ac yn y pen draw llinell waelod cwmni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.