Cymhwyso AI i Adeiladu'r Proffil Prynu Perffaith a Chyflwyno Profiadau wedi'u Personoli

Prynu Proffiliau A Phersonoli Gydag AI

Mae busnesau bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd eu gweithrediadau. A dim ond wrth i ni barhau i lywio'r hinsawdd fasnachol gymhleth ac gyfnewidiol dan bwysau COVID y bydd hyn yn dod yn ffocws pwysicach.

Yn ffodus, mae e-fasnach yn ffynnu. Yn wahanol i fanwerthu corfforol, y mae cyfyngiadau pandemig wedi effeithio'n sylweddol arno, mae gwerthiannau ar-lein ar i fyny.

Yn ystod tymor Nadoligaidd 2020, sef y cyfnod siopa prysuraf bob blwyddyn yn nodweddiadol, roedd gwerthiannau ar-lein y DU i fyny 44.8% gyda bron i hanner (47.8%) yr holl werthiannau manwerthu yn digwydd trwy'r dulliau anghysbell.

Monito Gwerthu Manwerthu BRC-KPMG

Gyda symudiad digidol parhaol ar y gorwel, neu o leiaf un a fydd yn gweld busnesau’n mabwysiadu dull omnichannel er mwyn elwa o’r gorau o ddau fyd, bydd mwy yn edrych tuag at ffyrdd o symleiddio’r hyn a allai fod yn arferion anghyfarwydd ar gyfer busnes digidol newydd, fel yn ogystal â lleihau'r llwyth gwaith mwy.

Mae AI eisoes yn cynnig atebion ar gyfer y pwyntiau poen hyn. Trwy ei gyfleoedd casglu data a'i opsiynau awtomeiddio, mae'r gallu i leihau tasgau gweinyddol ac adnoddau sy'n cael eu gwastraffu, gan arbed amser ac arian i fusnesau a chreu gwell profiad i gwsmeriaid o ganlyniad.

Ond yn 2021, mae achos i fynd â hyn un cam ymhellach. Nawr ein bod yn ymwybodol o fuddion AI ac yn gallu bod yn sicr ei fod yma i aros, dylai busnesau weld llawer llai o risg yn gysylltiedig â dull integredig.

Trwy ddefnyddio'r dechnoleg a'r data sydd ar gael i adeiladu proffiliau prynu gwell, gall cwmnïau wir ddefnyddio pŵer a gallu AI er mantais iddynt.

Gwell Dealltwriaeth o'ch Cwsmeriaid

Mae AI yn adnabyddus am ei allu i gasglu data er mwyn dangos a rhagfynegi tueddiadau cwsmeriaid a'r farchnad trwy ddadansoddi ymddygiadau siopa, yn ogystal â dylanwadau yn yr amgylcheddau meicro a macro.

Y canlyniad yw darlun cyfannol o'ch marchnad a all wedyn fynd ymlaen i lywio penderfyniadau busnes. Ond wrth iddo ddatblygu, mae ansawdd a defnydd y data y mae'n gallu ei gasglu a'i ddadansoddi wedi symud ymlaen yn sylweddol.

Heddiw, ac wrth symud ymlaen, gellir defnyddio data a mewnwelediadau i gynhyrchu dealltwriaeth fanwl a chywir o bob cwsmer unigol, yn hytrach na segmentau defnyddwyr cyffredinol. Er enghraifft, trwy gasglu a derbyn data cwcis pan fydd cwsmer yn ymweld â'ch gwefan, gallwch ddechrau adeiladu eu proffiliau, gan gynnwys diddordebau cynnyrch a dewisiadau pori.

Gyda'r wybodaeth hon wedi'i storio'n ddiogel yn eich cofnodion, gallwch deilwra cynnwys pan fyddant yn ailedrych ar dudalen i greu profiad mwy personol a ffafriol. Ac os cytunir arnoch yn eich polisi, gallwch hyd yn oed ddefnyddio'r wybodaeth hon i deilwra hysbysebion a chyfathrebiadau wedi'u targedu.  

Nawr, mae gwahanol safbwyntiau ar foeseg yr arfer hwn. Er, gyda rheoliadau tynhau a mesurau cydymffurfio, mae rheolaeth casglu data yn parhau i fod yn nwylo defnyddwyr. I'r rhai sy'n derbyn, cyfrifoldeb y manwerthwr, ac er eu budd gorau, yw ei ddefnyddio'n gall.

Yn nodweddiadol, bydd defnyddiwr eisiau i'w hoffterau pori gael eu cofio. Mae'n creu profiad siopa mwy cyfleus ac yn arbed amser iddynt ailosod ac ail-hidlo opsiynau. Mewn gwirionedd:

Mae 90% o ddefnyddwyr yn barod i rannu gwybodaeth am ymddygiad personol â brandiau er mwyn cael profiad haws. Felly, bydd brand sy'n gallu gwneud hyn yn cael ei edrych yn llawer mwy ffafriol, gan annog ailymweliadau ac ailadrodd prynu.

Forrester a RetailMeNot

Yr hyn nad ydyn nhw ei eisiau, fodd bynnag, yw i frandiau gam-drin y wybodaeth sydd ganddyn nhw trwy eu sbamio â chyfathrebiadau diddiwedd a hysbysebion wedi'u hail-dargedu. Mewn gwirionedd, gall y rhain niweidio enw da'r brand mewn gwirionedd, yn hytrach na chynnig unrhyw ffafrau iddo.

Ond gall y data rydych chi'n ei gasglu eich helpu chi i ragweld hynny hefyd. Gallwch ddatgelu pa fath o hysbysebion yr ymatebir orau iddynt gan bob cwsmer, a hyd yn oed fanylu ar yr amser yr ymatebwyd iddo, ar ba ffurf, ar ba ddyfais neu sianel, am ba hyd, ac a wnaeth mewn gwirionedd annog clicio drwodd neu trosi.

Mae'r wybodaeth hon yn amhrisiadwy ar gyfer proffiliau prynu adeiladau. Ag ef, gallwch greu ymgyrchoedd ac offrymau mwy llwyddiannus gan eich bod yn rhoi yn union i'ch cwsmeriaid yr hyn maen nhw ei eisiau.

Ac er yn y gorffennol, roedd proffiliau unigol yn tueddu i gael eu grwpio gyda'i gilydd yn segmentau yn ôl tebygrwydd, mae galluoedd awtomeiddio systemau integredig AI yn golygu y gellir rhoi profiad personol wedi'i deilwra i bob defnyddiwr unigol.

Mae'r canlyniadau llwyddiant a gwerthiant yn siarad drostynt eu hunain. Mae cynnwys wedi'i bersonoli eisoes yn derbyn cyfraddau ymgysylltu gwell na dewisiadau amgen mwy cyffredinol:

Gall e-byst wedi'u personoli sicrhau hyd at gynnydd o 55% mewn cyfraddau agored. 

Deloitte

Ac

Mae 91% o ddefnyddwyr yn fwy tebygol o siopa gyda brandiau sy'n darparu cynigion ac argymhellion perthnasol.

Arolwg Pwls Accenture

Nawr, meddyliwch faint yn fwy llwyddiannus y gall y gweithgareddau hyn fod os cymerwn dargedu cam ymhellach a llywio ein penderfyniadau gyda'r wybodaeth a gasglwyd gennym trwy ddatblygiadau AI, er mwyn creu proffiliau prynu manwl a chywir.

Yn bersonol, credaf ei fod yn gyfle na ellir ei golli.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.