Mae busnesau yn Peryglu'r Awdurdod trwy ei Brynu

Depositphotos 26681451 s

Yn ddiweddar, bûm mewn trafodaeth mewn grŵp arweinyddiaeth cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a chefais fy synnu pan amddiffynodd un o’r aelodau prynu dilynwyr. Ychydig flynyddoedd yn ôl ysgrifennais swydd hynny Materion yn Bwysig. Yn y swydd honno, ni wnes i wrthwynebu prynu dilynwyr, hoff bethau, cliciau, ac ati ... mewn gwirionedd, roeddwn i'n teimlo ei fod yn fuddsoddiad a oedd yn aml yn werth chweil.

Rwy'n newid fy meddwl. Nid fy mod i dal ddim yn credu bod y niferoedd hyn yn bwysig. Credaf fod cwmnïau'n peryglu eu henw da a'u hawdurdod trwy ddefnyddio'r dulliau hyn. Ac mae tunnell o gwmnïau yn. Mae awdurdod prynu wedi dod yn ddiwydiant enfawr. Os mai'ch nod fel brand yw adeiladu awdurdod trwy arddangos niferoedd mwy ... rydych mewn perygl o golli'r awdurdod hwnnw ynghyd ag unrhyw hygrededd trwy wneud hynny.

Mae hyn yn fy atgoffa o'r beiriant optimization search diwydiant. Cyhoeddodd Google am gryn amser yn ei Telerau Gwasanaeth bod prynu lleoliad ar gyfer dolenni yn groes yn uniongyrchol. Y buddion; fodd bynnag, yn gorbwyso'r gost ac elwodd llawer o bobl o brynu dolenni ... nes i'r morthwyl gwympo. Nawr mae rhai o'r cwmnïau hyn a fuddsoddodd ddegau o filoedd o ddoleri wedi colli miliynau.

Rwy'n rhagweld y bydd hyn hefyd yn digwydd gyda'r cyfryngau cymdeithasol. Mae Telerau Gwasanaeth pob prif wefan cyfryngau cymdeithasol eisoes yn rhybuddio bod defnyddio gwybodaeth ffug i gynyddu rhifau:

  • Twitter - Efallai y dewch ar draws gwefannau neu gymwysiadau gan honni y gallant eich helpu i gael llawer o ddilynwyr yn gyflym. Efallai y bydd y rhaglenni hyn yn gofyn am daliad i ddilynwyr, neu ofyn i chi ddilyn rhestr o ddefnyddwyr eraill er mwyn cymryd rhan. Ni chaniateir defnyddio'r rhain yn ôl y Rheolau Twitter.
  • Facebook - A allaf brynu hoff bethau ar gyfer fy Tudalen Facebook? Na. Os yw systemau sbam Facebook yn canfod bod eich Tudalen wedi'i chysylltu â'r math hwn o weithgaredd, byddwn yn gosod cyfyngiadau ar eich Tudalen i atal troseddau pellach o'n Datganiad Hawliau a Chyfrifoldebau.
  • LinkedIn - Yn wahanol i rai gwasanaethau ar-lein eraill, mae angen i'n haelodau fod yn bobl go iawn, sy'n darparu eu henwau go iawn a gwybodaeth gywir amdanynt eu hunain. Nid yw'n iawn darparu gwybodaeth gamarweiniol amdanoch chi'ch hun, eich cymwysterau neu'ch profiad gwaith, eich cysylltiadau neu'ch cyflawniadau ar wasanaeth LinkedIn. Cytundeb Defnyddiwr.
  • Google+ - ni chaiff cyhoeddwyr gyfarwyddo defnyddwyr i glicio botwm Google+ at ddibenion camarwain defnyddwyr. Ni chaiff cyhoeddwyr hyrwyddo gwobrau, arian na chyfwerthoedd ariannol yn gyfnewid am gliciau botwm Google+. Polisi Botwm.
  • Youtube - Peidiwch ag annog eraill i glicio'ch hysbysebion na defnyddio dulliau gweithredu twyllodrus i gael cliciau, gan gynnwys cliciau ar eich fideos i chwyddo barn. Mae hyn yn cynnwys comisiynu asiantaethau trydydd parti sy'n hysbysebu'r gwasanaethau hyn i gynyddu eich gwyliadwriaeth. Mae prynu neu hapchwarae tanysgrifwyr, golygfeydd neu unrhyw nodweddion sianel eraill yn groes i'n Telerau Gwasanaeth.

Felly ... pan fydd corfforaeth neu aelod o'r gorfforaeth honno'n defnyddio'r llwyfannau hyn, maent yn cytuno i gytundeb sy'n rhwymo'r gyfraith gyda phob un o'r cwmnïau hyn. Pan fyddwch chi'n torri eu telerau, rydych chi'n torri'r contract hwnnw. Er nad wyf yn credu y byddai unrhyw un o'r cewri hyn yn mynd ar drywydd iawndal am dorri eu telerau, maent yn cracio i lawr. Vevo, er enghraifft, colli eu holl farn a'u hawdurdod ar Youtube pan gyfrifodd Google eu bod yn prynu barn i gadw eu niferoedd i fyny.

Er y gall corfforaethau arwain at y telerau hyn, bydd yn ddiddorol gweld sut mae llywodraethau yn ei weld. Mae hyd yn oed tîm cymdeithasol yr Arlywydd Obama wedi cael ei ddal yn goch… gyda mae dros hanner ei ganlyn yn ffug. Wrth gwrs, does dim amheuaeth ynghylch awdurdod yr Arlywydd Obama ... felly dwi ddim yn siŵr pam mae 10 miliwn neu 100 miliwn o ddilynwyr yn bwysig y tu allan i ego. Mae Adran y Wladwriaeth hefyd wedi cael ei dal - gwariant dros $ 630,000 ar Facebook Yn hoffi. (Heb sôn nad wyf yn siŵr bod dinasyddion eisiau i'w harian trethdalwr gael ei ddefnyddio fel hyn).

Mae yna ochr dywyllach fyth i'r niferoedd hyn, serch hynny, a dyna ni rheoliadau masnach. Mae gan bron bob gwlad awdurdod llywodraethu sy'n gyfrifol am gadw llygad am ddefnyddwyr. Beth os yw defnyddiwr yn adolygu cwmni ar-lein, yn gweld niferoedd uchel o gefnogwyr, dilynwyr, yn hoffi neu'n ail-drydar, ac yn gwneud penderfyniad prynu yn seiliedig ar y cyfrifiadau ffug hynny? Neu hyd yn oed yn waeth, beth os yw buddsoddwr yn adolygu cwmni y maent am fuddsoddi ynddo ac yn cael argraff ffug eu bod yn llawer mwy poblogaidd nag ydyn nhw mewn gwirionedd? Nod y pryniannau hyn is i ddylanwadu ar ddefnyddwyr ... a chredaf fod hynny'n digwydd.

Os gall y FTC ddefnyddio gair neu ddau yn unig i gosbi cwmni am farchnata neu hysbysebu ffug, sut yr edrychir ar gefnogwyr prynu, dilynwyr, ail-drydar, + 1s, hoffterau neu safbwyntiau gyda chorfforaethau diegwyddor? A fydd y cwmni'n atebol oherwydd iddynt drin y cyfrifon hynny?

Rwy'n credu yn y dyfodol y byddan nhw. Sicrhewch nad yw'ch gweithwyr yn defnyddio'r tactegau hyn. Byddwn hefyd yn sicrhau nad yw unrhyw asiantaeth neu drydydd parti rydych chi'n gwneud busnes yn defnyddio'r tactegau hyn.