Beth Yw Personasau Prynwr? Pam Ydych Chi Angen Nhw? A Sut Ydych Chi'n Creu Nhw?

Personas Prynwr

Er bod marchnatwyr yn aml yn gweithio i gynhyrchu cynnwys sy'n eu gwahaniaethu ac yn disgrifio buddion eu cynhyrchion a'u gwasanaethau, maent yn aml yn colli'r marc ar gynhyrchu cynnwys ar gyfer pob un math person sy'n prynu ei gynnyrch neu wasanaeth.

Er enghraifft, os yw'ch darpar ymgeisydd yn chwilio am wasanaeth cynnal newydd, gall marchnatwr sy'n canolbwyntio ar chwilio ac addasiadau ganolbwyntio ar berfformiad tra gall y cyfarwyddwr TG ganolbwyntio ar y nodweddion diogelwch. Mae'n hanfodol eich bod chi'n siarad â'r ddau - ac yn aml mae'n gofyn eich bod chi'n targedu pob un â hysbysebion a chynnwys penodol.

Yn fyr, mae'n ymwneud â rhannu negeseuon eich cwmni i bob un o'r math o'r rhagolygon y mae angen i chi siarad â nhw. Rhai enghreifftiau o golli cyfleoedd:

 • Trosiadau - Mae cwmni'n canolbwyntio ar gynnwys sy'n cael y sylw mwyaf ar eu gwefan yn hytrach nag adnabod y personasau sy'n gyrru addasiadau mewn gwirionedd. Os yw 1% o ymwelwyr eich gwefan yn troi’n gwsmeriaid, mae angen i chi dargedu’r 1% hwnnw a nodi pwy ydyn nhw, beth sy’n eu gorfodi i drosi, ac yna darganfod sut i siarad ag eraill tebyg iddyn nhw.
 • Diwydiannau - Mae platfform cwmni yn gwasanaethu sawl diwydiant, ond mae'r cynnwys generig ar eu gwefan yn siarad â busnesau yn gyffredinol yn unig. Trwy beidio â chael diwydiant yn eu hierarchaeth cynnwys, nid yw'r rhagolygon sy'n ymweld â'u gwefan o gylchran benodol yn gallu delweddu na beichiogi sut y bydd y platfform yn eu helpu.
 • swyddi - Mae cynnwys cwmni yn siarad yn uniongyrchol â'r canlyniadau busnes cyffredinol y mae eu platfform wedi'u darparu ond yn esgeuluso nodi sut mae'r platfform yn cynorthwyo pob swydd yn y cwmni. Mae cwmnïau'n gwneud penderfyniadau prynu ar y cyd, felly mae'n hanfodol bod pob swydd yr effeithir arni yn cael ei chyfleu.

Yn lle canolbwyntio ar eich brand, cynhyrchion, a gwasanaethau i ddatblygu hierarchaeth o gynnwys sy'n lleoli pob un, yn lle hynny rydych chi'n edrych ar eich cwmni o lygaid eich prynwr ac yn adeiladu rhaglenni cynnwys a negeseuon sy'n siarad yn uniongyrchol â nhw eu cymhelliant am ddod yn gwsmer i'ch brand.

Beth yw Personas Prynwr?

Mae personasau prynwyr yn hunaniaethau ffuglennol sy'n cynrychioli'r mathau o ragolygon y mae eich busnes yn siarad â nhw.

Mae Brightspark Consulting yn cynnig hyn ffeithlun o Brynwr B2Ba:

Proffil Persona Prynwr

Enghreifftiau o Bersonau Prynwr

Cyhoeddiad fel Martech Zoneer enghraifft, yn gwasanaethu sawl personas:

 • Susan, y Prif Swyddog Marchnata - Sue yw'r penderfynwr o ran prynu technoleg i gynorthwyo anghenion marchnata ei chwmni. Mae Sue yn defnyddio ein cyhoeddiad i ddarganfod ac ymchwilio offer.
 • Dan, y Cyfarwyddwr Marchnata - Mae Dan yn datblygu'r strategaethau i weithredu offer orau i gynorthwyo eu marchnata ac mae am gadw i fyny â'r technolegau diweddaraf a mwyaf.
 • Sarah, Perchennog y Busnesau Bach - Nid oes gan Sarah yr adnoddau ariannol i logi adran neu asiantaeth farchnata. Maent yn chwilio am arferion gorau ac offer rhad i wella eu marchnata heb dorri eu cyllideb.
 • Scott, y Buddsoddwr Technoleg Marchnata - Mae Scott yn ceisio cadw llygad am y tueddiadau diweddaraf yn y diwydiant y mae'n buddsoddi ynddynt.
 • Katie, yr Intern Marchnata - Mae Katie yn mynd i'r ysgol ar gyfer Marchnata neu Gysylltiadau Cyhoeddus ac eisiau deall y diwydiant yn well fel y gall gael swydd wych pan fydd hi'n graddio.
 • Tim, y Darparwr Technoleg Marchnata - Mae Tim eisiau cadw llygad ar gwmnïau partner y gallai integreiddio â nhw neu wasanaethau cystadleuol.

Wrth i ni ysgrifennu ein postiadau, rydyn ni'n ceisio sicrhau ein bod ni'n cyfathrebu'n uniongyrchol â rhai o'r personas hyn. Yn achos y swydd hon, Dan, Sarah a Katie y byddwn yn canolbwyntio arnynt.

Nid yr enghreifftiau hyn, wrth gwrs, yw'r fersiynau manwl - dim ond trosolwg ydyn nhw. Gall a dylai proffil gwirioneddol y persona fynd yn llawer dyfnach o ran mewnwelediad i bob elfen o broffil y persona ... diwydiant, cymhelliant, strwythur adrodd, lleoliad daearyddol, rhyw, cyflog, addysg, profiad, oedran, ac ati. Po fwyaf mireinio'ch persona, y bydd eich cyfathrebu'n gliriach wrth siarad â'ch darpar brynwyr.

Fideo ar Bersonau Prynwr

Y fideo gwych hwn gan Marketo yn manylu ar sut mae personas prynwyr yn eu helpu i nodi bylchau mewn cynnwys a sut i dargedu cynulleidfa yn fwy cywir sy'n fwy tebygol o brynu'ch cynhyrchion neu'ch gwasanaethau. Mae Marketo yn cynghori'r proffiliau allweddol canlynol y dylid eu cynnwys bob amser mewn Persona Prynwr:

 • Enw:  Gall enw persona colur ymddangos yn wirion, ond gall fod yn ddefnyddiol ar gyfer helpu tîm marchnata i drafod eu cwsmeriaid a'i wneud yn fwy diriaethol ar gyfer cynllunio sut i'w cyrraedd
 • Oedran:  Mae oedran neu ystod oedran persona yn caniatáu ar gyfer deall nodweddion cenhedlaeth-benodol.
 • Diddordebau:  Beth yw eu hobïau? Beth maen nhw'n hoffi ei wneud yn eu hamser hamdden? Gall y mathau hyn o gwestiynau helpu i lunio thema'r cynnwys y maent yn debygol o ymgysylltu ag ef.
 • Defnydd Cyfryngau:  Bydd y llwyfannau cyfryngau a'r sianeli a ddefnyddiant yn effeithio ar sut a ble y gellir eu cyrraedd.
 • Cyllid:  Bydd eu hincwm a nodweddion ariannol eraill yn penderfynu pa fathau o gynhyrchion neu wasanaethau a ddangosir iddynt a pha bwynt pris neu hyrwyddiadau a allai wneud synnwyr.
 • Cysylltiadau Brand:  Os ydyn nhw'n hoff o rai brandiau, gall hyn roi awgrymiadau ynghylch pa fath o gynnwys maen nhw'n ymateb yn dda iddo.

Dadlwythwch Sut I Greu Persona Prynwr a Thaith

Pam Defnyddio Personasau Prynwr?

Fel y mae'r ffeithlun isod yn ei ddisgrifio, roedd defnyddio personas prynwyr yn gwneud safleoedd 2 i 5 gwaith yn fwy effeithiol trwy dargedu defnyddwyr. Mae siarad yn uniongyrchol â chynulleidfaoedd penodol yn eich cynnwys ysgrifenedig neu fideo yn gweithio'n dda iawn. Efallai yr hoffech chi ychwanegu bwydlen llywio ar eich gwefan sy'n benodol i bersonas diwydiant neu swydd.

Mae defnyddio personas prynwyr yn eich rhaglen e-bost yn cynyddu cyfraddau clicio drwodd ar e-byst 14% a chyfraddau trosi 10% - gan yrru 18 gwaith yn fwy o refeniw na negeseuon e-bost a ddarlledir.

Un o'r arfau pwysicaf sydd gan farchnatwr ar gyfer creu'r mathau o hysbysebion wedi'u targedu sy'n arwain at fwy o werthiannau ac addasiadau - fel y math a welir yn achos Skytap - yw'r persona prynwr. I ddysgu mwy am beth yw personas prynwyr a sut y gallant wella canlyniadau eich ymgyrch farchnata, edrychwch ar ffeithlun mwyaf newydd Single Grain - Caffaelwyd y Targed: Gwyddoniaeth Adeiladu Personau Prynwr.

Mae personasau prynwyr yn adeiladu effeithlonrwydd marchnata, aliniad ac effeithiolrwydd gyda chynulleidfa darged unffurf wrth gyfathrebu â darpar gleientiaid trwy hysbysebu, ymgyrchoedd marchnata, neu o fewn eich strategaethau marchnata cynnwys.

Os oes gennych bersona prynwr, gallwch chi drosglwyddo hynny i'ch tîm creadigol, neu'ch asiantaeth, er mwyn arbed amser iddyn nhw a chynyddu'r tebygolrwydd o effeithiolrwydd marchnata. Bydd eich tîm creadigol yn deall naws, arddull a strategaeth gyflawni - yn ogystal â deall lle mae prynwyr yn ymchwilio i rywle arall.

Personas Prynwr, wrth fapio i'r Prynu Teithiau, helpu cwmnïau i nodi'r bylchau yn eu strategaethau cynnwys. Yn fy enghraifft gyntaf lle'r oedd gweithiwr proffesiynol TG yn poeni am ddiogelwch, erbyn hyn gellid cynnwys archwiliadau neu ardystiadau trydydd parti mewn deunydd marchnata a hysbysebu i wneud yr aelod hwnnw o'r tîm yn gartrefol.

Sut i Greu Personas Prynwr

Rydym yn tueddu i ddechrau gyda dadansoddi ein cwsmeriaid cyfredol ac yna gweithio ein ffordd yn ôl i gynulleidfa ehangach. Yn syml, nid yw mesur pawb yn gwneud synnwyr ... cofiwch nad yw'r rhan fwyaf o'ch cynulleidfa byth yn mynd i brynu gennych chi.

Efallai y bydd angen rhywfaint o ymchwil trwm ar fapio affinedd, ymchwil ethnograffig, er mwyn creu personas netnograffeg, grwpiau ffocws, analytics, arolygon, a data mewnol. Yn amlach na pheidio, mae cwmnïau'n edrych tuag at gwmnïau ymchwil marchnad proffesiynol sy'n gwneud dadansoddiad demograffig, firmagraffig a daearyddol o'u sylfaen cwsmeriaid, yna maen nhw'n perfformio cyfres o gyfweliadau ansoddol a meintiol â'ch sylfaen cwsmeriaid.

Ar y pwynt hwnnw, mae'r canlyniadau'n cael eu rhannu, gwybodaeth yn cael ei chasglu, pob persona wedi'i enwi, y nodau neu'r galw i weithredu yn cael eu cyfleu, a'r proffil wedi'i lunio.

Dylid ailedrych ar Bersonau Prynwr a'u optimeiddio wrth i'ch sefydliad symud ei gynhyrchion a'i wasanaethau a chaffael cwsmeriaid newydd nad ydynt yn naturiol yn ffitio i'ch personas cyfredol.

Sut i Greu Personas Prynwr

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.