Sut y gall Defnyddio Data Bwriad Prynwr Trosoledd Eich Strategaeth Farchnata yn 2019

Bwriad Prynwr B2B

Mae'n ymddangos yn anhygoel nad yw mwy o gwmnïau'n defnyddio erbyn 2019 data bwriad i yrru eu mentrau gwerthu a marchnata. Mae'r ffaith bod cyn lleied byth yn cloddio'r dwfn hwnnw i ddadorchuddio'r arweiniadau gorau posibl yn rhoi mantais benderfynol i chi a'ch cwmni. 

Heddiw, hoffem edrych ar nifer o agweddau ar data bwriad a'r hyn y gall ei wneud ar gyfer strategaethau gwerthu a marchnata yn y dyfodol. Byddwn yn archwilio pob un o'r canlynol:

 • Beth yw data Bwriad a sut y mae'n cael ei gyrchu
 • Sut mae data bwriad yn gweithio
 • Aliniad a chydweithrediad rhwng marchnata a gwerthu
 • Manteision cystadleuol
 • Strategaethau trosoledd

Beth Yw Data Bwriad?

Casglu Data Bwriad

Ffynhonnell delwedd: https://www.slideshare.net/infer/what-is-intent-data

Yn y termau symlaf, mae data bwriad yn dangos pan fydd gobaith penodol yn arddangos ymddygiadau ar-lein sy'n dangos bwriad i brynu. Mae'n mynegi mewn dwy ffurf wahanol: data mewnol a data allanol.

Dwy enghraifft gyffredin o ddata bwriad mewnol yw

 1. Ffurflen gyswllt eich gwefan: Mae'r person sy'n cysylltu yn cyfathrebu bwriad trwy fod eisiau gwybod mwy am y cwmni, ei wasanaethau, ac ati.
 2. Data cwsmeriaid lleol: Mae data a gesglir trwy gwsmeriaid lleol trwy CRM neu lwyfannau marchnata eraill yn werthfawr iawn wrth geisio deall bwriad. Defnyddir y data gan dimau marchnata i ganolbwyntio sylw ar arweinwyr sy'n symud yn agosach at wneud penderfyniad prynu.

Cesglir data bwriad allanol trwy ddarparwyr trydydd parti ac mae'n defnyddio data mawr i gasglu gwybodaeth sy'n fwy cryno. Fe'i cesglir trwy gwcis a rennir ac mae'n cael ei guradu ar lefel IP. Mae'r data hwn yn gynnyrch miliynau o ymweliadau â thudalennau penodol ar gannoedd o filoedd o wefannau. 

Mae'r math hwn o ddata yn darparu gwybodaeth benodol, gryno ar nifer bron yn ddiddiwedd o fetrigau. Dyma ychydig o enghreifftiau:

 • Y nifer o weithiau y mae dogfen, ffeil, neu ased digidol penodol yn cael ei lawrlwytho
 • Sawl gwaith mae fideo yn cael ei wylio
 • Faint o bobl a gliciodd drwyddo ar ôl darllen galwad i weithredu ar dudalen lanio
 • Ystadegau chwilio allweddair

Sut mae Cyrchu Data Bwriad?

Data Bwriad Parti Cyntaf a Thrydydd Parti

Ffynhonnell delwedd: https://idio.ai/resources/article/what-is-intent-data/

Mae data bwriad yn cael ei gasglu gan werthwyr sy'n casglu data o wefannau B2B a chyhoeddwyr cynnwys, y mae pob un ohonynt yn rhan o a cydweithfa rhannu data. Yn sicr, gall y syniad o wybod pa wefannau y mae person penodol yn ymweld â nhw, y termau maen nhw'n eu chwilio, a'r brandiau maen nhw'n ymgysylltu â nhw ymddangos ychydig yn sinistr ar ei wyneb, ond mae'n unrhyw beth ond. Mae'r data'n cael ei gasglu a'i storio at y diben hwn, yna ei rannu gyda (neu ei werthu i) weithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata. Byddai cwmni ysgrifennu copi, er enghraifft, yn cymryd diddordeb arbennig mewn cwmnïau (neu, mewn rhai achosion, unigolion) sy'n nodi termau chwilio fel “gwasanaethau ysgrifennu traethodau”Neu“ awdur academaidd ”i mewn i'r prif beiriannau chwilio ac sydd hefyd yn ymweld â gwefannau sy'n gwerthu'r mathau hyn o wasanaethau gyda bwriad olrhainadwy i brynu.

Mae data'n cael ei gasglu a'i adrodd yn wythnosol yn y mwyafrif helaeth o achosion. Trwy agregu biliynau o chwiliadau yn llythrennol, ymweliadau â safleoedd, lawrlwythiadau, clic-drwodd, trawsnewidiadau ac ymrwymiadau, gall gwerthwyr broffilio defnydd cynnwys a nodi ymchwyddiadau. 

Y fideo hon o Bombora mae hynny'n esbonio'r broses yn dda:

Sut Mae Data Bwriad yn Gweithio?

Defnydd Cynnwys Bombora

Ffynhonnell delwedd: https://gzconsulting.org/2018/08/02/what-is-intent-data/

Mae miliynau o bobl ledled y byd yn defnyddio'r Rhyngrwyd i chwilio ar filiynau o bynciau a yn fwriadol ymgysylltu â chynnwys ar-lein penodol. Chi sy'n penderfynu pa fanylion sydd bwysicaf ac yn dechrau monitro'r ymrwymiadau penodol sy'n cyfateb i'r meini prawf dynodedig. Mae'r marchnatwr yn darparu'r holl ddeallusrwydd cyd-destunol gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Teitlau swyddi o ragolygon delfrydol
 • Maint a lleoliad y cwmni
 • Enwau ac URLau cyfrifon cwsmeriaid presennol
 • Enwau ac URLau cyfrifon wedi'u targedu
 • Enwau ac URLau cystadleuwyr uniongyrchol
 • URLs ar gyfer dylanwadwyr a digwyddiadau diwydiant
 • Dolenni cymdeithasol dylanwadwyr diwydiant ac arweinwyr meddwl
 • Termau chwilio syml a chymhleth sy'n ymwneud â chynhyrchion, gwasanaethau, problemau / pwyntiau poen, a chanlyniadau posibl / dymunol

Mae'r uchod i gyd wedi'i ymgorffori mewn algorithmau sy'n arsylwi ac yn nodi gweithredoedd perthnasol (y rhai sy'n nodi ymrwymiadau unigryw ymhlith y miliynau o chwiliadau ac ymrwymiadau sy'n digwydd bob dydd). Mae'r data a gasglwyd yn rhestru manylion cyswllt llawn gan gynnwys enwau cyntaf ac olaf, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost, enwau cwmnïau, teitlau darpar, lleoliadau, diwydiant a maint y cwmni. Mae hefyd yn dangos data cyd-destunol sy'n nodi'r camau y maent wedi'u cymryd. 

Mae enghreifftiau o gamau a arsylwyd yn cynnwys chwiliadau cyffredinol, ymrwymiadau safle cystadleuwyr, ymgysylltu â dylanwadwyr y diwydiant, ac ymholiadau sy'n ymwneud â digwyddiadau mawr yn y diwydiant. Mae'r data hefyd yn dadansoddi gweithredoedd yn ôl mathau a sbardunau. Mewn geiriau eraill, mae'n dangos nid yn unig yr hyn a wnaeth darpar neu gwsmer, ond pam gwnaeth ef neu hi

Mae hyd yn oed yn bosibl tynnu sylw at ddata sy'n nodi cwsmeriaid cyfredol, targedu cyfrifon, ac ailadrodd digwyddiadau o fwriad a ddangosir. Mae hyn i gyd yn gyfystyr â chael rhestr o bobl go iawn yn gweithredu go iawn i ddysgu mwy am y mathau o gynhyrchion a gwasanaethau rydych chi hefyd yn eu gwerthu.

Data Bwriad Fel Offeryn Alinio a Chydweithio

Mae marchnata a gwerthu bob amser wedi cael math o berthynas cariad-casineb. Mae timau gwerthu eisiau arweinwyr mwy cymwys sy'n barod i brynu. Mae timau marchnata eisiau gweld arweinwyr cynnar, ymgysylltu â nhw, a'u meithrin nes eu bod nhw'n cyrraedd y pwynt parodrwydd hwnnw. 

Mae'r holl bethau hyn yn rhoi hwb i ganlyniadau ac mae data bwriad o fudd sylweddol i werthiant a marchnata. Mae'n darparu offeryn cydweithredu cyffredin sy'n cysylltu gwerthu a marchnata yn uniongyrchol, gan feithrin cydweithredu, dehongli'r data a chynllunio strategaethau effeithiol ar gyfer pob math o gysylltiadau. Dyma rai enghreifftiau cyffredin o sut mae data bwriad yn cael ei ddefnyddio ar y cyd: 

 • Darganfod arweinwyr gwerthu mwy egnïol
 • Lleihau corddi a hybu teyrngarwch cwsmeriaid
 • Rhyngweithio llwyddiannus â chyfrifon targed
 • Mewnosod yn gynnar ar gyfer cydnabod brand a sefydlu gwerth
 • Olrhain tueddiadau perthnasol

Mae pob un o'r meysydd uchod o ddiddordeb i farchnata a gwerthu. Mae llwyddiant ym mhob un ohonynt yn symud y cwmni ymlaen ac yn caniatáu ar gyfer cydweithredu cynhyrchiol, ystyrlon rhwng timau.

Data Bwriad: Y Mantais Gystadleuol

Mae nifer o fanteision i ddefnyddio data bwriad. Un o'r pwysicaf yw ei allu i helpu personél gwerthu a marchnata i dargedu nifer o brynwyr ar draws sefydliad cyfan. Gall un cwmni, ac yn aml iawn, gynnwys mwy nag un farchnad darged neu bersona o dan yr un to. Gallai'r hyn sy'n bwysig i un gweithrediaeth neu arweinydd fod - ac yn aml yn wahanol - i un arall. 

Mae data bwriad yn helpu marchnatwyr i addasu cynnwys ar gyfer pob unigolyn sy'n rhan o'r broses brynu. Gyda channoedd o sefydliadau'n defnyddio meini prawf tebyg mewn chwiliadau gwe, mae data bwriad yn helpu i lywio'r broses o greu cynnwys wedi'i dargedu'n uchel i adeiladu ymgyrchoedd marchnata cadarn a llwyddiannus arno.

Trosoledd Data Bwriad yn effeithiol

Mae cael cysylltiad mwy uniongyrchol rhwng bwriad prynwr a chynnwys gwreiddiol yn rhoi mantais gystadleuol enfawr i farchnatwyr a gweithwyr gwerthu proffesiynol. Er mwyn cynyddu casglu ac ansawdd data bwriad yn ddiangen, mae'r data a gesglir yn cydberthyn ag amrywiaeth o ddata demograffig, daearyddol a chadograffig. Heb y cydberthynasau hynny, mae'n anodd (darllenwch: yn agos at amhosibl) deall yn llawn pa ymddygiadau penodol sy'n cyfateb i broffiliau cwsmeriaid penodol.

Pan fydd dealltwriaeth o fwriad penodol persona prynwr wedi'i sefydlu, mae gwerthu a marchnata mewn gwell sefyllfa i greu cynnwys perthnasol, defnyddiol sy'n arwain trwy bob cam o'r taith y prynwr

Un o'r ffyrdd hawsaf o drosoli data bwriad yn effeithiol yw datblygu cynnwys blog, erthyglau gwe, a mathau eraill o gynnwys ysgrifenedig sy'n dangos dealltwriaeth glir o'ch marchnad darged. Dylai'r cynnwys fynd i'r afael â phroblemau a phwyntiau poen ynghyd â'r penodol a ddarganfuwyd trwy ddata bwriad a gasglwyd. Mae gwneud hyn i gyd yn gosod eich brand fel awdurdod ac yn cyfleu'r gallu i gyflwyno cynnwys deallus, dibynadwy, credadwy. 

Fe'ch cynghorir hefyd i ddosbarthu cynnwys gwreiddiol mewn ffordd sy'n ehangu cyrhaeddiad. Mae hyn yn cynnwys datblygu strategaeth gyhoeddi a syndiceiddio o amgylch yr holl gynnwys wedi'i dargedu. Yn fyr, datblygu a chyhoeddi cynnwys sy'n adlewyrchu bwriad y gobaith a sicrhau ei fod yn canfod ei ffordd o flaen ei gynulleidfa arfaethedig.

Siop Cludfwyd Terfynol

Mae cynllun cynhyrchu plwm sy'n defnyddio ac yn trosoli data bwriad yn effeithiol yn darparu mantais y penderfynwyd arni i unrhyw fenter gwerthu neu farchnata. Mae'n gosod eich brand ar wahân i hyd yn oed cystadleuwyr mawr ac yn cynyddu ods o gael eich cydnabod yn arweinydd diwydiant yn y pen draw. 

Adeiladu strategaeth farchnata cynnwys uniongyrchol, ddi-dor sy'n adlewyrchu'r signalau bwriad a roddir gan ragolygon yn ystod pob math o weithgaredd ar-lein (chwiliadau, ymweliadau safle, rhyngweithio â chystadleuwyr, ac ati). Bydd hyn nid yn unig yn helpu i gynhyrchu gwell arweinyddion, bydd hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar eich llinell waelod. Bydd integreiddio data bwriad yn helpu i wneud ymgyrchoedd marchnata yn y dyfodol yn fwy llwyddiannus, gan ganiatáu i'ch tîm gwerthu ganolbwyntio mwy o sylw ar y cyfrifon sydd fwyaf tebygol o brynu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.