Ymgorffori Gwerth ym mhob Cam o'ch Taith Cwsmer

Adeiladu Gwerth i Bob Cam o'ch Taith Cwsmer

Mae cau gwerthiant yn foment fawr. Dyma pryd y gallwch chi ddathlu'r holl waith sydd wedi mynd i lanio cwsmer newydd. Dyma lle mae ymdrechion eich holl bobl a'ch offer CRM a MarTech wedi'u cyflawni. Mae'n pop-y-siampên ac yn anadlu ochenaid o eiliad rhyddhad. 

Dim ond y dechrau ydyw hefyd. Mae timau marchnata blaengar yn cymryd dull parhaus o reoli'r taith cwsmer. Ond gall y trosglwyddiadau rhwng offer traddodiadol adael bwlch mewn ymgysylltiad rhwng arwyddo ar y llinell doredig a thrafodaethau adnewyddu. Dyma lle gall rheoli gwerth cwsmeriaid wneud byd o wahaniaeth.

Mae'r hyn a welwyd ers amser maith fel offeryn gwerthu pwerus bellach hefyd yn rhan bwysig o sicrhau llwyddiant cwsmeriaid. Yn ystod y broses werthu, roedd ffocws ar werth yn debygol o sefydlu achos busnes clir ar gyfer eich cynnyrch yn ogystal â mesurau sylfaenol ar gyfer y meysydd effaith sydd bwysicaf i'ch cwsmer newydd. Heb ymrwymiad i werth cwsmeriaid ledled y sefydliad, mae'n hawdd colli manteisio ar y sylfaen hon wrth i'r berthynas ddyfnhau. Felly, mae cael offer gwerth y gellir eu defnyddio gan eich timau gwerthu a llwyddiant cwsmeriaid yn hanfodol bwysig. 

Gall yr holl wybodaeth a mewnwelediadau a gesglir yn ystod y broses werthu fod yr un mor werthfawr wrth reoli mabwysiadu a chynyddu defnydd o'ch cynhyrchion. Wedi'r cyfan, mae llwyddiant cwsmeriaid wedi'i seilio ar y syniad o ddarparu gwerth ystyrlon i'ch cwsmeriaid. 

Y mater i'r mwyafrif o dimau llwyddiant cwsmeriaid yw sut i wneud y gwerth hwnnw'n fesuradwy a'i gyflwyno mewn ffyrdd effeithiol. Dyma lle gall cael dangosfwrdd amser real o werth a ddarperir wneud byd o wahaniaeth o ran cadw ac ailnegodi. Yn lle chwarae amddiffyn, troi at ostwng, neu godi cyfraddau corddi uchel, mae pwyso i mewn i reoli gwerth cwsmeriaid yn rhoi pŵer i dimau llwyddiant cwsmeriaid osgoi rhwystrau caffael traddodiadol, gan baratoi'r ffordd i ailwerthu / traws-werthu gan ddefnyddio ROI a gwerth y byd go iawn. metrigau.

Er enghraifft, GwasanaethNow, arweinydd ym maes optimeiddio llif gwaith digidol, sicrhau bod offer rheoli gwerth cwsmeriaid ar gael i'w dimau ledled y cwmni. Roedd hyn yn galluogi unrhyw un sy'n gyfrifol am weithgareddau sy'n wynebu cwsmeriaid i gyfrifo a rhannu metrigau gwerth manwl. O ganlyniad, roedd pawb yn gallu angori eu sgyrsiau, eu cyflwyniadau a'u deunyddiau yn y gwerth mesuradwy y mae ServiceNow yn ei gynnig i'w gleientiaid. O ganlyniad i'r ymdrechion hyn, gwellodd y cwmni ei gyfradd ennill ar weithgareddau dan arweiniad 1.7X a dyblu'r gyfradd atodi ar gyfleoedd gwerthu. 

Mae hwn yn rysáit glir ar gyfer creu cwsmeriaid am oes, sef y mesur eithaf o lwyddiant ar gyfer pa mor dda y mae eich timau wedi rheoli taith y cwsmer. Mae gwneud gwerth yn gonglfaen i'ch cyfathrebu a'ch adeiladu perthynas yn gynhwysyn hanfodol o hyn. Mae gan sgyrsiau gwerth meintiol y pŵer i ddatgloi lefelau ymgysylltu newydd. Dyma sut mae cwmnïau'n trosglwyddo o fod yn werthwr i fod yn gynghorydd dibynadwy. Ac wrth wneud hynny, mae traws-werthu ac uwch-werthu yn dod yn sgyrsiau organig sy'n deillio o ganfyddiad uchel. Yn y modd hwn, daw perthnasoedd yn bartneriaethau tymor hir ac yn werth tymor hir i gwsmeriaid (LTV) a refeniw cylchol net (NRR) yn cael eu gwella'n ddramatig. 

Trwy ganolbwyntio ar werth, mae gan gwmnïau'r mewnwelediadau sydd eu hangen arnynt i wneud y gorau o'r perthnasoedd sy'n bodoli a'u tyfu ar sail cyd-ddealltwriaeth o lwyddiant ar y cyd â'u cwsmeriaid. Mae cyfathrebu rheolaidd o'r gwerth a ddarperir, yn lle dim ond pan fydd adnewyddiadau ar y bwrdd neu gwsmeriaid yn cwyno, yn galluogi cwmnïau i osod y sylfaen yn fwy rhagweithiol ar gyfer perthynas oes ennill-ennill. Os gall eich tîm llwyddiant cwsmeriaid ddyrchafu eu sgyrsiau i'r lefel weithredol, gall sgyrsiau adnewyddu ganolbwyntio ar yr hyn y gallwch ei wneud nesaf yn erbyn trafod yr hyn a gyflawnwyd yn y gorffennol. Mae'n ymwneud â siarad iaith busnes a gwerth ariannol. Mae hyn hefyd yn gwneud y rhyngweithiadau hyn yn canolbwyntio mwy ar gynllunio ar gyfer y dyfodol yn lle trafod a chyfiawnhau'r berthynas. 

Mae Gwerth Yn Sgwrs Barhaus

Wrth i anghenion newid, mae busnesau'n esblygu, yn ehangu ac yn colyn, mae'r hyn y mae eich cwsmeriaid yn ei werthfawrogi yn newid dros amser. Mae'n hanfodol ailedrych yn rheolaidd ar y metrigau gwerth y mae eich tîm a'ch cwsmeriaid yn canolbwyntio arnynt. Dylai rhan o ymgysylltu â llwyddiant cwsmeriaid fod yn gwerthuso a sefydlu meincnodau newydd ar gyfer llwyddiant er mwyn sicrhau eich bod chi a'ch cwsmeriaid yn cynllunio ar gyfer y dyfodol gyda'ch gilydd. Dyma hanfod taith cwsmer a rennir. 

Trwy roi gwerth yng nghanol eich taith cwsmer, mae gan eich timau ffordd gymhellol i adeiladu ar lwyddiant a chreu cylch rhinweddol o werth cwsmer. Ac mae canlyniadau cynnwys gwerth ar draws taith lawn y cwsmer yn glir: Mwy o foddhad cwsmeriaid. Llai o gorddi cwsmeriaid. Sgoriau Hyrwyddwr Net Uwch (NPS). Refeniw Cylchol Net Mwy (NRR). Mae'r cyfan yn ychwanegu at fudd sylfaenol sy'n bwerus, yn fesuradwy ac yn ystyrlon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.