The Build Versus Buy Dilemma: 7 Ystyriaethau i Benderfynu Beth sydd Orau i'ch Busnes

Adeiladu Versus Buy MarTech

Mae'r cwestiwn a ddylid adeiladu neu brynu meddalwedd yn ddadl barhaus rhwng arbenigwyr sydd â barn amrywiol ar y rhyngrwyd. Mae'r opsiwn i adeiladu eich meddalwedd fewnol eich hun neu brynu datrysiad wedi'i addasu ar gyfer y farchnad yn dal i ddrysu llawer o'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Gyda marchnad SaaS yn ffynnu i'w gogoniant llawn lle rhagwelir y bydd maint y farchnad yn cyrraedd USD 307.3 biliwn erbyn 2026, mae'n ei gwneud hi'n haws i frandiau danysgrifio i wasanaethau heb fod angen cynnal caledwedd nac adnoddau eraill.

Cyn i ni blymio'n syth i'r ddadl o adeiladu vs prynu, gadewch inni archwilio sut mae ymddygiad cwsmeriaid a phrynu llwybrau wedi mynd trwy chwyldro hefyd. 

Mae gan y chwyldro digidol gwsmeriaid arfog gyda ffonau smart, tabledi ac mae defnyddwyr heddiw yn mynnu ac yn disgwyl gwasanaeth, a thrwy hynny siapio'r offrymau cynnyrch maen nhw'n eu defnyddio. Wedi mynd yw'r dyddiau y mae brandiau'n arddweud ac yn dylanwadu ar ddisgwyliadau cwsmeriaid. Er bod blinder opsiynau a gormes dewisiadau wedi effeithio ar y broses benderfynu, mae peiriannau cymharu prisiau, ynghyd â lleisiau Arweinwyr Barn Allweddol (KOLs) a dylanwadwyr, yn helpu defnyddwyr i brynu'n wybodus.

Y Llwybr Prynu Modern

Mae'r newid mewn dynameg pŵer rhwng cwsmeriaid a brandiau wedi ail-lunio'r llwybr prynu traddodiadol. Mae'r llwybr prynu modern, sy'n cael ei yrru gan ddatblygiad technolegol a ffynonellau gwybodaeth lluosog, wedi tynnu cynhyrchion allan o silffoedd siopau a'u rhoi y tu mewn i'r ecosystem ddigidol, gan fynd y tu hwnt i rwystrau daearyddol i wneud trafodion yn ddi-dor ac yn reddfol.

llwybr prynu modern moengage
ffynhonnell: Canllaw Prynwr MoEngage i Ymgysylltu â Chwsmeriaid

Mae'r ddelwedd uchod yn dangos sut mae cylch taith y defnyddiwr wedi mynd trwy newid paradeim enfawr, un sydd wedi newid y berthynas cwsmer-brand o gyflenwad sy'n cael ei yrru i'r galw.  

O ystyried y pwyntiau uchod ar sut mae brandiau yn anelu at ddod yn fwy cwsmer-ganolog yn eu gweithrediadau, mae'n gynyddol bwysig mynd i'r afael â'r cyfyng-gyngor adeiladu yn erbyn prynu. Ond nid yw mor syml â hynny. Cyn penderfynu a yw'n well adeiladu platfform o'r dechrau neu gaffael technoleg sy'n bodoli eisoes, dyma un neu ddau o ffactorau y mae'n rhaid i chi eu hystyried:

  1. Y gost sy'n gysylltiedig ag adeiladu neu brynu: Bydd adeiladu rhywbeth o'r dechrau yn enfawr yn dibynnu ar faint y tîm / cwmni a bydd angen i chi gyfrif am yr oriau dyn, y seilwaith a'r gost cynnal a chadw, y mae'n anodd amcangyfrif pob un ohonynt yn gywir. Yn y cyfamser, prynu ateb i ddiwallu gwahanol anghenion o fewn tîm, efallai y bydd angen gorfod ystyried ffioedd trwydded sy'n amrywio yn seiliedig ar gyfrif defnyddwyr gweithredol a'r gwasanaethau a ddefnyddir. 
  2. Yn cyd-fynd â risgiau wrth brynu neu adeiladu: Y prif risgiau sy'n gysylltiedig â phrynu yw rheolaeth gyfyngedig a mynediad dros y feddalwedd, y cod ffynhonnell, a'r nam, yn y cyfamser ag adeiladu datrysiad mae'r risg fawr yn gorwedd gyda'r gallu i gyflawni gan y tîm datblygu a allai arwain at gostau uwch. 
  3. Datrysir y broblem trwy'r datrysiad: Nid yw'n ddoeth mynd trwy'r drafferth o adeiladu rhywbeth arbenigol o'r dechrau os nad yw'n ychwanegu'n uniongyrchol at eich llinell waelod. Fe'ch cynghorir fel arfer i brynu pethau sydd eu hangen ar bob cwmni ac adeiladu'r hyn sy'n eich gwahaniaethu chi.
  4. Hanes y tîm datblygu: Mesur sgiliau ac aeddfedrwydd eich tîm datblygu o ran cymhwysedd, ystwythder, a'r gallu i gyflawni. Os ydyn nhw'n mesur hyd at lefel dda, yna mae adeiladu meddalwedd yn fewnol yn gwneud mwy o synnwyr o gymharu â phrynu datrysiad sy'n barod ar gyfer y farchnad. 
  5. Adnoddau ar gael i chi: Mae'r gyllideb yn ffactor penderfynu mawr o ran prynu yn erbyn dadl. Yn uwch y terfyn gwariant a weithredir gan frandiau, mae'n rhoi mwy o ffafr i adeiladu'r meddalwedd. I gwmnïau sydd â chyllideb gyfyngedig, mae prynu datrysiad yn ffordd hawdd o fynd i'r afael â hyn. 
  6. Gofyniad amser i farchnad: Un o'r ffactorau pwysicaf i'w hystyried yw prynu datrysiad yw strategaeth mynd i'r farchnad sy'n sylweddol gyflymach oherwydd gellir ei chyflawni o fewn wyth i un wythnos ar bymtheg (yn dibynnu ar gymhlethdod yr achosion defnydd) o'i chymharu â'r misoedd neu'r blynyddoedd y gall cymryd i adeiladu platfform yn fewnol.
  7. Blaenoriaethau eich busnes: Os byddwch chi'n adeiladu'ch datrysiad eich hun yn fewnol, a fydd yn flaenoriaeth gyda'ch busnes? Yn ôl pob tebyg ddim, a allai arwain at fod yn atalydd i symud ymlaen os na all eich cwmni barhau i fuddsoddi ynddo. Mae technoleg mewn cylch cyson o newid, nid yw'n brosiect un-a-gwaith. Mae cwmni sy'n datblygu datrysiad y gallwch ei brynu yn dibynnu ar yr ateb hwnnw yn esblygu ac yn parhau i ddarparu gwerth i'w gwsmeriaid.

Dylai un osgoi gwastraffu amser wrth adeiladu a chreu rhywbeth sydd eisoes wedi'i adeiladu'n dda yn y farchnad. Y nod terfynol ar gyfer brandiau yw darparu'r profiad gorau yn y dosbarth i'r cwsmer ac os yw hynny'n cael ei sianelu gan dechnoleg sydd eisoes yn bodoli, a ddylai un fod yn treulio llawer o amser ac egni yn adeiladu datrysiad? 

Gallai'r ffocws pwysicaf i gwmnïau fod i bwysleisio'r profiad tanwydd dynol y maent yn ei ddarparu ym mhob pwynt cyffwrdd i ddefnyddwyr a gwella eu cefnogaeth a'u gwasanaethau i gwsmeriaid. Mae'r bwlch sy'n ehangu o hyd rhwng disgwyliadau cwsmeriaid a gallu brand i'w cyflawni yn un o'r materion mwyaf y mae rheolwyr cyfoes yn ceisio eu datrys. Er mwyn deall sut mae disgwyliadau cwsmeriaid wedi newid, mae'n bwysig nodi newidiadau yng ngweithgaredd ac agweddau defnyddwyr ynghyd â sut maen nhw'n effeithio ar benderfyniadau prynu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.