Offer MarchnataTechnoleg Newydd

Adeiladu neu Brynu? Datrys Problemau Busnes Gyda'r Meddalwedd Iawn

Y broblem fusnes neu'r nod perfformiad hwnnw sy'n eich pwysleisio'n ddiweddar? Cyfleoedd yw ei ddatrysiadau yn dibynnu ar dechnoleg. Wrth i'r gofynion ar eich amser, eich cyllideb a'ch perthnasoedd busnes gynyddu, eich unig siawns o aros ar y blaen i gystadleuwyr heb golli'ch meddwl yw drwyddo awtomeiddio.

Mae newidiadau yn ymddygiad prynwyr yn galw am awtomeiddio

Rydych chi eisoes yn gwybod bod awtomeiddio yn ddi-glem o ran effeithlonrwydd: llai o wallau, costau, oedi a thasgau llaw. Yr un mor bwysig, dyna mae cwsmeriaid yn ei ddisgwyl nawr. Mae ein harfer digidol ar y cyd, wedi'i ddifetha gan bobl fel Facebook, Google, Netflix ac Amazon, yn golygu bod prynwyr bellach yn chwennych yr un lefel o bersonoli, cyflymder a boddhad ar unwaith, gan wobrwyo gwerthwyr sy'n darparu'r mathau hynny o brofiadau, a chefnu ar werthwyr nad ydyn nhw.

Nid yw'r newid ymddygiadol hwnnw'n rhywbeth i'w gymryd yn ysgafn: Mae profiadau cwsmeriaid bellach yn dylanwadu ar benderfyniadau prynu yn fwy na phris, cost, ymarferoldeb neu briodoleddau brand eraill, dywed ymchwilwyr.

I fusnesau, mae hyn yn trosi i boenau cynyddol ond hefyd yn gyfleoedd aruthrol i berfformio'n well na chystadleuwyr: Mae bron i dri o bob pedwar cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid yn dweud mai rheoli eu llwyth gwaith yw eu her fwyaf (Enillwch y Cwsmer), ac mae busnesau'n colli bron i $ 11,000 y flwyddyn, fesul gweithiwr, oherwydd is-gyfathrebu a chydweithio (Fy ffôn).

Dim rhyfedd: Mae gweithwyr yn nodi eu bod wedi treulio 50% o'u hamser yn chwilio am ddogfennau â llaw, ar gyfartaledd 18 munud y ddogfen (M-Ffeiliau). Mae'r nifer hwnnw'n dringo i 68.6% pan fyddwch chi'n ychwanegu tasgau cyfathrebu a chydweithio (Cipolwg CIO).

Er ei bod yn hawdd gweld buddion awtomeiddio, nid yw ei weithredu mor eglur. A ddylech chi adeiladu datrysiad wedi'i deilwra? Prynu rhywbeth oddi ar y silff? Tweak datrysiad wedi'i becynnu ymlaen llaw? Gall y rheini fod yn benderfyniadau niwlog, anodd.

A ddylech chi adeiladu neu brynu meddalwedd wedi'i deilwra? | Sgwâr Gwrthdro

Mae sicrhau eich buddsoddiad technoleg yn fuddsoddiad proffidiol

Mae'r diffyg penderfyniad, hemio a halio sy'n dod wrth ddewis y dechnoleg gywir yn arwain at hyn: Pa ateb na fydd yn gwastraffu fy amser a doleri?

Yn syml, yr hyn sy'n gwahanu buddsoddiadau technoleg proffidiol oddi wrth rai gwael yw hyn: Mae technoleg broffidiol yn datrys problemau busnes a phrofiad cwsmer go iawn, eglura Sgwâr Gwrthdro.

Mae'r problemau hynny'n cynnwys:

 • Prosesau llaw
 • Taenlenni ar lafar
 • Oedi wrth ddarparu gwasanaeth
 • Gweithgareddau dyblyg
 • Penderfyniadau rhagfarnllyd
 • Gwallau dynol
 • Anghysondebau perfformiad
 • Diffyg personoli neu berthnasedd
 • Materion ansawdd
 • Barn graff o ffeithiau
 • Gormod o gylchoedd i neidio drwyddynt ar gyfer tasgau neu atebion syml
 • Adrodd chwerw
 • Data coll, dryslyd neu ddi-fudd, a mwy.

Beth am yr amseroedd hynny pan fydd teclyn technoleg yn tanio? Rydych chi wedi bod yno: Mae camweithrediad, amherthnasedd neu gymhlethdodau annisgwyl yn arwain gweithwyr i brotestio, cefnu ar yr offeryn, a dychwelyd i'r hen ffordd o wneud pethau. Sut ydych chi'n cadw hynny rhag digwydd?

Mae'n ymddangos y gallwch chi ragweld pa dechnoleg a fydd yn y pen draw heb ei defnyddio neu yn cael ei hystyried yn faich gan ddau ddangosydd methiant:

 • Ni chymerodd y sefydliad yr amser i ddeall y broblem y mae'r dechnoleg i fod i'w datrys a goblygiadau'r broblem honno.
 • Nid yw gweithwyr yn deall sut y bydd defnyddio'r datrysiad yn lleddfu eu gwaith na bywydau cwsmeriaid.

Cywirwch yr arolygon hynny ac rydych chi newydd luosi'ch siawns o lwyddo.

Adeiladu meddalwedd arfer | Sgwâr Gwrthdro

3 Dewis + 3 Cam

Wrth i chi ystyried pa broblemau rydych chi'n ceisio eu datrys, mae gennych chi dri dewis:

 • Adeiladu meddalwedd wedi'i deilwra (neu addasu datrysiad sy'n bodoli eisoes)
 • Prynu toddiant oddi ar y silff
 • Gwneud dim

Dylai tri cham lywio'ch penderfyniad:

 • Aseswch y problemau rydych chi am i'r feddalwedd eu datrys
 • Gwerthuso prosesau presennol
 • Deall y goblygiadau ariannol ac adnoddau

Pa opsiwn sydd orau ar gyfer eich sefyllfa?

Bob Baird, sylfaenydd Sgwâr Gwrthdro, cwmni datblygu meddalwedd wedi'i deilwra yn Indianapolis, sy'n chwalu gwersi y mae wedi'u dysgu o helpu sefydliadau i nodi eu datrysiad meddalwedd gorau:

Rhesymau i'w Adeiladu

 • Mae'ch gweithwyr yn treulio darn da o'u hamser yn mewnbynnu data â llaw.
 • Mae gan eich busnes anghenion arbenigol.
 • Mae gennych chi ddwy system neu fwy sy'n gweddu i'ch anghenion, ond hoffech chi eu cysylltu.
 • Bydd meddalwedd personol yn rhoi mantais gystadleuol i chi.
 • Nid ydych am ailwampio gweithrediadau i gyd-fynd â galluoedd meddalwedd.

Rhesymau dros Brynu

 • Mae eich anghenion yn gyffredin ac mae atebion eisoes ar gael.
 • Rydych chi'n barod i ailwampio gweithrediadau busnes i gyd-fynd â galluoedd meddalwedd.
 • Mae eich cyllideb fisol yn llai na $ 1,500 ar gyfer meddalwedd.
 • Mae angen i chi weithredu meddalwedd newydd ar unwaith.

Rhesymau dros Wneud Dim

 • Ar hyn o bryd mae gweithwyr yn treulio cyn lleied o amser â phosibl ar brosesau llaw neu ddyblyg.
 • Nid ydych yn cynllunio ar dyfu eich busnes dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.
 • Nid yw gwallau, oedi, cam-gyfathrebu na slipiau ansawdd yn bodoli yn eich busnes.
 • Gwneir y gorau o brosesau cyfredol, costau troi a gweithredol ar gyfer eich busnes nawr ac yn y dyfodol.

Adeiladu meddalwedd wedi'i deilwra | Sgwâr Gwrthdro

Yn Tuag at Addasu?

Mae Bob yn nodi ychydig o ystyriaethau ar gyfer datblygu meddalwedd personol:

 • Peidiwch â dechrau gyda rhestr nodweddion. Canolbwyntiwch ar ddeall y problemau rydych chi am eu datrys yn gyntaf. Yn wahanol i bwyntiau bwled ar gefn pecynnu meddalwedd, gall eich syniad cychwynnol o'r dyluniad perffaith fod yn ddiffygiol.
 • Nid oes rhaid i addasu fod yn gyfan gwbl. Os ydych chi'n caru agweddau ar ddatrysiad sy'n bodoli eisoes ond bod angen i chi addasu rhannau ohono, gwyddoch y gellir addasu llawer o feddalwedd wedi'i becynnu ymlaen llaw trwy APIs.
 • Mae angen cost ymlaen llaw ar feddalwedd adeiladu. Nid yw o reidrwydd yn gost uwch; byddwch chi ddim ond yn talu ymlaen llaw i fod yn berchen arno yn lle ei drwyddedu.
 • Mae angen cynllunio ymlaen llaw ar feddalwedd personol. Dim byd newydd yma, ond mae'n werth cofio cynllunio ymlaen llaw yn curo'r heic rhag datrys problemau ôl-benwythnos pan nad yw'r feddalwedd yn perfformio yn ôl y disgwyl ac mae gweithwyr yn gwrthryfela yn ei erbyn.

Llogi neu Allanoli'ch Datblygiad Meddalwedd?

Mae'r diwydiant datblygu meddalwedd yn arbenigol iawn, ac fel rheol mae angen tair set sgiliau wahanol i gydosod ap gwe sy'n barod ar gyfer busnes. Eich ystyriaeth gyntaf (ac efallai fwyaf), felly, yw arian: A allwch chi fforddio llogi'r holl arbenigwyr hyn?

I gael persbectif ychwanegol, ystyriwch mai cyflog cyfartalog datblygwr .NET iau, gan gynnwys budd-daliadau, yw $ 80,000 y flwyddyn, ac mae angen cwpl yn fwy o arbenigwyr arnoch i dalgrynnu'ch tîm. Mewn cyferbyniad, byddai rhoi eich prosiect yn allanol i gwmni datblygu meddalwedd wedi'i staffio'n llawn yn costio tua $ 120 yr awr i chi, yn rhannu Bob.

Hanfod y mater yw hyn, a fydd eich dewis i adeiladu neu brynu yn gwneud eich busnes yn unigryw ac yn fwy dymunol i gwsmeriaid, neu'n eich gorfodi i newid eich busnes i ffitio meddalwedd?

Bob Baird, sylfaenydd Sgwâr Gwrthdro

Adeiladu neu Brynu Infograffeg Meddalwedd

Jenn Lisak Golding

Mae Jenn Lisak Golding yn Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Strategaeth Sapphire, asiantaeth ddigidol sy'n cyfuno data cyfoethog â greddf cefn-brofiadol i helpu brandiau B2B i ennill mwy o gwsmeriaid a lluosi eu ROI marchnata. Yn strategydd arobryn, datblygodd Jenn Fodel Cylch Bywyd Sapphire: offeryn archwilio ar sail tystiolaeth a glasbrint ar gyfer buddsoddiadau marchnata sy'n perfformio'n dda.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.