Llyfrgell Cynnwys: Beth ydyw? A Pham Mae Eich Strategaeth Marchnata Cynnwys Yn Methu Hebddi

Llyfrgell Cynnwys

Flynyddoedd yn ôl roeddem yn gweithio gyda chwmni a gyhoeddwyd sawl miliwn o erthyglau ar eu gwefan. Y broblem oedd mai ychydig iawn o'r erthyglau a ddarllenwyd, hyd yn oed yn llai wedi'u rhestru mewn peiriannau chwilio, ac roedd gan lai nag un y cant ohonynt refeniw wedi'i briodoli iddynt.

Byddwn yn eich herio i adolygu'ch llyfrgell gynnwys eich hun. Rwy'n credu y byddech chi'n synnu pa ganran o'ch tudalennau sy'n boblogaidd ac yn ymgysylltu â'ch cynulleidfa, heb sôn am ba dudalennau sy'n cael eu rhestru mewn peiriannau chwilio. Rydym yn aml yn canfod bod ein cleientiaid newydd yn graddio ar delerau wedi'u brandio yn unig, ac wedi treulio miloedd o oriau ar gynnwys nad oes unrhyw un yn ei ddarllen.

Roedd gan y cleient penodol hwn staff golygyddol llawn gyda golygyddion ac ysgrifenwyr ... ond nid oedd ganddo strategaeth ganolog ar beth i ysgrifennu. Yn syml, fe wnaethant ysgrifennu am erthyglau a oedd yn bersonol yn ddiddorol iddynt. Gwnaethom ymchwilio i'w cynnwys a chanfod rhai materion trwblus ... gwelsom nifer o erthyglau o wahanol erthyglau ar yr un pwnc. Yna fe ddaethon ni o hyd i dunnell o erthyglau nad oedden nhw wedi'u rhestru, nad oedden nhw wedi ymgysylltu, ac wedi'u hysgrifennu'n wael. Roedd ganddyn nhw ychydig o gymhleth hyd yn oed sut-i erthyglau nad oedd lluniau wedi'u cynnwys hyd yn oed.

Ni wnaethom argymell datrysiad ar unwaith. Gofynasom iddynt a allem wneud rhaglen beilot lle gwnaethom gymhwyso 20% o adnoddau eu hystafell newyddion wrth wella a chyfuno cynnwys presennol yn hytrach nag ysgrifennu cynnwys newydd.

Y nod oedd diffinio a llyfrgell gynnwys - ac yna cael un erthygl gyflawn a chynhwysfawr ar bob pwnc. Roedd yn gwmni cenedlaethol, felly gwnaethom ymchwilio i'r pwnc yn seiliedig ar eu cynulleidfa, eu safleoedd chwilio, tymhorol, eu lleoliad, a'u cystadleuwyr. Gwnaethom ddarparu rhestr ddiffiniedig o gynnwys, a drefnwyd yn fisol, a flaenoriaethwyd ar ein hymchwil.

Roedd yn gweithio fel swyn. Roedd yr 20% o'r adnoddau a ddefnyddiwyd gennym i adeiladu llyfrgell gynnwys gynhwysfawr yn perfformio'n well na'r 80% o gynnwys arall a gynhyrchwyd yn ddidrafferth.

Symudodd yr adran gynnwys o:

Faint o gynnwys ydyn ni'n mynd i'w gynhyrchu bob wythnos i gyrraedd nodau cynhyrchiant?

A symud i:

Pa gynnwys y dylem ei optimeiddio a'i gyfuno nesaf i gynyddu'r enillion ar fuddsoddiad cynnwys?

Nid oedd yn hawdd. Fe wnaethom hyd yn oed adeiladu peiriant dadansoddi data mawr i nodi trefn flaenoriaethol y cynhyrchiad cynnwys i sicrhau ein bod yn cael y ROI gorau ar adnoddau cynnwys. Dosbarthwyd pob tudalen yn ôl allweddair, allweddeiriau wedi'u rhestru, daearyddiaeth (os caiff ei thargedu), a thacsonomeg. Yna fe wnaethom nodi'r cynnwys a oedd yn graddio ar delerau cystadleuol - ond nad oeddent yn graddio'n dda.

Yn ddiddorol ddigon, roedd yr ysgrifenwyr a'r golygyddion wrth eu boddau hefyd. Cawsant bwnc, cynnwys presennol y dylid ei ailgyfeirio i'r erthygl gynhwysfawr newydd, yn ogystal â'r cynnwys cystadleuol o bob cwr o'r we. Fe ddarparodd yr holl ymchwil yr oedd ei angen arnynt i ysgrifennu erthygl llawer gwell a gafaelgar.

Pam ddylech chi adeiladu llyfrgell gynnwys

Dyma fideo cyflwyniad byr ar beth yw llyfrgell cynnwys a pham y dylai eich strategaeth marchnata cynnwys ymgorffori'r fethodoleg hon.

Mae llawer o gwmnïau'n casglu erthyglau ar bynciau tebyg dros amser, ond nid yw'r ymwelydd â'ch gwefan yn mynd i glicio a llywio i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Mae'n hanfodol eich bod yn cyfuno'r pynciau hyn yn un sengl, gynhwysfawr, wedi'i drefnu'n dda meistr erthygl ar bob pwnc canolog.

Sut I Ddiffinio Eich Llyfrgell Cynnwys

Ar gyfer eich cynnyrch neu wasanaeth, dylai eich strategaeth gynnwys ymgysylltu ar bob cam o'r taith y prynwr:

 • Adnabod problemau - helpu'r defnyddiwr neu'r busnes i ddeall ei broblem yn well yn ei chyfanrwydd yn ogystal â'r boen y mae'n ei achosi i chi, eich cartref neu'ch busnes.
 • Archwilio Datrysiadau - helpu'r defnyddiwr neu'r busnes i ddeall sut y gellir datrys y broblem. O fideo 'sut-i' trwy gynhyrchion neu wasanaethau.
 • Adeiladu Gofynion - helpu'r defnyddiwr neu'r busnes i ddeall sut i werthuso pob datrysiad yn llawn i ddeall beth sydd orau iddyn nhw. Mae hwn yn gyfnod gwych lle rydych chi'n cael tynnu sylw at eich gwahaniaethu.
 • Dewis Cyflenwyr - helpu'r defnyddiwr neu'r busnes i ddeall pam y dylent eich dewis chi, eich busnes neu'ch cynnyrch. Dyma lle rydych chi am rannu eich arbenigedd, ardystiadau, cydnabyddiaeth trydydd parti, tystebau cwsmeriaid, ac ati.

Ar gyfer busnesau, efallai y byddwch hefyd am helpu'r person sy'n ymchwilio i ddeall sut i ddilysu pob un o'ch cystadleuaeth a'ch gosod o flaen eu tîm er mwyn adeiladu consensws.

 • Adrannau a ddyluniwyd yn dda ac yn hawdd i sgimio drwyddo o is-benawdau i is-benawdau.
 • Ymchwil o ffynonellau cynradd ac eilaidd i ddarparu hygrededd i'ch cynnwys.
 • Rhestrau bwled gyda phwyntiau allweddol yr erthygl wedi'u hesbonio'n glir.
 • Delweddaeth. Bawd cynrychioliadol ar gyfer rhannu, diagramau, a ffotograffau lle bynnag y bo modd trwy gydol yr erthygl i'w egluro'n well ac adeiladu dealltwriaeth. Roedd micrograffeg a ffeithluniau hyd yn oed yn well.
 • Fideo a Sain i ddarparu trosolwg neu ddisgrifiad byr o'r cynnwys.

Wrth weithio gyda'n cleient, a cyfrif geiriau nid dyna oedd y nod yn y pen draw, aeth yr erthyglau hyn o ychydig gannoedd i ychydig filoedd o eiriau. Gollyngwyd ac ailgyfeiriwyd erthyglau hŷn, byrrach, heb eu darllen i'r erthyglau newydd, cyfoethocach.

Dadansoddodd Backlinko dros filiwn o ganlyniadau a chanfod bod gan y dudalen safle # 1 ar gyfartaledd 1 o eiriau

Backlinko

Roedd y data hwn yn ategu ein rhagosodiad a'n canfyddiadau. Mae wedi trawsnewid yn llwyr sut rydyn ni'n edrych ar strategaethau cynnwys adeiladu ar gyfer ein cleientiaid. Nid ydym bellach yn gwneud criw o erthyglau ymchwil a chynhyrchu màs, ffeithluniau a phapurau gwyn mwyach. Rydym yn cynllunio a llyfrgell i'n cleientiaid, archwilio eu cynnwys cyfredol, a blaenoriaethu'r bylchau sy'n angenrheidiol.

Hyd yn oed ymlaen Martech Zone, rydyn ni'n gwneud hyn. Roeddwn i'n arfer ffrwgwd ynglŷn â chael dros 10,000 o swyddi. Rydych chi'n gwybod beth? Rydyn ni wedi tocio’r blog i tua 5,000 o swyddi ac yn parhau i fynd yn ôl bob wythnos a chyfoethogi swyddi hŷn. Oherwydd eu bod wedi eu trawsnewid mor sylweddol, rydyn ni'n eu hailgyhoeddi fel newydd. Yn ogystal, oherwydd eu bod yn aml eisoes yn graddio ac mae ganddyn nhw backlinks iddyn nhw, maen nhw'n skyrocket yng nghanlyniadau peiriannau chwilio.

Dechrau Arni gyda'ch Strategaeth Llyfrgell Cynnwys

I ddechrau, byddwn yn argymell defnyddio'r dull hwn:

 1. Am beth mae'r rhagolygon a'r cleientiaid sy'n ymchwilio ar-lein pob cam yn nhaith y prynwr byddai hynny'n eu harwain atoch chi neu'ch cystadleuwyr?
 2. Beth cyfryngau rhaid i chi ymgorffori? Erthyglau, graffeg, taflenni gwaith, papurau gwyn, astudiaethau achos, tystebau, fideos, podlediadau, ac ati.
 3. Beth ar hyn o bryd cynnwys sydd gennych chi ar eich gwefan?
 4. Beth ymchwil allwch chi ei fewnosod yn yr erthygl i gryfhau a phersonoli ei chynnwys?
 5. Ar bob cam a phob erthygl, beth yw'r peiriant chwilio cystadleuwyr'erthyglau yn edrych fel? Sut allwch chi ddylunio'n well?

Ysgrifennu am ChiNid yw'r cwmni bob wythnos yn mynd i weithio. Rhaid i chi ysgrifennu am eich rhagolygon a'ch cleientiaid. Nid yw ymwelwyr eisiau bod gwerthu; maen nhw eisiau gwneud ymchwil a chael help. Os ydw i'n gwerthu platfform marchnata, nid yw'n ymwneud yn unig â'r hyn y gallwn ei gyflawni na'r hyn y mae ein cleientiaid yn ei gyflawni gan ddefnyddio'r feddalwedd. Dyma sut rydw i wedi trawsnewid gyrfa fy nghleient a'r busnes maen nhw wedi gweithio iddo.

Helpu'ch cwsmeriaid a'ch rhagolygon yw'r hyn sy'n gyrru'ch cynulleidfa i gydnabod arbenigedd ac awdurdod yn y diwydiant. Ac efallai na fydd y cynnwys yn gyfyngedig i sut mae'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn helpu'ch cwsmeriaid. Efallai y byddwch hyd yn oed beth i gynnwys erthyglau ar reoleiddio, cyflogaeth, integreiddio, a bron unrhyw bwnc arall y mae eich rhagolygon yn ymgodymu ag ef yn y gwaith.

Sut i Ymchwilio i'ch Pynciau Llyfrgell Cynnwys

Rwyf bob amser yn dechrau gyda thri adnodd ymchwil ar gyfer y cynnwys rwy'n ei ddatblygu:

 1. Ymchwil organig o Semrush i nodi'r pynciau a'r erthyglau mwyaf poblogaidd sy'n gysylltiedig â'r gobaith yr hoffwn eu denu. Cadwch restr o'r erthyglau graddio wrth law, hefyd! Byddwch chi eisiau cymharu'ch erthygl i sicrhau eich bod chi'n well na nhw.
 2. Ymchwil a rennir yn gymdeithasol gan BuzzSumo. Mae BuzzSumo yn olrhain pa mor aml y mae erthyglau'n cael eu rhannu. Os gallwch chi groestorri'r poblogrwydd, y gallu i rannu, ac ysgrifennu'r erthygl orau ar y pwnc - mae eich siawns y bydd yn cynhyrchu ymgysylltiad a refeniw yn llawer uwch. Ysgrifennodd BuzzSumo erthygl wych yn ddiweddar ar sut i'w defnyddio ar gyfer Dadansoddiad Cynnwys.
 3. Gyfun dadansoddiad tacsonomeg i sicrhau bod eich erthygl yn cwmpasu'r holl is-bopics sy'n gysylltiedig â phwnc. Edrychwch ar Atebwch y Cyhoedd am ychydig o ymchwil anhygoel ar dacsonomeg pynciau.

Lluniwch restr enfawr o'r pynciau hyn, eu blaenoriaethu yn ôl y pwysigrwydd, a dechrau chwilio'ch gwefan. Oes gennych chi gynnwys sy'n cyffwrdd â'r pwnc hwnnw? Oes gennych chi gynnwys sy'n rhestru allweddeiriau cysylltiedig? Os gellir ei wella - ailysgrifennu erthyglau cyfoethocach a mwy cyflawn. Yna taclo cynnwys sy'n helpu'ch rhagolygon a'ch cleientiaid nesaf.

Lluniwch eich calendr cynnwys gyda'r blaenoriaethau. Byddwn yn argymell rhannu amser rhwng diweddaru hen ac ysgrifennu newydd nes bod eich llyfrgell wedi'i chwblhau. A diolch i amgylcheddau busnes newidiol, datblygiadau technoleg, a chystadleuaeth - mae pynciau newydd i'w hychwanegu at eich llyfrgell bob amser.

Wrth i chi gyfuno erthyglau hŷn yn erthyglau newydd, mwy cynhwysfawr, gwnewch yn siŵr eich bod yn ailgyfeirio'r hen erthyglau. Rwy'n aml yn ymchwilio i sut mae pob erthygl yn cael ei graddio ac yna'n defnyddio'r permalink graddio gorau ar gyfer yr erthygl newydd. Pan fyddaf yn gwneud hyn, mae peiriannau chwilio yn aml yn dod yn ôl ac yn eu graddio hyd yn oed yn uwch. Yna, pan ddaw'n boblogaidd, mae'n skyrockets mewn rheng.

Eich Profiad Cynnwys

Meddyliwch am eich erthygl gan y byddai peilot yn dod i mewn ar gyfer glaniad. Nid yw'r peilot yn canolbwyntio ar lawr gwlad ... yn gyntaf mae'n chwilio am dirnodau, yn disgyn, ac yna'n canolbwyntio mwy a mwy nes bod yr awyren wedi cyffwrdd i lawr.

I ddechrau, nid yw pobl yn darllen erthygl air am air, nhw sganio it. Rydych chi am ddefnyddio penawdau, beiddgar, pwyslais, dyfyniadau bloc, delweddaeth a phwyntiau bwled yn effeithiol. Bydd hyn yn gadael i lygaid y darllenwyr sganio ac yna canolbwyntio. Os yw'n erthygl hir iawn, efallai y byddwch am ei dechrau gyda thabl cynnwys sy'n dagiau angor lle gall y defnyddiwr glicio a neidio i'r adran sydd o ddiddordeb iddynt.

Os ydych chi am gael y llyfrgell orau, mae'n rhaid i'ch tudalennau fod yn anhygoel. Dylai fod gan bob erthygl yr holl gyfryngau sy'n angenrheidiol i effeithio'n llawn ar yr ymwelydd a darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Rhaid iddo fod yn drefnus, yn broffesiynol, a bod â phrofiad defnyddiwr eithriadol o'i gymharu â'ch cystadleuwyr:

Peidiwch ag anghofio eich Galwad i Weithredu

Mae'r cynnwys yn ddiwerth oni bai eich bod chi eisiau i rywun weithredu arno! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi gwybod i'ch darllenwyr beth sydd nesaf, pa ddigwyddiadau sydd gennych chi, sut y gallant drefnu apwyntiad, ac ati.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.