5 Ffordd y mae Gwrando Gymdeithasol yn Adeiladu'r Ymwybyddiaeth Brand rydych chi Eisiau Eisiau

Gwrando Cymdeithasol ar gyfer Ymwybyddiaeth Brand

Dylai busnesau nawr fod yn fwy ymwybodol nag erioed nad yw monitro cyfryngau cymdeithasol wrth geisio gwella cydnabyddiaeth brand yn ddigon mwyach. 

Rhaid i chi hefyd gadw clust i'r llawr am yr hyn y mae eich cwsmeriaid ei eisiau mewn gwirionedd (a ddim ei eisiau), yn ogystal â chadw ar y blaen â thueddiadau a chystadleuaeth ddiweddaraf y diwydiant. 

Ewch i mewn i wrando cymdeithasol. Yn wahanol i ddim ond monitro, sy'n edrych ar grybwylliadau a chyfraddau ymgysylltu, mae gwrando cymdeithasol yn sero i mewn ar y teimlad y tu ôl i'r data hwn. Gadewch i ni blymio i'r duedd hon a gweld pam ei bod yn bwysig.

Ond yn gyntaf:

Beth yw ymwybyddiaeth brand?

Yn syml, ymwybyddiaeth brand yw nifer y bobl sy'n gwybod am eich busnes ac sy'n cydnabod ei fod yn bodoli. Nid oes ots a ydyn nhw wedi clywed amdanoch chi, neu'n gwybod pwy ydych chi, neu a ydyn nhw'n deall beth rydych chi'n ei wneud. 

O ran adeiladu ymwybyddiaeth brand, mae'n hanfodol creu delwedd o'ch cwmni a fydd yn caniatáu ichi gysylltu â chwsmeriaid ar lefel emosiynol.

Mae adeiladu brand yn agwedd hanfodol ar farchnata ar-lein. Mae'n hanfodol sicrhau bod pobl yn gwybod pwy ydych chi a beth yw safbwynt eich brand. Bydd yn eu helpu i ymddiried ynoch chi a chredu yn y wybodaeth rydych chi'n ei darparu. 

Mae hefyd yn ffordd wych o gynyddu eich cynulleidfa a sefydlu ymddiriedaeth gyda'r bobl sydd eisoes yn eich adnabod chi.

Heb ymwybyddiaeth o'r brand, pan fydd cwsmeriaid yn dod o hyd i chi, efallai na fyddant yn adnabod nac yn ymddiried yn eich cynnyrch neu wasanaeth.

Sut mae Ymwybyddiaeth Brand yn cael ei Fesur?

Gadewch i ni ddechrau gyda metrigau ymwybyddiaeth brand mesuradwy, a ddylai roi dealltwriaeth gyffredinol i chi o ganfyddiad eich brand ar-lein. 

Edrychwch ar amlder eich cyfeiriadau brand ac o ble mae'ch ymwelwyr yn dod. Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw olrhain traffig uniongyrchol (unrhyw draffig sy'n mynd yn uniongyrchol i'ch gwefan heb unrhyw atgyfeiriad gan beiriant chwilio na chyfryngau cymdeithasol) gydag offer fel Google Analytics a Google Search Console. 

Gyda'r offer hyn, gallwch weld safle peiriant chwilio eich cwmni, gan gynnwys nifer y bobl sydd wedi teipio'ch gwefan yn uniongyrchol i'r bar chwilio.

Ar y llaw arall, mae'n anoddach mesur metrigau ymwybyddiaeth brand ansoddol.

I gael darlun gwirioneddol gywir o ddelwedd gyhoeddus eich brand, monitro'ch cyfeiriadau brand ar-lein ac adolygu adborth eich cwsmer, p'un a yw'n gadarnhaol, yn negyddol neu'n niwtral. 

Defnyddiwch lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter i olrhain eich cyfeiriadau brand. Trwy olrhain nifer y cyfeiriadau yn ogystal â theimlad eich defnyddiwr, gallwch gysylltu'r dotiau rhwng disgwyliadau a boddhad eich cwsmeriaid.

Ond a yw monitro ar gyfryngau cymdeithasol yn unig yn ddigonol i ddeall ymwybyddiaeth eich brand mewn gwirionedd?

Dyma ble gwrando cymdeithasol yn dod yn ddefnyddiol.

Beth yw Gwrando Cymdeithasol?

Gwrando cymdeithasol yw pan fyddwch chi'n gwrando ar eich brand yn crybwyll er mwyn deall yn well beth mae pobl yn ei feddwl am eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau.

Sut mae gwrando cymdeithasol yn gweithio? Yn nodweddiadol byddech chi'n gwrando ar eich enw brand, cystadleuwyr ac allweddeiriau sy'n gysylltiedig â'ch busnes. Ond ni wnewch hyn ar gyfryngau cymdeithasol yn unig. Gallwch hefyd wrando cymdeithasol ar gwpl o wahanol wefannau, gan gynnwys blogiau, gwefannau fforwm, ac unrhyw le arall ar y Rhyngrwyd.

Yna byddwch chi'n defnyddio'r data rydych chi wedi'i gasglu i fynd ar drywydd y cam nesaf fel strategolu'ch marchnata cynnwys i wasanaethu'ch cynulleidfa yn well neu wella'ch cynnyrch neu wasanaeth yn y lle cyntaf.

Hynny yw, gwrando cymdeithasol yw'r ffordd gyflymaf o weld yr hyn y mae eich cwsmeriaid yn ei ddweud am eich brand ac i ddod i adnabod y mewnwelediadau diweddaraf i'ch diwydiant, yn ogystal ag i'ch cystadleuwyr.

Mae gwrando cymdeithasol yn debyg iawn i fonitro cyfryngau cymdeithasol yn yr ystyr eich bod chi'n chwilio am grybwylliadau brand; mae hefyd yn wahanol, yn yr ystyr ei fod yn canolbwyntio ar naws y cyfeiriadau hyn i gael mewnwelediadau sy'n hanfodol i fusnes.

Felly, dyma sut mae busnesau'n defnyddio gwrando cymdeithasol i wella ymwybyddiaeth eu brand.

Pam mae brandiau'n mabwysiadu gwrando cymdeithasol?

  1. Nodi pwyntiau poen - Trwy ddefnyddio gwrando cymdeithasol, gallwch ddadansoddi a oes cydran ar goll y mae cwsmeriaid yn chwilio amdani ac nad yw eich cynnyrch chi neu'ch cystadleuwyr yn mynd i'r afael â hynny. Yna, gallwch chi fanteisio ar y data hwnnw i golyn a gwella'ch strategaeth farchnata i deilwra'r union beth y mae eich darpar gwsmeriaid yn chwilio amdano. Nid yw defnyddio Google Alerts yn unig i fonitro'ch diwydiant a'ch brand cyfredol yn ddigonol y dyddiau hyn, oherwydd gall amlder a pherthnasedd Google Alerts fod allan o'i le ar brydiau. Trwy ddefnyddio teclyn mwy soffistigedig fel Awario, gallwch gadw golwg ar y datblygiadau diweddaraf yn eich diwydiant yn ogystal â dadansoddi'ch cystadleuwyr yn llawer mwy trylwyr.
  2. Yn dilyn y Tueddiadau Diweddaraf - Nid yw dod i adnabod pwyntiau poen eich cwsmer yn ddigon yn unig. Mae angen i chi hefyd wybod beth sy'n ymddangos yn eich diwydiant fel y gallwch chi reidio ymlaen a dal eich cynulleidfa yn y ffordd honno. Mae'r allweddeiriau a'r pynciau rydych chi'n eu monitro yn tueddu i esblygu wrth i amser fynd heibio. I gael mwy o fewnwelediadau o sawl ffynhonnell ar unwaith, mae offer fel Awario yn eich helpu i ddarganfod yr allweddeiriau a'r pynciau y mae pobl yn eu defnyddio'n aml trwy sawl siop ar-lein.
  3. Gwella Gwasanaeth Cwsmeriaid - Nid yw'n gyfrinach bod defnyddwyr yn troi at gyfryngau cymdeithasol i gwyno am frandiau. Arolwg gan Sgoriau Pwer JD canfu fod 67% o bobl yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gefnogi cwsmeriaid; Sprout Cymdeithasol canfu y byddai 36% o bobl a gafodd brofiad negyddol gyda chwmni yn postio amdano ar gyfryngau cymdeithasol. Trwy ddefnyddio gwrando cymdeithasol, byddwch yn gallu cael mewnwelediadau gwell i'r hyn y mae eich cynulleidfa yn ei ddweud am eich cynnyrch neu gwmni yn gyffredinol. Mae hyn yn darparu cyfleoedd diddiwedd i'ch brand wella nid yn unig eich cynnig ond hefyd sut rydych chi'n trin adborth a chwynion cwsmeriaid.
  4. Cynhyrchu Arweinwyr Newydd - Ar ôl i chi fanteisio ar wrando cymdeithasol, byddech chi'n synnu gweld y gall cwsmer newydd ddod pan maen nhw'n chwilio am argymhelliad cynnyrch.
  5. Gwerthu Cymdeithasol Gyda Geiriau allweddol - Gyda chymorth gwrando cymdeithasol, gallwch gadw golwg ar rai geiriau allweddol y mae cwsmeriaid yn eu defnyddio i ymchwilio i'w problemau ac yna sefydlu sgyrsiau dyfnach gyda nhw gwerthu cymdeithasol. Peidiwch â gwerthu'n galed ar y dechrau, ond yn hytrach, rhannwch wybodaeth ddefnyddiol y maen nhw'n poeni amdani. Bydd hyn yn eich helpu i gyflwyno'ch brand fel yr adnodd gorau pan ddaw'r amser i wneud penderfyniad prynu.

Er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth eich brand, mae angen gwrando cymdeithasol arnoch chi. Heb wrando cymdeithasol, ni fyddwch yn gallu nodi'r hyn sydd y tu ôl i grybwylliadau eich brand, a beth sy'n iawn a beth sydd ddim am gynnig eich brand.

Bydd gwrando cymdeithasol hefyd yn helpu'ch brand i sefyll allan o'r gystadleuaeth trwy ganiatáu ichi gadw golwg ar y tueddiadau diweddaraf a phwyntiau poen cwsmeriaid yn eich diwydiant, a'u defnyddio er mantais i chi. Gadewch i ni edrych ar rai astudiaethau achos ar sut y cyflawnwyd pob un o'r buddion gwrando cymdeithasol hyn ar gyfer brandiau.

Astudiaeth Achos Gwrando Gymdeithasol: Mae Tylenol yn Nodi Pwyntiau Poen (Yn llythrennol)

Roedd brand meddygol, Tylenol, eisiau nodi poen a rhwystredigaeth pobl sy'n dioddef o gur pen tensiwn. O'i ymchwil gwrando cymdeithasol, Canfu Tylenol y bydd 9 o bob 10 oedolyn yn profi cur pen ar ryw adeg ac y bydd gan 2 o bob 3 phlentyn gur pen erbyn 15 oed. 

ymwybyddiaeth brand tylenol

Defnyddiodd Tylenol y wybodaeth honno i golyn ei strategaeth farchnata trwy greu cynnwys o amgylch y pwynt poen hwnnw.

Astudiaeth Achos Gwrando Gymdeithasol: Mae Netflix yn Nodi Tueddiadau Millenial

Mae Netflix yn defnyddio gwrando cymdeithasol i fonitro'r tueddiadau diweddaraf ymhlith eu cynulleidfa darged - millennials - ac wedi hynny yn eu hannog i danysgrifio i'w platfform. Llwyddodd y cwmni i gipio'r Ffordd Gerard tueddiad ar Twitter trwy newid ei bio Twitter i gael y gynulleidfa i uniaethu â brand Netflix. 

tueddiadau ffordd gerard

Darllenwch Astudiaeth Achos Netflix Llawn

Astudiaeth Achos Gwrando Gymdeithasol: Southwest Yn Datrys Materion Gwasanaeth Cwsmer

Mae Southwest Airlines yn gwrando'n rhagweithiol i gwynion eu cwsmeriaid ar gyfryngau cymdeithasol. 

gwasanaeth cwsmeriaid twitter y de-orllewin

Fel enghraifft, cwsmer o'r enw William postio tweet am ei hediad o Faes Awyr Rhyngwladol Boston Logan i Faes Awyr Rhyngwladol Baltimore Washington, wrth iddo sylwi bod yr awyren yn dal i dacsi yn Chicago. 

Cymerodd Anna, cynrychiolydd tîm gofal cymdeithasol y cwmni hedfan, y neges drydar ac ymateb iddi 11 munud yn ddiweddarach.

Eglurodd fod yn rhaid i'w awyren ddychwelyd i Chicago oherwydd cynnal a chadw, ond fe geisiodd hefyd ei gorau i gael y cwsmer ar unrhyw hediad amgen oedd ar gael cyn gynted â phosibl. 

Ar ôl trydariad arall gan William yn gofyn a oedd hi'n bosibl cyfnewid ar hediad 8:15 am i'r un cyrchfan, gwiriodd Anna i weld beth allai ei thîm. 

Diolchodd hefyd i William am adael i'r cwmni hedfan wybod am y mater, ac roedd yn gwerthfawrogi ei hymateb ar unwaith.

Yn gyffredinol, cymerodd yr holl broses o ddatrys cwyn y cwsmer hwnnw 16 munud.

Astudiaeth Achos Gwrando Gymdeithasol: Zoho Backstage Drives Lead

Zoho Cefn llwyfan, meddalwedd rheoli digwyddiadau ar-lein, wedi'i estyn allan i tweet gan ddefnyddiwr o'r enw Vilva i argymell rhoi cynnig ar ei gynnyrch. Roedd Vilva yn gwybod y gallai ddefnyddio Eventbrite i reoli cofrestriad ei weithdy, ond roedd yn chwilio am ddewisiadau amgen gwell.

Ychwanegodd Zoho Backstage fod y cynnyrch yn rhan o’u cyfres feddalwedd (Zoho Suite) ac y gallai ei helpu gyda chynnal gweithdai, cynadleddau, lansiadau cynnyrch, neu unrhyw gynulliadau bach / mawr eraill. 

Fe wnaethant ddod â'u tweet i ben gyda galwad i weithredu, gan ofyn i Vilva adael iddynt wybod ei ofynion trwy anfon DM DM neu e-bost atynt.

Cudd-wybodaeth a Dadansoddeg Cyfryngau Cymdeithasol Awario

Offeryn gwrando cymdeithasol yw Awario sy'n rhoi mynediad i frandiau at ddata sy'n bwysig i'w busnes: mewnwelediadau i'w cwsmeriaid, eu marchnad a'u cystadleuwyr.

Darganfyddwch Mwy Am Lwyfan Cudd-wybodaeth Gymdeithasol Awario

Datgelu: Martech Zone yn gysylltiedig â Awario a defnyddio ei ddolen gyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.