Brody PR: Pryd i DÂN eich Cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus

250px-Scream_at_laptop.jpgHeddiw, ynghyd ag ychydig gannoedd o blogwyr, newyddiadurwyr ac arweinwyr diwydiant dylanwadol eraill, cefais e-bost digymell gan Beth Brody (beth@brodypr.com) gyda datganiad i'r wasg ynddo am Jump Start Social Media Cyhoeddi E-Lyfr Newydd ar Farchnata Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnesau Bach.

Nid oedd yn ddigon drwg ei fod yn SPAM, roedd hefyd yn darparu enw a chyfeiriad e-bost pawb arall yn agored i'r rhestr o dderbynwyr. Erioed wedi clywed am BCC?

Nid wyf yn adnabod Beth ac nid wyf yn gwybod Brody PR, ond rydw i'n mynd i adael iddyn nhw wybod, yn ogystal â'u holl ragolygon a'u cleientiaid, eu bod nhw'n haeddu'r adlach enfawr maen nhw'n ei chael ar hyn o bryd. Mae un ymateb (ateb i bawb) yn yr edefyn e-bost enfawr (sy'n parhau) gan ffigwr amlwg o'r diwydiant yn darllen:

Tynnwch fi oddi ar y rhestr f —- g hon na ofynnais i erioed fod arni ac na allaf ddad-danysgrifio ohoni.

Y rhestr o bobl yr aeth hyn allan iddi yw'r pwy yw pwy o ddylanwadwyr. Tra dwi'n fflat fy mod i wedi gwneud hynny y rhestr, rydw i hefyd yn pissed y byddai cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus yn cydosod rhestr fel hon er mwyn ein sbamio ni. Rwy'n siŵr bod E-Lyfr Cyfryngau Cymdeithasol Jump Start yn e-lyfr eithaf da ... ond ni fyddaf yn mynd i'w lawrlwytho, ei gysylltu ag ef, nac yn ei argymell oherwydd cefais fy sbamio gan eu cwmni cysylltiadau cyhoeddus.

Dylai cwmnïau Cysylltiadau Cyhoeddus, yn fwy na neb arall yn y diwydiant, gydnabod effaith e-byst digymell a phwysigrwydd cyfathrebu ar sail caniatâd yn y byd sbam hwn. Mae gen i ffurflen gyswllt ar fy safle fel y gall Folks ollwng llinell i mi - mae hynny'n ffordd wych i gwmni cysylltiadau cyhoeddus gysylltu â mi ... neu trwy'r 80 cyfrwng cymdeithasol arall rydw i'n cyfathrebu arnyn nhw. Roedd hyn yn syml yn PR diog, pur a syml.

Nawr mae fy nghyfeiriad e-bost yn nwylo Duw-yn gwybod-pwy oherwydd bod un asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus wedi anghofio holl reolau Cysylltiadau Cyhoeddus. Mewn nwyddau, rwyf bellach wedi cyhoeddi eu cyfeiriad e-bost i'r byd i gyd ei weld. Mae croeso i chi ollwng nodyn i Beth pan gewch eich hyrwyddiad nesaf - rwy'n siŵr y byddant wrth eu boddau!

Bydd Brody hefyd yn cael ei ychwanegu at y rhestr hir o Sbamwyr PR by Gina Trapani. Mae'n gwneud i mi feddwl tybed a allai Brody fod yn wynebu achos cyfreithiol gweithredu dosbarth am dorri'r ddeddf CAN-SPAM gan nad oeddent yn darparu unrhyw fodd i optio allan o'r cyfathrebiadau torfol.

Y tro nesaf y byddwch chi'n llogi cwmni cysylltiadau cyhoeddus, darganfyddwch sut maen nhw'n mynd i ddod o hyd i ddylanwadwyr yn y farchnad a sut maen nhw'n mynd i fynd atynt. Os yw fel Brody PR, peidiwch â'u llogi. Nid ydynt yn ei gael. Os oes gennych chi gwmni fel Brody PR sy'n dylanwadu ar sbamwyr, taniwch nhw. Maen nhw'n mynd i wneud mwy o ddifrod nag o les i'ch brand.

Darllen ychwanegol: Sut y gwnaeth e-bost sengl ladd cwmni cysylltiadau cyhoeddus, Byddwn wedi gwerthfawrogi ymddiheuriad, Mae Cysylltiadau Cyhoeddus yn methu: Gwers a rant ... rwy'n siŵr bod mwy yn dod ...

DIWEDDARIAD: 8/21/2009 Wedi derbyn neis iawn gan Beth Brody heddiw yn ymddiheuro am y snafu, mae gan Beth erthygl 'gwersi a ddysgwyd' yn dod yn fuan.

DIWEDDARIAD PWYSIG: 10/19/2009 Wedi cael nodyn gan Brody PR arall fod ein cysylltiadau yn anghywir yn ein Post! Ymddiheurwn yn ddiffuant ac mae'r dolenni wedi'u diweddaru.

22 Sylwadau

 1. 1

  Y rhan orau am Brody PR yw, pan wnes i glicio drwodd i'w gwefan, y peth cyntaf a welais oedd eu delwedd pennawd sy'n cyhoeddi'n falch "Asiantaeth gyda chydwybod ..."

  Os nad yw hynny'n Eironi, yna dwi ddim yn gwybod beth sydd.

 2. 2

  Doug - mae gan bobl sy'n gwneud y mathau hyn o bethau ymdeimlad anghredadwy o hunanbwysigrwydd. Edrychwch ar ei rhestr cleientiaid; onid ydych chi wedi creu argraff? Er na wnaethoch chi optio i mewn, mae'r hyn sydd ganddi i'w ddweud wrthych chi bob amser mor bwysig, mor wych ei bod hi'n siŵr y byddwch chi'n gwerthfawrogi ei bod hi wedi'ch parchu gyda'i phresenoldeb e-bost.

  Nid ydych chi guys cyfryngau cymdeithasol yn ei gael pan ddaw at y gwirioneddol bwysig.

 3. 3

  Diolch am bostio hwn, Doug. Eu cysylltiadau cyhoeddus yw cysylltiadau, yna mae cysylltiadau â'r cyfryngau, ac yna DYLID eu bod yn gysylltiadau cyfryngau cymdeithasol (yr ymbarél y dylai dylanwadwyr ddod oddi tanynt). Mae cyfuno'r tri hyn yn un tymor yn fethiant cyson trwy'r diwydiant, ac yn brawf positif nad yw'r mwyafrif o gwmnïau yn ei gael.

 4. 4

  Yn wirioneddol esmwyth y ffordd y gwnaethoch ollwng eich bod yn meddwl eich bod yn ddylanwadol yno yn y llinell gyntaf

 5. 5
 6. 6

  waw - ydy mae hwn yn f-up mawr ond oni bai bod hwn yn wall cylchol ar eu rhan fe ddylech chi wir roi budd yr amheuaeth. Mae pobl yn cael diwrnodau gwael ac yn gwneud camgymeriadau weithiau. Beth pe bai rhywun yn galw am eich pen ac yn cymryd dorf lynch ar eich ôl bob tro y gwnaethoch gamgymeriad yn ystod diwrnod? Gallai'r swydd hon fod wedi bod yr un mor sylweddol heb ddyfarnu'r asiantaeth a'r cyhoeddwr dan sylw yn gyhoeddus. Yn amlwg, mae'n rhaid eich bod chi'n cael diwrnod gwael eich hun i fod yn ddig a milwriaethus hwn.

 7. 7

  Doug:

  Nid wyf yn cytuno. Ac mewn gwirionedd, rwy'n credu bod y swydd hon yn amhriodol o galed. O'R CWRS mae'r fenyw yn adnabod BCC. Gwnaeth gamgymeriad. Mae'r llinell CC a BCC ychydig filimetrau i ffwrdd oddi wrth ei gilydd.

  Rydych chi'n cyfaddef nad ydych chi'n adnabod Beth Brody na Brody PR. A fyddech chi'n dweud y pethau a ddywedasoch yn y swydd hon wrth ei hwyneb. A fyddech chi'n dweud wrth ei chleient o'i blaen y dylent ei thanio oherwydd iddi wneud camgymeriad ynglŷn â pheidio â rhoi pobl yn llinell y BCC? Nid wyf yn eich adnabod, felly nid wyf yn gwybod yr ateb i'r cwestiwn hwnnw, ond byddai gennyf ddiddordeb mewn gwybod.

  Mae hyn yn FAR o'r sbam gwaeth. Onid ydych chi'n cael sbam go iawn?

  Gwnaeth y fenyw hon gamgymeriad gonest ac mae'r ymateb wedi bod yn gwbl amhriodol. Mae pawb a ymatebodd, gan gynnwys y dyfynbris a ddefnyddiwyd gennych, yn GWYBOD yr hyn yr oeddent yn ei wneud. Nhw oedd y rhai oedd yn sbamio pawb arall, yn ymwybodol. Ac rwy'n siŵr nad dyma'r tro cyntaf i hyn ddigwydd. Hoffwn wybod eich meddyliau mewn erthygl a ysgrifennais am y darn:

  Mae "gurus" a blogwyr cyfryngau cymdeithasol yn brychau egotonomaidd
  http://www.sparkminute.com/?p=915

  Hefyd, os ydych chi eisiau stori methu cysylltiadau cyhoeddus go iawn, darllenwch yr un hon. Mae'n ddwy ran lle mae'r cleient yn dod i mewn gyda symudiad cwbl aflem ar y diwedd.

  Hei PR, nid yw blogwyr yn offer i'w defnyddio
  http://www.sparkminute.com/?p=497

  DIWEDDARIAD: Stori profiad cysylltiadau cyhoeddus gwael. Mae cleient cwmni cysylltiadau cyhoeddus yn aflem.
  http://www.sparkminute.com/?p=514

  • 8

   Helo dspark,

   1. Ni ddechreuais y gyfres ofnadwy hon o ddigwyddiadau, dspark. Rwyf wedi gorfod ymateb iddo.
   2. Mae hwn yn gwmni PERTHYNAS CYHOEDDUS. Dyma eu SWYDD ac, yn ôl pob sôn, eu PROFIAD. mae fel gofyn a ddylai claf y cafodd ei goes ei thwyllo ar ddamwain gynhyrfu gyda'r Meddyg.
   3. Roedd yn e-bost masnachol digymell gyda DIM optio allan.
   4. Fe wnaethant adeiladu'r rhestr hon o gyfeiriadau e-bost yn gyfrinachol heb i'r derbynwyr wybod.

   Nid oedd hwn yn gamgymeriad gonest - roedd yn rhaid iddo gymryd misoedd i roi'r rhestr hon at ei gilydd ac mae eu cleientiaid yn TALU am y gwasanaeth hwn. Nid yw hynny'n onest, mae'n hollol wahanol - drwg a thwyllodrus.

   Doug

   • 9

    Rhaid iddo bwyso'n drwm arnoch chi i beidio â gwneud unrhyw gamgymeriadau erioed, Douglas. Rwy'n eich canmol am hynny, i fod mor anffaeledig i beidio byth â gwneud camgymeriad ym maes cysylltiadau cyhoeddus.

    Rydw i gyda David ar hyn. Dros ben llestri ac yn ddiangen, ond mae'n rhaid eich bod wedi teimlo'r angen i fynd ymhellach na swyddi eraill.

    • 10

     Jeremy,

     Ni ddywedais erioed na wnes i gamgymeriadau. Pan fyddaf yn gwneud camgymeriadau, cyfarfûm â'r ôl-effeithiau. Pe na bai gennym ôl-effeithiau, ni fyddem yn gwybod mai camgymeriad ydoedd, a fyddem? Rydw i mewn cysylltiad â Ms Brody, wedi anfon fy e-lyfr ar Blogio Busnes ati, ac wedi cynnig helpu ei chwmni gyda beth bynnag oedd ei angen arni.

     Doug

  • 12

   Nid wyf yn gwybod am Doug, ond byddwn i'n dweud pethau tebyg i Ms Brody yn uniongyrchol pe bawn i'n cael y cyfle.

   Rwy'n credu ei fod mewn gwirionedd yn waeth na sbam traddodiadol. Nid yw cwmnïau Cysylltiadau Cyhoeddus yn hysbysebwyr. Maent i fod i fod yn gyfathrebwyr arbenigol sy'n gwybod pa fathau o negeseuon fydd yn plesio cynulleidfaoedd a pha dactegau fydd yn eu gwylltio. Os dylai unrhyw un wybod sut i sicrhau bod neges yn diffodd yn gywir, mae'n gwmni cysylltiadau cyhoeddus.

   • 13

    Robi,

    Cefais y cyfle. Cysylltodd Beth Brody â mi trwy e-bost a gofyn am fy nghaniatâd i ddyfynnu fy mlog yn ei blog newydd, Lessons Learned. A gofynnais am ymddiheuriad ffurfiol - a'i dderbyn. Rwy'n credu y bydd Ms Brody yn gwella o hyn ... heb os.

    Doug

 8. 14

  Roeddwn i'n arfer meddwl nad oedd neb yn gwybod beth oedd pwrpas BCC. Rydw i wedi newid fy meddwl. Rwy'n cael datganiadau newyddion a chysylltiadau cyhoeddus trwy'r dydd gyda (weithiau) CRONFEYDD o gyfeiriadau e-bost yn y maes TO: (yn aml enwau ac e-byst pob person cyfryngau yn nhalaith Indiana o'r radio i deledu i'w argraffu, nid yw'r mwyafrif ohonynt yn siŵr nad yw am i'w cyfeiriad e-bost gael ei basio'n gyhoeddus, heb sôn fy mod yn credu bod hyn yn torri cyfraith ffederal, yn tydi?).

  Rwy'n credu ei fod yn fwriadol ac yn fwriadol mewn ymdrech i roi gwybod i'r derbynwyr PWY a dderbyniodd yr e-bost. Yn gyntaf, mae'n codi hunanbwysigrwydd yr anfonwr trwy ddangos i gynulleidfa sizable gwmpas honedig eu dylanwad. Hefyd trwy wneud hyn, mae'n rhoi ychydig o bwysau cynnil (neu efallai NID mor gynnil) ar y derbynnydd i ddefnyddio'r deunydd. Wedi'r cyfan, pe bai'r holl ddylanwadwyr gwych hyn yn derbyn y deunydd ac efallai eu bod yn ei ddefnyddio, oni ddylwn i fod yn ei ddefnyddio hefyd?

  A’r llinell waelod yw hyn: yn sicr fe gafodd CHI i siarad amdano, onid oedd hi? Tybed faint o bobl sy'n darllen eich blog ac wedi clicio drwyddo i'r dolenni a ddarperir? Beth yw hen ddywediad y gwleidydd? "Mae cyhoeddusrwydd gwael yn well na dim o gwbl - dim ond sillafu fy enw yn iawn." Fe wnaethoch chi gymryd yr abwyd, y llinell fachyn a'r sinker. Ac yn yr ystyr hwnnw, gwnaeth ei gwaith YN WELL YN WELL.

 9. 16
 10. 17

  Mae methu â BCC yn fethiant ATD difrifol, ond ym maes cysylltiadau cyhoeddus mae'n rhaid i chi anfon datganiadau i'r wasg at gysylltiadau cyfryngau en masse - dyma'r unig ffordd y gallwch ei gael at bawb sy'n berthnasol tra ei fod yn dal i fod yn werth sylw. Rwy'n deall eich dicter at gael eich cyfeiriad e-bost yn gyhoeddus - ac rydych chi'n iawn i deimlo fel hyn - ond, fel blogiwr, oni fyddai'n well gennych chi wybod am straeon newyddion pan fyddant yn digwydd, ac maent yn ffres a newydd, yn hytrach nag aros i gofyn?

  Nid wyf yn gwybod sut brofiad yw yn y taleithiau, ond yma yn Lloegr mae newyddiadurwyr yn cofrestru ar gronfeydd data cyfryngau yn benodol fel y gellir anfon pethau sy'n berthnasol iddynt gan bobl na fyddent fel arall yn ymwneud â hwy. Beth sydd o'i le â hynny?

 11. 18

  Hefyd, gallai hyn fod yn weithred gyfrif ifanc, rhywun sydd newydd ddechrau ym maes cysylltiadau cyhoeddus, ac wedi gwneud camgymeriad. Rydych chi wedi difetha hi yn llwyr. Pam fyddech chi mor ddi-galwad? O leiaf roedd ei chamgymeriad yn ddieuog.

  Nid oes angen iddynt fod wedi treulio misoedd yn cydosod y rhestr - gallwch fynd i Media Atlas, Vocus, Cision neu unrhyw nifer o gronfeydd data cyfryngau eraill a thynnu rhestr o newyddiadurwyr, blogwyr, golygyddion, cynhyrchwyr ... beth bynnag. Anfonais ddatganiad i'r wasg at 227 o bobl ddoe, heddiw rwyf wedi bod yn eu ffonio i gyd i weld a ydyn nhw am ei ddefnyddio. Mae gen i lwyth o gyfweliadau a sylw i'm cleient allan ohono. A yw hynny'n anghywir? Na. Dim ond y ffordd y mae pethau'n gweithio - maen nhw'n ei wybod, dwi'n gwybod, does neb yn chwibanu amdano.

  • 19

   PRMira, Mae'r hyn a wnaethant, a'r hyn yr ydych yn ei wneud, yn ANGHYWIR yn yr Unol Daleithiau. Rhaid i chi gyflenwi mecanwaith optio allan, fel arall rydych chi'n mynd yn groes i'r ddeddf CAN-SPAM. Ydych chi'n sylweddoli eich bod chi'n peryglu'ch cwmni? Stopiwch Sbamio pobl. Rhowch opt-n ​​ar eich gwefan a chasglwch gyfeiriadau e-bost yn y ffordd briodol - gyda chaniatâd pobl.DougSent from my Verizon Wireless BlackBerry
   Oddi ar: Hysbysiadau DwysDebate

 12. 20

  Nid wyf yn peryglu fy nghwmni, oherwydd mae newyddiadurwyr yn gwerthfawrogi cael gwybodaeth sy'n berthnasol iddynt ac yn gyfredol. Dyma sut mae cysylltiadau cyhoeddus yn gweithio ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn eithaf hapus gyda'r sefydlu, gan gynnwys y bobl sy'n derbyn y datganiadau i'r wasg. Weithiau efallai y byddwch chi'n ei anfon at rywun nad yw'n berthnasol iddo, yna maen nhw'n dweud wrthych chi, rydych chi'n ymddiheuro a does neb yn ysgrifennu blog milain amdano.

  Yn amlwg nid wyf yn gwybod am y rheolau yn yr Unol Daleithiau, ond gan fod Vocus, Cision, ac ati, yn gweithredu'n fyd-eang (rwy'n credu efallai eu bod yn gwmnïau Americanaidd), ni allaf ddychmygu ei fod yn rhy wahanol. Dwi wir yn meddwl eich bod chi'n creu storm mewn tecup. Nid yw hi fel ei bod hi wedi anfon e-bost atoch ynglŷn â phils ehangu pidyn neu ofyn am eich manylion banc - roedd hwn yn ddarn dilys o PR, a gyfaddefodd, rywfaint, ei fod wedi methu â methu â BCC, ond dyna'r maint. Nid oes angen eich gorymateb.

 13. 21

  Nid wyf yn peryglu fy nghwmni, oherwydd mae newyddiadurwyr yn gwerthfawrogi cael gwybodaeth sy'n berthnasol iddynt ac yn gyfredol. Dyma sut mae cysylltiadau cyhoeddus yn gweithio ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn eithaf hapus gyda'r sefydlu, gan gynnwys y bobl sy'n derbyn y datganiadau i'r wasg. Weithiau efallai y byddwch chi'n ei anfon at rywun nad yw'n berthnasol iddo, yna maen nhw'n dweud wrthych chi, rydych chi'n ymddiheuro a does neb yn ysgrifennu blog milain amdano.

  • 22

   PRmira,

   Yn syml, nid yw "Dyma sut mae cysylltiadau cyhoeddus yn gweithio" yn wir. Mae gen i berthynas â llawer o gwmnïau cysylltiadau cyhoeddus ac nid ydyn nhw'n cronni cyfeiriadau e-bost dylanwadwyr yn y farchnad heb eu caniatâd ac yna eu SPAM. Byddwn yn argymell yn fawr eich bod yn ailfeddwl am eich strategaethau. Efallai eich bod yn cael canlyniadau i'ch cleientiaid, ond mae'r POTENTIAL i gael canlyniadau gwell trwy adeiladu perthnasoedd sy'n seiliedig ar ganiatâd yn llawer mwy.

   Byddwn yn argymell eich bod hefyd yn darllen deddfau'r DU ar SPAM, "Gellir dal i gysylltu â chorfforaethau 'oer' gyda lleiniau e-bost ond yn yr achosion hyn mae'n rhaid i e-byst fod â chymal optio allan."

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.