Marchnata Optimeiddiedig: Pam ddylech chi Alinio Segmentu Brand ag Actifadu ac Adrodd

cylchraniad y brand

Gyda llawer iawn o ddata'n cael eu creu ar draws sawl sianel farchnata, mae brandiau'n cael eu herio i drefnu a gweithredu'r asedau data cywir i wneud y gorau o berfformiad traws-sianel. Er mwyn deall eich cynulleidfa darged yn well, gyrru mwy o werthiannau, a lleihau gwastraff marchnata, mae angen i chi wneud hynny alinio cylchraniad eich brand gydag actifadu ac adrodd digidol.

Rhaid i chi alinio'r pam maent yn prynu gyda'r sy'n sy'n prynu (cylchraniad y gynulleidfa) i'r beth (profiad) a sut (actifadu digidol) fel bod eich holl ymdrechion ar y yr un dudalen.

Y rheswm allweddol dros yr aliniad hwn yw cynyddu effeithlonrwydd a chydamseru'ch ymdrechion fel bod pob elfen yn gweithio mewn cydberthynas â'r llall. Mae gwybod pa gynulleidfa i'w thargedu yn penderfynu pa fentrau marchnata y dylech eu defnyddio i ymgysylltu â nhw, sydd yn ei dro yn eich cyfeirio at y mewnwelediadau cywir i wella eich cylchraniad. Mae'n gylch sy'n rhyngberthynol ac yn symbiotig.

Mae segmentu yn cyfarwyddo eich strategaeth

Mae segmentu yn sicrhau bod y neges gywir -> yn cyrraedd y prynwr iawn -> ar yr adeg iawn. Mae hefyd yn llawer mwy effeithlon yn economaidd na marchnata torfol. Trwy segmentu defnyddwyr sy'n perfformio'n dda byddwch yn cynyddu ymgysylltiad â defnyddwyr cyfredol i yrru mwy o werth gan eich cynulleidfaoedd. Mae alinio'ch cylchraniad â'r strategaeth actifadu yn allweddol.

Trwy ennill dealltwriaeth o ymddygiad defnyddwyr mae gennych y mewnwelediadau sydd eu hangen i gynyddu trosiadau. Segmentu yw'r offeryn sy'n eich helpu i ddadansoddi agregau defnyddwyr sy'n rhannu nodweddion cyffredin.

Trwy dargedu'r segmentau sydd â'r tueddiad uchaf i ymgysylltu, gallwch ddatblygu strategaeth farchnata fwy effeithiol sy'n gwasanaethu anghenion defnyddwyr yn well ac yn y pen draw yn hybu trawsnewidiadau.

Dylai 5 elfen o'r segmentau mwyaf effeithiol fod

 1. Mesuradwy - yn seiliedig ar faint, pŵer prynu, a phroffil segment
 2. Sylweddol - o fàs critigol sy'n broffidiol
 3. Hygyrch - un y gellir ei gyrraedd yn hawdd
 4. Gwahaniaethol - yn unigryw i eraill
 5. Gweithredadwy - sy'n galluogi datblygu rhaglenni / ymgyrchoedd effeithiol

Er mwyn segmentu marchnadoedd yn iawn, mae angen i chi eu rhannu'n grwpiau gwahanol sydd ag anghenion, nodweddion neu ymddygiadau penodol sy'n gofyn am gynhyrchion neu gymysgeddau marchnata ar wahân. Mae'n allweddol actifadu'r segmentau cynulleidfa rydych chi wedi'u nodi ar draws yr ecosystem ddigidol gyfan.

Dylid gwneud eich cylchraniad targed ar sail

 • Pa ddefnyddwyr fydd yn ymateb orau i'ch brand (iau)
 • Yr hyn y mae'r rhan fwyaf yn mynd i'r afael ag anghenion a chymhellion prynwr
 • Lle mae defnyddwyr yn y cylch prynu
 • Nodweddion mesuradwy sy'n cysylltu â DPA fel maint a chyfran o'r farchnad
 • Rhwyddineb adnabod persona (proffil)
 • Ymarferoldeb wrth dargedu (yn seiliedig ar ystyriaethau cyllidol, adnoddau ac ymarferol) a photensial twf cyson y segment

Mae angen i chi ddeall ymddygiadau prynu pob segment a datblygu proffil defnyddwyr (trwy arolygon ac olrhain gwefannau sy'n llawn data).

 • Mae angen i chi ddechrau gydag astudiaeth DNA brand i werthuso cryfderau / gwendidau'r brand
 • Segment i nodi'r grwpiau targed i ganolbwyntio arnynt
 • Nodi targedau cynradd ac eilaidd
 • Sefydlu lleoliad y brand
 • Ysgogi'r targed i ryngweithio â'r brand mewn ffordd ystyrlon

Unwaith y byddwch chi segmentu eich cynulleidfa darged, dylech fod yn chwilio am y dylanwadwyr, llysgenhadon brand, efengylwyr, ac eiriolwyr. Gan ddefnyddio'r unigolion neu'r grwpiau hyn, gallwch gynyddu effeithlonrwydd actifadu brand i'r eithaf a chynyddu cyfraddau ymateb.

Mae segmentu yn gyrru actifadu effeithlon

Er mwyn gwneud y gorau o effeithlonrwydd rheoli brand a chyflawni / cadw'ch mantais gystadleuol a chynyddu trosiadau, mae'n rhaid i chi alinio cylchraniad brand, negeseuon ac actifadu.

Mae segmentu'ch brand yn llwyddiannus a'i alinio ag actifadu yn cynyddu:

 • Ymwybyddiaeth ar ben meddwl
 • Tebygrwydd brand
 • Prynu brand

Gan ddefnyddio'ch CRM a ffynonellau data trydydd parti, gallwch segmentu'ch cynulleidfaoedd a helpu i gynllunio actifadu. Trwy adnabod eich cwsmeriaid gorau, gallwch ganolbwyntio ar y cyfryngau gorau i'w cyrraedd a'r neges orau i'w cynnwys.

Wrth gynllunio'ch gweithgareddau marchnata mae'n rhaid i chi gadw cylchraniad mewn cof er mwyn i chi allu penderfynu pa elfennau i'w cynnwys yn eich cymysgedd marchnata. Mae cysylltiad agos rhwng y gymysgedd gywir o weithgareddau marchnata a cherbydau ag ymddygiadau'r gynulleidfa darged.

Mae segmentu'r farchnad ac adeiladu cynnig gwerth gwahaniaethol yn ddau o offer mwyaf pwerus marchnata ar gyfer arwain strategaeth farchnata. Mae'n nodi'n glir pa dargedau defnyddwyr fydd yn cynhyrchu'r enillion uchaf mewn trawsnewidiadau ac yn rhoi gwell golwg ar y ffordd orau i'w cyrraedd a'u cynnwys.

Ar ôl i chi gyfrifo cylchraniad, gallwch ei alinio ag actifadu. Mae actifadu brand yn golygu dod â brand yn fyw yn y farchnad. Mae'n ymwneud â sicrhau twf brand trwy ddefnyddio'r holl gyfleoedd sianel i gysylltu â defnyddwyr a dyfnhau eu profiadau / perthnasoedd â'ch brand. Mae angen i chi:

 • Trosi strategaethau brand yn gynlluniau gweithgaredd arloesol
 • Datblygu cysylltiadau agosach yn y farchnad â defnyddwyr
 • Gweithredu rhaglenni actifadu defnyddwyr
 • Gyrru gwelededd brand a phresenoldeb sianel
 • Monitro datblygiadau'r farchnad a pherfformiad brand

Mae sefydlu ymlyniad emosiynol neu resymol rhwng defnyddwyr a'ch brand i feithrin yr ymgysylltiad yn hollbwysig. Mae hyn yn cyd-fynd â'r ffordd rydych chi'n crefft canfyddiadau ac ymddygiadau mewn perthynas â'ch cwmni.

Mae adrodd ar frandiau yn rhoi gwell mewnwelediad i chi i segmentu

Mae adrodd sy'n cyd-fynd â segmentu yn helpu i ddarparu'r mewnwelediadau sydd eu hangen i lywio'r broses farchnata ac arwain datblygiad ymgyrchoedd.

Mae alinio segmentau ag adrodd, yn caniatáu ichi benderfynu pa segmentau sydd fwyaf proffidiol fel y gallwch gynyddu effeithlonrwydd targedu. Mae'r strategaeth hon yn rhoi darlun mwy cywir i chi o ba segmentau unigol sy'n cyfrannu at eich ROI, pa rai sydd angen mwy o sylw a mwy o adnoddau, a pha rai i'w dileu.

Mae aliniad yn hafal i optimeiddio

Mae eich mantais gystadleuol yn dibynnu ar ichi ddod o hyd i'r gynulleidfa gywir ar gyfer eich cynhyrchion / gwasanaethau, yna cael y neges gywir iddynt.

Segmentu yw'r offeryn i helpu i gyflawni hyn, ond oni bai ei fod wedi'i dargedu â'r gymysgedd marchnata gywir, rydych chi'n gwastraffu effeithlonrwydd ac yn torri i mewn i'ch ymylon. Rhaid defnyddio'r storfa helaeth o ddata sydd gennych i benderfynu gyda phwy i siarad a sut i'w cyrraedd yn effeithiol i ysgogi ymgysylltiad. Ar ôl i chi gael segmentu wedi'i alinio ag optimeiddio, a mynd i'r afael ag adrodd yr un mor effeithiol i gael mewnwelediadau, yna o'r diwedd mae gennych y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud y gorau o drawsnewidiadau yn gyson.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.