Eich Llyfr Chwarae Brand Ar Gyfer Cyflwyno Tymor Gwyliau 2020 Llwyddiannus

Llyfr Chwarae Brand: Tymor Gwyliau 2020

Mae'r pandemig COVID-19 wedi cael effaith ddramatig ar fywyd fel rydyn ni'n ei wybod. Mae normau ein gweithgareddau a'n dewisiadau o ddydd i ddydd, gan gynnwys yr hyn rydyn ni'n ei brynu a sut rydyn ni'n mynd ati i wneud hynny, wedi newid heb unrhyw arwydd o ddychwelyd yn ôl i hen ffyrdd unrhyw bryd yn fuan. Gan wybod bod y gwyliau rownd y gornel, bydd gallu deall a rhagweld ymddygiad defnyddwyr yn ystod yr amser anarferol o brysur hwn o'r flwyddyn yn allweddol i guradu profiadau siopa llwyddiannus, eithriadol mewn amgylchedd na ellir ei ragweld fel arall. 

Cyn crefftio’r strategaeth berffaith, mae’n bwysig myfyrio yn gyntaf ar rai o’r siopau tecawê mwyaf nodedig yn ymddygiad defnyddwyr o hanner cyntaf 2020, a beth yw’r goblygiadau i farchnatwyr a brandiau fel ei gilydd. Er enghraifft, yng ngwres y pandemig COVID-19, mae manwerthwyr yn arsylwi cynnydd mewn siopa ar-lein ac omni-sianel wrth i bobl ddewis arferion prynu mwy diogel a mwy cyfleus. Mewn gwirionedd, o gymharu â siopa gwyliau'r llynedd, dywedir bod gan ddefnyddwyr 49% yn fwy o ddiddordeb mewn siopa ar-lein a 31% yn fwy â diddordeb mewn siopa mewn-app. Mewn rhai agweddau dylai marchnatwyr fod yn ymwybodol efallai y bydd y tymor hwn, yn fwy nag unrhyw rai eraill o'i flaen, yn wyliau digidol-gyntaf. 

At hynny, mae data derbynneb a cherdyn credyd InMarket yn dangos bod defnyddwyr yn edrych tuag at werth sydd ynghlwm wrth y brandiau maen nhw'n eu hadnabod orau yn ystod yr amseroedd ansicr hyn. Mewn gwirionedd, dangoswyd bod brandiau label preifat yn tyfu mewn poblogrwydd ar draws yr holl grwpiau incwm, gan gynnwys y rhai sy'n gwneud dros 100K yn flynyddol, ac mae gwariant ar frandiau cyfarwydd mewn swmp yn cynyddu wrth i gwsmeriaid ddychwelyd at yr enwau cyfarwydd ar brisio gwerth fel eu dewis ddewisol.  

Edrychwch ar InMarket InSights

Bydd cadw'r newidiadau hyn mewn cof ochr yn ochr â sbarduno strategaeth ymgyrchu effeithiol yn allweddol i guradu profiadau siopa mwy effeithiol sy'n torri sŵn y tymor gwyliau, ac anhrefn COVID-19 yn gyffredinol. O'r herwydd, bydd brandiau buddugol yn sicr o ystyried y ffactorau allweddol canlynol yn eu strategaethau:  

Deall Eich Cynulleidfa Darged

Yn yr un modd ag unrhyw ymgyrch, deall y gynulleidfa darged a'u hymddygiad cyn yr ymweliad fydd y cam allweddol cyntaf i gyrraedd defnyddwyr yn effeithiol yn yr eiliadau sy'n bwysig. Bydd hyn yn arbennig o bwysig yn ystod yr amseroedd presennol, lle mae ymddygiadau ac anghenion siopa yn parhau i esblygu. Mae edrych ar batrymau ymweld trwy ddata lleoliad hanesyddol bob amser wedi bod yn rhan greiddiol o'r broses casglu gwybodaeth, ond bydd yn bwysicach fyth y tymor gwyliau hwn er mwyn rhagweld y newidiadau digynsail hyn mewn patrymau siopa. Efallai y bydd y segmentau allweddol i nodi'r tymor hwn yn ddefnyddwyr sydd â diddordeb mewn codi ymyl palmant, y rhai sy'n dueddol o newid ymddygiad prynu sianel wrth ystyried y pandemig, a'r rhai sy'n addasu i'r amgylchedd allanol trwy gofleidio eu hobïau a'u diddordebau. 

Yn y pen draw, deall yr holl frandiau y mae pob brand yn ceisio'i gyflawni yw deall y cyd-destun yn gyffredinol, a gallu rhagfynegi anghenion ac ymddygiadau cynulleidfaoedd yn gywir, a bydd dadansoddi data yn parhau i chwarae rhan allweddol yn y broses hon. Felly, yn ystod y cam casglu gwybodaeth hwn, cymerir golwg 360 o'r defnyddiwr wrth ddadansoddi ymddygiad siopa cyn yr ymweliad. Dim ond wedyn y bydd brandiau'n gallu defnyddio mewnwelediadau yn effeithiol i lywio'r gwaith o guradu eu hymgyrch.  

Trosoledd Sianeli Lluosog mewn Amser Real

Gyda'r cynnydd yn y dewis ar gyfer siopa ar-lein ac omni-sianel, bydd trosoli sawl sianel yn eich ymgyrch farchnata yn allweddol i ymgysylltu ag ystod eang o ddefnyddwyr mewn sawl pwynt cyffwrdd mewn amser real. 

P'un ai ar-lein, trwy ap symudol / mewn, neu drwy deledu cysylltiedig, bydd defnyddio technegau ymgysylltu amser real ar draws y llwyfannau hyn yn bwysig i ddarparu a dadansoddi profiadau 360 o ddefnyddwyr trwy gydol eu teithiau gwneud penderfyniadau a phrynu. Gan fod cyfleoedd ymgysylltu digidol yn tyfu goramser mwy soffistigedig yn unig, y brandiau buddugol fydd y rhai sy'n dysgu sut i drosoli'r llwyfannau lluosog hyn i gyrraedd defnyddwyr gartref, wrth fynd ac mewn siopau ar eu moment o angen.  

Curadur Cynnwys wrth Gynnig Prynu Hawdd, Cyflym, Cyfleus

Yn yr hinsawdd sydd ohoni, mae torri trwy'r sŵn gyda chynnwys trawiadol, perthnasol a deniadol bellach yn betiau bwrdd. Gyda defnyddwyr yn tyfu fwyfwy gwyliadwrus ac yn betrusgar i wario arian ar bryniannau digymell, mae hyd yn oed yn bwysicach fyth bod brandiau'n cyflwyno negeseuon wedi'u targedu i adeiladu ymddiriedaeth, cynefindra, ac ymdeimlad o gymwynasgarwch gan y brandiau sy'n cynorthwyo'r siopwr yn naturiol ar eu taith brynu . Wrth wneud hyn, bydd trawsnewidiadau prynu yn dod yn llawer haws, ac yn bwysicach fyth, bydd y sylfaen ar gyfer perthynas hirdymor â chwsmer yn cael ei gosod. 

Yn ogystal, bydd angen i frandiau ategu eu negeseuon trwy gofleidio technoleg a hwyluso gwasanaethau prynu cyflym, hawdd a chyfleus fel archebu un clic, cliciwch i ymarferoldeb cart, ar-lein i opsiynau codi ymyl palmant a rhybuddion cynnyrch / rhestr eiddo. Trwy fesur effaith ymdrechion hysbysebu yn y gorffennol a'u harferion all-lein o ganlyniad ac ymddygiadau prynu, bydd brandiau'n gallu deall yn well pwy yw eu defnyddwyr a pha fathau o gynnwys, negeseuon a gwasanaethau sy'n gyrru'r ymddygiadau a'r pryniannau siopa a ddymunir. Bydd cynnal y dadansoddiad parhaus hwn yn caniatáu nid yn unig ymgyrch wyliau lwyddiannus, ond ymgyrchoedd yn y dyfodol i ddod.  

Bydd cadw'r ffactorau allweddol hyn mewn cof, wrth ddeall newidiadau diweddar mewn ymddygiadau siopa o ganlyniad i COVID-19, yn bwysig i frandiau lwyddo'r tymor gwyliau hwn o dan amgylchiadau digynsail o'r fath. Ond bydd torri trwy sŵn gwyn annibendod cyfryngau a gwerth gyrru yn her hirdymor y tu hwnt i'r gwyliau wrth i farchnadoedd weld y symudiad i sawl sianel a normau cyfnewid busnes yn symud tuag at ddibyniaeth ar-lein. Er y bydd yr ychydig fisoedd nesaf yn parhau i fod yn amser anrhagweladwy i fusnesau, tecawê allweddol fu ein dibyniaeth gynyddol ar fewnwelediadau sy'n cael eu gyrru gan ddata a'n defnydd o atebion adtech o'r radd flaenaf er mwyn deall ymddygiad defnyddwyr yn well a chysylltu ar lefel ddyfnach. , adeiladu gwell profiadau i frandiau a defnyddwyr fel ei gilydd. 

Dadlwythwch Lyfr Chwarae Gwyliau 2020 InMarket

Rydym yn dymuno pob lwc i chi y tymor gwyliau hwn, a siopa hapus!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.