10 Offer Monitro Brand y Gallwch Ddechreu Arni Am Ddim

Offer Monitro Brand Am Ddim

Mae marchnata yn faes gwybodaeth mor helaeth fel y gall weithiau fod yn llethol. Mae'n teimlo fel bod angen i chi wneud llawer iawn o bethau ar unwaith: meddyliwch trwy'ch strategaeth farchnata, cynlluniwch gynnwys, cadwch lygad ar SEO a marchnata cyfryngau cymdeithasol a chymaint mwy. 

Yn ffodus, mae yna martech bob amser i'n helpu ni. Offer marchnata yn gallu tynnu llwyth oddi ar ein hysgwyddau ac awtomeiddio'r rhannau diflas neu lai cyffrous o farchnata. Ar ben hynny, weithiau gallant roi mewnwelediadau inni na allwn eu cael mewn unrhyw ffordd arall - yn union fel y mae monitro brand yn ei wneud. 

Beth Yw Monitro Brand?

Monitro brand yw'r broses o olrhain sgyrsiau sy'n gysylltiedig â'ch brandiau ar-lein: ar gyfryngau cymdeithasol, fforymau, agregwyr adolygu, gwefannau, ac ati. Mae rhai sianeli ar-lein, fel y mwyafrif o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol er enghraifft, yn caniatáu i ddefnyddwyr dagio brandiau i dynnu eu sylw. Ond gellir colli hyd yn oed y cyfeiriadau hynny sydd wedi'u tagio yn hawdd yn sŵn y cyfryngau cymdeithasol.

Gyda nifer y sianeli ar-lein ar gael inni, mae'n amhosibl yn ddynol olrhain popeth â llaw. Mae offer monitro brand yn eich helpu i olrhain gweithgaredd ar-lein eich cwmni, cadw llygad ar eich enw da, sbïo ar eich cystadleuwyr ac ati. 

Pam Oes Angen Monitro Brand?

Ond a oes gwir angen i chi fonitro'r hyn y mae eraill yn ei ddweud am eich brand ar-lein? Wrth gwrs y gwnewch chi!

Mae monitro'ch brand yn caniatáu ichi: 

  • Deallwch eich cynulleidfa darged yn well: gallwch chi ddarganfod pa lwyfannau a gwefannau cyfryngau cymdeithasol maen nhw'n eu defnyddio, pa ieithoedd maen nhw'n eu siarad, ble maen nhw'n byw, ac ati. 
  • Sylweddoli beth yw cryfderau a gwendidau eich brand. Wrth fonitro brand gallwch ddod o hyd i gwynion a cheisiadau cwsmeriaid a chyfrif i maes sut i wella'ch cynnyrch. 
  • Diogelu eich enw da brand yn erbyn argyfwng cysylltiadau cyhoeddus. Trwy ddod o hyd i grybwylliadau negyddol am eich brand yn gyflym gallwch ddelio â nhw ar unwaith cyn iddynt droi’n argyfwng cyfryngau cymdeithasol. 
  • Dewch o hyd i gyfleoedd marchnata: dewch o hyd i lwyfannau newydd, cyfleoedd backlink, a chymunedau i farchnata iddynt.
  • Darganfyddwch ddylanwadwyr sydd eisiau cydweithredu â chi.

A dim ond y dechrau yw hynny. Gall offer monitro brand wneud hyn i gyd a mwy - does ond angen i chi ddewis yr un iawn ar gyfer eich busnes. 

Mae offer monitro brand yn amrywio yn eu galluoedd, mae rhai yn canolbwyntio mwy ar ddadansoddeg, mae eraill yn cyfuno monitro â nodweddion postio ac amserlennu, mae rhai yn canolbwyntio ar blatfform penodol. Yn y rhestr hon, casglais lu o offer ar gyfer unrhyw nodau a chyllideb. Gobeithio y byddwch chi'n gallu dod o hyd i'r un sy'n gweddu.

Mae'r holl offer monitro brand ar y rhestr hon naill ai am ddim neu'n cynnig treial am ddim. 

Awario

Awario yn offeryn gwrando cymdeithasol a all fonitro'ch geiriau allweddol (gan gynnwys eich enw brand) mewn amser real. Mae Awario yn ddewis perffaith ar gyfer cwmnïau bach a chanolig ac asiantaethau marchnata: mae'n cynnig dadansoddeg bwerus am dag pris eithaf fforddiadwy.

Monitro Brand Awario

Mae'n dod o hyd i holl grybwylliadau eich brand ar gyfryngau cymdeithasol, mewn allfeydd cyfryngau, blogiau, fforymau, a'r we. Mae set gywrain o hidlwyr sy'n eich galluogi i wneud eich monitro yn fwy manwl gywir ac a Chwiliad Boole modd i'ch helpu chi i greu ymholiadau penodol iawn. Gall hyn helpu os yw'ch enw brand hefyd yn enw cyffredin (meddyliwch Apple). 

Gydag Awario rydych chi'n cael mynediad i'r cyfeiriadau ar-lein unigol ac at ddadansoddeg y cyfeiriadau hyn. Mae'r offeryn yn rhoi data demograffig ac ymddygiadol i chi ar y bobl sy'n trafod eich brand, yn caniatáu ichi gymharu'ch brandiau â'ch cystadleuwyr, ac mae'n cynnig adroddiad ar wahân ar Ddylanwadwyr yn sôn am eich brand.

Gallwch sefydlu Awario i anfon hysbysiadau atoch gyda chyfeiriadau newydd trwy e-bost, Slack, neu hysbysiadau gwthio.

Prisio: $ 29-299 wrth gael ei filio'n fisol; mae cynlluniau blynyddol yn arbed 2 fis i chi.

Treial am ddim: 7 diwrnod ar gyfer y cynllun Starter.

Chwiliwr Cymdeithasol

Chwiliwr Cymdeithasol yn opsiwn gwych i'r rheini sydd â diddordeb arbennig mewn gweithio gyda chyfeiriadau unigol. Mae'n blatfform gwe hawdd ei ddefnyddio sy'n rhoi sôn i chi am eich brand o lu o ffynonellau gan gynnwys Facebook, Twitter, Reddit, YouTube a mwy. 

Chwiliwr Cymdeithasol

Mantais gyntaf Social Searcher yw ei ddyluniad greddfol - pan ewch i'r wefan swyddogol gofynnir i chi roi eich geiriau allweddol i mewn a dechrau monitro. Nid oes angen i chi arwyddo gydag e-bost hyd yn oed. Mae Social Searcher yn cymryd ychydig bach o amser i ddod o hyd i grybwylliadau ac yna'n dangos porthiant llawn o grybwylliadau o wahanol ffynonellau i chi. Gallwch hefyd glicio ar y tab dadansoddeg i weld dadansoddiad o ffynonellau yn ôl y ffynonellau, erbyn iddynt gael eu postio, a thrwy deimlad.

Mae Chwiliwr Cymdeithasol yn opsiwn gwych os ydych chi am wirio cyfeiriadau allweddair ar-lein yn gyflym. Os ydych chi am gael proses fonitro brand sefydledig, efallai edrych i mewn i offer eraill gydag UI mwy cyfleus. 

Prisio: am ddim, ond gallwch dalu am gynllun (o € 3., 49 i € 19.49 y mis) i sefydlu rhybuddion e-bost a monitro cyson. 

Treial am ddim: mae'r offeryn yn rhad ac am ddim. 

Mentlytig

Mentlytig yn offeryn rheoli cyfryngau cymdeithasol sy'n cynnig monitro brand ynghyd ag ymarferoldeb cyhoeddi. Ac mae'n llwyddo i wneud y ddau beth hyn yn rhagorol. 

Mentlytig

Mae'n caniatáu neidio i mewn i sgyrsiau y mae'n eu darganfod mewn amser real a rhyngweithio â defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol. Mae'n gallu olrhain eich brand ar gyfryngau cymdeithasol a'r we ac mewn mwy nag 20 o ieithoedd.

Yr hyn sy'n gwneud i Mentionlytics sefyll allan yw Cynghorydd Deallus Cymdeithasol. Mae'n wasanaeth AI sy'n cael mewnwelediadau gweithredadwy o ddata cymdeithasol. Er enghraifft, os ydych chi'n monitro'ch brand, mae'n gallu dod o hyd i brif bwyntiau poen eich cwsmeriaid yn awtomatig a'u tynnu sylw atoch chi. 

Yn ogystal â hynny, mae Mentionlytics yn cynnig dadansoddeg ar gyrhaeddiad a dylanwad y cyfeiriadau a ganfuwyd, monitro cystadleuwyr, a dull chwilio Boole. 

Prisio: o $ 39 i $ 299 y mis. 

Treial am ddim: mae'r offeryn yn cynnig treial am ddim 14 diwrnod. 

Tweetdeck

Tweetdeck yn offeryn swyddogol gan Twitter i'ch helpu i'w reoli'n fwy effeithiol. Mae'r dangosfwrdd wedi'i drefnu mewn nentydd fel y gallwch ddilyn porthiant, hysbysiadau, a sôn am sawl cyfrif ar unwaith. 

Tweetdeck

Fel ar gyfer monitro brand, gallwch sefydlu ffrwd “Seach” a fydd yn cyflwyno holl grybwylliadau eich allweddair (enw brand neu'ch tudalen we) i'ch dangosfwrdd. Mae'n defnyddio'r un rhesymeg â Chwilio Uwch ar Twitter fel y gallwch ddewis lleoliad, awduron a nifer yr ymrwymiadau ar gyfer eich gosodiadau monitro brand. 

Prif fantais Tweetdeck yw ei ddibynadwyedd: gan ei fod yn gynnyrch Twitter swyddogol, gallwch fod yn sicr ei fod yn canfod bod POB UN a grybwyllir yn bosibl ac na fydd byth yn cael trafferthion cysylltu â Twitter.

Yr anfantais yw ei fod yn canolbwyntio ar un platfform yn unig. Os oes gan eich brand bresenoldeb Twitter sefydledig ac angen datrysiad am ddim i'w fonitro, mae Tweetdeck yn opsiwn perffaith. 

Prisio: am ddim. 

Semrush

Efallai y byddwch chi'n synnu gweld Semrush ar y rhestr hon - wedi'r cyfan, fe'i gelwir yn bennaf fel offeryn SEO. Fodd bynnag, mae ganddo alluoedd monitro brand cadarn, yn anad dim, gan ganolbwyntio ar wefannau, wrth gwrs. 

Semrush

Mae'r offeryn yn cynnig porthiant greddfol o grybwylliadau lle gallwch chi weithio gyda phostiadau a thudalennau unigol, eu tagio a'u labelu, a hidlo'r canlyniadau i gael llun mwy manwl gywir. Ynghyd â gwefannau, mae Semrush hefyd yn monitro Twitter ac Instagram. 

Gan fod Semrush mor we-ganolog, mae'n rhoi'r gallu i ddefnyddwyr fonitro parthau penodol. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer monitro cyfryngau sy'n gysylltiedig â diwydiant neu wefan adolygu benodol lle mae'ch brand yn cael ei drafod fwyaf. 

Ar ben hynny, mae Semrush yn offeryn prin a all fesur traffig o gyfeiriadau ar-lein sy'n cynnwys dolenni - mae ei integreiddio â Google Analytics yn caniatáu ichi olrhain yr holl gliciau i'ch gwefan. 

Prisio: mae monitro brand wedi'i gynnwys yng Nghynllun Guru sy'n costio $ 199 y mis. 

Treial am ddim: mae treial am ddim 7 diwrnod ar gael. 

Soniwch

Soniwch yn gwmni Ffrengig sy'n ymroddedig i fonitro a gwrando ar sgyrsiau ar-lein. Mae'n berffaith ar gyfer cwmnïau canolig a brandiau lefel Menter gan ei fod yn cynnig llawer o ddadansoddeg ac integreiddiadau gwahanol gydag offer eraill ar gyfer monitro brand yn gadarn.

Soniwch

Mae'n rhoi llawer o bwys ar y chwiliad amser real - yn wahanol i rai offer eraill ar y rhestr hon (Awario, Brandwatch) dim ond fel ychwanegiad y mae'n cynnig data hanesyddol (hy cyfeiriadau sy'n hŷn nag wythnos). Mae'n tynnu data o Facebook, Instagram, Twitter, fforymau, blogiau, fideos, newyddion, y we, a hyd yn oed radio a theledu i sicrhau eich bod chi'n aros yn gyfarwydd â'r holl sgyrsiau sy'n digwydd o amgylch eich brand. 

Mae'r offeryn monitro brand yn cynnig dangosfwrdd dadansoddeg manwl gyda phob math o fetrigau gan gynnwys rhyw, dadansoddeg teimlad, cyrhaeddiad ac ati. Mae ganddo hefyd integreiddiad API sy'n eich galluogi i gynnwys eu dadansoddeg yn eich teclyn neu'ch gwefan eich hun. 

Prisio: mae'r offeryn yn rhad ac am ddim hyd at 1,000 o grybwylliadau. O'r fan honno, mae'r prisiau'n dechrau ar $ 25 y mis. 

Treial am ddim: Mae sôn yn cynnig treial am ddim 14 diwrnod ar gyfer y cynlluniau taledig. 

Buzzsumo

Buzzsumo yn offeryn marchnata cynnwys felly gallai ei alluoedd monitro brand fod o ddiddordeb arbennig i'r brandiau hynny sy'n blaenoriaethu cynnwys.

Buzzsumo

Mae'r offeryn yn caniatáu ichi olrhain yr holl gynnwys sy'n sôn am eich brand ac yn dadansoddi ymgysylltiad o amgylch pob darn o gynnwys. Mae'n rhoi nifer y cyfranddaliadau i chi ar gyfryngau cymdeithasol, nifer y hoff bethau, y golygfeydd a'r cliciau. Mae hefyd yn dangos yr ystadegau cyffredinol ar gyfer eich chwiliad. 

Trwy sefydlu rhybuddion gallwch chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am bob erthygl a phost blog newydd yn sôn am eich brand. Gallwch greu rhybuddion i olrhain cyfeiriadau brand, cyfeiriadau cystadleuwyr, cynnwys o wefan, cyfeiriadau allweddair, backlinks, neu awdur. 

Prisio: mae'r prisiau'n dechrau ar $ 99. 

Treial am ddim: mae treial 30 diwrnod am ddim.

Cerddwr siarad

Cerddwr siarad mae ganddo enw yn y gymuned ddadansoddeg cyfryngau cymdeithasol - fe'i hystyrir yn un o'r prif offer gwrando a monitro cymdeithasol. Ac yn haeddiannol felly! 

Cerddwr siarad

Mae'n offeryn ar lefel Menter ar gyfer timau marchnata mawr gyda sawl dangosfwrdd dadansoddeg a mewnwelediadau wedi'u seilio ar AI. Mae Talkwalker yn cyflwyno data mewn amser real ond mae hefyd yn casglu ac yn dadansoddi cyfeiriadau brand sy'n mynd yn ôl hyd at ddwy flynedd. Un peth sy'n wahanol i Talkwalker o'i gystadleuwyr yw cydnabyddiaeth weledol: mae'r offeryn yn gallu dod o hyd i'ch logo ar ddelweddau ac mewn fideos ar draws y Rhyngrwyd.

Mae Talkwalker yn ffynonellau data o 10 rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys rhai mwy aneglur fel Webo a newyddion teledu a radio.

Prisio: $ 9,600 + / blwyddyn.

Treial am ddim: dim treial am ddim, ond mae demo am ddim.

Dŵr tawdd

Datrysiad monitro brand arall ar lefel Menter yw Dŵr tawdd. Mae'n blatfform dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol a marchnata sy'n dibynnu'n fawr ar AI i ddarparu mewnwelediadau gweithredadwy.

Dŵr tawdd

Mae'n edrych ar fwy na chyfryngau cymdeithasol yn unig, gan archwilio miliynau o swyddi bob dydd o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, blogiau a gwefannau newyddion. Mae'n hidlo cyfeiriadau amherthnasol ac yn rhoi teimlad i'r cyfeiriadau sydd o ddiddordeb i chi

Mae dŵr tawdd yn cynnwys dangosfyrddau lluosog sy'n monitro, meincnodi a dadansoddi'ch gweithgaredd ar-lein. Gallwch hefyd ddylunio dangosfyrddau wedi'u haddasu i ddiwallu'ch anghenion yn well.

Prisio: $ 4,000 + / blwyddyn.

Treial am ddim: dim treial am ddim, ond gallwch ofyn am arddangosiad am ddim.

NetBase

NetBase Mae Solutions yn blatfform gwybodaeth marchnata enfawr sydd hefyd yn cynnwys deallusrwydd cystadleuol, rheoli argyfwng, sgowtio technoleg ac atebion eraill. 

Datrysiadau NetBase

Mae ei offeryn monitro brand yn eithaf datblygedig - mae'n caniatáu ichi olrhain eich brand ar draws cyfryngau cymdeithasol, gwefannau a sianeli cyfryngau traddodiadol; nodi ffactorau allweddol sy'n dylanwadu ar angerdd brand trwy ddadansoddi teimladau a chlymu'r holl ddata hwn â DPA eich busnes.

Yn ogystal â data a gafwyd o gyfryngau cymdeithasol, mae'n defnyddio ffynonellau eraill fel arolygon, grwpiau ffocws, graddfeydd ac adolygiadau, i ddarganfod cymaint â phosibl am eich brand.

Prisio: Nid yw NetBase yn darparu gwybodaeth yn gyhoeddus am ei brisio, sy'n gyffredin ar gyfer offer ar lefel Menter. Gallwch gael prisiau personol trwy gysylltu â'r tîm gwerthu.

Treial am ddim: gallwch ofyn am arddangosiad am ddim.

Beth Yw Eich Nodau?

Mae monitro brand yn hanfodol i unrhyw gwmni, ond mae'r offer rydych chi'n mynd i'w defnyddio yn dibynnu'n llwyr arnoch chi. Edrychwch ar eich cyllideb, y llwyfannau rydych chi am eu cynnwys, a'ch nodau.

Ydych chi am ganolbwyntio ar grybwylliadau unigol i ofalu am geisiadau cwsmeriaid a chynyddu ymgysylltiad? Neu efallai eich bod am ddadansoddi'ch cynulleidfa darged i wella'ch strategaeth farchnata? Neu a oes gennych ddiddordeb yn yr adborth o wefannau penodol neu agregwyr adolygu?

Mae yna offeryn ar gyfer unrhyw angen a chyllideb, ac mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n cynnig fersiynau am ddim neu dreialon am ddim felly rwy'n eich annog chi i ddod o hyd i'r un sy'n gweddu i'ch anghenion a rhoi cynnig arni!

Ymwadiad: Martech Zone yn defnyddio eu cysylltiadau cyswllt ar gyfer Awario ac Semrush.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.