Leveraging teledu i Lift Brands

brandio teledu

Mae tynnu cwsmeriaid newydd i mewn wrth wella delwedd gyffredinol y brand yn her barhaus i farchnatwyr. Gyda thirwedd gyfryngol dameidiog a gwrthdyniadau aml-sgrinio, mae'n anodd addasu i ddymuniadau defnyddwyr gyda negeseuon wedi'u targedu. Mae marchnatwyr sy'n wynebu'r her hon yn aml yn troi at y dull “ei daflu at y wal i weld a yw'n glynu”, yn lle strategaeth sydd wedi'i chynllunio'n fwy meddylgar.

Dylai rhan o'r strategaeth hon gynnwys ymgyrchoedd hysbysebu teledu o hyd, sy'n parhau i gyfiawnhau ei hun fel cyfrwng a all werthu cynnyrch a rhoi hwb i enw da brand. Mae teledu yn parhau i fod yn berthnasol hyd yn oed yn yr amseroedd tameidiog hyn, ac mae marchnatwyr craff yn troi'n strategol at y teledu i gyflawni sawl nod a metrig.

Diffinio “Lifft Brand”

Ar gyfer cyd-destun y pwnc hwn, mae “lifft brand” yn gynnydd cadarnhaol yn y ffordd y mae cynulleidfaoedd yn edrych ar gwmni a pha mor aml maen nhw'n meddwl amdano - mesur o “ludiogrwydd.” Mae'r angen am y lifft hwn yn bwysig i lawer o frandiau, yn enwedig gwneuthurwyr gwragedd tŷ a chwmnïau eraill sy'n cynhyrchu llinellau eang o gynhyrchion rhyng-gysylltiedig. Mae angen sicrwydd ar farchnatwyr yn y cwmnïau hyn bod ymgyrchoedd nid yn unig yn hybu gwerthiant “Cynnyrch XYZ” ond hefyd yn rhoi teimladau cadarnhaol i'r gynulleidfa am y brand ei hun a'i gynhyrchion eraill. Wrth i farchnatwyr ehangu eu ffocws a'u metrigau y tu ôl i gynyddu gwerthiant ar gyfer un cynnyrch yn unig, gallant fesur gwir ROI ac effeithiau ymgyrch yn well. Ac wedi'u harfogi â'r wybodaeth hon, gallant wedyn addasu pobl greadigol a lleoliadau ymgyrchoedd yn y dyfodol er mwyn cynyddu metrigau lifft brand yn well.

Mwy o Ddefnydd o'r Metrig Lifft Brand

Er ei fod yn cael ei ddefnyddio'n draddodiadol o fewn y teledu, mae “lifft brand” bellach yn symud ymlaen i'r amgylchedd fideo digidol. Yn ddiweddar, lansiodd Nielsen Effaith Brand Digidol sy’n mesur “lifft brand yn ôl metrigau lleoliad” sydd, yn ôl y cwmni, yn cynnig adroddiadau gronynnog ar leoliad hysbysebion fel y mae’n ymwneud â pherfformiad safle. Ysgrifennodd Aleck Schleider i mewn Mynd yn Ôl at y pethau sylfaenol: Pam na fydd Mesur Lifft Brand byth yn mynd allan o ffasiwn bod:

Yn y farchnad heddiw, nid yw'n hawdd cael defnyddiwr i brynu rhywbeth, ond yn y rhan fwyaf o achosion bydd bob amser yn dechrau gyda chodi ymwybyddiaeth am gynnyrch, sydd - yn y pen draw trwy amlder a negeseuon - yn gyrru bwriad.

Mae'n codi'r pwynt y dylai ymwybyddiaeth brand fod yn brif nod, ai hi fydd y gyrrwr diweddarach ar gyfer prynu.

Dylai marchnatwyr addasu eu teledu creadigol i gynnwys cynnwys brandio cyffredinol, lle mae'r negeseuon yn trafod rhinweddau / buddion / detholusrwydd / cyfanrwydd y brand yn ogystal â buddion cynnyrch. Yn enwedig ar gyfer marchnatwyr sy'n gwerthu ystod eang o gynhyrchion, ni ddylent ganolbwyntio'n llwyr ar un llinell heb drafod cynnig craidd y brand hefyd.

Cyflwyno teledu

Yr her yw bod y metrig ynghlwm wrth deimladau a chanfyddiadau'r gynulleidfa. Mae hefyd yn mesur bwriadau a theimladau, er enghraifft pa mor debygol fyddai'r cwsmer o argymell y cynnyrch i eraill, a sut mae hynny'n effeithio ar y brand ehangach a gwerthiannau uniongyrchol. Daw teledu i mewn yma oherwydd dyma'r cyfrwng delfrydol ar gyfer symud heibio i farchnata un cynnyrch a chynhyrchu lifft brand cyffredinol. Mae marchnatwyr bob amser yn cael y dasg o effeithio ar werthiannau trwy bob sianel, ac mae teledu yn darparu ffordd i wella ar draws y sianeli hyn trwy gynnwys wedi'i dargedu a brandio creadigol.

Gall ymgyrchoedd sy'n canolbwyntio ar y teledu gyda chreadigol cryf ac effeithiol a'r gymysgedd gywir o gyfryngau fod â chyrhaeddiad hir. Gallant nid yn unig effeithio ar gynhyrchion a hysbysebir ond hefyd ennyn diddordeb mewn cynhyrchion nad ydynt yn cael eu harddangos mewn unrhyw ymgyrchoedd creadigol neu gyfryngau ar hyn o bryd ac maent yn dibynnu'n llwyr ar ymdrechion sy'n canolbwyntio ar frand.

Yn y bôn, mae defnyddwyr yn ymateb i gynllun creadigol ar gyfer un cynnyrch sy'n cael ei dagio i fanwerthwyr penodol. Ond, maen nhw'n ymgysylltu â marchnatwr ar draws yr holl gynhyrchion ym mhob manwerthwr sydd wedi'i dagio.George Leon, Uwch Is-lywydd Rheoli'r Cyfryngau a Chyfrifon yn Hawthorne Direct

Mae'r ffenomen hon yn tanlinellu'r angen am greadigol a negeseuon gwych sydd bob amser yn cyflwyno'r brand mewn modd deinamig a dibynadwy. Dylai marchnatwyr archwilio profion A / B gyda chreadigol sy'n canolbwyntio ar gynnyrch o'i gymharu â gwthiad brandio ehangach ac yna cymharu canlyniadau yn unol â hynny.

Enghraifft Lifft Brand y Byd Go Iawn

Ystyriwch linell cynnyrch caledwedd a lansiwyd yn Lowe's, The Home Depot, a Menards. Ar gyfer mesur yr ymgyrch ar werthiannau manwerthu, gadewch i ni dybio bod ganddi 8: 1 gyfwerth cymhareb effeithlonrwydd cyfryngau (MER) ac roedd gan y cynhyrchion yn yr ymgyrch fwy na 350 o unedau fesul Pwynt Sgorio Targed. Hefyd, cododd y lifft gwerthu brand ar gyfer y cynhyrchion nad ydynt yn rhan o'r creadigol 200+ uned ychwanegol fesul TRP. O ran cyd-destun, diffinnir y TRP fel 1 y cant o'r gynulleidfa wedi'i thargedu (nid cyfanswm y gynulleidfa) y mae hysbyseb yn ei chyrraedd, ac mae'n fetrig sy'n ein helpu i ddeall gwir effaith hysbysebu ar y teledu. Yn yr enghraifft, mae hwb mewn cynhyrchion heb eu hysbysebu sy'n nodweddiadol o ymgyrchoedd teledu sydd wedi'u gweithredu'n dda.

Wrth i farchnatwyr barhau i gynllunio eu strategaethau cyfryngau ar gyfer 2017, ni ddylent anwybyddu ymgyrchoedd teledu. Er bod sianeli fideo digidol wrth gwrs yn bwysig i'r defnyddiwr symudol, gall hysbysebion teledu strategol gyda'r gymysgedd ac amlder cyfryngau cywir yrru gwerthiannau i mewn a rhoi lifft buddiol i'r brand ei hun.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.