Y 12 Archetypes Brand: Pa Un Ydych Chi?

brand

Rydyn ni i gyd eisiau dilyniant ffyddlon. Rydym bob amser yn chwilio am y cynllun marchnata hudolus hwnnw a fydd yn ein cysylltu â'n cynulleidfa ac yn gwneud ein cynnyrch yn rhan anadferadwy o'u bywyd. Yr hyn nad ydym yn ei sylweddoli yn aml yw bod cysylltiadau yn berthnasoedd. Os nad ydych chi'n glir pwy ydych chi, ni fydd unrhyw un â diddordeb ynoch chi. Mae'n hollbwysig eich bod chi'n deall pwy yw'ch brand, a sut y dylech chi fod yn cychwyn perthynas â'ch cwsmeriaid.

Mae 12 hunaniaeth sylfaenol - neu archdeipiau- gall brand dybio. Isod, rydw i wedi torri pob un o'r 12 i'ch helpu chi i ddeall ble rydych chi'n perthyn:

 1. Mae'r MAGICIAN yn gwireddu breuddwydion - Mae archdeip y Dewin yn ymwneud â gweledigaeth yn unig. Nid yw brandiau consurwyr yn adeiladu brws dannedd gwell i chi nac yn eich helpu i gadw'ch tŷ yn lân; maen nhw'n dod â'ch breuddwydion gwylltaf yn fyw. Mae'r hyn maen nhw'n ei gynnig yn brofiad mawreddog na allai neb arall ei gyflawni. Mae consuriwr mor unol â hanfodion y bydysawd fel y gallant greu'r amhosibl. Disney yw'r consuriwr perffaith. Yn y bôn, cwmni cyfryngau yw Disney, ond maent yn wahanol i unrhyw un arall. Maent yn cynnig profiad trawsnewidiol. Maent mewn categori eu hunain oherwydd mawredd eu gweledigaeth. Dychmygwch frand arall a allai adeiladu a Teyrnas Hud neu i Disney World.
 2. Mae'r SAGE bob amser yn ceisio'r gwir - I saets, doethineb yw'r allwedd i lwyddiant. Mae popeth arall yn eilradd i fynd ar drywydd gwybodaeth. Efallai na fydd brand saets yn teimlo'n gynnes ac yn fwy cofleidiol. Nid ydyn nhw'n eich swyno mewn byd gwych fel Disney. Yn lle, mae saets yn ennyn eich parch trwy ddangos eu disgleirdeb. Mae Prifysgol Harvard yn saets. Maen nhw'n un o'r prifysgolion mwyaf parchus yn y byd. Gan frolio rhestr cyn-fyfyrwyr sy'n cynnwys wyth o lywyddion yr Unol Daleithiau, 21 o laureates Nobel, a Mark Zuckerberg (math o), mae brand Harvard yn ymwneud â bod y craffaf.
 3. Mae'r INNOCENT eisiau bod yn hapus yn unig - Mae'r diniwed yn perthyn ym mharadwys. Mae pawb yn rhydd, yn rhinweddol, ac yn hapus ym myd diniwed. Ni fydd brand diniwed byth yn eich euogrwydd gydag hysbyseb nac yn mynd dros ben llestri i'ch argyhoeddi. Yn lle, bydd brand diniwed yn eich swyno â rhywbeth llawer mwy pwerus: Nostalgia. Orville Redenbacher yw'r archdeip diniwed prototypical. Maen nhw'n gwerthu trît plentyndod i chi, popgorn, ac mae eu masgot yn daid nad yw wedi rhoi'r gorau i gael hwyl ers i bowtiau fod yn beth yn eironig.
 4. Mae'r OUTLAW eisiau chwyldro - Nid yw'r Outlaw yn ofni. Mae brandiau gwahardd yn rheoli eu bywyd heb ystyried y status quo. Lle mae'r archdeip diniwed yn cyffwrdd â'r rhan ohonoch a oedd wrth eich bodd ag amser byrbryd mewn meithrinfa, mae'r archdeip gwaharddedig yn apelio at y rhan ohonoch sy'n torri dosbarthiadau yn yr ysgol uwchradd. Adeiladu cwlt sy'n dilyn fel Apple yw nod eithaf brand gwaharddedig. Ydych chi'n cofio'r hen hysbysebion iPod hynny lle cafodd pobl unlliw amseroedd gorau eu bywydau yn dawnsio? Nid yw'r hysbyseb hwnnw'n dweud wrthych chi am sefyll mewn torf na mynd i gyngerdd. Mae'n dweud wrthych chi i fod yn chi'ch hun, i ddawnsio pryd bynnag y dymunwch, a'i wneud gydag Apple. Os ydych chi'n meddwl nad oes gan Apple gwlt yn ei ddilyn, ystyriwch hyn. A arhosodd pobl yn unol am oriau pan ryddhawyd y Galaxy S7? Na, yw'r ateb.
 5. Mae'r JESTER yn byw yn y foment - Mae'r Jester i gyd yn ymwneud â chael hwyl. Efallai nad yw brandiau Jester yn gwella afiechydon, ond maen nhw'n gwella'ch diwrnod. Mae hiwmor, llonyddwch, hyd yn oed nonsens i gyd ym mhecyn cymorth jester. Nod brand jester yw gwneud ichi wenu gyda hwyl ysgafn. Mae'r Old Spice Man yn un o fy hoff ymgyrchoedd hysbysebu erioed ac yn enghraifft berffaith o archdeip cellwair. Mae rhai dynion yn ymateb yn dda i frandio hyper-wrywaidd. Nid yw dynion eraill yn gwneud hynny. Trwy wneud jôc allan o'r brandiau hynod manly hyn, mae'n rhaid i Old Spice apelio i'r ddwy ochr.
 6. Mae'r LOVER eisiau eich gwneud chi - Angerdd, pleser, a chnawdolrwydd yw allweddeiriau'r cariad. Mae brand cariad eisiau i chi eu cysylltu ag eiliadau agos atoch yn eich bywyd. Beth ydych chi'n ei brynu i ddathlu? Beth ydych chi'n prynu'ch un arwyddocaol arall ar gyfer penblwyddi a phen-blwyddi? Mae'n debyg eich bod chi'n prynu o frand cariad. Meddyliwch am hysbysebion Godiva Chocolate. A ydyn nhw byth yn gwneud ichi feddwl am eich iechyd, eich cyllid, neu'ch dyfodol? Na. Mae Godiva yn eich hudo. Mae'n dangos ei gyfoeth a'i hufen. Mae'n eich gwahodd i gymryd rhan yn ymgnawdoliad mwyaf bywyd: Siocled.
 7. Mae'r EXPLORER eisiau torri'n rhydd - Mae rhyddid i gyd yn archwiliwr yn poeni amdano. Lle gallai brandiau eraill geisio'ch helpu chi i adeiladu cartref, mae brandiau archwilwyr eisiau eich cael chi allan. Gyda hyn mewn golwg, mae'n gwneud synnwyr bod llawer o frandiau awyr agored yn ffitiau naturiol i archdeip yr archwiliwr. Subaru yw'r brand clasurol Explorer. Nid ydynt yn gwerthu eu ceir ar sail moethusrwydd na chysur; maen nhw'n pwysleisio'r rhyddid mae Subaru yn ei ddarparu.Blizzard? Dim problem. Mae Subaru yn gadael ichi benderfynu ble rydych chi'n mynd, waeth beth fo'r amgylchiad. Rydych chi'n rhad ac am ddim.
 8. Mae'r RULER eisiau pŵer absoliwt - Moethus a detholusrwydd yw hanfod y pren mesur. Mae brand pren mesur yn borthor. Os yw cwsmer yn prynu oddi wrthynt, mae'n rhaid iddo berthyn i'r elitaidd. Mae cael eich ystyried yn ddrud o ansawdd uchel yn hanfodol i frand pren mesur. Mae cerbydau gemwaith a phen uchel yn ffitiau naturiol ar gyfer archdeip y pren mesur. Ydych chi'n prynu Mercedes Benz oherwydd ei sgôr prawf damwain? Beth am ei filltiroedd nwy? Ei seddi wedi'u cynhesu? Na. Rydych chi'n prynu Mercedes-Benz oherwydd gallwch chi fforddio gwneud hynny, ac ni all y mwyafrif o bobl eraill wneud hynny. Pryd bynnag y byddwch chi'n parcio'ch car, bydd pobl yn deall eich statws heb i chi ddweud gair. Y gwerth hwnnw a ddeellir yn dawel yw'r hyn y mae brand pren mesur yn ei werthu.
 9. Mae'r CAREGIVER eisiau eich meithrin - Mae'r sawl sy'n rhoi gofal yn garedig. Maen nhw eisiau bod yno i chi a'r bobl rydych chi'n eu caru. Mae brandiau rhoddwyr gofal yn ymwneud â chynhesrwydd ac ymddiriedaeth. Gallwch chi ddibynnu arnyn nhw pan ddaw at eich plant. Mae'n anghyffredin gweld brand sy'n rhoi gofal yn rhedeg hysbyseb sy'n tynnu llun yn eu cystadleuaeth. Maent i'r gwrthwyneb i wrthdaro. Llinell tagio Johnson & Johnson yw Johnson & Johnson: Cwmni Teulu. Ni allwch fod yn fwy ymrwymedig i deuluoedd na hynny. Mae hysbyseb Johnson & Johnson bob amser yn canolbwyntio ar sut mae eu cynhyrchion yn eich helpu i ofalu am eich plant. Sut mae eu cynhyrchion yn adeiladu teuluoedd. Mae hwn yn fara a menyn ar gyfer yr archdeip sy'n rhoi gofal.
 10. Mae'r HERO eisiau profi ei hun - Mae'r arwr yn gwneud y byd yn well trwy fod y gorau. Nid yw brand arwr yn ymwneud â'ch meithrin; mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn eich herio chi. Os ydych chi am godi i'r achlysur, bydd angen help arwr arnoch chi. Byddin yr UD yw'r enghraifft eithaf o archdeip arwr. Meddwl o'r hysbysebion recriwtio rydych chi wedi'u gweld gyda milwyr yn neidio allan o hofrenyddion, yn rhedeg trwy gyrsiau hyfforddi, ac yn amddiffyn y wlad. A oes unrhyw un o hynny'n debyg i'ch beunyddiol? Wrth gwrs ddim. Nid yw i fod i. Mae wedi'i gynllunio i'ch gorfodi chi i wneud hynny ateb yr alwad a chodwch i'r achlysur trwy ymuno â brand arwr: Byddin yr UD.
 11. Mae'r GUY RHEOLAIDD / GIRL eisiau perthyn - Dim glitz na hudoliaeth, dim ond cynnyrch dibynadwy sy'n cyflawni'r swydd. Dyna mae brandiau dynion / merched rheolaidd yn ei werthu. Mae'r archdeip yn canolbwyntio ar ddarparu rhywbeth hyd yn hyn wedi'i dynnu oddi wrth rhodresgarwch y gall apelio at bawb. Dyma'r archdeip anoddaf i'w dynnu i ffwrdd oherwydd mae'n rhaid i chi gael cynnyrch sy'n apelio ar draws demograffeg. Mae pawb yn yfed coffi. Nid pob person, ond pob demograffig mawr ac eithrio'r babanod o bosibl. Dyna sy'n gwneud Folgers yn frand pob dyn / merch yn wych. Nid yw Folgers yn marchnata i dorf clun. Nid ydynt yn bragio am eu coffi organig, o ansawdd uchel. Maen nhw'n ei gadw'n syml: “Y rhan orau o ddeffro yw Folgers yn eich cwpan.” Mae pawb yn deffro. Mae pawb yn yfed Folgers.
 12. Mae'r CREATOR yn crefu perffeithrwydd - Nid yw crëwr yn poeni am gost cynhyrchu na gwneud pethau ar raddfa. Maen nhw'n poeni am un peth: adeiladu'r cynnyrch perffaith. Tra bod y consuriwr hefyd yn pwysleisio gweledigaeth a dychymyg, mae crewyr yn wahanol yn yr ystyr nad ydyn nhw'n datgloi hud y byd ac yn creu'r amhosib. Maen nhw'n creu'r cynnyrch perffaith. Mae Lego yn enghraifft wych o archdeip crëwr. Yn un o'u hysbysebion, ail-greodd Lego olygfeydd enwocaf y byd yn fanwl. Ni wnaethant adeiladu gwefannau newydd, ac ni wnaethant greu rhywfaint o dechnoleg newydd a roddodd y safleoedd yn eich cartref. Defnyddiodd Lego y dechnoleg symlaf bosibl: blociau. Cymerasant y symlrwydd hwn a'i wthio i'w eithaf mwyaf perffeithydd. Dyna hanfod bod yn grewr.

Felly, pa archdeip yw eich brand?

O ddegawdau o brofiad, gallaf ddweud wrthych fod pob cwmni'n dod at y bwrdd gan dybio mai nhw yw pob dyn / merch, ond mewn 99% o achosion, nid ydyn nhw. Nid yw'n hawdd drilio i lawr i'r hyn sy'n gwneud eich brand yn arbennig a sut mae'ch cwsmeriaid yn cysylltu orau â'ch cynhyrchion, ond dyma'r peth pwysicaf y gallwch chi ei wneud i ddeall pa archdeip y dylech chi fod yn ei ddefnyddio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.