Dadansoddeg a PhrofiCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Sut Cwblhaodd BoomTown ei Stack Martech Gyda Deallusrwydd Galwad

Mae sgyrsiau, ac yn enwedig galwadau ffôn, yn parhau i fod ymhlith y dulliau mwyaf effeithiol ar gyfer cysylltu â phobl a'u troi'n gwsmeriaid ffyddlon. Mae ffonau clyfar wedi cau'r bwlch rhwng pori ar-lein a gwneud galwadau - a phan ddaw at bryniannau cymhleth, gwerth uchel, mae pobl eisiau mynd ar y ffôn a siarad â bod dynol. Heddiw, mae technoleg ar gael i ychwanegu mewnwelediad i'r galwadau hyn, felly gall marchnatwyr wneud yr un penderfyniadau craff, wedi'u gyrru gan ddata, ynghylch galwadau ag y maent yn eu gwneud ar gyfer sianeli digidol.

At BoomTown, rydym wedi buddsoddi'n helaeth ynddo technoleg deallusrwydd galwadau. Rydym yn gwmni meddalwedd gwerthu a marchnata sy'n helpu cwmnïau eiddo tiriog i gau mwy o fargeinion. O ystyried bod ein datrysiad ar bwynt pris pum digid, nid yw ein cwsmeriaid yn mynd i brynu - na hyd yn oed ymrwymo i arddangosiad - cyn iddynt fynd ar y ffôn gyda chynrychiolydd gwerthu. O ganlyniad, mae ein ffonau'n canu trwy'r amser.

Yn rhannol, dyna natur ein busnes. Mae pobl Eiddo Tiriog yn hoffi siarad - maen nhw'n sgyrswyr medrus, ac maen nhw wrth eu bodd yn gwneud busnes dros y ffôn. Ond dyma hefyd natur busnes heddiw: mae pobl yn chwilio, yn pori ac yn galw o'u ffonau wrth iddynt symud ar hyd y llwybr i brynu. Mae'n hanfodol bod gan ein tîm marchnata'r mewnwelediad i olrhain, dadansoddi a gwneud y gorau o'r galwadau hyn i mewn, a bod ein tîm gwerthu yn barod i ateb galwadau sy'n debygol o drosi.

Fe wnaethon ni fuddsoddi yn Cwmwl Marchnata Llais Invoca i ychwanegu haen o fewnwelediad o amgylch y sianel y mae ein tîm gwerthu yn ei defnyddio fwyaf. Mae'r data ychwanegol hwn yn caniatáu i'n timau marchnata a gwerthu weithio'n fwy effeithiol gyda'n gilydd - gall ein cynrychiolwyr gymryd mwy o alwadau a chael mwy o werth gan bob un, a gall ein tîm marchnata briodoli ein hymgyrchoedd i arweinwyr sy'n trosi dros y ffôn.

Data Cudd-wybodaeth Galwadau - Boomtown

Dim ond trwy droi Invoca ymlaen, fe wnaethon ni dorri ein cost fesul plwm (CPL) yn ei hanner ar unwaith. Mae hyn oherwydd ein bod wedi gallu priodoli pob un o'n arweiniadau ffôn i'r gwahanol ymgyrchoedd digidol y gwnaeth gobaith neu gwsmer ryngweithio â nhw cyn ein ffonio. Rydyn ni wedi dysgu nad oes neb yn galw ac yn egluro manylion sut y clywsant amdanom - gallwn weld eu bod wedi chwilio am dymor, clicio ar ddolen, gwneud rhywfaint o ymchwil, siarad ag ychydig o ffrindiau am opsiynau, a gwneud galwad ffôn. . Er mwyn i'r llwybr cymhleth hwn ei brynu, efallai y byddan nhw'n dweud wrth ein cynrychiolydd gwerthu y gwnaethon nhw glywed amdanon ni trwy “ar lafar gwlad.”

Rwy'n credu bod deallusrwydd galwadau yn hanfodol i fusnes heddiw, ac mae rhai pethau rydw i wedi'u dysgu a all helpu marchnatwyr eraill i ddechrau gyda'r dechnoleg farchnata gymharol newydd hon.

Dechrau gyda deallusrwydd galwadau

Mae yna ychydig o bethau i edrych amdanynt wrth werthuso darparwyr cudd-wybodaeth galwadau. Y cyntaf yw mewnosod rhif deinamig. Mae mewnosod rhif deinamig yn caniatáu ichi ddisodli rhif ffôn cwmni statig ar ased marchnata - tudalen lanio, eLyfr neu dudalen brisio gwefan, er enghraifft - gyda rhif unigryw sy'n clymu'n ôl i ffynhonnell pob galwad. Mae hynny'n golygu y gallwch chi weld data gronynnog fel yr allweddair y gwnaeth galwr ei chwilio, yr hysbyseb y gwnaethon nhw glicio arni, a thudalennau eich gwefan y gwnaethon nhw eu pori cyn codi'r ffôn.

Gan ddefnyddio Invoca, gall cynrychiolydd gwerthu weld yr holl wybodaeth hon yr eiliad y mae'r ffôn yn canu. Mae ganddyn nhw bwyntiau data gwerthfawr eraill hefyd, fel incwm galwr, hanes prynu a demograffeg, sy'n rhoi darlun iddyn nhw o'r person ar ben arall y llinell. Rwy'n argymell defnyddio'r wybodaeth hon i gyfeirio'r galwr at y cynrychiolydd priodol mewn amser real - cwsmeriaid presennol neu ragolygon VIP i'ch cynrychiolydd gwerthu gorau, er enghraifft.

Mae'n bwysig defnyddio platfform sy'n integreiddio'n dda â'ch pentwr technoleg marchnata a gwerthu presennol. Rydym yn defnyddio Invoca's integreiddio Facebook i gael mewnwelediad i effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd hysbysebion cymdeithasol; mae hyn yn gadael i ni wybod pa rai o'n galwyr a gafodd eu dylanwadu gan hysbysebion ar Facebook ar hyd eu taith. Mae hyn yn arbennig o fuddiol nawr bod gennym hysbysebion clicio-i-alw reit yn ein Tudalen Brand Facebook ac yn ein hysbysebion Facebook.

Mae integreiddiad Salesforce yn caniatáu inni ddefnyddio ein data cwsmeriaid ac adeiladu proffil arweiniol ar gyfer pob galwr. Gall ein cynrychiolwyr weld o ble y daeth yr alwad, pwy sydd ar y lein ac unrhyw ryngweithio y maent wedi'i gael yn y gorffennol gyda'n cwmni. Mae hyn yn cael gwared ar lawer o'r stopio a dechrau agwedd ar alwadau cychwynnol; gall cynrychiolwyr gwerthu gadarnhau'r manylion sydd ganddynt eisoes.

Mae galwadau byrrach yn cadw rhagolygon yn hapus ac yn dangos ein bod yn gwerthfawrogi eu hamser. Mae hyn hefyd wedi rhyddhau amser i'n cynrychiolwyr - mae ein tîm gwerthu yn cymryd tua 1,500 o alwadau'r mis, ac mae'r dechnoleg hon wedi torri hyd y galwadau hynny hyd at 1.5 i 2.5 munud yr un. Mae hyn wedi rhyddhau oriau bob mis y gall cynrychiolwyr wario cynhyrchu mwy o fusnes.

Rydych chi hefyd eisiau platfform sy'n eich galluogi i ddadansoddi cynnwys y sgyrsiau sy'n digwydd dros y ffôn i ddylanwadu ar ymgyrchoedd anogaeth yn y dyfodol - neu mewn rhai achosion, defnyddio'r cynnwys hwnnw fel eich bod chi gwneud meithrin cwsmeriaid sydd eisoes wedi prynu dros y ffôn. Gall hyn deimlo tôn yn fyddar i ddefnyddwyr sy'n disgwyl yn gynyddol i gwmnïau ddarparu gwasanaeth wedi'i bersonoli ar draws sianeli.

Sefydlu'ch Hun ar gyfer Llwyddiant

Bellach gallwn weld o ble mae ein galwadau yn dod, pwy sydd ar y lein a chyd-destun yr alwad. I wneud i system fel hon weithio, byddwn yn argymell cymryd rhai camau sylfaenol i gael mwy o fewnwelediad i alwadau i mewn:

  • Hyrwyddwch rifau ffôn trwy eich tudalen gartref, tudalen brisio a phob sianel farchnata sydd gennych - cymdeithasol, chwilio, papurau gwyn, gweminarau, digwyddiadau cwmni, hyd yn oed podlediadau. Ei gwneud hi'n hawdd i bobl eich ffonio chi.
  • Buddsoddwch mewn hysbysebion clicio-i-alw ar eich hysbysebion cymdeithasol a chwilio, fel y gall pobl sy'n chwilio neu'n pori ar ffôn symudol wthio botwm a'ch galw chi'n uniongyrchol.
  • Defnyddiwch rifau ffôn deinamig ar gyfer pob ased, fel y gallwch chi bob amser weld o ble mae galwadau'n dod. Mae'n hanfodol ar gyfer gwella ROI marchnata.
  • Dechreuwch feddwl am alwadau ag y byddech chi â'ch asedau digidol - a mynnu yr un lefel o welededd â'r hyn sy'n gweithio a'r hyn sydd ddim.

Fe wnaethon ni ddysgu llawer ar hyd y ffordd a chanfod bod rhai o'n rhagdybiaethau yn anghywir. Ar y dechrau, roeddem yn disgwyl i wybodaeth galwadau gynyddu cyfanswm ein harweinwyr. Nid oedd hyn yn wir - ond roedd cael mwy o fewnwelediad i'n galwyr a'r ymgyrchoedd a ddylanwadodd ar eu hymddygiad yn llawer mwy gwerthfawr. Rydym wedi llenwi bwlch hanfodol yn ein pentwr technoleg marchnata, wedi'i optimeiddio ar gyfer galwadau gwerth uchel sy'n arwain at fwy o drawsnewidiadau, ac wedi creu'r profiad gorau posibl i bobl sy'n dewis ein ffonio.

Afonydd Pearce

River yw Cyfarwyddwr Marchnata ar gyfer BoomTown, platfform eiddo tiriog ar-lein wedi'i leoli yn Charleston, SC. Mae gan Afonydd dros 9 mlynedd o brofiad yn y gofod marchnata a hysbysebu ar-lein, gan weithio gyda nifer o gwmnïau Fortune 500 ar draws yr e-fasnach, teithio ac eiddo tiriog fertigol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol